Är jag skatteskyldig för pension i USA eller Sverige ?

2021-08-31 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Jag bor, arbetar, och betalar skatt i USA. Jag kommer att gå i pension om ett par år och vill då köpa ett hus i Sverige och bo halva tiden i Sverige och den andra halvan i USA. Jag planerar att behålla ett hus i USA och min inkomst som pensionär kommer ifrån mitt pensionssparande i USA. Hur kommer detta att påverka var jag är skatteskyldig?
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer utgå från bestämmelserna i inkomstskattelagen (1999:1229) för att besvara din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur din skattskyldighet påverkas (alltså om du blir skattskyldig) pga de olika åtgärderna du planerar att göra. Jag kommer inte kunna gå djupare in på om du kommer att bli skattskyldig för just den specifika pension inkomsten då jag inte har tillräckligt med information för att göra den bedömningen. Jag kan dock vägleda dig och förklara hur den bedömningen görs. Skattskyldighet Först måste jag bedöma i vilken mån du kommer att vara skattskyldig i Sverige. För att anses som obegränsat skattskyldig i Sverige krävs att du antingen är bosatt här, har stadigvarande vistelse här (ca 183 dagar om året) eller har en väsentlig anknytning hit (3 kap. 3 § IL). I ditt fall talar allt för att du både kommer att vara stadigvarande bosatt här och ha en väsentlig anknytning hit. Att inneha en fastighet här i riket talar starkt för att en väsentlig anknytning föreligger hit (3 kap. 7 § IL). Jag utgår därmed från att du kommer att vara obegränsat skatteskyldig för alla dina inkomster oavsett vart de kommer ifrån (3 kap. 8 § IL). Så genom att köpa hus i Sverige kommer det att tala för att du har en väsentlig anknytning hit och du kommer då att bli skattskyldig här. Om du stadigvarande vistas här (ca 183 dagar per år) så ska du också anses vara obegränsat skattskyldig här för alla dina inkomster. Konkurrerande anspråk I och med att USA också har ett skatteanspråk på pensionen kommer dubbelbeskattningsavtalet mellan USA och Sverige att tillämpas, det kan du hitta här. Avtalet är till för att förhindra att du beskattas i båda länderna och beroende på vilken form av pension det är kan du bli skattskyldig i antingen USA eller Sverige. Bestämmelserna om pension behandlas i artikel 19 i dubbelbeskattningsavtalet och skattskyldigheten är beroende på vart du har din hemvist, vilken form av pension det är samt om du anses vara medborgare i USA. Jag kommer exemplifiera detta nedan men hålla det generellt då jag inte har tillräckligt med information för att bedöma just ditt fall. Privat pension Ifall du som anställd erhållit en privat pension från ett individuell pensionssystem ska du beskattas för denna i Sverige, om du anses ha en hemvist här, hemvist bedöms enligt artikel 4 (artikel 19.1). Ifall din hemvist är i USA ska beskattning ske där, men om du är medborgare i USA eller har uppehållstillstånd där ska USA ha beskattningsrätten då de utgår från nationalitetsprincipen (artikel 1.4). Social Security - pension Handlar det istället om Social Security-pension har USA alltid beskattningsrätt, anledningen är att man här utgår från källstatsprincipen, alltså ska beskattning ske av det landet som pensionen kommer ifrån, detta oavsett om du är amerikansk medborgare eller inte (artikel 19.2). Ifall ni vill ha mer ingående rådgivning angående vart du blir skattskyldig för en viss inkomst eller annan rådgivning rekommenderar jag er att boka tid med vår juristbyrå här, eller ringa oss: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10:00-16:00 Jag hoppas du fått vägledning angående din fråga och tack för att du vände dig till Lawline! Om du har andra frågor kan du jättegärna ställa en ny fråga!

Kan en äga bostad i Sverige om en har skattehemvist i utlandet?

2021-06-24 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Om jag har skattehemvist i Spanien, dvs betalar skatt i Spanien, får jag då äga någon form av bostad i Sverige?
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om det finns någon begränsning som hindrar dig som skattskyldig i Spanien att äga en bostad i Sverige och hur skattekonsekvensen blir. Som utgångspunkt kan jag nämna att det inte finns några begränsningar för någon med skattehemvist i utlandet att äga en bostad i Sverige. Rätten tillhör alla och samma regler gäller för de som har skattehemvist i Sverige som för dem som har det utomlands. I händelse av att bostaden skulle generera inkomster i form av hyra eller försäljning så skulle beskattningen dock ske i Sverige enligt svensk intern rätt. I och med att både Spanien och Sverige tillhör OECD-avtalet så tillämpas dess regler gällande skatt. Enligt artikel 6 ska en person som bor i en avtalsslutande stat (Spanien) beskatta för inkomst hänförlig till fast egendom i landet där egendomen är belägen, alltså i Sverige. Slutsatsen är då att det är fullt möjligt att både köpa och äga en bostad i Sverige om du har skattehemvist i Spanien. Sverige begränsar inte rätten att äga bostad ifall du har skattehemvist i ett annat land eller kommer från utlandet. Uppkommen inkomst hänförlig till bostaden beskattas i Sverige enligt intern rätt. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack fr att du vände dig till Lawline! Ifall du har andra frågor eller funderingar kan du jättegärna ställa en till fråga.

Vart beskattas man för försäljning av fastighet i Mexiko?

2021-07-28 i Internationell skatterätt
FRÅGA |vart ska man skatta vid fastighetsförsäljning i Mexiko? Om man är född och uppvuxen i Mexiko men har bott i Sverige sedan 2003, vilket land blir man då skatteskyldig i vid försäljning av hus i Mexiko?har sett att Mexiko och Sverige har ett dubbelbeskattningsavtal men det verkar mest röra inkomster/företag.
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att utgå från bestämmelserna i Inkomstskattelagen (1999:1229) och Lag (1992:1196) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mexiko för att besvara din fråga. Skattskyldighet i Sverige I och med att du skriver att du bott i Sverige sedan 2003 utgår jag från att du även nu är bosatt i Sverige. Eftersom du är bosatt i Sverige så är du obegränsat skattskyldig här (3 kap 3 § IL). Innebörden av det är att du är skattskyldig för all dina inkomster från både Sverige och utlandet (3 kap 8 § IL). Så i och med att du är skattskyldig i Sverige och att Mexiko har ett skatteanspråk på inkomsterna från fastighetsförsäljningen så aktualiseras dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Mexiko. Dubbelbeskattningsavtalet För att undgå dubbelbeskattning (båda länderna beskattar) har man inför ett Dubbelbeskattningsavtal som hindra detta. Avtalet är tillämpligt då du har hemvist i Sverige (artikel 1). Överlåtelse av fast egendom är en av inkomsterna som omfattas av avtalet (artikel 2). Du anses ha hemvist i Sverige enligt avtalet då du enligt den svenska lagstiftningen är skattskyldig här på grund av din bosättning (artikel 4). Realisationsvinst en person med hemvist i en av avtalsslutande staterna gör genom överlåtelse av fast egendom som är belägen i den andra staten får beskattas i staten där den är belägen (artikel 13). Alltså får Mexiko beskatta försäljningen du gör av fastigheten. Slutligen i händelse av att en inkomst får beskattas i Mexiko enligt den mexikanska lagstiftningen och bestämmelserna i avtalet så ska Sverige från den svenska inkomstskatten avräkna ett belopp som motsvarar den skatt som erlagts i Mexiko (Artikel 22.2a) Slutsats Slutsatsen blir då att enligt skatteavtalet ska beskattningen ske i Mexiko medan Sverige från den svenska inkomstskatten avräknar beloppet motsvarande det som erlagts i Mexiko från fastighetsförsäljningen. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawlinen!