Hjälp vid skatterevision

2014-03-20 i Moms
FRÅGA |Hej. Har fått en skatterevision där skattemyndigheten påstod att renoveringen på mitt företag gjordes på ett felaktigt sätt och att osanna faktoror förekom. Blev återbetalningsskyldig på momsen (ca 160 000) och fick en skattetillägg på 40%. Min fråga är om åklagaren kan väcka åtal och hävda bokföringsbrott? Faller brottet under grovt eller ringa bokföringsbrott? Vad är preskriptionstiden för ett sånt fall 5 eller 10 år. Detta skedde 2011. Har inget företag nu och hela skulden är reglerad.
Joel |Hej!Utifrån vad du skriver så finns det en risk för att åklagaren väcker åtal. Man behöver dock titta närmare på omständigheterna i just ditt fall. Det finns inte ett direkt samband mellan åtal och åsidosättande av bokföringsskyldigheten. Det krävs nämligen uppsåt eller oaktsamhet för att agerandet ska vara straffrättsligt sanktionerat. Flera omständigheter som inte framgår i din fråga har betydelse för om brottet är att anses som grovt, normalgradigt eller ringa, bl.a. beloppet, det ekonomiska resultatet, om falsk handling använts eller om handlingen varit ett led i flera andra överträdelser. Preskriptionstiden för ringa brott är två år, normalgradigt brott är fem år och grovt brott är tio år.Jag skulle råda dig att kontakta Skattebetalarnas förening, vars jurister har stor erfarenhet av denna typ av ärenden. Du kan kontakta deras jurist på direktnummer 08-613 1716.

Avdragsrätt för mervärdesskatt

2012-11-17 i Moms
FRÅGA |Hej! Jag är läkare och bedriver en privatmottagning. Denna verksamhet är ju momsbefriad. Om jag behöver beställa en IT-tjänst och en dator, ska jag betala moms på IT-tjänsten och datorn?
Catarina Cali |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! I det följande kommer jag att använda förkortningen ML när jag hänvisar till mervärdesskattelagen (se lagtext https://lagen.nu/1994:200) och förkortningen IL när jag refererar till inkomstskattelagen (se lagtext https://lagen.nu/1999:1229). Av 1 kap. 1 § 1 st. 1 p. ML framgår att mervärdesskatt ska betalas vid sådan omsättning inom landet av varor eller tjänster som är skattepliktig och görs i en yrkesmässig verksamhet. I 3 kap. 4 § ML stadgas emellertid att omsättning av tjänster som utgör sjukvård är undantagen från skatteplikt. Den verksamhet som du bedriver är därför (som du redan konstaterat) momsbefriad. Omsättning av IT-tjänster och IT-produkter omfattas inte av något undantag från skatteplikt och är därmed skattepliktig enligt 3 kap. 1 § 1 st. ML. Givet att resterande förutsättningar i 1 kap. 1 § 1 st. 1 p. ML är uppfyllda (vilket torde vara fallet) ska därför mervärdesskatt betalas för denna omsättning. Enligt 1 kap. 2 § 1 p. ML är det normalt den som omsätter varan eller tjänsten som är skyldig att betala mervärdesskatten. Detta innebär att säljaren av IT-tjänsten och datorn måste göra ett påslag på sina tjänster och produkter motsvarande mervärdesskatten. Detta gäller oavsett om köparen (du alltså) bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet eller inte. Om du hade bedrivit mervärdesskattepliktig verksamhet hade du kunnat kvitta denna s.k. ingående moms (den mervärdesskatt som man betalar till en mervärdesskatteskyldig köpare när man köper varor eller tjänster av denne) mot utgående moms (den mervärdesskatt som du själv hade varit tvungen att göra påslag för om du hade bedrivit mervärdesskatteskyldig verksamhet). Detta följer av 8 kap. 3 § 1 st. ML. Nu bedriver du emellertid inte någon mervärdesskattepliktig verksamhet vilket innebär att du inte har någon utgående moms att kvitta den ingående momsen mot. Då får du i stället enligt 16 kap. 1 § 1 st. IL dra av mervärdesskatten som en kostnad vid beräkningen av resultatet i din näringsverksamhet (regeln i 16 kap. 16 § 1 st. IL är inte tillämplig här eftersom du inte har någon utgående moms som du kan kvitta den ingående momsen mot). Mervärdesskattesatsen för IT-tjänster och IT-produkter är enligt 7 kap. 1 § ML 25 procent. Hur stor del av IT-tjänstens och datorns pris som utgör mervärdesskatt kommer förmodligen framgå av fakturan. Det är alltså denna del som du får göra avdrag för vid beräkningen av resultatet i din näringsverksamhet. Om mervärdesskatten mot förmodan inte är angiven i fakturan kan du räkna ut den genom att multiplicera priset för varan eller tjänsten (inklusive mervärdesskatten) med 20 procent (notera att det inte står fel, skattsatsen är 25 procent men du ska multiplicera med 20 procent). Hoppas att du blivit behjälpt av mitt svar! Vänliga hälsningar, Catarina Cali