Blir man begränsat skattskyldig om man säljer sina aktier i ett svenskt bolag?

2019-11-12 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Jag och min fru äger 50% var av aktierna i vårt AB. Efter som vi nu bor utomlands och det är fördelaktigt för henne att inte äga något som ger skattemässig hemvist i Sverige, vill vi att hennes aktier överlåtes på mig. Detta för att jag avseer driva företaget vidare och behålla den skattemässiga hemvisten i Sverige. Är detta möjligt och hur går man tillväga?Med vänliga hälsningar
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. Tillämplig lagJag tolkar din fråga som att du undrar huruvida en avyttring av aktierna påverkar din frus skattemässiga hemvist. Svaret på denna fråga kan sökas i inkomstskattelagen, som jag nedan kommer förkorta IL. Obegränsat eller begränsat skattskyldig? Det finns tre olika grunder som man kan bli obegränsat skattskyldig på: Om man är bosatt i Sverige, Om man stadigvarande vistas i Sverige, Om man har väsentlig anknytning till Sverige och tidigare har varit bosatt här (3 kap. 3 § IL). Som jag tolkar din fråga blir den sista punkten aktuell i ert fall, det vill säga huruvida hon undgår väsentlig anknytning till Sverige genom att sälja sina aktier. För att avgöra om någon har en väsentlig anknytning till Sverige vägs ett antal faktorer ihop till en helhetsbedömning. Man kollar till exempel på om personen är svensk medborgare, hur länge hen har varit bosatt i Sverige, om hen har en bostad och familj kvar här, men också om hen bedriver en näringsverksamhet och är ekonomiskt engagerad genom att äga tillgångar som direkt eller indirekt ger personen i fråga ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här (3 kap. 7 § första stycket IL). Det finns dock en presumtionsregel som innebär att en person anses ha en väsentlig anknytning till Sverige under 5 år efter att denne har rest ifrån Sverige, om motsatsen inte kan visas (3 kap. 7 § andra stycket IL). Angående vad som är att betrakta som aktivt ekonomiskt engagemang i Sverige har departementschefen uttalat (prop. 1984/85:175 s. 13) att rena kapitalplaceringar i Sverige inte bör påverka bedömningen av väsentlig anknytning. Däremot bör innehav som ger ett verkligt inflytande i en rörelse som bedrivs i Sverige beaktas. Ju mer man deltar i verksamheten, exempelvis genom en styrelsepost, desto mer tyder det på att man har väsentlig anknytning. I ert fall innebär alltså en avyttring av aktierna att din fru förlorar en del av det som anses göra att en person har väsentlig anknytning till Sverige, men det innebär inte omedelbart att man blir begränsat skattskyldig eftersom det som sagt är en helhetsbedömning. I ett nytt rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2019 ref.12) ansåg även domstolen att när en make har ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här så får den andre maken på grund av den ekonomiska gemenskapen mellan makar anses ha motsvarande inflytande. Detta innebär att även ditt innehav i bolaget kan komma att beaktas. SammanfattningAtt sälja aktierna gör att en faktor försvinner som talar för att din fru har väsentlig anknytning till Sverige. Dock är det en helhetsbedömning, och även ditt innehav i bolaget kan komma att beaktas. Mitt råd till er är därför att ni tar kontakt med en skattejurist som kan hjälpa er att bedöma samtliga faktorer och ta ert ärende vidare. Hoppas att ni fick svar på er fråga! Med vänlig hälsning,

Beskattning av amerikansk pension i form av Roth IRA

2019-10-12 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, Jag har sparat pengar efter skatt i sk Roth IRA i USA. Jag ar bade svensk och amerikansk medborgare som överväger att flytta till Sverige om 2-3 ar och undrar om framtida uttag från Roth IRA efter flytt till Sverige da ar skattepliktig pension i Sverige, trots att allt som sparas i en Roth IRA redan ar beskattat i USA? Jag tolkar reglerna som att ej beskattat pensionssparande i traditionell IRA beskattas vid uttag i Sverige om jag da ar bosatt i Sverige, stammer det?En mindre viktig fraga galler sk Social Security utbretalingar. Som amerikansk medborgare förstår jag att USA beskattar Social Security utbretalingar oavsett om jag bor i USA eller inte. Men vad galler i Sverige? Ar jag om jag bor i Sverige skattskyldig for Social Security utbretalingar som först skattas i USA?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningJag vill först påpeka att jag inte är bekant med amerikansk rätt och sålunda inte kan uttala mig om den specifikt och inte heller kan garantera att min tolkning av olika rättsinstitut är helt korrekt. Såsom jag tolkar det är Roth IRA en form av pensionssparande av redan beskattade inkomster. Din fråga aktualiserar huvudsakligen inkomstskattelagen (IL) och lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater (skatteavtalet).Utredning Att en och samma inkomst beskattas i mer än ett land, så kallad internationell juridisk dubbelbeskattning, anses av många anledningar inte önskvärt varför det finns regleringar som syftar till att förhindra att detta förekommer. För att avgöra vilket eller vilka länder som har rätt att beskatta en viss inkomst undersöks fyra steg: skattesubjektet (1), skatteobjektet (2), dubbelbeskattning (3) och undanröjande (4).Av 3 kap. 3 § IL följer att den som är bosatt i Sverige är obegränsat skattskyldig här. Enligt 3 kap. 8 § IL innebär obegränsad skattskyldighet att man är skattskyldig för alla sina inkomster oavsett varifrån i världen de kommer. Pensionsersättningar ska beskattas i inkomstslaget tjänst enligt 11 kap. 1 § IL. Beskattning av pensionsersättningar ska ske när de kommer den enskilde till del enligt 10 kap. 8 § IL. Artikel 19.1 i skatteavtalet anger att pensionsutbetalningar som huvudregel ska beskattas i den stat som denne har hemvist i vid skattskyldighetens inträde. Artikel 19.2 i skatteavtalet anger att pensionsutbetalningar med koppling till en stats socialförsäkringssystem beskattas i den stat vars socialförsäkringssystem gör utbetalningen.Tillämpat på ditt nu aktuella fall kan vi konstatera att du enligt min uppfattning i och för sig skulle kunna bli skattskyldig i Sverige för inkomster från ditt amerikanska pensionssparande om du bosatte dig här. Enligt min uppfattning bör du dock inte beskattas i Sverige eftersom beskattningstidpunkten enligt svensk rätt, den tidpunkt då du kan förfoga över pengarna, måste anses ha inträtt innan eller när du började spara dem som Roth IRA. Roth IRA måste alltså betraktas som en sparform snarare än en pensionsform som du saknar kontroll över och som beskattas först vid utbetalning. Med andra ord fanns ingen svensk skattskyldighet vid när du enligt svensk rätt skulle ha beskattats, vilket innebär att du inte heller kommer beskattas i Sverige när du förfogar över pengarna i framtiden. Skulle en kapitalvinst tillkomma kan dock denna bli föremål för beskattning i Sverige enligt reglerna om beskattning av inkomster i inkomstslaget kapital. Enligt min uppfattning kan stöd för denna uppfattning hämtas från målet HFD 3748-18 som behandlade en delvis likartad situation. Detta mål besvarar även din fråga om traditionell IRA med att uttag från sådan sparform inte beskattas utan att beskattningstidpunkten inträder innan eller vid insättning till en sådan sparform.Jag är inte säker på vad du syftar på med "social security utbetalningar". Såsom jag förstår det finns det en form av pension i USA som är knuten till social security-systemet vilket kan liknas vid det svenska socialförsäkringssystemet. Om du syftar på sådana pensionsutbetalningar ska dessa enligt min uppfattning beskattas i USA oavsett om du bor i Sverige eller ej med stöd av skatteavtalet, förutsatt att du är skattskyldig för dessa enligt intern amerikansk skatterätt.HandlingsplanJag bedömer att din tilläggsfråga om sjukvård inte ryms inom ramen för denna tjänst, men vi kan diskutera den närmare under den muntliga uppföljningen. Jag kommer kontakta dig via Skype på måndag den 14/10 17:00 för uppföljning av ärendet. Fungerar inte den här tiden får du gärna maila mig på magnus.gustafsson@lawline.se.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Hur blir skatten när jag ärver en fastighet i ett annat nordiskt land?

2019-07-16 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Min mor bor i Sverige sedan länge, hon är både svensk och finsk medborgare. Hon har mark i finland och nu undrar jag hur det är med arvsskatten då hon har dubbelt medborgarskap. Tack på förhand.
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Gäller svensk eller finsk lag? De nordiska länderna har ett avtal som reglerar vilken lag som ska tillämpas på ett arv efter någon med anknytning till flera nordiska länder (Överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om ändring av konventionen mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige undertecknad i Köpenhamn den 19 november 1934 om arv, testamente och boutredning, SÖ 2015:1). Enligt avtalet får en person som är medborgare i flera nordiska länder, som din mor är, välja vilken av dessa lagar som ska tillämpas på arvet efter henne(Artikel 3, SÖ 2015:1). Din mor kan alltså välja svensk eller finsk lag. Om hon inte gör något val tillämpas lagen i det land där hon hade hemvist (Artikel 2, SÖ 2015:1), eftersom din mor sedan flera år tillbaka bor i Sverige har hon svensk hemvist och svensk lag kommer alltså att bli tillämplig om hon inte gör något val. Svensk lag blir tillämplig Förutsatt att svensk lag blir tillämplig kommer din mors barn att ärva allt, om hon inte skrivit ett testamente som säger något annat. Om du har syskon kommer ni att få lika mycket var, och har du inga syskon blir det du som ärver allt (2:1 Ärvdabalk). SkattFörutsatt att svensk lag gäller så är det svensk lag som bestämmer vem som har rätt till arvet och hur det fördelas, men Finland har fortfarande rätt att ta ut skatt för fastigheten. Både Finland och Sverige har rätt att ta ut skatt för fastigheten enligt det nordiska skatteavtalet (Artikel 6, Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna). Sverige kommer inte att ta ut någon skatt vid arvsskiftet eftersom Sverige har avskaffat arvsskatten (8 kapitel 2 § Inkomstskattelag). Sverige beskattar istället avkastning på en fastighet (om fastigheten exempelvis är en jordbruksfastighet eller på annat sätt genererar inkomster) när avkastningen kommer (41 kapitel 8 § Inkomstskattelag), och vinst på grund av att en fastighet har ökat i värde närfastigheten säljs (45 kapitel 1 § Inkomstskattelag). Finland har inte rätt att ta ut någon förmögenhetsskatt på arvsskiftet (Artikel 23 punkt 5 Nordiska skatteavtalet), men dom har som sagt rätt att ta ut skatt på inkomster från fastigheten. Hur Finland beskattar fastigheter kan jag tyvärr inte svara på, då jag bara studerar svensk lag, men jag råder dig att kontakta finska skatteverket. Du kan annars försöka ta kontakt med svenska skatteverket och fråga om dom kan hjälpa dig att förstå hur det kommer att bli med skatten. Om du behöver betala skatt i både Sverige och Finland för samma inkomst har du rätt till avräkning i Sverige (Artikel 25 punkt 6.1 Nordiska skatteavtalet). Avräkning kan du få upp till beloppet skatt du har betalat i Sverige. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Skatt på pension intjänad i USA?

2019-06-21 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Angående pension intjänad i USA. Om jag har tJänat in pension i USA men arbetar i Sverige och är amerikansk medborgare var ska jag betala skatt på min pension? USA och Sverige har ju ett dubbelbeskattningsavtal, men det är svårt att förstå vad som gäller?
Narin Banaee |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skattskyldighet i Sverige och USA Som fysisk person är man obegränsat skattskyldig i tre situationer och det är om man är bosatt i Sverige, om man stadigvarande vistas i Sverige eller om man har väsentlig anknytning till Sverige och har tidigare varit bosatt här (3 kap. 3 § inkomstskattelagen). Den som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § inkomstskattelagen). Av din fråga att tyda bor du idag i Sverige, vilket innebär att du som huvudregel är obegränsat skattskyldig i Sverige enligt hemvistatsprincipen. Pension beskattas i inkomstslaget tjänst (11 kap. 1 § inkomstskattelagen). USA kan också ha ett skatteanspråk och här tillämpas nationalitetsprincipen istället. Principen innebär att en stat kan beskatta sina medborgare oavsett var de uppehåller sig och varifrån deras inkomster härrör. Även typen av pension kan vara av betydelse i det här fallet. Då du är amerikansk medborgare torde du vara skatteskyldig även i USA. För att förhindra dubbelbeskattning har det ingåtts ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och USA gällande bland annat skatt och pension. Relevanta delar i avtalet presenteras ned. DubbelbeskattningsavtaletOm det är fråga om en privat pensionslösning blir du som amerikansk medborgare skattskyldig i USA, då de tillämpar nationalitetsprincipen före avtalet med Sverige (artikel 1.4). Det är USA som ska undanröja en eventuell dubbelbeskattning. Är det istället fråga om pension i form av Social Security beskattas du enligt USA:s lagar, oavsett medborgarskap.Vad innebär det i ditt fall? Sammantaget är du skattskyldig för den amerikanska pensionen i just USA, då du har ett amerikanskt medborgarskap. Detta då USA tillämpar nationalitetsprincipen som innebär att en stat kan beskatta sina medborgare oavsett var de uppehåller sig och varifrån deras inkomster härrör. Principen har dessutom företräde framför dubbelbeskattningsavtalet, varför du blir skattskyldig i USA trots att du idag har hemvist i Sverige. Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Skattskyldighet och dubbelbeskattningsavtal vid flytt till Storbritannien

2019-11-04 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Om jag har varit bosatt, arbetat och betalat skatt i Stobritannien sedan Mars 2016 men aldrig skrivit ut mig ut Sverige, är jag då skyldig att betala skatt i både Storbritannien och Sverige?Läste att Sverige och Storbritannien har ett avtal med syfte att undvika dubbel beskattning, gäller det också i detta fall även om jag fortfarande är skriven i Sverige?Vänliga hälsningar,X
Carl Oscarsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar huruvida du i skatterättsliga termer är att anse som obegränsat skattskyldig. En obegränsat skattskyldig är enligt 3 kap 8 § inkomstskattelagen (se här) skyldig att betala skatt för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet.Huvudregeln i 3 kap. 3 § första punkten inkomstskattelagen (se här) är att man är obegränsat skattskyldig om man är bosatt (har en bostad) i Sverige. Enligt andra punkten gäller detsamma om man stadigvarande vistas i Sverige. Enligt praxis innebär det en stadigvarande vistelse på sex månader. Enligt den sista punkten är man obegränsat skattskyldig om man har en väsentlig anknytning till Sverige och tidigare har varit bosatt i Sverige.För att du inte ska anses ha en väsentlig anknytning till Sverige gäller att du under en femårsperiod (beräknad från den dag du flyttade från Sverige) måste bevisa motsatsen med ledning av kriterierna i 3 kap 7 § inkomstskattelagen (se här). Du ska med andra ord visa att du i princip har "klippt alla band" med Sverige. Förutsättningarna för femårsregelns tillämplighet är att du antingen är svensk medborgare eller har varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige under minst tio år.Även om du skulle bedömas vara obegränsat skattskyldig i Sverige har som du säger Sverige ett skatteavtal med Storbritannien enligt lagen om skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland (se här). Där kan du på svenska eller engelska läsa om vad som får beskattas och på vilka villkor det får beskattas i Storbritannien istället för i Sverige. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen

Kan vi bli dubbelbeskattade på grund av arbete i Sverige?

2019-09-30 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej,Vår situation just nu:Svenskt gift par, inga hemmavarande barn.Båda är anställda på svenska företag, en utav oss(mannen) äger delvis och driver svenskt bolag (AB) som han är anställd i.Vi vill flytta till Spanien.Mannen kan arbeta på distans från Spanien utan problem för det svenska bolaget han äger/delvis äger.Kvinnan kan arbeta på distans från Spanien för de svenska bolaget hon är anställd i (ej mannens bolag).Vi ämnar sälja vår lägenhet i Sverige och har ej någon egendom i Sverige kvar då.Vi äger redan lägenhet i Spanien.Hur bör vi göra på bästa sätt?Vi vill naturligtvis ej bli dubbelbeskattade eller dylikt.För kvinnan som ej äger något i bolaget hon jobbar i är det enklare gissar jag, för mannen som deläger bolaget han är anställd i är frågan hur man gör bäst?Bör vi också således flytta ut ur Sverige helt och hållet och skaffa Spanska försäkringar, läkarförsäkringar och helt skriva oss i Spanien även fast vi kommer ha svenska arbetsgivare?Tacksam för all hjälp vi kan få och peka oss i rätt riktning,
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att Ni vänder Er till Lawline!Jag sammanfattar era frågor så här: ni undrar om ni kan bli dubbelbeskattade under tiden ni bor och arbetar i Spanien.Inledningsvis redogör jag för ett par hållpunkter inom internationell skatterätt, för att sedan gå in på skattefrågorna specifikt för Dig och Din fru.Obegränsat/begränsat skattskyldig?I Sverige kan ett skattesubjekt antingen vara obegränsat skattskyldig eller begränsat skattskyldig. En fysisk person är obegränsat skattskyldig om personen antingen är bosatt, stadigvarande vistas, eller har en väsentlig anknytning till Sverige och varit bosatt här (3 kap. 3 § inkomstskattelagen (IL)). Den obegränsat skattskyldige är som huvudregel skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § IL). Är en fysisk person inte obegränsat skattskyldig är personen istället begränsad skattskyldig (3 kap. 17 § IL). Det innebär att skattskyldighet enbart föreligger för viss inkomst som följer av 3 kap. 18-21§§ IL.Jag förutsätter att ni tänker åka till Spanien för att arbeta och bo där permanent. Detta innebär att ni kan bli begränsat skattskyldiga, såtillvida att ni inte har väsentlig anknytning till Sverige, vilket redogörs för nedan.Undantag från dubbelbeskattning vid obegränsad skattskyldighetFör att undvika att bli beskattad dubbelt (både för era inkomster i Sverige och i utlandet), finns undantagsregler som kan bli gällande. Ettårsregeln innebär att: om den obegränsat skattskyldige har anställning som innebär att hen vistas utomlands i minst ett år, är den skattskyldige inte skattskyldig för inkomsten (även om denna inte beskattas i verksamhetslandet) om det beror på lag eller praxis i det landet), enligt 3 kap. 9 § 2 st. IL. Ettårsregeln skyddar er alltså från dubbelbeskattning vad gäller inkomst om det visar sig att ni blir obegränsat skattskyldiga i Sverige. Regeln blir alltså bara aktuell som skydd om det skulle vara så att ni anses ha väsentlig anknytning till Sverige. Observera att det även finns en sexmånadersregel som skyddar er då ni arbetat i Spanien i redan sex månader, men att den inte har ett lika starkt skydd som ettårsregeln!Väsentlig anknytning? Omständigheterna i 3 kap. 7 § IL är avgörande för bedömningen om den tidigare bosatta personen har en väsentlig anknytning.Anknytningspunkterna om ekonomiskt engagemangJag utgår från att frågan avseende mannen rör ett svenskt fåmansbolag och att han inte har några närstående som redan har/kommer att ha inflytande i bolaget. Eftersom att jag saknar en del information av hans situation, kommer mitt svar inte vara skräddarsytt men i vart fall ges vägledning i frågan.Utifrån frågan blir två anknytningspunkter av relevans i denna del: punkten om näringsverksamhet i Sverige och punkten om ekonomiskt engagemang genom att ha tillgångar, direkt eller indirekt som ger ett väsentligt inflytande i näringsverksamheten i Sverige. Dessa två punkter är svåra att skilja åt. Avseende aktivt ekonomiskt engagemang i Sverige uttalade departementschefen (prop. 1984/85:175 s. 13) att rena kapitalplaceringar i Sverige inte bör påverka bedömningen av väsentlig anknytning men däremot bör tillgångar som ger ett verkligt inflytande i en rörelse som bedrivs i Sverige beaktas och det oavsett om det sker genom innehav av aktier, via en juridisk person eller på annat sätt. Det avgörande är således om personen kan utöva inflytande i en verksamhet.Ju mer mannen eller någon eventuell närstående till honom deltar i verksamheten, desto mer pekar det på en väsentlig anknytning. Om en exempelvis har innehav av en styrelsepost pekar det mot en anknytning, enligt doktrin. Det avgörande är om en har ekonomiska intressen i företaget och att en därigenom, direkt eller indirekt, kan utöva ett verkligt inflytande över verksamheten. En annan faktor som påverkar bedömningen är verksamhetens omfattning.FörsäkringarVad gäller försäkringar, gäller dubbelbeskattning endast vid obegränsad skattskyldighet, som redogjorts för ovan. I annat fall bör ni avskriva er från svenska försäkringar, ja. Mer om det kan ni läsa på Skatteverkets hemsida.Sammanfattning och rådgivningI mannens fall är det avgörande om han genom sitt aktieinnehav/bolagspost utövar väsentligt inflytande i näringsverksamheten. Det hela beror på faktorer såsom verksamhetens omfattning, bolagskonstellationen, närståendes inverkan på ditt inflytande och eventuella övriga anknytningspunkter som du finner i 3 kap. 7 § IL. Så för att kort besvara er fråga: ja, han riskerar att bli obegränsat skattskyldig och därmed bli dubbelbeskattad för inkomsten i bolaget då han har väsentligt inflytande i bolaget, enligt doktrin och praxis. Vad gäller frun kommer hon med all sannolikhet att endast bli begränsat skattskyldig i Sverige och därmed inte riskera att bli dubbelbeskattad. Detta då hon torde sakna väsentlig anknytning till Sverige, utifrån informationen ni angett i frågan. I annat fall träder skyddsregler in (i form av sexmånaders- och ettårsregeln) vad gäller inkomstbeskattning.Det bör dock påpekas att det är Skatteverket som har bevisbördan att visa att Ni i så fall har väsentlig anknytning (3 kap. 7 § 2 st. IL). I syfte att försäkra er om att ni inte kommer ha väsentlig anknytning är Ni välkomna att vända Er till oss för vidare rådgivning här eller kontakta skatterättsnämnden för ett förhandsbesked. Förhandsbeskedet är dock avgiftsbelagt på minst 1000 kr./Vänligen,

sälja varor till USA, beskattas man där?

2019-06-24 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, jag och en kompis har precis börjat sälja produkter på amazon som är riktade till den amerikanska marknaden. Min fråga är hur man bör gå till väga vad gäller beskattning och bolagsform. Är det endast vinstbeloppet uträknat på nedanstående vis som beskattas?Försäljnignspriset - Amazons avgifter - Övriga avgifter- Inköpspris = VinstOm man är bosatt i Sverige men använder ett amerikanskt kreditkort och säljer till USA, ska man då skatta i Sverige eller USA eller båda?Bör man för att få ett skattenummer skapa någon typ av bolagsform, exempelvis en egen firma eller ett handelsbolag då man är två?
Jakob Westling |Hej! Tack för att du valde Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att du ställer tre frågor. Dels vill du veta hur skatten beräknas i Sverige, samt vart du ska betala skatt; USA eller Sverige, eller båda? Och så behöver du ha generell information om de olika bolagsformerna. För den första frågan så använder Sverige ett nettobaserat inkomstsystem. Det bertyder att det bara är vinsten som ska beskattas. Den tekniska metoden föreskrivs i 14:2 IL . Där står det att inkomster ska tas upp som intäkter och utgifter som kostnader. En utgift definieras i 16:1 IL som en utgift för att förvärva och bibehålla inkomster. Så i ditt fall med de kostnadsposter som du tog med i frågan, så skulle allt ses som utgifter som kan dras av mot inkomsten (försäljningspriset) Gällande frågan om du ska betala skatt i USA eller inte så är det något som slutgiltligen bestäms av amerikansk rätt som jag inte har tillgång till. Jag kan dock göra några antaganden som generellt stämmer väl.De flesta skattesystem använder sig av olika principer för att bestämma ifall skatt ska betalas i landet eller inte. I Sverige använder vi av hemvistprincipen vilket defineras för juridiska personer i 6:3 IL. Det betyder att staten ser en som ett skattesubjekt när man är registrerad i landet.Staten anser också att skatt ska betalas från bolag som kanske inte är registrerade här men har ett kontor eller filial i Sverige, 7:11 IL. Om vi presumerar att samma synsätt gäller i USA så ska ingen skatt betalas såtillvida ni inte har ett kontor i landet. Ska ni endast Skicka paket från Sverige till USA så bör då ingen skatt utgå till USA. Till er sista fråga, angående bolagsformer, så är det upp till er hur ni anser att organisationen ska styras. Handelsbolag är fördelaktiga då ni är två personer och tar halva risken var. Men i slutändan är det vad ni tycker känns bäst för er verksamhet. Hoppas det besvarade din fråga!

Kommer jag bli beskattad för lägenhetsförsäljning i Polen?

2019-06-20 i Internationell skatterätt
FRÅGA |HejJag är bosatt i Sverige sedan 1998 och svensk medborgare ( obegränsat skattskyldig i Sverige )1997 köpte jag en lägenhet i Polen som jag nu planerar att sälja.Beskattning av fastigheter sker som regel i det land där fastigheten finns. I det här fallet är inkomsten beskattningsbar i Polen , skatten är 19%. Skattesatsen är dock 0% om man säljer fastigheten efter 5 år från året av dess anskaffande.Detta gäller i mitt fall, jag kommer att sälja lägenheten efter 22 år och är alltså befriad från att betala skatten. Dubbelbeskattningsavtalet som reglerar förhållandet mellan Sverige och Polen finns under:https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/2577.html?date=2017-01-01Frågan är nu om jag blir skattskyldig för kapitalvinsten i Sverige?Hur bör dubbelbeskattningsavtalet tolkas?Tack på förhand!Hälsningar
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar utgår jag från att du är begränsad skattskyldig i Polen för lägenheten och att det som gäller är att du enligt polsk rätt skulle bli beskattad med 0%. Eftersom du är obegränsat skattskyldig i Sverige är utgångspunkten att du också blir skattskyldig för kapitalvinsten även i Sverige. Dubbelbeskattningsavtal finns då till för att du inte ska bli beskattad två gånger. Stater har dock olika metoder för att förhindra dubbelbeskattning vilket kan leda till olika resultat av den slutliga beskattningen. Dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Polen Enligt dubbelbeskattningsavtalet får Polen beskatta försäljningen av din lägenhet (artikel 13 punkten 1). Det innebär dock inte att Sverige är förhindrad från att beskatta lägenheten.För att undanröja dubbelbeskattningen har Sverige och Polen nämligen avtalat att i en sådan situation ska Sverige från den skattesumman som Sverige skulle skattat dig för, avräkna summan av den polska skatten som du betalat (artikel 22 punkten 1a.) Ett exempel: säg att du enligt svensk rätt beskattas för 1000 kr för en viss inkomst, som du också beskattas 400 kr för i Polen. Sverige avräknar då det polska skattebeloppet (400 kr) från den svenska skatten (1000 kr) och du beskattas då i Sverige för mellanskillnaden enbart (600 kr).SvaretSvaret på din fråga blir alltså att du kommer beskattas som vanligt i Sverige eftersom det inte kommer finnas ett belopp att avräkna från den svenska skatten då den polska skatten ligger på 0 %. Hade du betalat ett visst skattebelopp i Polen hade detta räknats av från den svenska skatten. Återkom gärna till oss om du har fler frågor!