Behöver jag betala skatt på vinsten om jag säljer en fastighet jag fått i förskott på arv?

2021-09-07 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej, jag och min syster ska få förtida arv av vår mor, en fastighet värd 5,5 miljoner. Syster tar över fastigheten och löser ut mig med halva. Ska jag då betala reavinst? Och betala skatt för dom pengarna?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att du och din syster ska få en fastighet värd 5,5 miljoner kronor i förskott på arv, och att ni ärver 50 procent vardera. Därefter tar din syster över fastigheten och löser ut dig för 2,75 miljoner kronor (50 procent av 5,5 miljoner kronor).Regler om kapitalinkomster finns i inkomstskattelagen (IL).Hur beräknas kapitalvinsten vid en fastighetsförsäljning?När din syster löser ut dig och tar över fastigheten ses detta skattemässigt som en försäljning. Vid försäljning av fast egendom är vinsten skattepliktig. Vinsten är ersättningen för den sålda tillgången minskad med försäljningsutgifter, minskad med omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL).Ersättningen är det belopp du säljer fastigheten för, d.v.s. köpeskillingen. Omkostnadsbeloppet är anskaffningskostnaden adderat med förbättringsutgifter (44 kap. 14 § första stycket IL).Vad blir anskaffningsutgiften när jag fått fastigheten genom arv?Förvärv genom arv är skattefria (8 kap. 2 § första stycket IL). Eftersom du fick fastigheten i förskott på arv, och förvärv genom arv är skattefria, inträder du som förvärvare i givarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § första stycket IL). Det innebär att du får ta över din mors omkostnadsbelopp, d.v.s. det belopp hon betalade när hon köpte fastigheten.Eftersom du ärver 50 procent av fastigheten, och avyttrar din andel, ska kapitalvinsten beräknas utifrån förhållandena på den avyttrade delen (45 kap. 19 § första stycket IL). Det innebär i praktiken att du får använda 50 procent av din mors omkostnadsbelopp när du beräknar kapitalvinsten.Förbättringsutgifter är förbättrande reparationer och underhåll som gjorts på fastigheten under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren. Reparationerna ska ha medfört att fastigheten är i bättre skick vid avyttringen än vid förvärvet (45 kap. 12 § IL).Hur mycket skatt ska jag betala på vinsten?När vinsten beräknats ska beloppet kvoteras till tjugotvå trettiondelar (45 kap. 33 § första stycket IL). Därefter betalas 30 procent statlig inkomstskatt på det kvoterade beloppet (65 kap. 7 § inkomstskattelagen). Det innebär i praktiken att skattesatsen blir 22 procent.SammanfattningNär du överlåter fastigheten till din syster ses det som en försäljning, vilket resulterar i att du ska betala skatt på vinsten. Kapitalvinsten är ersättningen minskad med förbättringsutgifter minskad med omkostnadsbeloppet. Du får använda 50 procent av din mors omkostnadsbelopp när du beräknar vinsten. Om några förbättrande reparationer eller underhåll gjorts under de senaste fem åren får dessa också dras av i proportion till din ägarandel. Därefter betalas 22 procent skatt på kapitalvinsten.Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Beskattning av kapitalvinst vid försäljning av aktier

2021-08-25 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |HejJag har ett aktiebolag och driver restaurangverksamhet , nu ska jag sälja 30% av mina aktier , behöver jag skatta för den vinsten som uppstår då när jag öppnade aktiebolaget så betalade jag in 100.000 kronor för aktiekapitalet.?mvh
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga återfinns i inkomstskattelagen (IL), jag uppmuntrar dig också att besöka Skatteverkets rådgivning för en förklaring på hur beräkningen ska ske.För att besvara din fråga så måste jag inledningsvis göra några antaganden. Jag antar att med "ditt företag" så avses ett aktiebolag vars aktier du heläger (100 %). Du vill nu sälja 30 % av dessa och undrar ifall du kommer behöva betala kapitalvinst på detta.När man säljer aktier och går med vinst så kommer detta att tas upp som en intäkt enligt 42 kap. 1 § st. 1 IL (se också 41 kap. 1 § st. 1 IL). Detta innebär alltså att du ska skatta på den intäkten (skattepliktig inkomst) som tillkommer. Däremot, finns det en möjlighet att minska den skattepliktiga inkomsten genom att betrakta eventuella kostnader du har haft för att anskaffa aktierna.Gällande aktier som avyttras (säljs) så finns relevanta regler i 44 och 48 kap IL, se 48 kap. 2 § IL. Kapitalvinsten beräknas genom att ta skillnaden på ersättningen (det du säljer aktierna för) minskat med utgifter för avyttringen (ex. mäklararvoden, juristarvode) och omkostnadsbeloppet, se 44 kap. 13 § IL.Kapitalvinst = ersättningen – (utgifter för avyttringen + omkostnadsbeloppet)Eftersom kostnaden för aktiekapitalet inte omfattas av "utgifter för avyttringen" måste vi alltså se till den andra kostnadsposten: omkostnadsposten. Ifall kostnaden (aktiekapitalet) kan tillgodoräknas till omkostnadsbeloppet så kan vi alltså minska den totala skattepliktiga inkomsten (underlaget du skattar på).Med omkostnadsbeloppet avses utgifter du har haft för anskaffningen av aktierna (ex. inbetalt aktiekapital och avgiften du betalade för registrering av bolaget till Bolagsverket), se 44 kap. 14 § IL. Detta innebär alltså att aktiekapitalet på 100 000 kr betraktas som en avgift du har haft för anskaffningen.Däremot så säljer du inte alla dina aktier, utan endast 30 % (om vi utgår från att du heläger bolaget). Då borde du inte kunna tillgodoräkna hela aktiekapitalet som en kostnad på försäljningen av 30 % av totala antalet aktier, du borde däremot kunna räkna med en kostnad på 30 % av aktiekapitalet (30 % av 100 000 kr = 30 000 kr). Du drar alltså av 30 000 kr från den skattepliktiga inkomsten som uppstår när du säljer 30 % av totala antalet aktier. Resterande kostnaden du haft (70 000kr) ska alltså dras när du säljer av dina resterande aktier (70 % av aktierna som kvarstår i ditt ägo).Vi kan ta ett exempel: ifall du säljer aktierna för 40 000 kr och du endast haft aktiekapitalet som kostnad, så ska du endast skatta på (40 000 – 30 000 kr =) 10 000 kr. Du kommer alltså fortfarande vara skattepliktig för överskottet (10 000 kr) som kvarstår efter att du dragit av kostnaderna du haft för bolaget.Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Skattskyldighet vid överföring av kapitalvinst via vän

2021-06-11 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej, jag har handlat med krypto men min bank har blockerat all handel via krypto. Har nu tagit ut pengarna via en kompis konto så det är ju han som tagit emot pengarna men skickar sedan över dom till mig (ca 100k). Hur gör man med skatt? Vem av oss är skyldig att skatta?
Lucas Gardebrand |Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! Kryptovaluta kvalificeras av Skatteverket som "andra tillgångar" och avyttringar av kryptovaluta (t.ex försäljning) ska deklareras på K4 blanketten, sektion D. Om en kapitalvinst uppstått ska denna betalas skatt för.Kapitalvinsten (eller förlusten) uppstår vid avyttringen av din kryptovaluta. Då inga svenska banker hanterar kryptovalutor utgår jag från att avyttringen redan skett på en handelsplats och växlats till exempelvis euro, dollar eller svenska kronor. Kapitalvinsten ska således beräknas vid tidpunkten för avyttringen, inte då överföringen mellan konton görs. Det är personen som gör kapitalvinsten (personen som äger valutan, i detta fall du) som blir skattskyldig. Att du för över kapital via din väns konto påverkar inte vem som blir skattskyldig, då något ägarbyte ej skett, och är oproblematisk ur skattesynpunkt. Din vän har i praktiken bara disponerat sitt konto så att du kan ta emot pengarna. Däremot kan det ställas frågor från banken när så stora överföringar görs, särskilt från utlandet. Du bör därför se till att ha underlag för alla transaktioner, detta är även viktigt när du ska deklarera.Mer information om beskattning av kryptovaluta kan du läsa på skatteverket.Jag hoppas du fick svar på din fråga, behöver du ytterligare rådgivning kan du vända dig till vår juristbyrå. Vi har öppet vardagar 10 – 16 och du når oss på 08-533 300 04Med vänlig hälsning

Skatta vid försäljning av häst?

2021-06-01 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Jag skall sälja en häst dock är jag osäker om jag behöver skatta på vinsten. Hästen ingår inte i någon verksamhet eller liknande utan bara hobby. Behöver jag skatta på vinsten och isåfall hur många procent är det. I vilken lag står det. Har tidigare inte sålt någon häst.
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Grundregeln för beskattning är att all sorts inkomst ska tas upp i deklarationen och beskattas. Det finns dock undantag och ett sådant är inkomst som kommer från sålda tillgångar som ägaren har haft för personligt bruk. Du skriver själv att hästen i ingått i någon verksamheten vilket innebär att den klassas som en sådan personlig tillgång. Dock finns det ett maxbelopp för hur mycket du får tjäna på en sådan försäljning innan inkomsten blir skattepliktig. Gränsen går vid en vinst på 50 000 kr. Detta framgår av 52 kap. 2 § Inkomstskattelagen. Eftersom det är vinsten som avgör om du behöver betala skatt eller inte måste du först räkna av summan du köpte hästen för, från den summa du får för hästen. Om du inte känner till vad hästen kostade från början eller inte har möjlighet att ta reda på det kan du använda dig av ett schablonbelopp på 25 % och dra av det från den summa du får vid försäljningen. Det innebär att om du säljer hästen för 80 000 kr så ska 25 %, dvs 20 000 kr, dras av och kvar blir en vinst på 60 000. Eftersom du inte behöver skatta på de första 50 000 kr behöver du bara skatta på de 10 000 kr som överstiger maxbeloppet. Men om den totala vinsten understiger 50 000 kr behöver du alltså inte ta upp inkomsten till beskattning överhuvudtaget.Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Kan man få uppskov med reavinstskatten när man säljer en bostadsrätt och flyttar till ett fritidshus?

2021-08-26 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |2007 köpte jag en bostadsrätt, 2010 köpte jag ett fritidshus, 2021 1 mars flyttade jag till fritidshuset, 2021 25 augusti sålde jag bostadsrätten. Kan jag få ett uppskov av vinstskatt?
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att du vill veta om du kan få uppskov på reavinstskatten för såld bostadsrätt. Svaret hittar vi i inkomstskattelagen (IL).Förutsättningar för avdrag för uppskovsbeloppFör att du ska få uppskov på reavinstskatten ska följande kriterier vara uppfyllda enligt 47:2 IL.Du tar upp kapitalvinst på grund av avyttring som omfattar ursprungsbostad (alltså på grund av försäljning av ursprungsbostad).Du har förvärvat eller tänka förvärva en ersättningsbostad.Du har bosatt dig eller tänker bosätta dig i ersättningsbostaden.Huruvida kriterierna är uppfyllda kommer jag redogöra för nedan.Du tar upp kapitalvinst på grund av avyttring som omfattar ursprungsbostadDu har sålt bostadsrätten och detta ska tas upp som en kapitalvinst (41:1-2 IL). Med ursprungsbostad avses den skattskyldiges permanentbostad som är den bostad där den skattskyldige varit bosatt i minst ett år före försäljningen eller minst tre av de senaste fem åren (47:3 IL). Eftersom att inget annat framgår utgår jag från att bostadsrätten är din permanentbostad och således din ursprungsbostad. Du uppfyller alltså detta kriterium.Du har förvärvat eller tänker förvärva en ersättningsbostadTyvärr räknas det som huvudregel inte som ersättningsbostad om bostaden förvärvats tidigare än året då ursprungsbostaden avyttras (47:5 a 1 stycket IL). Eftersom att du förvärvade fritidshuset 2010 och sålde bostadsrätten 2021 uppfyller du inte detta kriterium då fritidshuset inte kan räknas som en ersättningsbostad.Du hr bosatt dig eller tänker bosätta dig i ersättningsbostadenDu uppfyller inte heller detta kriterium eftersom att du bosatt dig i ditt fritidshus som inte kan räknas som din ersättningsbostad.Dina möjligheter att få uppskov med reavinst Enligt min bedömning ovan har du inte rätt till uppskov med reavinstskatten för avyttrad bostadsrätt då ditt fritidshus inte räknas som en ersättningsbostad på grund av att det är förvärvat tidigare än ett år innan avyttringen.UndantagEn fastighet som förvärvats tidigare än året före avyttringen av ursprungsbostaden kan räknas som ersättningsbostad om den skattskyldige utför en ny-, till- eller ombyggnad på fastigheten under tiden mellan den 1 januari året före det år då ursprungsbostaden avyttras och den 2 maj andra året efter avyttringen (47:5 a 2 stycket IL). Fastigheten ska isåfall anses förvärvad den 1 januari året före det år då ursprungsbostaden avyttras. Skulle det vara så att du utfört en sådan ny-, till- eller ombyggnad inom rätt tid kan ditt fritidshus räknas som en ersättningsbostad trots att det förvärvats mer än ett år innan du sålde bostadsrätten. Sammanfattning För att du ska kunna få uppskov på reavinstskatten för såld bostadsrätt måste tre kriterier vara uppfyllda: du ska ta upp kapitalvinst för avyttring av ursprungsbostad, du har förvärvat eller tänker förvärva en ersättningsbostad och du ska ha bosatt dig eller tänker bosätta dig i ersättningsbostaden. Dessvärre uppfyller du inte alla kriterier eftersom att ditt fritidshus inte kan räknas som en ersättningsbostad. Skulle du däremot ha utfört en ny-, till- eller ombyggnad på fastigheten mellan tiden före det år då bostadsrätten såldes och den 2 maj efter försäljningen kan ditt fritidshus räknas som en ersättningsbostad.Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.Med vänlig hälsning

Gåva av andelar i fast egendom

2021-08-21 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej,Vi har ett landställe som ska skrivas över i min ägo. Förnuvarande ser ägandeförhållandet ut så härJag äger 30%Min bror äger 30%Min syster äger 30%Min mor äger 10%Tanken är att alla ska upprätta gåvobrev och skriva över sina andelar till mig. Jag kommer om ca två år föra över en större summa pengar till min mor så att hon kan köpa en bostadsrätt på landet. Vi vill undvika reavinstbeskattningen på landstället genom att inte sälja fastigheten. Vad jag har kunnat läsa mig till så finns det dock ingen risk med detta i och med att min mor bara äger 10% idag samt att det kommer gå ca 2 år mellan transaktionerna. Tacksam om ni kan bekräfta.
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDen lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är inkomstskattelagen (IL).Enligt 8 kap. 2 § 1 st. IL är förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning skattefria. En gåva kännetecknas av en konstaterad förmögenhetsöverföring som skett frivilligt där givaren (din mamma) med gåvoavsikt har överfört ett värde till mottagaren (du). Brister det i någon av de här delarna utgör transaktionen inte en gåva och blir således föremål för beskattning. Gränsen mellan skattefria gåvor och skattepliktig ersättning är inte helt tydlig och har prövats i ett stort antal rättsfall i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Det gåvorekvisit som brukar vålla störst tolkningsproblem i rättstillämpningen är gåvoavsikten. Om gåvan i själva verket ges för någon typ av utförd prestation eller om gåvans mottagande är villkorad med en på förhand bestämd motprestation kan gåvoavsikt hos givaren i många fall inte anses föreligga varför denna istället kommer att betraktas som en inkomst och i det här fallet en kapitalinkomst.Till inkomstslaget kapital räknas inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar och skulder och i form av kapitalvinster och kapitalförluster, 41 kap. 1 § 1 st. IL. Viktiga faktorer vid bedömningen av om en transaktion ska klassificeras som en ren gåva är relationen mellan givaren och mottagaren, det tillhörande syftet med överlåtelsen och gåvans värde, se rättsfallen HFD 2017 ref. 38 I-III. Vidare har HFD uttalat att en nära personlig relation mellan parterna, exempelvis inom en familj, starkt talar för att överlåtelsen är benefik och således ren varför en sådan överlåtelse ska presumeras utgöra just en gåva, se avgörandet HFD 2016 ref. 69.Det som möjligen kan väcka vissa betänkligheter i det här fallet är den i framtiden inplanerade penninggåvan till din mamma. På det skatterättsliga området gäller principen om rättshandlingens verkliga innebörd, vilken innebär att parternas rubricering aldrig ensamt kan ligga till grund för hur ett rättsförhållande ska definieras. I RÅ 1998 ref. 19 kom den aktuella principen till uttryck och där uttalade HFD att man framförallt ska se till avtalets faktiska innehåll och inte enbart till hur parterna har benämnt rättshandlingen. Mot den bakgrunden kan det eventuellt argumenteras för att transaktionerna, dvs. gåvorna mellan dig och din mamma, kan ses som ett förtäckt köp och att överskottet som då uppstår vid överlåtelsen av hennes andel därför bör kapitalvinstbeskattas med en effektiv skattesats om 22 %, 45 kap. 33 § 1 st. och 65 kap. 7 § IL. Men utifrån HFD:s resonemang i de förstnämnda domarna där släktskap ansågs utgöra en viktig faktor när det gäller definitionen av gåvor och givet den aktuella tidsaspekten blir min bedömning ändå att det här upplägget inte torde utlösa någon beskattning. När äganderättsövergången sedan är fullbordad kommer du som förvärvare enligt den s.k. kontinuitetsprincipen att träda i de tidigare delägarnas skattemässiga ställning, 44 kap. 21 § 1 st. IL.Notis: HFD styr rättspraxis på skatterättens område och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar HFD så kallade prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (förvaltningsrätter och kammarrätter) informellt har att följa. HFD hette tidigare Regeringsrätten varför äldre domar kan ha refererat som börjar på "RÅ".Avslutande ord och ytterligare rådgivningVid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar. Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Hur mycket betalar jag i skatt vid försäljning av en lägenhet jag erhållit genom arv?

2021-06-03 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej Jag får ärva en lägenhet av mamma, hon har köpt den för 10 000kr 1969.Jag säljer den direkt nu för 900 000kr.Hur mycket skatt betalar jag?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga ska vi kika i inkomstskattelagen (IL).Överlåtelse genom arvNär du ärver lägenheten av din mamma är detta en skattefri överlåtelse (8 kap 2 § IL). Det innebär att ingen kapitalvinst ska beräknas för din mammas dödsbo och du behöver inte heller beskattas i samband med arvet. Istället tar du över din mammas skattemässiga situation enligt den så kallade kontinuitetsprincipen (44 kap 21 § IL). Det innebär att du tar över din mammas omkostnadsbelopp vilket är hennes anskaffningsutgift för lägenheten, dvs 10 000 kr i detta fall.Beräkna kapitalvinstNär du beräknar kapitalvinsten för fastigheten ska du ta ersättningen vid försäljningen (900 000 kr) + förbättringsutgifter (exempelvis om det skett någon nybyggnation under innehavstiden från 1969) - (minus) anskaffningsutgiften + lagfartskostnad. Om inga förbättringsutgifter finns är det alltså endast 900 000 - 10 000 som utgör kapitalvinsten, dvs 890 000 kr. KvoteringDenna kapitalvinst ska dock kvoteras till 22/30 (45 kap 33 § IL). Det innebär att du alltså endast behöver ta upp 22/30 x 890 000 = 652 667 kr med anledning av kapitalvinsten du gör vid försäljningen av fastigheten.Denna kapitalvinst ska tas upp i inkomst av kapital vilken har en proportionell skattesats om 30%. Med anledning av försäljningen kommer du därmed beskattas med 30% x 652 667 = 195 800 kr.Hoppas du har fått svar på din fråga. Du är annars välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline. Med vänliga hälsningar,

Beräkning av skatt vid vinst av bostadsrättsförsäljning

2021-05-27 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Sålt en bostadsrätt då vi gått skilda vägar. Vi står 50/50 på lägenheten och i papper mellan oss står det att summan vi lagt in kontant går till mig. Vinsten på lägenheten är 380 000 kronor. Summan som är avdragsgill är 116 721 inklusive mäklararvodet. Mäklararvodet förstår jag dras från handpenningen. Är det ändå totala summan på 116 721 kronor som vi drar av på vinsten fån 380 000 och vi beskattar resterande vinst på 263 279, dvs 20 % av 131 639?
Hemen Yazdanfar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med anledning av att det i ditt fall handlar om beskattning vid försäljning av en bostadsrätt så aktualiseras de beskattningsregler som är hänförliga till inkomstslaget kapital. Jag utgår vidare från att lägenheten inte är en näringsbostadsrätt i och med att av allt att döma verkar bostadsrätten uteslutande använts för permanentboende eller fritidsboende. Dessutom utgår jag från att du, utöver bostadsförsäljningen, inte haft andra intäkter och kostnader hänförliga till inkomstslaget kapital det år du sålt bostaden. Försäljning av bostadsrättVad avser de regler som finns på inkomstskattelagens område så hittar man de företrädesvis i inkomstskattelagen (IL). Med anledning av att det i ditt fall handlar om beskattning vid försäljning av en bostadsrätt så aktualiseras de beskattningsregler som är hänförliga till inkomstslaget kapital och de särregleringar som finns för bostadsrätter. En eventuell vinst av bostadsrättsförsäljningen räknas ut genom att man tar bostadens nettoersättning - omkostnadsbelopp (44 kap. 13 § IL). Om beräkningen utvisar ett positivt värde så har bostadsförsäljningen gått med vinst. I det fallet ska 22/30 av det utvisade beloppet tas upp till beskattning (46 kap. 18 § IL). Därefter ska 30 % skatt betalas av detta belopp (65 kap. 7 § IL). Nettoersättningen Den totala ersättning som man erhåller för bostadsförsäljningen minus försäljningsutgifter såsom mäklararvoden och homestyling utgör den s.k. nettoersättningen (44 kap. 13 § IL).OmkostnadsbeloppAnskaffningsutgiften för bostaden, vilken oftast endast är densamma som bostadens inköpspris, ökad med bostadens förbättringsutgifter såsom målningar, renoveringar, nya tapetseringar etc. är det som anses vara bostadens omkostnadsbelopp (44 kap. 14 § första stycket IL, jfr dock paragrafens andra stycke). Notera härvid att detta är inte ett uttömmande svar på vad som anses omfattas av omkostnadsbeloppet (jfr 46 kap. 5–14 § IL). I ditt fallAtt du skriver att vinsten på lägenheten är 380 000 kr förstår jag det som att det har räknats fram genom att du tagit försäljningspriset minus anskaffningsutgiften. Jag förstår det som att du alltså inte tagit hänsyn till vare sig försäljningsutgifter eller annan omkostnadsbelopp utöver bostadens inköpspris. Om så är fallet så är det korrekt som du beräknar i första led; av vinsten på 380 000 kr ska avdragsgilla utgifter på 116 721 kr (t.ex försäljningsutgifter såsom mäklararvode och annan omkostnadsbelopp utöver bostadens anskaffningsutgift). Men därefter ska 22/30 av 263 279 kr (380 000 kr - 116 721 kr) tas upp till beskattning, vilket är lika med 193 071 kr. Slutligen ska skatten på 30 % dras av 193 071 kr, vilket är lika med 57 921 kr. Skatten som ska betalas med anledning av bostadsförsäljningen är med andra ord 57 921 kr. Med vänlig hälsning