Måste jag betala moms vid uthyrning av fastighet?

2021-05-14 i Moms
FRÅGA |Hej!Förutsättning: Jag äger en fastighet med 3 st lägenheter. Jag bor inte själv i fastigheten. Jag har en enskild firma. Samtliga lägenheter är uthyrda.Fråga: Ska jag betala in moms på hyresintäkterna?
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 1 kap. 1 § mervärdesskattelagen så ska mervärdesskatt betalas på sådan omsättning inomlandet av varor eller tjänster som är skattepliktiga och görs av en beskattningsbar person i denna egenskap. I ditt fall är uthyrningen att anses som en tjänst då du inte överlåter äganderätten av en egendom, du enbart upplåter nyttjanderätten till någon annan.Notera att det däremot krävs att tjänsten som omsätts är skattepliktig för att momsskyldighet ska föreligga, det framgår även av 3 kap. 1 § mervärdesskattelagen att inte alla omsättningar är momspliktiga. I 3 kap. 2 § mervärdesskattelagen regleras det ett momsundantag på fastighetsområdet. Där framgår det att upplåtelse av en fastighet inte är momspliktigt.I och med att du således inte har någon skyldighet att betala moms på hyresintäkerna så resulterar det i att du inte får göra avdrag för moms på inköp till uthyrningsverksamheten. Om du vill kunna göra avdrag för moms på inköp till uthyrningsverksamheten så kan du välja att bli frivilligt skattskyldig genom att du lägger på moms på hyran.Vänliga hälsningar,

Har en ideell förening rätt till avdrag för ingående moms?

2020-12-30 i Moms
FRÅGA |Jag är kassör i en momsbefriad ideell förening, men vi betalar en del moms, framför allt för filmhyror, (Vi är en filmklubb) Jag har för mig att jag någonstans läst att om vi gör en sammanställning av den moms vi betalat och revisorerna intygar det så kan man få tillbaka den momsen. Stämmer det eller är jag helt fel ute?
Natalin Kabro |Hej, Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställt rör avdragsrätt och regleras i mervärdesskattelagen. Rätten till avdragsrätt är beroende typen av verksamhet du bedriver. Från skatteplikt undantas bland annat tillhandahållande av ljud- och bildupptagningar (Mervärdesskattelagen 3 kap. § 11 p. 2). En grundläggande princip är att den som bedriver momsskyldig ekonomisk verksamhet har rätt att få kompensation för ingående moms. Denna avdragsrätten förutsätter att det finns ett direkt och omedelbart samband mellan inköpen och momspliktiga försäljningar.Hur rätten till avdrag ska styrkasVid förvärv av vara ellet tjänst från någon som är skattskyldig ska avdragsrätten styrkas genom faktura. Föreligger särskilda skäl behövs ingen faktura, detta om förvärvaren är skattskyldig och kan styrka avdragsrätten genom annan tillgänglig handling (Mervärdesskattelagen 8 kap. § 17). Vad som gäller för digDu har tidigare nämnt att föreningen anses vara momsbefriad. Allmännyttiga ideella föreningar som inte är skyldiga att betala inkomstskatt för näringsverksamhet, är inte heller skyldiga att deklarera & betala moms. Ni ska därför inte ta ut moms vid försäljning av varor och tjänster och får inte heller dra av moms på inköp för er verksamhet (ingående moms).Vänligen,

Skyldig att betala moms vid försäljning av tavlor?

2020-08-19 i Moms
FRÅGA |Hej!Jag undrar om jag säljer mina tavlor på ex konst.se eller etsy, ska jag betala moms? Isåfall hur mycket?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om du ska betala moms på tavlor du säljer som du själv tillverkat. Jag kommer nedan att gå igenom vad som gäller.Momsnivåer vid försäljning av konstverk:Ett konstverk är en momspliktig vara, och säljaren av ett konstverk är därmed skyldig att lägga på moms på konstverkets pris. Det är dock köparen (slutkonsumenten) som ska betala momsen, och det enda som påverkar dig som säljare är att du måste redovisa momsen. Momssatsen är 12 procent om det är konstnären själv som säljer sina konstverk.Undantag:Som konstnär får du sälja dina konstverk momsfritt om försäljningen under ett beskattningsår är lägre är 336 000 kr. Om din försäljning uppgår till mer än 336 000 kr så blir du skattskyldig från första kronan. Det innebär att du måste redovisa moms med 12 procent på beskattningsunderlaget för all försäljning av konstverk under året. Även de försäljningar där du inte tagit ut moms av kunden. Denna frigräns gäller dock ej om du säljer konsten genom ett bolag, då är nämligen skattesatsen 25 procent.Externa länkar om moms från Skatteverkets webbplats:Skatteverket har även flera broschyrer du kan ladda ned där de skriver vad som gäller vid moms:- Momsbroschyren- Moms inom kulturområdet- Allmän information om momsHoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Fråga om huruvida en hyresgäst som betalat moms för lokalhyra kan kräva tillbaka betald moms om det visar sig att momsen saknade rättslig grund och egentligen inte skulle utbetalas.

2020-04-14 i Moms
FRÅGA |Vi hyr en lokal av A. Vi är momspliktiga och A likaså så moms debitera på vår hyra. Vi hyr ut en del av lokalen till B. B har hyrt lokalen av oss i ca tre år. Moms tillkommer på hyran i enlighet med avtalet vi har med B. B har erlagt hyran inkl moms fram till årsskiftet. Därefter har de ej erlagt någon hyra (dec 19 - april 20) med hänvisning till att de är en idrottsförening och moms ej ska debiteras, varför de nu kräver återbetalning av all erlagd moms ca 160tkr och nu kvittar B denna som en motfordran, mot obetald hyra ca 100 tkr exkl moms. Vi delar inte B:s uppfattning om att B är en idrottsförening utan vi anser att B är ett AB. Vi avser nu att överlämna en delgivning om "Uppsägning pga obetald hyra och underrättelse jämlikt 12 kap 44§ Jordabalken". Det är flera delar i detta men vår fråga nu är: är den av B erlagda momsen en motfordran, som kan kvittas mot vår fordran för obetald hyra? Vi anser inte att den uppfyller de kriterier som krävs, t ex "att fordran ska vara förfallen till betalning".
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga berör särskilt mervärdesskattelagen (ML) och så kallade rättsprinciper inom fordringsrätten. Jag kommer att dela upp mitt svar i rubriker som var för sig behandlar olika delar av din fråga.Moms för lokalhyraJag förstår det som att ni antingen är så kallat frivilligt skattskyldiga för er lokalhyra eftersom lokalhyra enligt huvudregeln i ML 3:2 inte är momspliktigt, eller att lokalhyran är momspliktig enligt något av de tillämpliga undantagen i ML 3:3. Om ni är frivilligt skattskyldiga innebär det att ni har rätt att lägga moms på hyra för lokal om den som hyr lokalen är helt eller delvis bedriver momspliktig verksamhet.I detta fall vet jag inte närmare vilka förutsättningar som föreligger för er och er hyresgästs momspliktighet. Jag förstår det dock som att både ni och er hyresgäst uppfattar det som att det är helt avgörande för frågan om momsplikt är om hyresgästen är ett aktiebolag eller en idrottsförening.För det första borde ni alltså enkelt kunna avgöra om hyresgästen är ett aktiebolag eller inte, eftersom aktiebolag måste vara registrerade som sådana, och det borde stå skrivet i ert hyresavtal om det är ett aktiebolag eller en förening ni hyrt ut lokalen till. Angående detta kan dock sägas att det för momsplikt i princip är irrelevant vilken juridisk form hyresgästen har. Det är nämligen så att mervärdesskattelagen tillämpas på alla personer så länge de bedriver momspliktig verksamhet (ML 4:1).Det avgörande för att ni ska kunna ta ut moms bör alltså vara om hyresgästen helt eller delvis bedriver en momspliktig verksamhet. Eftersom jag inte vet något om omständigheterna för den verksamhet som bedrivs i lokalen kan jag inte göra någon bedömning om detta, särskilt eftersom momsrätten är ett mycket stort regelverk. Ni bör dock se efter om verksamheten som er hyresgäst bedriver är sådan att de överhuvudtaget betalar moms för den.Förutsättningarna för frivillig skattskyldighet kan du läsa närmare om här på skatteverkets hemsida.Vad händer om ni tagit ut moms felaktigt?Det finns alltså en viss risk att ni faktiskt har tagit ut moms felaktigt. Detta kan alltså vara fallet om ni är frivilligt skattskyldiga och hyresgästen inte bedriver någon momspliktig verksamhet i lokalen. Om det nu råkar vara så att ni felaktigt debiterat moms är frågan vad som gäller angående den kvittningssituation som nu uppstått.Kan hyresgästen kvitta på grund av felaktigt utbetald moms?Vi ponerar då nu att hyresgästen faktiskt har betalat moms felaktigt och nu har insett det och inte vill betala någon mer moms, och att denne dessutom vill kräva tillbaka tidigare betald moms. Frågan uppstår då också om hyresgästen kan kvitta dessa krav på att återfå felaktigt utbetald moms. Avgörande för frågan om kvittning är huruvida hyresgästen ens har ett giltigt krav på att återfå felaktigt utbetald moms. Det är nämligen så att hyresgästen kan utöva kvittning om den har ett giltigt krav på återbetalning av momsen. Därmed ska jag nu utreda frågan om huruvida detta krav faktiskt kan vara giltigt.Kan det röra sig om ett giltigt krav på att återfå en misstagsbetalning?Frågan om att kräva tillbaka felaktigt utbetalad moms har behandlats av domstolar förut. Det rör sig i ett sådant fall om vad som kallas för misstagsbetalning. Detta innebär att hyresgästen betalat moms i tron om att hen behövde göra det, trots att det egentligen saknades rättslig grund för det. Den juridiska principen om misstagsbetalningar och möjligheten att kräva tillbaka sådana kallas för condictio indebiti.Det är nämligen så att den som utbetalat moms felaktigt i form av en misstagsbetalning som huvudregel kan kräva tillbaka dessa. Det enda som krävs för att denna huvudregel ska gälla är att det faktiskt rör sig om en misstagsbetalning, alltså en betalning utan rättslig grund. Om det alltså rör sig om felaktigt utbetald moms uppstår en fordran på dessa felaktiga utbetalningar för er hyresgäst och hen kan kräva tillbaka dessa pengar eller använda sig av kvittning. Det kan alltså användas som en giltig motfordran.Det finns dock ett undantag från denna huvudregel om att man kan kräva tillbaka misstagsbetalningar. Om förutsättningarna för detta undantag är uppfyllda får ni behålla de felaktigt utbetalda pengarna och er hyresgäst har då inte en giltig fordran, och det kan då inte användas för kvittning.För att undantaget ska vara tillämpligt och för att ni då inte ska behöva betala tillbaka några pengar eller acceptera kvittningsförklaringen krävs att följande förutsättningar är uppfyllda:1. Ni var i god tro om betalningarnas felaktighet. Detta innebär att ni alltså varken trodde eller hade några bra skäl att tro att betalningarna skulle vara felaktiga, och2. ni har inrättat er efter betalningarna. Detta innebär att man förbrukat pengarna eller planerat sin ekonomi och budget efter förväntningen att man har och har rätt till pengarna.Frågan om återkrav på grund av misstagsbetalning har behandlats flertalet gånger av domstolar. I målet NJA 2015 s. 1072 som berörde just mervärdesskatt och återkrav av just felaktigt utbetald moms (i det fallet för hög moms) har Högsta domstolen (HD) uttalat att undantaget kan vara tillämpligt på så sätt att den som felaktigt fått moms kan slippa att behöva betala tillbaka denna. HD uttalar att undantaget särskilt kan vara tillämpligt på den situationen att man fakturerat moms för att man trodde att det var korrekt, samt sedan betalat motsvarande belopp till skatteverket. I ett sådant fall finns det ju en god tro för den som felaktigt mottagit momsen och denna har inrättat sig efter detta genom att betala momsen till skatteverket.HD uttalar dock å andra sidan att man kan behöva betala tillbaka den felaktigt mottagna momsen om man i och för sig trodde det var korrekt men det senare visar sig att man inte behöver betala detta till skatteverket eller man får det återbetalt från skatteverket. Då kan man inte räkna med att man ska få behålla hela summan av de pengarna själv, utan det är då rimligt att den som felaktigt utbetalat dessa pengar i sin tur får de tillbaka.Vad bör ni göra?Mot bakgrund av allt jag nu beskrivit bör ni själva göra en bedömning av er situation. Ni bör då först och främst fråga er om ni faktiskt har och har haft rätt att ta ut moms för lokalhyran till hyresgästen ifråga.Om det visar sig att ni fakturerat moms fast ni inte hade rätt till det, bör ni utreda om ni ändå kan ha rätt att behålla pengarna med stöd av läran om indictio indebiti som jag redogjort för ovan. Ni bör då särskilt se efter om ni hade en väldigt god anledning att tro att ni fick och skulle ta ut moms, och om ni kommer att behöva betala eller har betalt motsvarande till skatteverket.Beroende på hur ni efter egen bedömning uppfattar situationen kan ni sedan ta ett beslut om ni vill tillåta kvittningen eller om ni vill bestrida den och fortsätta med uppsägningen samt era krav på hyra. Eftersom det rör sig om förhållandevis höga summor kan ni ha anledning att ta hjälp av mer ingående juridisk rådgivning, om ni själva fortfarande finner det svårbedömt efter att ha läst detta svar och gjort en egen bedömning. Om ni då skulle vara intresserade av juridisk rådgivning av en professionell jurist kan ni kontakta mig på Joel.Herrault@Lawline.se. Ni kan även skriva till mig om ni har några följdfrågor angående mitt svar.Jag hoppas att mitt svar är till hjälp.Med vänlig hälsning,

Hur deklarerar man momspliktig försäljning via internet?

2021-01-11 i Moms
FRÅGA |HejJag sälja på ett internet plattform. Man jag är en gäst säljare och betala försäljningsavgift.Min frågor är nu:Är det rätt dra av min försäljnings avgift från min brutto försäljnings pris och lägga moms på, eller dra man försäljnings avgift från netto försäljnings pris utan moms och lägga sen moms på avgift?Mvh
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om beskattning hittar du i inkomstskattelagen (IL).Hobby- eller näringsverksamhetOm du säljer varor via internet regelbundet, ska du redovisa inkomsten i deklarationen oavsett om du har tjänat mycket eller lite pengar. Du redovisar inkomsterna som hobbyverksamhet eller som näringsverksamhet, beroende på verksamhetens syfte och hur stor omfattning den har. Det rör sig om hobbyverksamhet om verksamheten inte bedrivs yrkesmässigt, det kan alltså saknas varaktighet och vinstsyfte. Eftersom du skriver att du ska betala moms utgår jag dock från att det i ditt fall rör sig om näringsverksamhet. Hur deklarerar man inkomster?När du ska deklarera din inkomst börjar du med att räkna ut ditt resultat. Detta sker genom att du tar intäkter minus kostnader. Huvudregeln är att utgifter för intäkternas förvärvande och bibehållande dras av som kostnad (16 kap. 1 § IL). Försäljningsavgiften dras alltså av som kostnad. Ditt resultat blir därmed intäkterna från försäljningen minus kostnaderna för försäljningsavgiften. Den beskattningsbara inkomsten räknas sedan ut enligt 1 kap. 5 § IL. Detta sker genom att du tar eventuellt överskott från resultatet, minus allmänna avdrag, minus grundavdrag. Det är sedan denna summa som beskattas.Hur deklarerar man moms?Om du är momsregistrerad ska du deklarera moms i en momsdeklaration. Du ska lämna en momsdeklaration för varje redovisningsperiod även om det inte finns någon moms att deklarera. Momsdeklarationen sker alltså skiljt från inkomstdeklarationen. Du hämtar uppgifterna som ska lämnas i momsdeklarationen från din bokföring. Du ska bland annat lämna uppgift om din försäljning, utgående moms (moms på det du har sålt), samt ingående moms (moms på det du har köpt in).Mellanskillnaden mellan utgående moms och ingående moms avgör om du ska betala eller få tillbaka momspengar.Vad tar man ut moms på?Vid handel på internet brukar man skilja på offline-handel och online-handel. Vid offline-handel är det fråga om vanliga varor som säljs på internet men skickas på traditionellt sätt med posten eller liknande. Vid online-handel sker inte bara beställningen på internet utan även själva varan skickas, det vill säga laddas ner via internet. Detta handlar ofta om musik, filmer, dataprogram och böcker. Skattemässigt behandlas försäljning av sådana digitala varor som försäljning av tjänster. Detta har betydelse när du ska redovisa moms eftersom det är lite olika regler för tjänster och varor. Moms tas dock ut på försäljningspriset oavsett om det rör sig om försäljning av varor eller tjänster. Du ska alltså alltid lägga på moms på försäljningspriset (brutto). Sammanfattning och handlingsplan:Sammanfattningsvis lägger du på moms på försäljningspriset innan försäljning av varorna eller tjänsterna. När du sedan ska deklarera får du skilja på inkomstdeklarationen och momsdeklarationen. Inkomstdeklarationen räknar du ut genom att ta dina inkomster exklusive moms minus dina kostnader. Till dina kostnader hör till exempel försäljningsavgiften. Sedan kommer du behöva ge in en separat deklaration för din moms. Här tar du all din utgående moms minus din ingående moms och resultatet visar om du ska betala in eller få tillbaka momspengar. Har du fler frågor eller vill ha ytterligare hjälp med ditt ärende är du självklart varmt välkommen att höra av dig på nytt genom någon av våra tjänster! Jag rekommenderar dock att du, om du har ytterligare frågor, kontaktar Skatteverket för att få hjälp med din deklaration eftersom Skatteverket kan ge mer exakta svar då de har all din information. Nummer till Skatteupplysningen och övriga kontaktalternativ hittar du på Skatteverkets hemsida.Då du har beställt telefonuppföljning kommer jag ringa upp dig imorgon, tisdagen den 12 januari, klockan 9:00. Om den föreslagna tiden inte fungerar för din del är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post innan dess. Jag nås på elise.sohlberg@lawline.se.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Måste jag betala moms vid försäljning av tavlor?

2020-11-30 i Moms
FRÅGA |Hejsan! Jag är konstnär och tänker börja sälja mina tavlor på internet. Jag undrar om jag behöver betala moms och hur mycket den ligger på? Tuuusen tack på förhand!!
Siva Arif |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Momsnivåer vid försäljning av konstverkEtt konstverk är en momspliktig vara, och säljaren av ett konstverk är därmed skyldig att lägga på moms på konstverkets pris. Det är dock köparen (slutkonsumenten) som ska betala momsen, och det enda som påverkar dig som säljare är att du måste redovisa momsen. Momssatsen är 12 procent om det är konstnären själv som säljer sina konstverk.UndantagSom konstnär får du sälja dina konstverk momsfritt om försäljningen under ett beskattningsår är lägre än 336 000 kr. Om din försäljning uppgår till mer än 336 000 kr så blir du skattskyldig från första kronan. Det innebär att du måste redovisa moms med 12 procent på beskattningsunderlaget för all försäljning av konstverk under året. Även de försäljningar där du inte tagit ut moms av kunden. Denna frigräns gäller dock ej om du säljer konsten genom ett bolag, då är nämligen skattesatsen 25 procent.Externa länkar om moms från Skatteverkets webbplatsSkatteverket har även flera broschyrer du kan ladda ned där de skriver vad som gäller vid moms:- Allmän information om moms- Momsbroschyren- Moms inom kulturområdetJag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

När räknas en uthyrning av bostad som hotellverksamhet?

2020-04-22 i Moms
FRÅGA |När räknas uthyrning av privat fritidshus som hotellverksamhet. Hur länge får jag hyra ut till en och samma hyresgäst?
Elin Giding |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det som avgör om uthyrningen av ditt fritidshus ska anses som "hotellverksamhet" och du därmed betala moms är om:Du hyr ut en möblerad bostad i Sverige där du är hyresvärd.Du hyr ut bostaden i max fyra månader till varje hyresgäst.Du marknadsför din uthyrning till dygns eller veckopris eller erbjuder tjänster som städning eller annan gästservice.Du hyr ut bostaden under sammanlagt minst 113 dygn och den totala hyran för bostaden är mer än 50 000 kr exklusive moms under beskattningsåret. En bedömning ska göras i det enskilda fallet och uppfylla ovanstående krav. Det som är avgörande är alltså att upplåtelsen ska vara tillfällig, alltså under en kortare tid. Hur länge upplåtelsen har varat ska utgå från avtalet och inte hur länge personen faktiskt vistas där. Vidare ska man beakta om uthyrningen konkurrerar med annan uthyrning inom hotellbranschen. Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor. Med vänlig hälsning,

Kan man som privatperson göra avdrag för betald moms?

2019-11-27 i Moms
FRÅGA |Hej Jag undrar om man som privatperson kan deklarera momsen på sina inköp genom året? Exempel momsen för maten? Vänliga hälsningar
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om du som privatperson på något sätt kan göra avdrag eller få tillbaka mervärdesskatten (momsen) som du har betalat för varor eller tjänster i Sverige.I mervärdesskattelagen (ML) finns regler om avdragsrätt vad gäller momsSvaret på din fråga är nej, du som privatperson kan inte få tillbaka det som du har betalat i moms. Mervärdesskatten är en av statens större inkomstkällor och syftar till att träffa just konsumenter, dvs. privatpersoner.Detta följer av att endast den som bedriver en verksamhet som är skyldig att debitera moms kan göra avdrag för den moms som denne betalat, om det som köpts hänför sig till den verksamheten (8 kap. 3 § ML). Förenklat sett är det alltså bara den som bedriver en verksamhet som kan göra avdrag eller få tillbaka den moms som denne betalat, inte privatpersoner. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,