Beskattning av kryptovalutor

2021-04-12 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej!Jag har under några år investerat i olika former av kryptovaluter och planerar att sälja en viss del av min portfolio under en snar framtid. Min tanke är att sälja till den Amerikanska Dollarn och undrar då om den transaktionen blir skattepliktig i Sverige eller gäller det bara om jag säljer till den Svenska kronan?Min andra fråga är hur jag redovissar/skattar räntan jag tjänar genom kryptovalutor på tillexempel Blockfi.io MVH
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du har två stycken frågor, den första frågan tolkar jag som att du undrar över om en kapitalvinst är skattepliktig i Sverige även om den är en följd av en transaktion av utländsk valuta (i ditt fall USD). Den andra frågan tolkar jag som att du undrar över hur du ska redovisa ränteintäkter från kryptovalutor. I det följande har jag därför valt att dela upp svaret i två delar som var för sig berör dina frågor. Reglerna om beskattning återfinns som utgångspunkt i inkomstskattelagen (hädanefter IL).Skatteplikt i Sverige kvarstår trots försäljning till utländsk valutaFörutsatt att du antingen är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas här, eller har bott här och fortfarande har väsentlig anknytning till Sverige, kommer du som fysisk person vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Det innebär att du är skattskyldig för alla dina inkomster i Sverige och från utlandet. (3 kap. 3 § och 3 kap. 8 § IL)Den som uppfyller något av de nämnda kriterierna är således skatteskyldig i Sverige oavsett om denne avyttrar en tillgång mot ersättning av utländsk valuta eller om ersättningen är av svensk valuta. Det innebär alltså att du fortfarande kommer vara tvungen att betala kapitalvinstskatt i Sverige även om du säljer dina tillgångar mot ersättning av USD. Om tanken därutöver är att så småningom växla den erhållna ersättningen i utländsk valuta tillbaka mot svensk valuta, så kommer du beskattas för den eventuella kapitalvinsten vid växlingen av valuta. Du skulle således beskattas två gånger, en gång för försäljningen av tillgångarna och en gång för växling av den utländska valutan till svenska kronor. Det finns dock ett undantag från att bli beskattat två gånger på det nämnda sättet. Det är nämligen så att om växling sker inom trettio dagar från avyttringen, tillämpas den kurs som används vid växlingen också vid beräkningen av värdet på ersättningen. (44 kap. 16 § IL)Det innebär att kapitalvinsten eller kapitalförlusten på valutan räknas in i vinsten eller förlusten på tillgångarna.Mer information om beskattning av tillgångar mot ersättning i utländsk valuta hittar du på skatteverkets hemsida här.Redovisning av ränteintäkter från kryptovalutorSom jag tolkar scenariot för din andra fråga så har du lånat ut kryptovaluta och då samtidigt fått en fordran som du erhåller ränta på. Vid utlåning av kryptovaluta ser skatteverket det som att valutan byter ägare och att den således har avyttrats. Du skall då redovisa utlåningen som en avyttring på blankett K4 avdelning D. Angående räntan som du erhåller på den fordran du har till följd av utlåningen så ska den redovisas året efter det att du erhållit den. Redovisningen för denna inkomst gör du under ruta 7.2 i deklarationen.Om den kryptovaluta du har utlånat senare lämnas tillbaka till dig så kommer skatteverket se det som en avyttring av den fordran du hade och som ett köp av kryptovaluta. En sådan avyttring redovisar du på blankett K4 under avdelning D.Mer information om beskattning av kryptovalutor hittar du på skatteverkets hemsida här.Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad ska jag betala för skatt när jag säljer min gård? Kan jag ge gården som gåva för att slippa skatt?

2021-04-06 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |En kompis skall sälja sin gård som han ärvde för 13 år sedan. Värde ca 600tkr med inventarier/ möbler. Vilken skatt behöver han betala?Om han säljer till god vän, kan det räknas som gåva/arv?
Anton Hansson |Hej!Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur skatten räknas utFörsäljning av en gård innebär försäljning av en fastighet. Fastigheter räknas som en tillgång i form av kapital. När man säljer av en tillgång så är man skattskyldig för kapitalvinsten. Alltså den vinsten man gör på försäljningen av fastigheten. Väldigt förenklat görs denna uträkningen genom att ta det man säljer fastigheten för minus det man har betalat för fastigheten (44:13 IL).Kan jag ge det som en gåva för att slippa skatt?Precis som du är inne på så är gåvor befriade från skatt (8:2 IL). För att något ska klassificeras som en gåva ställs tre krav: (1) det ska finnas en gåvoavsikt, (2) gåvogivaren ska göra det frivilligt och (3) det ska ske en förmögenhetsöverföring.I din kompis fall så kommer det första kriteriet bli centralt. För med gåvoavsikt menas att man är beredd att överlåta egendom utan motprestation. Alltså utan betalning eller ersättning av något slag för han ska ge gården till en god vän.Det kan under vissa omständigheter ändå räknas som gåva skattemässigt när din kompis tar lite betalt. Detta avgörs om priset som din kompis säljer till är under eller över taxeringsvärdet för fastigheten. Är din kompis försäljningspris under taxeringsvärdet så räknas det fortfarande som en gåva. Med vänlig hälsning,

Försäljning av aktier i dödsbo

2021-03-31 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Är ensam arvtagare av en aktieportfölj. Har fått brev från Avanza att de inte en överlåtelse kan göras utan de betalar ut värdet av aktirportföljen till mig. Avanza kommer då sälja aktierna. Nu till min fråga: Hur mycket skatt måste betalas? Är det på hela summan eller är det bara på vinsten skatt ska räknas ut på? Hur ska jag deklarera det för dödsboet? För det måste väl jag göra?Hoppas att ni kan hjälpa mig med mina frågor.Tack på förhand.
Fredrik Holmström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I inkomstskattelagen (här, nedan kallad IKL) finns regler om beskattning av kapitalvinst. Enligt 44 kap 26 § ska kapitalvinster (från t.ex. aktier) tas upp som intäkt det beskattningsår då tillgången avyttras. Kapitalvinst räknas ut som skillnaden mellan ersättning för den avyttrade tillgången eller för den utfärdade förpliktelsen minskad med utgifterna för avyttringen eller utfärdandet och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IKL). Detta kallas genomsnittsmetoden. Med omkostnadsbelopp avses, om inte annat föreskrivs, utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (44 kap. 14 § IKL). Vid beräkningen av omkostnadsbeloppet ska det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga delägarrätter eller fordringsrätter av samma slag och sort som den avyttrade användas. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet ska beräknas med hänsyn till inträffade förändringar i innehavet (48 kap. 7 § IKL). När aktier avyttras är beräkningen [Ersättningen - (antalet aktier man säljer x omkostnadsbeloppet per aktie)]. EX: Om man har 100 aktier man köpt för 1000 kronor så är det genomsnittliga omkostnadsbeloppet 10 kr/aktie. Om man sedan säljer 10 av dessa aktier för 200 kronor så blir uträkningen → 200 - (10x10). Alltså får man göra avdrag med 100 kronor och de resterande 100 kronorna tas upp till beskattning. När man köper nya aktier måste man räkna ut ett nytt omkostnadsbelopp, för att få ett nytt genomsnittligt omkostnadsbelopp. Detta gör man för att man inte får välja vilket anskaffningsvärde man vill göra avdrag med beroende på hur mycket man köpt aktien för vid olika tillfällen. För marknadsnoterade delägarrätter (alltså aktierna i ditt fall) får alternativt omkostnadsbeloppet bestämmas till 20 procent av ersättningen vid avyttringen sedan utgifter i samband med denna dragits av (48 kap. 15 § IKL). Detta kallas schablonmetoden. Får man 100 kr i ersättning så får man göra avdrag med 20 kr och skattar alltså på 80 kr x 0,3. Detta får endast göras med marknadsnoterade andelar. Onoterade måste alltid dras av med genomsnittsmetoden. Du kan alltså välja mellan att använda genomsnittsmetoden eller schablonmetoden. Däremot kan det vara svårt att veta vad omkostnadsbeloppen var för aktierna när de successivt köptes, vilket gör att schablonmetoden då kan vara att föredra. Om aktierna kommer från ett ISK-konto så räknas skatten årligen på innehavet, och då skattar du alltså inte på vinsten. Detta räknas ut automatiskt. Dessa uträkningar används på samma sätt för dödsbon som för privatpersoner. Här finns vidare praktisk information --> LÄNK Hoppas detta besvarade dina frågor!MVH,

Måste jag betala skatt på vinsten om jag säljer mitt hus?

2021-03-06 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej, min morfar bor i ett hus som han köpte på 80-talet. Om han skulle sälja huset skulle han betala skatt på vinsten? Om min mamma ärver huset och säljer det efter att dödsbot är uppgjort, skattar hon på vinsten då?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om inkomstskatt finns i inkomstskattelagen (IL). Jag tolkar frågan som att din morfar bor i huset, och att ni undrar om han behöver betala skatt på visten om han säljer huset. Jag kommer i svaret även redogöra för beskattningskonsekvenserna om huset överlåts till din mamma genom arv, gåva eller testamente, varefter hon säljer huset.Måste jag betala skatt på vinsten om jag säljer mitt hus?En kapitalvinst ska tas upp som intäkt i inkomstslaget kapital (42 kap. 1 § första stycket IL). En kapitalvinst är en vinst som uppstår vid avyttring av en tillgång (41 kap. 2 § första stycket IL). En avyttring innebär att en tillgång säljs, byts, eller överlåts på liknande sätt (44 kap. 3 § IL). Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den sålda tillgången, minskat med försäljningskostnader, och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Kapitalvinsten kan beräknas genom följande formel:Ersättning vid försäljning - försäljningsutgifter - omkostnadsbelopp = kapitalvinstOmkostnadsbeloppet är utgifter för anskaffning och utgifter för förbättring (44 kap. 14 § första stycket IL). Omkostnadsbeloppet kan beräknas genom följande formel:Omkostnadsbelopp = anskaffningsutgifter + förbättringsutgifter.Kapitalvinster ska tas upp som intäkt det beskattningsår då tillgången avyttras (44 kap. 26 § första stycket IL).Vad händer om din mamma ärver huset från morfar och därefter säljer det?Förvärv genom arv, gåva eller testamente är skattefria (8 kap. 2 § första stycket IL). Om en tillgång förvärvas genom arv eller gåva inträder förvärvaren i givarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § första stycket IL). Förvärvaren tar därmed över givarens omkostnadsbelopp. Kapitalvinsten beskattas med 30 % statlig inkomstskatt i inkomstslaget kapital (65 kap. 7 § IL). Om det är en privatbostadsfastighet som säljs beskattas kapitalvinsten istället med 22 % skatt (45 kap. 33 § första stycket IL).Sammanfattningsvis kan sägas att kapitalvinsten kommer beskattas i samband med försäljning av huset. Om din morfar säljer huset beskattas kapitalvinsten. Om huset överlåts till din mamma genom arv, gåva eller testamente är överlåtelsen skattefri. När din mamma sedan säljer huset kommer vinsten beskattas. Din mamma övertar i samband med överlåtelsen din morfars omkostnadsbelopp, och kan använda sig av detta vid beräkning av kapitalvinsten.Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Beskattning av avyttrad andel i privatbostad och gåva

2021-04-09 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej!För två år sedan hjälpte jag min dotter att köpa en lägenhet där jag äger 50 % och hon 50 %. Nu ska min dotter köpa min andel av lägenheten av mig till inköpspriset, dvs samma summa som vi köpte lägenheten för (2 miljoner kronor). Då jag inte gör någon vinst uppfattar jag det som att jag inte heller kommer behöva betala någon skatt på beloppet dvs 1 miljon. Stämmer det? Det finns väl inget hinder att sälja en lägenhet för mindre än vad den är värderad till nu (nu 2,5 miljoner)? I vissa av era svar så står det att värdeökningen skulle anses vara en gåva från mig till min dotter (dvs 0,5 miljoner) men jag förstår inte hur detta beräknas. Det ju är helt omöjligt att veta vad lägenheten skulle kunna säljas för om vi hade sålt den på marknaden.
Linn Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga rör skatterätt och jag kommer därför att använda mig av inkomstskattelagen (IL) för att besvara din fråga.Vad gäller din skattskyldighet för avyttring av privatbostad så stadgas i 42 kap. 1 § IL att en kapitalvinst tas upp till beskattning i inkomstslaget kapital. Kapitalvinster till följd av avyttring av privatbostad beskattas till 22/30-delar med en skattesats på 30%. Enligt samma kapitel i IL anges även att kapitalförluster är avdragsgilla. Vidare framgår beräkningen av kapitalvinster och kapitalförluster av kapitel 44–45 kap. IL. I ditt fall blir det dock varken en kapitalvinst eller en kapitalförlust till följd av avyttringen, vilket innebär att du inte försätts i en annorlunda skattemässig situation än vad du redan är i.Det finns inget i lagen uppställt hinder att sälja en privatbostad eller andel i privatbostad för en lägre köpeskilling än marknadsvärdet. Den del som överstiger ersättningen du får på 1 mkr kan anses vara en gåva då du inte får en ersättning som täcker det fulla värdet av din andel i privatbostaden och du därmed ger det värdet till din dotter. Skattemässigt kommer detta innebära att värdeökningen på din andel som hon får är skattefri enligt 8 kap. 2 § IL men med effekt att hon för den delen träder in i din skattemässiga situation till följd av den s.k. kontinuitetsprincipen vilken framgår av 44 kap. 21 § IL. Detta innebär att när hon i sin tur säljer privatbostaden så kommer hon få beskatta vinsten som är hänförlig till din gåva på samma sätt som om du hade gjort en kapitalvinst på den.Vad gäller din fråga angående beräkningen av värdet på gåvan så utgår man ifrån marknadsvärdet som finns definierat i 61 kap. 2 § IL. Med marknadsvärde avses det pris som den skattskyldige hade fått betala om tillgången var utbjuden till försäljning på marknaden. Precis som du säger så går det givetvis inte att veta exakt vad en framtida köpare är villig att betala för lägenheten, men beräkningen sker ofta genom en kombination av olika värderingsmetoder.Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till Lawline!

Försäljning av sommarstuga

2021-03-31 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej , Min mor har sålt sin sommarstuga som de byggt själva. Så att det finns typ inga kostnader för inköp etc.Hur gör man då för att räkna ut skatten som hon skall betala vid deklarationen?Försäljningspris 420 000sek
Maryam Naqqar |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I din fråga framgår det inte om din mor sålt en stuga med mark eller endast själva stugan. Skulle det andra fallet vara aktuellt då skulle din mor behöva ta upp försäljningspriset som en inkomst. Här beror det också på om din mor bygger och säljer stugor ofta (dvs hobby) eller om detta var endast den gången. Jag antar att din mor har sålt stugan med marken, då det låter mer rimligt. Bestämmelserna kring det här finns främst i 44 kap. Inkomstskattelagen (här). I korthet innebär de att du skall skatta på det belopp du får fram när du från försäljningsintäkten (420 000) drar främst anskaffningskostnaderna och eventuella förbättringskostnader (till exempel kostnader för utbyggnad, tillbyggnader som inte fanns tidigare och dylikt) samt även kostnader för försäljningen. Förutsätter vi dock att inga förbättringsutgifter finns och att kostnaderna för försäljningen är så låga att de inte behöver tas med, blir förstås summan 420 000. Men du säger också att din mor har byggt sommarstugan själv, då borde hon ha kostnader för bygget och dessa kostnaderna skulle alltså dras av försäljningspriset samt sedan skattas. Detta framgår dock inte av din fråga så jag utgår därför utifrån 420 000 kr (vinst). Enligt 45:33 Inkomstskattelagen skall man bara skatta på 22/30 av beloppet. I praktiken innebär detta att du skattar till 22 % av vinstbeloppet, det vill säga 420 000x0,22= 92 400 kr. Din mor skall alltså beskattas på 92 400 kr av sommarstuga försäljningen. Din mor ska deklarera enligt K5 reglerna, här kommer det en länk https://skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/blanketterbroschyrer/blanketter/info/2105.4.39f16f103821c58f680006252.htmlHälsningar,

Hur köper jag ut min f.d. svärson från fritidsfastighet?

2021-03-22 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Jag ska köpa ut min fd svärson från vår stuga. Jag äger 50 %, han och min dotter vars 25%. Jag har betalt handpenning på 150 000 samt tagit ett lån på 500 000 med min lägenhet som säkerhet.Stugan kostade 650 000 som jag då har betalt enligt ovanstående.När de nu ska separera vill jag lösa ut honom. Då tänker jag så här:han är skyldig mig 37 500 för sin del av handpenningen.Om vi säljer stugan för 850 000 -900 000 drar jag av 650 000 som vi har betalt för stugan och vinsten blir på 200 000 - 250 000. Av det tänker jag mig att man drar av renoveringskostnader på 30 500 samt vinstskatt på 22%. Resten ska delas på två, 50 % till mig och 25 % var till honom och min dotter.Stämmer detta? Kan jag få hjälp här med ett köpekontrakt när det väl är dags?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningNär jag läser din fråga får jag initialt uppfattningen att du ska köpa ut din svärson från er stuga. Senare i frågan pratar du däremot om en försäljning av hela stugan. Jag kommer inledningsvis att redogöra för generellt vad som gäller vid försäljning av hela stugan, dels vad gäller om du ska köpa ut enkom din svärson. Den utgångspunkt jag har i exemplen nedan är att ni köpt fastigheten för 650 000 kronor och att ni säljer den för 900 000 kronor. Du äger 50% av fastigheten, din dotter 25% och din f.d. svärson 25%.Skatteberäkning vid försäljning av hela fastighetenVinstskatt vid försäljning av fastighet hör till inkomstslaget kapital. Med kapitalvinst avses bland annat vinst vid avyttring av tillgångar (41 kap. 1-2 § inkomstskattelagen, IL). Med avyttring av tillgångar avses försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar (44 kap. 3 § IL). Kapitalvinsten ska beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Ersättningen för den avyttrade tillgången är helt enkelt försäljningssumman. Omkostnadsbeloppet är anskaffningsutgiften (inköpspris) ökad med utgifter för förbättring (44 kap. 14 § IL). Avyttras endast en del av en fastighet ska kapitalvinsten beräknas på grundval av förhållandena på den avyttrade delen (45 kap. 19 § IL). Skatten är 22% av den vinst som räknats fram (45 kap. 33 § IL).Om vi utgår från att ni säljer hela fastigheten för 900 000 kronor beräknas därmed kapitalvinsten enligt följande:900.000 kronor (ersättningen) – omkostnadsbeloppet (650 000 + de 30 500 du uppger som utgifter för förbättring) = 219 500 kr i vinst. Skatten på detta blir 219 500 x 22% = 48 290 kronor. Äger ni 50/25/25 kommer ni i er deklaration att bli skattskyldiga utifrån de andelar ni äger. Det vill säga: 24 145 kr för din del, 12 072.50 kr för din dotter, 12 072.50 kr för din f.d. svärson.Huruvida ni i praktiken har möjlighet att använda er av förbättringsutgifterna kan jag utifrån den information jag har att tillgå tyvärr inte göra någon bedömning av.Om du endast ska lösa ut din svärsonEftersom du i din fråga skriver att du ska köpa ut din f.d. svärson från fastigheten redogör jag även därom.Som redogjort för ovan ska kapitalvinsten beräknas på endast den avyttrade delen om en del av en fastighet ska avyttras. Om du fortsatt ska äga dina 50%, din dotter fortsatt ska äga 25% och du ska köpa din svärsons 25% blir beräkningen en annan. I det fallet är det enkom din f.d. svärsons andel i fastigheten som avyttras. Utgår vi fortfarande från ett fastighetspris på 900 000 kronor för hela fastigheten och att han säljer sina 25% enligt den värderingen blir beräkningen densamma för honom: 225 000 kronor – (162 500+7625) = 54 875kr x 22% = 12 072.50 kronor. Skatten för din f.d. svärson blir densamma (under förutsättning att ni kan använda de förbättringsutgifter du hänvisar till. Även om ni inte skulle kunna göra det är det en ganska liten utgift och kommer inte att påverka den slutliga skatten nämnvärt).Om du köper din f.d. svärsons andel innebär det i praktiken att han blir skattskyldig på grund av försäljningen, du och din dotter blir däremot inte skattskyldiga nu. Ni bli skattskyldiga först när ni avyttrar fastigheten. För din del innebär det att du kommer att ha två omkostnadsbelopp att ta hänsyn till vid en framtida försäljning. För den halva du äger nu har du omkostnadsbeloppet med utgångspunkt i de 650 000 kronor du en gång gav för fastigheten. För de 25% du senare köpt av din f.d. svärson kommer du att ha ett högre omkostnadsbelopp. Då du betalt mer för den delen gör du ju även en mindre vinst på den andelen vid en framtida avyttring. Resten har din f.d. svärson redan skattat av.Avslutningsvis kan jag inte göra någon exakt beräkning av er försäljning, likväl som det är något oklart om hela fastigheten ska säljas eller om du ska lösa ut din f.d. svärson som du skriver inledningsvis. Däremot kan en av våra jurister vara behjälplig med att upprätta köpeavtal till er och även ta ställning till om ni kan använda er av förbättringsutgifter för att minska skatten. Om du önskar hjälp från en av våra jurister med det är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Gäller olika skattesatser beroende på avsikten med bostaden?

2021-03-03 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |HejJag undrar om det är olika skattesatser vid försäljning beroende på om man har för avsikt eller haft en bostad för boende jämfört med om man bara köpt för att sälja.Avser om man agerar som privatperson alltså.
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall man har olika skattesatser ifall man är stadigvarande boende i bostaden eller om man bara har köpt för att sälja. När det gäller försäljning av en privatbostad rör det sig om en kapitalvinst eller kapitalförlust skattemässigt. Då är det alltså kap. 44-55 Inkomstskattelagen (1999:1229) som blir aktuellt. Enligt 44:13 kap. IL beräknas kapitalvinsten som skillnaden mellan1. ersättningen för den avyttrade tillgången eller för den utfärdade förpliktelsen minskad med utgifterna för avyttringen eller utfärdandet, och2. omkostnadsbeloppet.Kapitalvinsten är alltså skillnaden mellan nettoersättningen (ersättningen för tillgången-utgifter för avyttringen, d.v.s. mäklararvode etc.) och omkostnadsbeloppet (anskaffningsutgiften + förbättringskostnader). Vad gäller skattesatsen på kapitalvinsten blir 45:33 och 46:18 IL tillämpligt. 45 kap. handlar om avyttring av fastigheter och 46 kap. handlar om avyttring av bostadsrätter. Oavsett om din bostad är en bostadsrätt eller en fastighet ska 22/30 av kapitalvinsten tas upp som skattepliktigt. Om du gör en kapitalförlust är 50% av kapitalförlusten avdragsgillt. Eftersom inga krav ställs på att man ska ha varit boende i bostadsrätten eller fastigheten för att dessa skattesatser ska vara tillämpliga, gäller detta även om man bara har "köpt för att sälja."Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,