Beskattning av aktier som gåva

2021-01-15 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |hur beskattas aktier som gåva?
Anastasiia Slovak |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att frågan gäller aktiegåvor till privatpersoner och inte gåvor till anställda som måste förmånsbeskattas. När aktier förvärvas genom gåva gäller kontinuitetsprincipen. Det innebär att förvärvaren till aktierna inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § Inkomstskattelagen). Det sker således ingen beskattning vid gåvoöverlåtelsen utan beskattningen sker först när aktierna avyttras. För att denna bestämmelse ska gälla måste det vara frågan om en riktig gåva vilket innebär att gåvan ska vara frivillig, det ska finnas en gåvoavsikt och det ska ske en förmögenhetsöverföring från givaren till den som mottar gåvan. Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor. Vänligen,

Kan vi göra avdrag för förbättringsutgifter från 1961 på fastighet vi fått i gåva?

2021-01-05 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Min mamma ärvde en lantbruksfastighet 1956 av sina föräldrar som dessa i sin tur hade ärvt på 1800-talet. 1989 fick mammas barn fastigheten i gåva.2020 sålde alla hennes barn sina andelar av fastigheten till samma köpare.Det finns inget inköpspris vare sig för oss barn eller för vår mamma.Jag förstår att vi kan använda 1952 års taxeringsvärde som anskaffningskostnad.Men hur är det med grundförbättringar? 1961 gjordes en stor modernisering av ett hus på fastigheten som sen användes som bostad. Det innefattade en ny planlösning,nydragning av el, vatten, avlopp, installation av oljeeldning, radiatorer, byggande av varmgarage underhuset. Får vi dra av dessa kostnader från 1961 fastän vi inte ägde fastigheten förrän vi fick den som gåvaav vår mamma.?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningNär man förvärvar en fastighet genom arv, gåva, testamente eller bodelning utgår ingen skatt (jfr 8 kap. 2 § inkomstskattelagen, IL). Vid sådant förvärv träder förvärvaren enligt kontinuitetsprincipen i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Det innebär att förvärvaren tar över arvlåtarens omkostnadsbelopp men även möjligheterna att göra avdrag.Som jag förstår det i ditt fall har skattansvaret hela tiden flyttats fram; först genom arv, därefter genom gåva. Nu har fastigheten däremot sålts och det ska betalas skatt för eventuell vinst. Precis som du själv tar upp kan ni använda er av 1952 års taxeringsvärde som anskaffningsutgift. En fastighet som har förvärvats före år 1952 ska anses förvärvad den 1 januari 1952. Som anskaffningsutgift anses 150 procent av det årets taxeringsvärde. Ersättningen vid förvärvet (om sådant finns) får dock användas som anskaffningsutgift om den överstiger 150 procent av 1952 års taxeringsvärde (45 kap, 28 § IL).Kapitalvinsten ska beräknas som skillnaden mellan den avyttrade tillgången (försäljningspriset) minus ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Med omkostnadsbeloppet avses anskaffningsutgifter (150% av 1952 års taxeringsvärde) ökade med förbättringsutgifter (44 kap. 14 § IL). Med förbättringsutgifter avses bland annat nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och nytillskott. Förbättringsutgifter får dras av för de år då de sammanlagt uppgått till minst 5.000 kronor (45 kap. 11 § IL). För småhus är det tidigaste året som ni får ta med utgifter för grundförbättringar 1952. I ert fall förstår jag det som att förbättringarna har skett år 1961, varför det är möjligt att göra avdrag för dessa. Eftersom barnen övertagit fastigheten genom gåva har de tagit över sin mammas skattskyldighet, men även möjligheten att göra avdrag.Nu är det sextio år sedan förbättringarna gjordes vilket eventuellt kan försvåra möjligheten att bevisa dels att det skett förbättringar, dels vad kostnaderna uppgått till. För att underlätta bevisningen kan ni exempelvis åberopa fotografier, ritningar och bygglovshandlingar. Högsta förvaltningsdomstolen har i rättsfallet RÅ 2002 ref 73 fastslagit att det i vissa fall finns möjlighet att göra avdrag för ett skäligt belopp för förbättringar, även om kvitton saknas. Min rekommendation om ni saknar kvitton är därmed att ni gör avdrag i deklarationen och i den förklarar hur ni kommit fram till det ni begär avdrag för.Som svar på din fråga så kan ni göra avdrag för kostnaderna från 1961 för de förbättringar som skett. Förbättringar kan vara t.ex. ny-, om- och tillbyggnad men även nytillskott (t.ex. att installera en kamin i en fastighet som saknat sådan). Anledningen till att ni kan göra avdrag är att ni enligt kontinuitetsprincipen övertagit ansvaret för att betala skatt och därigenom möjligheten att göra avdrag. Er mamma har inte betalt skatt eftersom fastigheten överläts genom gåva och hon har därmed inte heller haft möjlighet att göra avdrag. Om ni saknar kvitton för förbättringsutgifterna är min rekommendation att ni försöker bevisa det genom fotografier, bygglovshandlingar m.m. Enligt praxis finns det möjlighet att få igenom avdrag med ett skäligt belopp även om kvitton saknas.Om ni behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Behöver jag skatta när jag säljer metallskrot?

2020-12-21 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej!Om jag som privatperson säljer metallskrot till tex Stena Metall, hur mycket får jag då sälja för per kalenderår utan att jag behöver skatteredovisa för det?
Frida Deivard |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SkatteverketSkatterätt är ett komplicerat område med många regler, därför rekommenderar jag dig att kontakta skatteverket, då de är experter på området. Deras svar på din fråga är det som räknas, men jag kommer redogöra för lite huvuddrag som kan hjälpa dig. Inkomstskattelagen I Sverige är fysiska personer, som är bosatta i landet skatteskyldiga för alla sina inkomster. (1 kap. 3 §, 3 kap. 3 §, 3 kap. 8 § inkomstskattelagen (IL)). Det finns tre olika inkomstslag i Sverige som är relevanta för frågan om skatt: inkomster på grund av tjänst, inkomster på grund av näringsverksamhet och inkomstslaget kapital. Om du inte säljer ditt metallskrot inom ramen för näringsverksamhet, det vill säga i förvärvssyfte, yrkesmässigt (regelbundet och i viss omfattning) samt självständigt (13 kap. 1 § IL), så blir det sistnämnde inkomstkapitalet relevant för din fråga. Det vill säga inkomst i kapital (41 kap. 1 § IL). Inkomstslaget kapitalVad som ryms inom inkomstslaget kapital är bland annat inkomster på grund av vinst vid försäljning av tillgångar, tex försäljning av eget metallskrot, vilket teoretiskt sett betyder att du ska skatta för inkomsten. Enligt 52 kap 2 § IL ska den skatteskyldige endast ta upp inkomst av försäljning av personliga tillgångar till beskattning till den del inkomsten för beskattningsåret sammanlagt överstiger 50 000 kronor. Personliga tillgångar är sådana tillgångar som till övervägande del används av den skatteskyldige eller hens familj för nyttobruk eller som prydnad. Den faktiska användningen är avgörande i gränsdragningen, vilken ibland kan vara svår. Förmodligen klassas metallskrot ej som personliga tillgångar vilket betyder att du ska ta upp vinsten på dina försäljningar för beskattning. Det ska även nämnas att metallskrot inte tas upp i 8 kap. IL om skattefri inkomst, som tex egenplockade bär. För avyttring (försäljning) av tillgångar inom inkomstslaget kapital ska skatt betalas på kapitalvinsten. Kapitalvinsten är skillnaden mellan ersättningen för avyttrad tillgång (om sådan finns) och omkostnadsbeloppet, enligt 44 kap. 13 § IL. Enligt 44 kap. 14 § IL är omkostnadsbeloppet anskaffningsutgiften ökad med förbättringsutgifter. "Formeln" är alltså: (försäljningsersättningen – utgifter för avyttring) – omkostnadsbeloppet = kapitalvinst eller kapitalförlust. Kom ihåg att räkna ihop hela inkomstslaget kapital, då det är det överskottet/underskottet som är relevant (42 kap. 12 § IL). Kapitalvinster är som huvudregel skattepliktiga till 100 procent. Överskottet beskattas med en separat statlig skatt på 30 procent (65 kap. 7 § IL). Om det skulle visa sig bli en kapitalförlust i slutändan är kapitalförluster i regel bara avdragsgilla till 70 procent. Underskott ger rätt till skattereduktion med 30 procent upp till ett underskott på 100 000 kronor. På belopp över 100 000 kronor är skattereduktionen 21 procent.HobbyverksamhetOm du säljer tillgångar regelbundet kan det klassas som hobbyverksamhet. En hobby är något du utövar på din fritid, inte din huvudsakliga försörjning och inte arbete som du utför på uppdrag av någon annan. Det ska även saknas vinstsyfte. Om vinstsyfte finns närmar vi oss näringsverksamhet. I regel krävs även bearbetning av material. Om du får överskott i din hobbyverksamhet ska du skatta för det. Hobby räknas till inkomstslaget tjänst. För ett säkrare svar på din fråga uppmanar jag som sagt dig att kontakta skatteverket, vilket är expertmyndigheten på området. Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga, och lycka till! Vänligen,

Vad bör man tänka på vid överlåtelse av fastighet under marknadsvärde?

2020-11-30 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |HejBra app.Jag tänker sälja mitt sommarhus till mitt gudbarn (15 år) för 10.000.000 milj . alt. sälja till modern. Värdet på huset är idag 15.000.000 milj. Köpet av huset var år 1996 för 1.317.000 milj. Jag kommer att bo kvar i huset så länge jag önskar är 72 år.Finns det något bra upplägg?Med vänliga hälsningar
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår din fråga som att du tänker sälja ditt sommarhus idag men bo kvar under den tiden du behagar. Vidare undrar du hur en fördelaktig lösning på detta kunnat se ut. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för hur du bör tänka kring eventuell kapitalvinstskatt. Din fråga regleras i inkomstskattelagen (IL). Inledningsvis måste du tänka på att försäljning av fastighet under marknadspris kan rendera i två olika skattemässiga effekter. Om du väljer att sälja fastigheten under taxeringsvärde kommer således ingen skatt utgå för din del. Däremot kommer köparen eventuellt få betala stämpelskatt på 1,5 % av beloppet. Om du däremot väljer att sälja fastigheten för taxeringsvärdet eller över taxeringsvärde kommer kapitalvinstskatt utgå. För fastigheter är denna 22 % av det belopp som kvarstår efter att försäljningskostnader subtraheras med anskaffningsbelopp och eventuella omkostnadsbelopp. Ovan framkommer av huvudsaklighetsprincipen. Om du avser att bo kvar i fastigheten efter det att du sålt den bör du inkorporera det som ett avtalsvillkor i köpehandlingarna. Således försäkrar du dig om att du har full rätt att uppehålla dig på fastigheten under den period du önskar. Du är välkommen att vända dig till mig med eventuella följdfrågor på mail: andre.blomquist@lawline.se. Hoppas du fick svar på din fråga och tack för din fina kommentar om vår tjänst,MVH

Beskattning av kapitalvinst och arvsskatt

2021-01-15 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Mina föräldrar har sålt sin egendom och min far vill ge mig förskott på arv Jag är ensambarn.Hur mycket kan jag erhålla utan att behöva skatta för det?Min mors del står under överförmyndare eftersom hon är dement.Mina föräldrar köpte stället 1960 för 50000 kr och försäljningsvärdet är 2,9 miljoner.Hur stor blir vinstskatten?Mvh
Victoria Ikegami Andersson |Hej!Jag tolkar det som att du har två separata frågor. Den ena behandlar vinstskatten för en fastighet alternativt en bostadsrätt. Den andra frågan behandlar vad för skatt du som gåvomottagare eventuellt måste betala.Svaren på dina frågor regleras i inkomstskattelagen (IL).Gällande vinstskatten så är utgångspunkten att man särskiljer hur en fastighet ska beskattas (45 kap. IL) från hur en bostadsrätt ska beskattas (46 kap. IL). Eftersom det inte framgår vad för slags egendom dina föräldrar har sålt (fastighet eller bostadsrätt) så är det svårt för mig att tillämpa det rätta kapitlet i inkomstskattelagen. Däremot så är reglerna vid kapitalvinster för fastigheter och bostadsrätter tämligen lika så detta kommer inte påverka vad som gäller vid besvarandet av din fråga alltför mycket.Det första steget är att utröna vad kapitalvinsten är. Kapitalvinsten är det belopp som dina föräldrar ska skatta på. Den beräknas genom att ersättningen för fastigheten (2,9 miljoner) ska minskas med utgifterna för försäljningen och omkostnadsbeloppet enligt 44 kap. 13 § IL.Det andra steget är att beskriva hur beräkningen av vinstskatten sker.Första steget: omkostnadsbeloppet för egendomenVad som avses med omkostnadsbeloppet framgår enligt 44 kap. 14 § IL. Där står det att omkostnadsbeloppet innefattar anskaffningsutgiften och eventuella förbättringskostnader. Det är två viktiga poster eftersom dessa påverkar storleken på kapitalinkomsten som dina föräldrar kommer behöva skatta på.1. Vad avses med anskaffningsutgiften?Med anskaffningsutgift avses beloppet som den skatteskyldiga har betalat för fastigheten/bostadsrätten. Utifrån informationen du har delat med dig av så har dina föräldrar anskaffat egendomen för 50 000 kr. Anskaffningsutgiften är alltså 50 000 kr.Däremot finns det ett undantag till detta förhållande. Ifall det är en bostadsrätt som avyttras så gäller istället en schablonregel för anskaffningsutgiften enligt 46. Kap 14 § IL. Schablonregeln innebär att alla bostadsrätter som har förvärvats före 1974 (vilket gäller för dina föräldrar) ska istället anses förvärvad den 1 januari 1974. Då ska istället anskaffningsutgiften beräknas som 150 % av bostadsrättens andel av bostadsrättsföreningens förmögenhet den första januari 1974, 46 kap. 14 § IL. Då gäller alltså inte anskaffningsutgiften på 50 000 kr.Eftersom jag varken vet vad för slags egendom dina föräldrar har avyttrat samt vad bostadsrättens andel av bostadsrättsföreningens förmögenhet den första januari 1974 var så kan jag dessvärre inte dra en slutsats om vilket belopp som ska användas vid anskaffningsutgiften. För att utröna denna information skulle dina föräldrar kunna kontakta bostadsrättsföreningen.2. Vad avses med förbättringsutgifter?Vad som avses med förbättringsutgifterna är generellt sett sådant som den skattepliktiga (dina föräldrar) har lagt ned för att förbättra fastigheten. Hur detta beräknas för fastigheter regleras i 45 kap. IL, se särskilt 45 kap. 12 § IL. För bostadsrätter regleras det istället i 46 kap. IL, se 46 kap. 8–10 §§ IL.Förbättringsutgifterna kan därefter delas upp i två distinkta kategorier. Det första är s k förbättrande reparationer medan det andra är ny-, till- och ombyggnader av fastigheten. Ett exempel på en förbättrande reparation är att en värmepanna byts ut i fastigheten medan en ombyggnad är att slå ut en vägg eller att flytta köket. Det är viktigt att indelningen sker korrekt då huvudregeln är att förbättrande reparationer inte räknas med i omkostnadsbeloppet, medan utgifter för ny-, till- och ombyggnader räknas med i omkostnadsbeloppet.Däremot så anses vissa förbättrande reparationer vara av sådant slag att det kan räknas med i omkostnadsbeloppet trots huvudregeln. Detta gäller ifall den förbättrande reparationen har lämnat fastigheten i ett bättre skick vid avyttringen än vid förvärvet. Dock så ska det uppmärksammas att dessa reparationer måste hänföras sig till beskattningsåret alternativt något av de fem föregående beskattningsåren för att omfattas av omkostnadsbeloppet. Detta framgår av 45 kap. 12 § st. 2 IL för fastigheter och i 46 kap. 10 § st. 2 IL för bostadsrätter. Förbättringsutgifterna måste också under ett beskattningsår uppgå till minst 5 000 kronor för att omfattas av omkostnadsbeloppet (för fastigheter; 45 kap. 11 § IL och för bostadsrätter 46 kap. 8 § IL).Andra steget: beräkning av vinstskattenNär vi har beräknat kapitalvinsten så ska vi slutligen kvotera detta belopp. För bostadsrätter såsom fastigheter som används som privat bostad gäller det nämligen att endast 22/30-delar av kapitalvinsten ska tas upp och beskattas (för fastigheter: 45 kap. 33 § IL och för bostadsrätter: 46 kap. 18 § IL). Skattesatsen ligger på 30 % enligt 65 kap. 7 § IL.Eftersom jag inte har någon uppgift om vilken typ av egendom det är (bostadsrätt eller fastighet) samt att jag inte vet vad för slags förbättringsutgifter dina föräldrar har haft så kan jag inte uttala mig om vad den slutliga vinstskatten kommer bli. För att beräkna vinstskatten är det alltså dessa uppgifter som ni måste ta reda på. Tänk på att ju större omkostnadsbeloppet är (anskaffningsutgiften och eventuella förbättringsutgifter), desto mindre behöver dina föräldrar skatta på.Måste du skatta för arvet och/eller gåvan från dina föräldrar?Sedan 2004 så har Sverige avskaffat arvs- och gåvoskatten som tidigare gällde. Detta innebär att så länge värdeöverföringen från din far till dig uppfyller kraven för att vara ett arv eller en gåva så kommer du inte beskattas för detta oavsett storleken, se 8 kap. 2 § IL.Hoppas att du har fått svar på din fråga,Med vänlig hälsning,

Beskattning av Bitcoin och andra kryptovalutor

2020-12-29 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej.Jag ska få en gåva utav en vän i Norge i form av kryptovaluta. Nu är min fråga som så att behöver jag skatta när jag säljer dessa för riktiga pengar? Jag tänker då gåvor anses vara skattefria.
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor gällande skatt regleras i Inkomstskattelagen (IL)Mitt korta svar på din fråga är att Bitcoins och andra kryptovalutor som huvudregel bör beskattas, om dessa avyttras. Jag kommer nedan att utveckla mitt svar och förklara hur beskattningen går till. Hur beskattas gåvor?Gåvor är som huvudregel skattefria, med förutsättning att gåvan är benefik. Detta innebär att gåvan inte får vara till följd av en tjänst som mottagaren utfört. Det krävs alltså att den är benefik (ges utan motprestation). Ges gåvan på grund av en utförd eller framtida arbetsinsats finns risk att gåvan istället klassas som remuneratorisk, så klassas vanligen gåvor som ges inom ett anställningsförhållande, 8 kap. 2 § IL.Hur beskattas kryptovalutor vid avyttring/försäljning?Kapitalvinsten efter försäljning av kryptovalutor ska som huvudregelregel beskattas. Kapitalvinsten ska beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen, och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet avser utgifter för anskaffningen av tillgången, 44 kap. 13 och 14 §§ IL.Vid gåvor av exempelvis aktier, kryptovalutor och andra tillgångar gäller däremot kontinuitetsregeln, som innebär att gåvotagaren hamnar i gåvogivarens ställe vid beräkningen av anskaffningsvärdet. Omkostnadsbeloppet kan exempelvis räknas ut på följande olika sätt: Om du köpte dina bitcoin är ditt omkostnadsbelopp det belopp som du betalade för bitcoinen, omräknat till svenska kronor.Om du minade dina bitcoin är ditt omkostnadsbelopp marknadsvärdet omräknat till svenska kronor vid tilldelningen av bitcoin i miningprocessen, det vill säga samma värde som ska deklareras som inkomst av tjänst (hobby) eller näring vid tilldelningen.Eftersom det är fråga om en gåva kommer som nämnt ovan att kontinuitetsprincipen att gälla, därmed kommer du behöva använda beloppet som gåvogivaren betalade för att anskaffa kryptovalutan, eller tidpunkten då dessa minades, för att ta reda på ditt anskaffningsvärde vid beskattningen. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Hur beskattas personliga tillgångar?

2020-12-09 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Jag har ärvt en tavla av min mor som ärvt den av sin mormor - nu vill jag sälja den - vad blir den ev. skattekonsekvensen?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att du ärvt en tavla, och att du undrar vilka skattekonsekvenser som aktualiseras om du skulle sälja tavlan. Regler om beskattning finns i inkomstskattelagen (IL).Hur beskattas kapitalvinster i inkomstslaget kapital?Till inkomstslaget kapital räknas inkomster och utgifter i form av kapitalvinster och kapitalförluster (41 kap. 1 § första stycket IL). Med kapitalvinst och kapitalförlust i inkomstslaget kapital räknas vinst och förlust vid avyttring av tillgångar (41 kap. 2 § första stycket IL). Med avyttring avses försäljning, byte, och liknande överlåtelse av en tillgång (44 kap. 3 § IL). Kapitalvinsten beräknas som ersättningen för den avyttrade tillgången, minus försäljningsutgifter, minus omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL).Kapitalvinstberäkningen kan illustreras genom denna formel:Kapitalvinst = Ersättning - Försäljningsutgifter - OmkostnadsbeloppOmkostnadsbeloppet är som utgångspunkt anskaffningsutgifter (vad du betalat för tillgången), plus eventuella förbättringsutgifter. Eftersom du ärvt tavlan inträder du i arvlåtarens skattemässiga situation enligt kontinuitetsprincipen, vilket innebär att du tar över din mors mormors omkostnadsbelopp (44 kap. 21 § första stycket IL).För att beräkna kapitalisten vid en avyttring får du alltså ta ersättningen (försäljningspriset) minus eventuella försäljningsutgifter, minskat med din mors mormors omkostnadsbelopp. Överskott i inkomstslaget kapital beskattas med 30 % statlig proportionell inkomstskatt (65 kap. 7 § IL).Hur beskattas personliga tillgångar?Beskattningskonsekvenserna för tavlan varierar dock beroende på tavlans värde. För tillgångar som den skattskyldige innehaft för personligt bruk, så kallade personliga tillgångar, får som omkostnadsbelopp avräknas 25% av ersättningen minskat med försäljningsprovision och andra utgifter för avyttringen (52 kap. 2 § första stycket IL). Kapitalvinster vid avyttring av personliga tillgångar ska bara tas upp till den del de överstiger 50 000 kr (52 kap. 2 § andra stycket IL).Personliga tillgångar är egendom som till övervägande del används av den skattskyldige eller hans familj för nyttobruk eller som prydnadsföremål. Även samlarföremål kan omfattas. Det är den faktiska användningen av egendomen som är avgörande för bedömningen.SammanfattningOm vinsten vid försäljning av tavlan understiger 50 000 kr är försäljningen skattefri. Om vinsten för tavlan överstiger 50 000 kr, beskattas del del som överstiger 50 000 kr. Du kan välja vilket omkostnadsbelopp du vill använda dig av vid uträkning av vinsten; antingen 25 % av försäljningsvärdet, eller din mors mormors omkostnadsbelopp. Mitt råd är att välja det högsta av de två beloppen för att på så sätt minimera den skattepliktiga vinsten.Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Måste jag skatta för pengar jag tjänar när jag säljer mina gamla kläder?

2020-11-24 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Kan Skatteverket kräva pengar ifrån mig för att jag säljer kläder ifrån min egna garderob? Som jag har köpt i butiken? Låter inte alls rimligt.
Frida Deivard |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige är fysiska personer, som är bosatta i landet skatteskyldiga för alla sina inkomster. (1 kap. 3 §, 3 kap. 3 §, 3 kap. 8 § inkomstskattelagen (IL)). Det finns tre olika inkomstslag i Sverige som är relevanta för frågan om skatt: inkomster på grund av tjänst, inkomster på grund av näringsverksamhet och inkomstslaget kapital. Jag gör ett antagande att du inte säljer dina gamla privata kläder på ett sätt som klassas som näringsverksamhet (förenklat sagt eget företag) och därför blir det sistnämnda inkomstslaget relevant för att besvara din fråga. Vad som ryms inom inkomstslaget kapital är bland annat inkomster på grund av vinst vid försäljning av tillgångar, tex försäljning av kläder, vilket teoretiskt sett betyder att du ska skatta för inkomsten. Enligt 52 kap. 2 § IL ska dock den skatteskyldige endast ta upp inkomst av försäljning av personliga tillgångar (tex kläder) till beskattning till den del inkomsten för beskattningsåret sammanlagt överstiger 50 000 kronor. Detta betyder att du måste skatta om du tjänat mer än 50 000 på ett år på att sälja dina kläder, och då endast för den delen som överstiger den summan. Hoppas du är nöjd med ditt svara, annars är du välkommen att ställa en nya fråga till oss på Lawline! Vänligen,