Omkostnadsbeloppet vid köp och arv av bostadsrätt

2018-03-29 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA |Min mamma köpte en bostadsrätt för 2050000 år 2007 . När mamma avled 2013 köpte jag ut mina syskon ur bostadsrätten för 2400000. Sålde bostadsrätten med vinst 2017 . Enligt mäklaren ska jag använda det min mamma köpte lägenheten för som anskaffningsvärde . Min fråga är om detta stämmer ? Mamma hade en uppskjuten reavinst som vi betalade när vi gjorde arvskiftet .
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. RättslägetJag kommer att använda begreppet omkostnadsbelopp istället för anskaffningsvärde. 1. Omkostnadsbelopp genom köpAv 44 kap 14 § Inkomstskattelagen (IL) framgår att med omkostnadsbelopp avses utgifter för anskaffning ökade med utgifter för förbättring. Av 44 kap 13 § framgår att kapitalvinsten ska beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången och omkostandsbeloppet. Förenklat: Om man har köpt en bostadsrätt för 1 000 000 kr, och säljer den för 1 500 000 kr, tas 500 000 kr upp som kapitalvinst och ska beskattas. 2. Omkostnadsbelopp genom arv/gåvaAv 44 kap 21 § IL framgår att om en tillgång förvärvas genom arv, testamente, gåva eller bodelning, inträder förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Förenklat: Om du säljer en bostadsrätt som du har ärvt av din mamma, sätts du i samma skattemässiga situation som hon hade varit i. Om hon således köpte lägenheten för 1 000 000 kr, och du säljer den för 1 500 000 kr, tas 500 000 kr upp som kapitalvinst och ska beskattas. Omkostandsbesloppet är alltså i denna situation 1 000 000 kr. Din situationOm jag förstår din situation rätt är båda dessa situationer aktuella i ditt fall. Du har förvisso genom ett köp förvärvat dina syskons andelar, men genom arv/testamente förvärvat din återstående andel i bostadsrätten. Beträffande andelarna i bostadsrätten som dina syskon ärvde och som du köpte, är omkostnadsbeloppet det som stod i ert köpavtal. Men för den andel som du har ärvt av din mamma, måste du räkna omkostnadsbeloppet från vad din mamma köpte bostadsrätten för. Hoppas att du fick svar på din fråga och att jag lyckades vara hyfsat pedagogisk. Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor eller att kontakta vår juristbyrå på info@lawline.se.

Beräkning av anskaffningsvärde

2017-12-30 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA |FRÅGAHej, skatteteknisk fråga gällande anskaffningsvärde på bostadsrätt. Historik:- Bostadsrätt Inköpt av min mor för 1470 000. Jag fick 10% i gåva. 2 år senare köper jag och min flickvän resterande 90% för 1650000. Dvs min totala del 55%. Jag ska nu köpa ut hennes 45% andel till lägenhetens totala värdering om 1975000. Vad blir mitt anskaffningsvärde när dagen kommer då jag ska sälja hela lägenheten? Tacksam för svar.
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Angående gåvan er det kontinuitetsprincipen som gäller: dvs att du, för gåvodelen, ska använda din mors anskaffningsvärde, 10% x 1 470 000 = 147 000.För 45% som du köpte tillsammans med din flikvän ska du använda hälften av priset för hela 90%: 1/2 x 1 650 000 = 825 000. Sist, om jag förstår dig rätt, ska du betala 45% x 1 975 000 = 888 750. Det ovanstående innebär att ditt totala anskaffningsvärde blir 147 000 + 825 000 + 888 750 = 1 860 750. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Anskaffningsvärde för fastighet före 1952

2017-10-30 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA |HejVi har sålt en tomt som vi ärvde av vår mor som fick tillbaka rätten till den på 90 talet. (Sovjetiskt militärområde )Dessförinnan ägde hennes föräldrar och deras föräldrar osv. Troligen flera hundra år.Vad ska man anse att införskaffningsvärdet är.
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom ni inte känner till ert anskaffningsvärde för fastigheten så finns det en specialreglering. Fastigheter som har förvärvats före år 1952 ska betraktas som köpta 1 januari 1952. Det innebär att ni får använda er av 1952 års taxeringsvärde som anskaffningsvärde samt enligt 45 kap. 28 § Inkomstskattelagen får dessutom 150% av detta värde användas som anskaffningsvärde. Skulle det vara så att man känner till det faktiska priset, så får detta användas som anskaffningsvärde om det är högre än 150% av taxeringsvärdet från 1952. Eftersom du och den andra personen har fått fastigheten genom arv, kommer ni att inträda i arvlåtarens skattemässiga situation (jfr. 44 kap. 21 § Inkomstskattelagen.) Detta innebär att ni även har "ärvt" anskaffningsvärdet. För att få fram taxeringsvärdet för år 1952 kan ni besöka skatteverkets hemsida - se här. Exempel: Är taxeringsvärdet 100 000kr för år 1952 får 150% av detta värde användas som anskaffningsvärde. Det fås fram genom att multiplicera 100 000kr med 1,5 = 150 000kr. Hoppas att du har fått svar på din fråga,Med vänliga hälsningar

Kapitalvinst vid en delavyttring: man måste beräkna hur stor del av enhetens omkostnadsbelopp som belöper på den avyttrade delen.

2017-10-29 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA |Om man styckar av en jordbruksfastighet hur stor blir skatten på intäkten av försäljningen?
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med tanke på att en jordbruksfastighet utgör näringsfastighet blir skatten 27% av kapitalvinsten. Om man styckar av en sådan fastighet handlar det om en delavyttring och man måste i så fall beräkna hur stor del av enhetens omkostnadsbelopp som belöper på den avyttrade delen. Har man exempelvis köpt hela fastigheten för 2 miljoner kronor och styckar av hälften av den så blir omkostnadsbeloppet för den avstyckade delen 1 miljon. Skillnaden mellan detta belopp och ersättningen utgör kapitalvinsten som ska beskattas.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Fastighets anskaffningsvärde vid gåva

2018-03-24 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA |Hej!Jag och min syster fick våra föräldrars fastighet som gåva, hälften vardera.Därefter köpte jag min systers andel för 100 000 kr.Nu ska fastigheten säljas och jag undrar vad anskaffningsvärdet för hela huset blir?Blir det 200 000 eller . . . .Undrande säljare
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av 44:21 inkomstskattelagen framgår det att någon som tar emot en tillgång som gåva hamnar i samma skattemässiga situation som den tidigare ägaren. Om bara en av er övertagit fastigheten hade anskaffningsvärdet varit detsamma som för era föräldrar. När ni nu övertar hälften vardera blir ditt initiala anskaffningsvärde 50% av era föräldrars anskaffningskostnad. När du sedan köper din systers andel för 100 000 kr lägger du till det till ditt initiala anskaffningsvärde. Jag ställer upp ett exempel för att illustrera detta tydligare. Vi antar här att dina föräldrars anskaffningskostnad var 400 000 kr. Ditt initiala anskaffningsvärde blir då 50% av 400 000 kr dvs 200 000 kr. Till detta lägger du de 100 000 kr du köpte din systers andel i fastigheten för. Ditt totala anskaffningsvärde blir då 200 000 kr + 100 000 kr = 300 000 kr.Eftersom det inte framgår av din fråga vad dina föräldrars anskaffningskostnad var går det ej att ge ett exakt svar på din fråga. Jag rekommenderar därför att du vänder dig till dina föräldrar för att få reda på vad anskaffningskostnaden för fastigheten var när dem förvärvade den.Jag hoppas att det klarnat något, du är varmt välkommen att återkomma om det skulle vara något mer. Du kan läsa mer om anskaffningsutgift och skatt på försäljning av bostäder på skatteverket.Med vänlig hälsning,

Avdrag för förbättringsutgifter

2017-11-29 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA |Vi köpte 2001 ett hus för 590 000:- + omkostnader (70m²)Kostade på det 1800 000:- till (200m² +50m² garage)Nu ska det säljas. Tippat försäljningsvärde nu ca 4200000:-Jag hittar inte några kvitton -bara köpekontraktetGår det göra någon form av schablonavdrag? Eller kan man lämna in uppskattat påkostat värde?Hur gör vi bäst
Jakob Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När du säljer en fastighet får du göra avdrag för förbättringsutgifter. Inom begreppet förbättringsutgifter ryms såväl grundförbättringar som reparationer och underhåll. Grundförbättringar är exempelvis om-, ny- och tillbyggnader och får dras av i sin helhet. Avgifter för reparationer och underhåll får däremot bara dras av om de förbättrat fastighetens skick vid avyttringen jämfört med vid förvärvet och dessutom hänför sig till något av de fem föregående beskattningsåren, vilket framgår av 45:12 inkomstskattelagen (IL). Avdrag får göras för den del av utgiften som är kvar när du har minskat utgiften med en uppskattad summa för slitage. För båda dessa kategorier gäller att de sammanlagda utgifterna för förbättringarna måste uppgå till 5 000 kr under beskattningsåret för att få tas upp, enligt 45:11 IL. Det är alltså viktigt att först och främst klassificera utgifterna, eftersom avdragsrätten skiljer sig åt och är beroende av vilket år förbättringarna vidtogs.Kvitto är inget måste för att bevisa en förbättring, utan är bara ett bevismedel. Om du saknar kvitton eller fakturor måste du dock kunna visa på omfattningen och tidpunkten för förbättringsutgifterna på annat sätt. Det kan enligt Skatteverket bland annat göras med hjälp av ritningar, betalning, lån, intyg, prisstatistik och bygglov och fastighetsdeklaration för en fastighet. Däremot kan det inte bli fråga om något schablonavdrag.För vidare information rekommenderar jag Skatteverkets hemsida, som du hittar här.

Omkostnadsbelopp vid försäljning av andel i fastighet

2017-10-29 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA |Tre syskon har ärvt ett hus. Jag skall köpa ut min ena bror men den andra ska stå kvar på 1/3-del.Huset är värderat till 600,000:-. Är det något som skall dras av från summan 200.000:- När skatten skall räknas ut för säljaren, skall hela anskaffningskostnaden som våra föräldrar en gång betalade och förbättringskostnader dras av eller med 1/3-del. Om hela, kan dessa kostnader då användas en gång till om min andra bror eller jag själv också vill sälja? Måste den icke säljande brodern juridiskt godkänna att jag äger 2/3 av huset? Naturligtvis har han medgivit att det sker. Mvh syrran
Jakob Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Beräkning av omkostnadsbeloppetEnligt Skatteverket ska omkostnadsbeloppet delas upp vid delavyttring av fastighet. De anskaffningsutgifter och förbättringsutgifter som dina föräldrar har haft ska alltså proportioneras utifrån hur stor del av fastigheten som säljs. Det finns olika metoder för hur en proportionering av omkostnadsbeloppet kan göras. Skatteverket beskriver de olika metoderna ingående här.Godkännande av ägarbyteEnligt 2 § i lagen om samäganderätt kräver förfogande av samägd egendom i sin helhet samtycke från samtliga delägare. Försäljning är ett exempel på ett förfogande. Kravet på samtycke gäller alltså när hela egendomen säljs och inte när någon säljer sin andel i den samägda egendomen. Din brors godkännande är alltså inte nödvändigt för att genomföra överlåtelsen.

Hur långt bak i tiden kan man göra avdrag för förbättringar på fastighet?

2017-09-13 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA |Min far och hans sambo ska sälja sitt hus. Hur långt bak i tiden kan man göra avdrag på förbättringar som har skett under tiden man har bott i huset.
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då man säljer sin bostad är det vanligt att man gör en kapitalvinst eller kapitalförlust. Om man gör en kapitalvinst ska man betala skatt på denna vinst. För att räkna ur hur stor vinst man har gjort (och hur mycket man därmed ska skatta) tar man värdet man har sålt tillgången för (försäljningspriset) minus omkostnadsbeloppet. Har man ett högt omkostnadsbelopp blir vinsten lägre och har man ett lågt omkostnadsbelopp får man alltså en hög vinst. Omkostnadsbeloppet är vad man har köpt tillgången för (anskaffningsutgift) OCH de utgifter man har haft för att förbättra tillgången. Man räknar alltså samman dessa två kostnader och drar av från försäljningspriset vilket ger en viss kapitalvinst (eller förlust). Detta leder till att försäljningspriset, anskaffningsutgiften och de utgifter man har haft för att förbättra fastigheten påverkar den beskattningsbara vinsten. Höga förbättringsutgifter kommer att leda till en lägre vinst (och mindre att betala skatt på). Vilka förbättringsutgifter man får räkna med har med andra ord en stor betydelse ur skattesynpunkt. Det finns en hel del regler om hur långt bak i tiden dessa utgifter får ha gjorts, vilken typ av utgifter det får röra sig om och hur stora dessa utgifter får vara för att de ska vara avdragsgilla. Jag ska försöka förklara så pedagogiskt som möjligt. Vilka förbättringsutgifter som får räknas till en privatbostadsfastighets omkostnadsbelopp regleras i 45 kap 11-12 §§ IL. Det finns två typer av förbättringar som regleras på delvis olika sätt: `Grundförbättringar` och ´förbättrande reparationer och underhåll´:GrundförbättringarGrundförbättringar regleras i 11 §. Detta är kostnader som ägaren har haft och som avser:Nybyggnation, genom uppförande av exempelvis bostadshus, garage, carport, friggebod, friliggande växthus.Tillbyggnation, varvid husets rymd ökar genom exempelvis inglasning av uterum, uppförande av altan längs med huset, utökande av byggnaden med ett nytt rum.Ombyggnation, varvid byggnaden konstruktion, planlösning eller funktion förändras genom att t ex flytta köket, slå ut en vägg eller på något annat sätt byter ut mer än enstaka delar av den bärande konstruktionen. Nytillskott, varvid något nytt tillförs bostaden genom exempelvis installation av vitvaror, insättning av braskamin/kakelugn, dammläggning samt planetering av buskar och träd.Åtgärderna måste ha lett till att fastigheten förbättrats jämfört med hur den såg ut tidigare. Kostnader för grundförbättringar har ingen tidsgräns utan får tas upp oavsett hur länge sedan de uppkom för ägaren. Förbättrande reparation och underhållMed reparation och underhåll menas de åtgärder som avser att återställa bostaden till nyskick. I dessa fall måste man alltså ”gå tillbaka till” hur det såg ut innan. Det man förbättrar måste dessutom vara i bättre skick än det var då man införskaffade bostaden (12 §). Exempel på åtgärder kan vara renovering av badrum, kök, in- och utvändig målning, tapetsering, byte av värmepanna eller golv till samma eller likvärdigt material. Om man under förbättringen använder sig av ett material som är betydligt bättre eller dyrare än vid nyskick kommer det att ses som en grundförbättring istället. Man kan kortfattat säga att förbättrande reparation och underhåll återställer till hur det var när bostaden var ny och att bostaden måste vara i bättre skick jämfört med tillfället då man köpte (förvärvade) bostaden. Om man endast återställer bostaden till det skick den var vid köpet får man inte ta upp detta som en förbättringskostnad, fastigheten har ju faktiskt inte blivit förbättrad då. Utgifter som ägaren haft för reparation och underhåll får dras av förutsatt att det skett under försäljningsåret eller de fem föregående åren, här finns således en tidsgräns. Om förbättringen skedde tidigare än så får kostnaderna inte dras av. Både kostnader för grundförbättringar och för förbättrande reparation och underhåll måste ha uppgått till minst 5 000 kr under ett beskattningsår för att över huvud taget få tas upp som utgifter och räknas med i omkostnadsbeloppet. 5 000 kr avser alla sammanlagda kostnader man haft under ett beskattningsår och alltså inte varje förbättring enskilt. Eget arbete får inte räknas med som en kostnad här.Sammanfattningsvis och som svar på din fråga kan man göra avdrag för förbättringar som har skett inom 5 år ifall det rör sig om förbättrande reparation och underhåll. Om förbättringarna istället klassificeras som grundförbättringar finns det däremot ingen tidsgräns utan får tas upp även om de skedde långt bak i tiden. I dessa fall blir det alltså en fråga om hur man klassificerar förbättringarna, vad det är för typ av förbättring. Grundförbättringar är förbättringar som gör att fastigheten är i bättre skick än då den var helt ny och kan avse till exempel nybyggnation, tillbyggnation, ombyggnation och nytillskott. Förbättrande reparation och underhåll är åtgärder som återställer bostaden till nyskick som medför att fastigheten är i bättre skick vid försäljningen än vid köpet. Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga, du är välkommen att kommentera nedan om du undrar något ytterligare!Med vänlig hälsning