Avdrag förbättringsutgift vid avsaknad av kvitto m.m.

2011-11-14 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA |Sommarstuga byggd 1985.Såld 2011.Några kvitton som styrker byggkostnader -85 finns ej kvar. "Någon" påstår att man kan estimera byggkostnader & dra av dessa från försäljningssumman ? MVH !
Anton Karlsson |Hej, Den grundläggande principen för avdragsrätt är att utgifterna ska verifieras med fakturor och kvitton enl.45 kap. 11 § 2 st. IL ( se. https://lagen.nu/1999:1229 ) Om utgifterna inte kan verifieras men godtagbar utredning visar åtgärdernas omfattning, art, och tidpunkt, kan det finnas skäl att uppskatta utgiften för förbättringsåtgärderna till ett skäligt belopp. Vad som är skäligt får bedömas i varje enskilt fall på grundval av den bevisning som finns i ärendet. Regeringsrätten har i dom (RÅ 2002 ref. 73) när en skattskyldig inte har kunnat visa fakturor eller kvitton, uppskattat förbättringsutgifterna till ett skäligt belopp. Den skattskyldige hade i målet visat ritningar, handlingar från fastighetstaxeringen, beslut om bostadslån utvisande godkänd byggkostnad, fotografier från nybyggnationen, samt SCB:s statistik över byggkostnader de år när åtgärderna utfördes. RR ansåg att det fanns en godtagbar utredning om förbättringsåtgärdernas omfattning, men att utredning saknades om kostnadernas storlek. Avdrag medgavs med skäligt belopp. Vänligen,

Omkostnadsbelopp vid gåva/arv

2011-01-16 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA |Vad blir mest förmånligt i följande situation? Om jag har förstått rätt så innebär en gåva av en fastighet att värdet sätts till det som föräldern en gång betalade för den, men att det vid ett arv får värdet fastigheten har idag? I detta fall finns en bröstarvinge, och fastigheten köptes för många årtionden sedan, för ca 200 000, värde idag ca 4 miljoner. Går det att låta föräldern fortsätta äga huset men barnet flyttar in istället och övertar alla kostnader dör drift & underhåll, och det sedan blir ett normalt arvsskifte där huset får det dagsaktuella värdet vid förälderns frånfälle? Eller kan fastigheten på något vis ges som förtida arv och få dagens värde istället för ingångsvärdet? Tanken är att bo i huset, men om något händer så att jag inte har råd att bo kvar och det måste säljas är det ju en stor skillnad på att betala reavinstskatt på skillnaden från 200 000 kronor eller från dagens marknadsvärde...
Andreas Vinqvist |Hej, Både vid gåva och arv övertar den nya ägaren det tidigare omkostnadsbeloppet, vilket följer av 44 kap. 21 § Inkomstskattelagen. Värdet sätts således till det som föräldern betalade för fastigheten både vid arv och gåva. Vänligen,