Avtal mellan Sverige och Luxemburg om informationsutbyte

2011-03-25 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Jag har tidigare haft ett konto på en bank i Luxemburg. Då jag var nyfiken på hur de behandlar sekretessen runt detta konto ställde jag frågan "under vilka omständigheter måste kontoinformation lämnas ut av banken". Deras svar var att förutom på min uppmaning så lämnas endast information om kontot ut i följande fall: - on demand of the public prosecutor's offices (writ of search and execution from a Luxembourgish Investigating Judge) - on request for an exchange of information which could be based either on the double taxation treaties or on the proposed directive on administrative cooperation in the field of taxation, once entered into force. Vad betyder detta? Det jag är intresserad av är att veta vilka möjligheter det svenska Skatteverket har att kräva information om detta konto. Tacksam för svar!
Angelica Hage |Hej För enkelheten skull har jag översatt den Luxemburgska bankens svar på frågan "under vilka omständigheter måste kontoinformation lämnas ut av banken": " - på begäran av åklagarmyndigheterna (förordnande om husrannsakan och verkställande från en luxemburgsk "Investigating Judge" (dvs en utredande domare, vilken fyller samma funktion som en åklagare i utredningssynpunkt)" "- vid förfrågan om utbyte av information som antingen kan grundas på dubbelbeskattningsavtal eller om det föreslagna direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning, när det trätt i kraft." I och med det skatteavtal som tecknats mellan Sverige och Luxemburg under år 2010 kommer banksekretessen i Luxemburg inte längre utgöra det hinder för informationsutbytet mellan Sverige och Luxemburg som sekretessen tidigare inneburit. I och med avtalet kan skatteverket begära uppgifter från banker i Luxemburg om skatteverket misstänker skattebedrägeri i enskilda fall. Lagändringen med anledning av det nya avtalet träder i kraft den dag regeringen bestämmer (inte ännu publicerat) och ska tillämpas på beskattningsperioder som börjar den 1 januari 2010 eller senare. Skatteverket har rätt att kräva in uppgifter retroaktivt i upp till fem år. Med Vänliga Hälsningar

dubbelbeskattning - vid uppbärande av sjukpension från Nederländerna

2011-02-21 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hejsan, kul att hitta till er tydliga hemsida. Jag har en fråga angående dubbelbeskattning. Är bosatt i Sverige men få inkomst från Nederländerna, jag far sjukpengar från Nederländerna (sjukpensionär) som jag inte är klart på om jag ska betala skatt över i Sverige också. Enligt fördraget ska den inte dubbelbskattas, jag betalar skatt i Nederländerna över den men har fått flera olika besked från skatteverket i Sverige, och även olika slutbesked. Min fråga är, är det så att den endast ska beskattas i Nederländerna eller att Sverige få också beskatta den men att jag kan va avdrag av redan betalt skatt. Och är det mtt ansvar att lämmna in alla uppgifter eller få de olika skatteverken ordna det. Tack
Jimmy Mikaelsson |Hej! Eftersom att du är bosatt i Sverige, är du enligt huvudregeln, skyldig att i Sverige skatta för alla dina inkomster, både från Sverige och utlandet, se 3 kap. 3 och 8 §§ Inkomstskattelagen (https://lagen.nu/1999:1229#K3). Från denna huvudregel görs dock undantag, bl.a. genom att Sverige har tecknat dubbelbeskattningsavtal med ett flertal länder. Sverige och Nederländerna har tecknat ett dubbelbeskattningsavtal. Enligt 1 och 2 §§ lag (1992:17) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna (https://lagen.nu/1992:17), ska dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Nederländerna, gälla som lag i Sverige och avtalets bestämmelser tillämpas i den mån dessa medför en inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga. Med detta menas att avtalets bestämmelser blir tillämpliga för dig, om de medför en för dig gynnsammare beskattning än vad som annars skulle gälla. Avtalet finns att hämta på skatteverkets hemsida (http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/internationellt/dubbelbeskattningavrakning/skatteavtal.4.2132aba31199fa6713e80006951.html). Jag har tolkat din fråga som att den inkomst du uppbär från Nederländerna, betalas ut enligt socialförsäkringslagstiftningen i Nederländerna. (I t ex Sverige betalar försäkringskassan ut sjukersättning, som tidigare kallades sjukpension, enligt den svenska socialförsäkringslagstiftningen). Denna inkomst faller då in under artikel 18 punkt 3 i skatteavtalet. Punkten medför att Nederländerna får beskatta dig för sjukpensionen, trots att du bor i Sverige. Detta stadgande medför dock inte att Sverige inte också får beskatta inkomsten. I artikel 24 punkt 1 c) i avtalet, stadgas dock att Sverige ska undanta sådan inkomst som får beskattas i Nederländerna enligt artikel 18 punkt 3, från beskattning i Sverige. Sverige ska alltså inte beskatta dig för sjukpensionen. Eftersom avtalets bestämmelser är gynnsammare för dig, än vad som följer av huvudregeln i inkomstskattelagen, ska avtalets bestämmelser tillämpas. Detta medför att du inte behöver skatta i Sverige för den sjukpension du uppbär från Nederländerna, förutsatt att sjukpensionen betalas ut av det nederländska socialförsäkringssystemet. Även om du inte behöver skatta för inkomsten, ska du i din svenska självdeklaration tala om att du haft den. Dessa uppgifter lämnar du under ”Övriga upplysningar”. Se mer information på Skatteverkets hemsida (http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/internationellt/harduhaftinkomsterutomlands.106.233f91f71260075abe8800099961.html) Med vänliga hälsningar

Preskriptionstiden för norska skatteskulder

2010-07-26 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, Jag har en bekant som har hamnat i problem och vill veta hur lång preskriptionstid som gäller för norska skatteskulder.
Louise Modin |Hej! Den allmänna preskriptionstiden är 3 år, det står i lov om foreldelse av fordringer av 18.05.1979 nr 18 paragraf 2. Den lagen gäller även för skatteskulder (och avgifter), det kan utläsas i Lov 17.06.2005 nr 67 om betaling og innkreving av skatte-og avgiftskrav (Skattebetalingsloven ) kapitel 12 paragraf 12-1 andra stycket. Där står det att preskriptionstiden börjar räknas antingen från utgången av det kalenderår som skulden skulle vara betald eller när sista betalningsdagen har förfallit. Preskriptionstiden kan avbrytas och det sker vanligast genom att du får ett krav på skulden. När du har fått ett krav så räknas preskriptionstiden från det sista kravet. Det framgår i lov om foreldelse av fordringer av 18.05.1979 nr 18 paragraf 15. Med vänlig hälsning

Sexmånaders- respektive ettårsegeln

2010-05-06 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej lawline! Jag sitter nu här och läser ett stort urval av de frågor ni har besvarat - det är ett riktigt bra material att utgå ifrån vid summariskt tentaplugg! Jag undrar om dubbelbeskattningsfrågan som besvarades den 24/1 - 2010. Var har tidsgränsen på 72 dagar som ni säger hör till 3 kap. 9 § 1st IL hämtats från?
|Hej, Tack för din fråga. Det är roligt att Lawline kan vara av användning vid tentaplugg, trots att tanken bakom främst är att hjälpa privatpersoner med deras juridiska spörsmål. Tidsgränsen som diskuteras i det tidigare svaret härrör från IL 3 kap. 10 §. Av detta lagrum, som hänvisar till IL 3 kap. 9 §, framgår att uppehållet inte får vara längre än att det motsvarar 6 dagar för varje hel månad som anställningen varar. Detta innebär att uppehållet vid tillämpande av sexmånaders-regeln endast kan uppgå till sammanlagt 36 dagar. Vid ettårs-regeln kan uppehållet emellertid uppgå till högst sammanlagt 72 dagar. Med vänlig hälsning

Beskattning för amerikansk medborgare med hemvist i Sverige

2011-03-01 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej. Min sambo är amerikansk medborgare, men bor och arbetar i Sverige och planerar att göra det på överskådlig framtid. Hon har svenskt personnummer. Ska hon rapportera sina svenska inkomster till USA för beskattning även där?
|Hej! Som amerikansk medborgare har man en skyldighet att rapportera all sin inkomst ("world wide income") till USA men detta innebär inte automatiskt att man också behöver betala skatt där. Huvudregeln är att medborgare och personer som är skatterättsligt bosatta i USA är skattskyldiga där till federal inkomstskatt för i princip all sin inkomst, oavsett varifrån den härrör. Sverige har dock ett dubbelbeskattningsavtal med USA vilket innebär att om din sambo nu har hemvist i Sverige och har sin tjänsteinkomst här ska hennes inkomst endast beskattas i Sverige. Läs mer på http://www.irs.gov/businesses/small/international/index.html och om dubbelbeskattningsavtalet på http://www.skatteverket.se/skatter/internationellt/avtal.4.2132aba31199fa6713e80006951.html Med vänlig hälsning,

Skattskyldighet och utdelningsbeskattning av utlandsboende

2010-12-31 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, Jag bor utomlands sedan 7 år tillbaka och har ingen anknytning till sverige sedan utflytt. För ett år sedan investerade jag dock i ett fastighetsbolag där jag har kvar andelarna. Är jag skattskyldig i Sverige för den ev avkastning dessa andelar ger?
Georg Dellborg |Hej och tack för din fråga. Jag vill börja med att säga att trots att man inte bor eller stadigvarande vistas i Sverige, kan man vara obegränsat skattskyldig (dvs. man omfattas av samtliga svenska skatterättsliga regler) här om man tidigare bott i landet och anses ha en ”väsentlig anknytning” hit (3 kap. 3§ Inkomstskattelagen). Vid den bedömningen är ekonomiskt engagemang, t.ex. i form av att man äger andelar i ett företag, en av de saker man tar hänsyn till (3 kap. 7§ punkt 7 Inkomstskattelagen). Nu vet jag ingenting om vilket bolag du äger andelar i eller hur mycket du investerat, och jag får därför dra grunddragen i reglerna. Det som avgör om innehavet i en verksamhet faller under 3:7 är framförallt vilket inflytande innehavet ger. Ägaren skall ha en konkret möjlighet att påverka bolagets verksamhet. Om man äger andelar i ett börsnoterat bolag av kapitalplaceringsskäl (dvs. man planerar enbart att tjäna pengar på innehavet och inte delta i styret av bolaget) kan detta inte leda till att man blir skattskyldig i Sverige även om det är ett stort innehav. Av din fråga får jag inte intrycket att du köpt andelarna för att vara med och påverka bolagets verksamhet. Jag tror därför inte heller det finns någon risk att din investering leder till obegränsad skattskyldighet. Är man inte obegränsat skattskyldig i Sverige, är man begränsat skattskyldig, 3:17 p.1 Inkomstskattelagen. En begränsat skattskyldig privatperson beskattas bara i vissa undantagsfall i Sverige. Vilka regler som här är tillämpliga beror på vilken företagsform det är du äger andelar i. När du säger att du äger andelar får det mig att tro att det rör sig om ett aktiebolag. Om du som begränsat skattskyldig äger aktier i ett svenskt aktiebolag är du enligt Kupongskattelagen skattskyldig för utdelning på aktierna. Se om detta 1§ och 4§ Kupongskattelagen. Skatten innehålls och betalas in av bolaget. Skattesatsen är som utgångspunkt 30%, men beroende på vilket land du är bosatt i kan skatten vara lägre än så pga. beskattningsavtal mellan Sverige och ditt nya hemvistland. Skatten tas ut på bruttobeloppet av utdelningen, vilket innebär att du inte kan kvitta utdelningen mot förluster du haft i inkomstslaget kapital (t.ex. ränta på ett lån). Utdelning på andelar i en ekonomisk förening är också skattepliktig, 3:18 Inkomstskattelagen. Som huvudregel beskattas sådan utdelning i inkomstslaget kapital. Återkom gärna om du har fler frågor. Nedan finns länkar till Inkomstskattelagen och Kupongskattelagen: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19991229.htm#K3 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700624.htm Vänligen,

Beskattning av reavinst vid försäjlning av utländsk bostadslägenhet

2010-05-09 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hur beskattas en reavinst i Sverige som uppkommer vid försäljning av en spansk bostadslägenhet ägd av svensk medborgare bosatt i Sverige?
Tora Jufors |Hej, Det är svårt att ge ett annat än ganska allmänt svar eftersom regleringen på området är komplex. För ett mer utförligt svar på hur det ligger till i ett visst enskilt fall rekommenderar jag att du kontaktar skattemyndigheten eller en erfaren skattejurist. *Förutsatt att du sålt lägenheten i egenskap av privatperson gäller följande:* Som s.k. *obegränsat skattskyldig* i Sverige är man som huvudregel skyldig att betala skatt enligt de skatteregler som gäller i Sverige. Detta gäller för all typ av inkomst oavsett om inkomsten härstammar från utlandet eller från Sverige. (se inkomstskattelagen 2 kap. 8 §) Obegränsat skattskyldig är man enligt inkomstskattelagen 2 kap. 3 § om man: 1. är bosatt i Sverige, 2. stadigvarande vistas här, 3. har väsentlig anknytning till Sverige och tidigare varit bosatt här. Utifrån hur din fråga är ställd, nämligen att ägaren är bosatt i Sverige, är alltså ägaren skattskyldig i Sverige för eventuell reavinstkatt som uppstår p.g.a. försäljningen. *Beräkningen* av vinstskatten görs på precis samma sätt som om det vore en svensk bostadslägenhet som sålts. Ofta beskattas inkomster från utlandet även i det utländska landet. För att förhindra att den skattskyldige blir dubbelbeskattad finns mellan Sverige och många länder s.k. *dubbelbeskattningsavtal*. Avtalen innebär i stora drag att Sverige och det andra landet helt enkelt sinsemellan bestämt att t.ex. bara ett av länderna ska ta ut skatt då en person är skattskyldig i båda länderna. Finns inget dubbelbeskattningsavtal, och förutsatt att man är skattskyldig för den aktuella inkomsten i båda länderna, kan *avräkning* på skatten i stället ske enligt den s.k. avräkningslagen. Avräkning av skatt innebär, väldigt förenklat, att det man utomlands betalat i skatt ”dras av” från den skatt man är skyldig att för den utländska inkomsten betala i Sverige. Det finns dock en gräns, det s.k. spärrbeloppet, för hur mycket du får räkna av. *Spärrbeloppet räknas ut enligt följande:* (Utländska inkomster / totala inkomster) x svensk skatt på totala inkomster. I skatteverkets broschyr ”Hur man deklarerar sin bostad i utlandet”-SKV 398 utgåva 14 hittar du mer information: http://www.skatteverket.se/download/18.6efe6285127ab4f1d25800010894/39814.pdf Inkomstskattelagen: https://lagen.nu/1999:1229#A3 Avräkningslagen: https://lagen.nu/1986:468

Dubbelbeskattning

2010-01-24 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Jag är svensk bosatt utomlands. I vilket land ska jag betala min skatt om jag är anställd och avlönad av ett svenskt företag, men utför arbetet i min bostad i England? Om jag förstår saken rätt gäller inte SINK eftersom jag inte utför arbetet i Sverige.
Andreas Vinqvist |Hej, Då du är bosatt i England och utför arbetet därifrån kommer du beskattas för din inkomst i England. Detta medför dock inte automatiskt att du undkommer skatt i Sverige för samma inkomst. Sverige tillämpar som huvudregel bosättningsstatsprincipen, vilket innebär att man är obegränsat skattskyldig i Sverige om man är bosatt här. Enligt en särskild regel är även en person obegränsat skattskyldig i Sverige om han har väsentlig anknytning hit och tidigare varit bosatt i landet. Bevisbördan för att den skattskyldige inte har väsentlig anknytning till Sverige åvilar den skattskyldige under fem år från dagen för avresan från Sverige, och kallas således ibland för femårsregeln. För att regeln ska tillämpas krävs emellertid att den skattskyldige antingen är svensk medborgare eller under sammanlagt tio år varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. I 3 kap. 7 § Inkomstskattelagen (https://lagen.nu/1999:1229#K3P7S1) uppräknas nio olika omständigheter, som ska beaktas vid avgörandet om den skattskyldige har väsentlig anknytning till Sverige. Det finns inte någon regel för hur många anknytningspunkter som ska föreligga för att väsentlig anknytning, utan det är en samlad bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet som är avgörande. Om du inte anses ha väsentlig anknytning till Sverige är du begränsat skattskyldig här och din lön beskattas enbart i England. Anses du däremot ha väsentlig anknytning till Sverige är du obegränsat skattskyldig i landet och ska som huvudregel beskatta all inkomst även här. Från huvudregeln finns dock viktiga undantag. Ett viktigt undantag från huvudregeln är den så kallade sexmånadersregeln, vilken stadgas i 3 kap. 9 § 1 st. Inkomstskattelagen (https://lagen.nu/1999:1229#K3P9S1). Enligt regeln blir den utländska skatteinkomsten skattefri i Sverige om personen i fråga vistas utomlands och har anställning utomlands under minst sex månader. Skattefriheten åtnjuts i den mån inkomsten beskattas i verksamhetslandet. För regelns tillämplighet spelar det ingen roll om arbetsgivaren är svensk eller om lönen utbetalas från Sverige. Däremot får personen i fråga inte vistas i Sverige mer än 72 dagar per anställningsår. För det fall sexmånadersregeln inte blir tillämplig lindras dubbelbeskattningen genom att den skatt som erläggs i det andra landet får avräknas från den svenska skatten. Sverige har även dubbelbeskattningsavtal med England vilket lindrar skattekonsekvenserna. Dock tyder det mesta på att du antingen ses som begränsat skattskyldig i Sverige eller undantas från svensk skatt genom sexmånadersregeln. Vad angår SINK:en är den som du påpekar inte tillämplig då du inte utför något arbete i Sverige. Vänligen,