När startar preskriptionstiden för skatteskulder?

2020-09-04 i Preskription av skatteskuld
FRÅGA |Fråga om preskriptionstiden på skatteskulder.Om man exempelvis får slutgiltigt beslut från Skatteverket i 2017 som hänvisar till missat skatt under 2015... när räknas den som preskriberat enligt Kronofogden? Är det från 2015 när skulden uppstår eller från 2017 när slutgiltigt beslut fattas?
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att tiden räknas från utgången av det kalenderår då skatteskulden förföll till betalning (senast skulle vara betald) (3 § lagen om preskription av skattefordringar). Preskriptionstiden för skatteskulder är som huvudregel 5 år, enligt 3 § lagen om preskription av skattefordringar. Preskriptionstiden kan, på ansökan från Skatteverket, förlängas i vissa fall (7 § lagen om preskription av skattefordringar) Mitt svar blir därför att preskriptionstiden räknas från 2015, då jag förutsätter att det var då skatteskulden förföll till betalning (eftersom du skriver att skulden uppkom det året samt missades). Som jag uppfattat det är hänvisningen i det slutgiltiga beslutet från Skatteverket 2017, endast en hänvisning och inte en fordran och därmed räknas preskriptionstiden inte från 2017. Preskriptionstiden räknas därmed från årsskiftet 2015/2016 och är då preskriberad vid årsskiftet 2020/2021. Hoppas du fick svar på din fråga! Om du inte har fått svar på din fråga eller har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig igen till oss på Lawline! Vänliga hälsningar,

När preskriberas en skatteskuld?

2019-12-22 i Preskription av skatteskuld
FRÅGA |Hej Jag drev för ett antal år sedan en enskild firma och fick då en skatteskuld. Skulden gick till kronofogden och försök till utmätning gjordes. Då jag inte hade några tillgångar så blev det ingen utmätning. Skulden har nu blivit preskriberad och min fråga är: Vad händer om jag skulle äga något i framtiden? Hus, bil eller ha kapital på banken? Kan skatteverket "aktivera" skulden igen och kräva in den? Eller är den för evigt preskriberad?
Hanna Stenberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det undrar du när din skatteskuld preskriberas och vad Skatteverket kan göra efter preskriptionstiden har gått ut. Preskription av skatteskulder regleras i lagen om preskription av skattefordringar m.m. (SkPreskL). I 3 § SkPreskL framkommer det att en fordran preskriberas fem år efter utgången av det kalenderår då den förföll till betalning. Att skatteskulden preskriberas innebär att den är preskriberas för evigt och Skatteverket kan därefter inte vidta åtgärder för att få skulden betald, se 10 § SkPreskL. Skatteverket kan alltså inte "aktivera" skulden igen som du menar, är den nu preskriberad så är det preskription som gäller. Vänliga hälsningar

Hur räknas preskriptionstiden för skatteskulder?

2019-02-01 i Preskription av skatteskuld
FRÅGA |Om man har en skatteskuld och som uppkommit ex 2010 och kronofogden efter fyra år lyckats driva in en del av skulden, räknas då preskrebitionstiden 5 år efter sista inbetalningen eller är den 5 år från från skuldens uppkomst.Mvh
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Skatteskulder preskriberas som huvudregel efter fem årSom huvudregel preskriberas en skatteskuld fem år efter utgången av det kalenderår då den förföll till betalning (3 § första stycket Lagen om preskription av skatteskulder m.m.). Det innebär att om du fick en skatteskuld år 2010 och den även förföll till betalning det året kommer den att preskriberas årsskiftet 2015/2016.När skulden är preskriberad får inte Skatteverket vidta åtgärder för att få betalt för skulden (10 § första stycket Lagen om preskription av skatteskulder m.m.). Skatteverket kan därmed inte begära betalt eller utmätning av din egendom för den. Däremot får framtida skatteåterbäring kvittas mot den passiva skulden.För privata skulder kan en preskription brytas genom att gäldenären bland annat betalar av på skulden, eller borgenären sänder ett krav (5 § Preskriptionslagen). Liknande bestämmelse finns inte för skatteskulder. Istället har Skatteverket möjlighet att i vissa fall ansöka om förlängning av preskriptionen. Skäl för förlängning av preskriptionen kan vara t.ex. indrivningssabotage eller om du stadigvarande vistats utomlands (7 § första stycket Lagen om preskription av skatteskulder m.m.).Hoppas du fått svar på dina frågor och lycka till!Vänligen,

När preskriberas skatteskulder?

2018-10-27 i Preskription av skatteskuld
FRÅGA |Jag har en frågor kring preskription tid av skattefordringarJag fick några skatteskulder 2013 och har haft löneutmätning några gånger på grund av detta. Så nu undrar jag om dessa skatteskulder preskriberas vid årsskiftet 2018/2019 trotts Kronofogden har gjort löneutmätning på mig eller räknas det som ett Preskriptionsavbrott? I samband med att jag fick minna skatteskulder så fick jag min F-skattsedel återkallad pga bristande betalning, så nu undrar jag om jag kan ansöka om en ny F-skattsedel om mina skatteskulder preskriberas och blir passiva?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag har i min disposition valt att dela upp svaret i två delar. Den första delen avser din fråga om preskription av skatteskulden, den andra din fråga om F-skattesedel.Skatteskulder preskriberas som huvudregel efter fem årSom huvudregel preskriberas en skatteskuld fem år efter utgången av det kalenderår då den förföll till betalning (3 § första stycket Lagen om preskription av skatteskulder m.m.). Det innebär att om du fick en skatteskuld år 2013 och den även förföll till betalning det året kommer den att preskriberas årsskiftet 2018/2019. När skulden är preskriberad får inte Skatteverket vidta åtgärder för att få betalt för skulden (10 § första stycket Lagen om preskription av skatteskulder m.m.). Skatteverket kan därmed inte begära betalt eller utmätning av din egendom för den. Däremot får framtida skatteåterbäring kvittas mot den passiva skulden.För privata skulder kan en preskription brytas genom att gäldenären bland annat betalar av på skulden, eller borgenären sänder ett krav (5 § Preskriptionslagen). Liknande bestämmelse finns inte för skatteskulder. Istället har Skatteverket möjlighet att i vissa fall ansöka om förlängning av preskriptionen. Skäl för förlängning av preskriptionen kan vara t.ex. indrivningssabotage eller om du stadigvarande vistats utomlands (7 § första stycket Lagen om preskription av skatteskulder m.m.).Du kan ansöka om F-skattHuvudregeln vid ansökan om F-skatt är att Skatteverket ska godkänna ansökan om den sökande uppger sig bedriva eller ha för avsikt att bedriva näringsverksamhet i Sverige (9 kap. 1 § första stycket Skatteförfarandelagen, SFL). Det finns dock en del undantag; det undantag som är aktuellt i ditt fall är att ansökan inte ska godkännas om den sökande inte har redovisat eller betalat skatter i en utsträckning som inte är obetydlig (9 kap. 1 § andra stycket p3b SFL). Eftersom din skuld är preskriberad torde det inte vara något problem att få F-skatt beviljad. Hoppas du fått svar på dina frågor och lycka till!Vänligen,

Preskription av skattefordringar

2020-05-05 i Preskription av skatteskuld
FRÅGA |Hej! Jag sålde för 8 år sedan en bostadsrätt i Stockholm, och flyttade kort därefter utomlands och skrev ut mig ur Sverige (jag har inte varit folkbokförd i Sverige sedan dess). Jag har inte haft ngn address sedan dess i Sverige, men har enligt min mamma fått ngt ifrån skatteverket skickat hem till min mamma vilket hon skickat tillbaka med addressaten okänd då jag inte längre bor i Sverige. Jag har således aldrig fått detta. Nu under Corona har jag flugit hem för att se efter min mamma och nu fått veta detta. Jag skulle gissa att det dem skickat förut är ngn reavinst / skatteskuld efter försäljningen av min bostadsrätt. Med tanke på hur länge sedan detta var, borde inte detta vara preskriberat nu? Tacksam för svar och vägledning. Tack!
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om preskription av skattefordringar regleras i lagen om preskription av skattefordringar m.m., som jag i detta svar kommer att förkorta LPS.Som huvudregel preskriberas skattefordringar fem år efter utgången av det kalenderår då fordringen förföll till betalning (3 § LPS). Det innebär att om Skatteverket skickar ett krav om betalning av skatt med förfallodatum 2012-12-15, preskriberas fordringen alltså 2017-12-31. Är förfallodatumet istället 2013-01-15, gäller 2018-12-31.Skatteverket kan dock under vissa omständigheter vända sig till förvaltningsrätten och begära att preskriptionstiden ska sträcka sig ytterligare fem år. Till dessa omständigheter hör att den skattepliktige saknar känd hemvist och det inte har kunnat klarläggas var han uppehållit sig, och att den skattepliktige stadigvarande vistats utomlands (7 § och 8 § 1 st LPS). Sådan begäran måste lämnas in innan den ordinarie preskriptionstiden löpt ut (13 § 4 st LPS). Jag kan för sakens skull nämna att preskriptionstiden kan förlängas med ytterligare fem år "om det är påkallat från allmän synpunkt" (8 § 2 st LPS). När Skatteverket lämnar in begäran om förlängning av preskriptionstiden ska det i första hand lämna in begäran till den förvaltningsrätt som ansvarar för den skattepliktiges hemkommun. I ditt fall bör Skatteverket i och med att du har vistats utomlands istället ha lämnat in begäran till Förvaltningsrätten i Stockholm, som handlägger begäran i de fall en person saknar känd hemkommun i Sverige (13 § 3 st LPS). Du borde om så är fallet ha informerats om förlängningen, men det kan givetvis vara så att tiden förlängts men att det på grund av att du vistats på för Skatteverket okänd ort inte varit möjligt att nå dig med informationen. Du kan själv vända dig till förvaltningsrätten i Stockholm och till Skatteverket och anonymt begära att få ta del av de allmänna handlingar som rör dig. På detta vis kan du vara säker på huruvida preskriptionstiden förlängts utan din vetskap.Information och formulär för hur du begär ut allmänna handlingar från Förvaltningsrätten i Stockholm hittar du på denna länk, medan motsvarande information för Skatteverket finns på denna länk.Vänligen,

När preskriberas en skatteskuld till följd av företrädaransvar?

2019-07-26 i Preskription av skatteskuld
FRÅGA |Hej ! Jag har drivit ett Aktiebolag med, i genomsnitt 4 anstöllda i 25 år 1991-2016 , och under nästan hela tiden alltid betalat skatt arbetsgivaravgift och moms i tid , men dom 2 sista åren fått betydande problem med likviditeten viket hösten 2016 resulterade i att jag begärde företaget i konkurs vilket omgående beviljade av tingsrätten, förfallna skatter , arbetsgivaravgifter och moms var då drygt 400.000 ,jag hade tidigare under året gjort en kontrollbalansräkning som visade att bolaget inte var på obestånd och dessutom satt in alla mina personliga tillgångar för att försöka få bolaget att överleva vilket visade sig vara ett misstag. Skatte myndigheten ansåg att jag agerat försent och påförde mig ett företrädaransvar för bolagets skatteskulder. men erbjöd att komma med ett bud för för en förlikning .men jag återkom aldrig med något bud eftersom jag inte längre hade några ekonomiska tillgångar att erbjuda.Så skulden fastställdes i förvaltningsrätten. Min bostad såldes på exekutiv auktion och gav ett överskott på ca 40,000.som skulden betalades av med, men nu återstår ca 410000 av skulden . Nu är min fråga , när preskriberas denna skuld. Skatteskulden i aktiebolaget förföll till betalning i September 2016 , förvaltningsdomstolen faställde mitt företrädaransvar i December 2017. Skatteverket lämnade in ansökan till kronofogdemyndigheten 2018 för indrivning. Räknas pres.tiden fr uppkomsten i bolaget, faställelsen i förv.R eller vid ansökan till Krfm.?
Alice Baum |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag uppfattar din situation är du i egenskap av företrädare för ett aktiebolag ansvarig för obetalda skatter och sociala avgifter avseende bolaget du tidigare drivit. Företrädaransvaret innebär att du blivit personligt betalningsansvarig för de skatteskulder som ditt bolag inte har betalat. Hur lång preskriptionstid gäller för skulder genom företrädaransvar? Din fråga är när den skuld du har kvar på ca 410 000 kr preskriberas. Preskription av en skuld innebär att åtgärder för att få betalt för skatteskulden inte får vidtas, 10 § första stycket lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m. (förkortad SPL). Huvudfordran mot aktiebolaget preskriberas som huvudregel fem år efter utgången av det kalenderår då fordran förföll till betalning, 3 § första stycket SPL. Även preskriptionstiden för skatteskulden du fått till följd av företrädaransvaret är fem år. Viktigt att poängtera är dock att preskriptionen av din skuld inte är kopplad till preskriptionen av huvudfordran mot aktiebolaget, utan preskriptionstiden för din egen skuld löper självständigt. Detta innebär att du kan vara fortsatt betalningsskyldig för din skuld, även om huvudfordran mot aktiebolaget har preskriberats. Hur räknas preskriptionstiden? Den skuld du har påförts genom företrädaransvaret preskriberas fem år efter utgången av det kalenderår då skulden lämnades för indrivning, 3 § tredje stycket SPL. I ditt fall kommer preskriptionstiden därför att räknas från 2018, då Skatteverket lämnade in en ansökan om indrivning till Kronofogden. Din skatteskuld kommer preskriberas vid årsskiftet 2023/24, under förutsättning att ingen preskriptionsförlängning sker i enlighet med 7 § SPL. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan min skatteskuld som utmätes ur min pension preskriberas?

2018-11-24 i Preskription av skatteskuld
FRÅGA |Min fråga: Har en skatteskuld där KF utmäter från min lilla pension 1357:- /månad.Jag får behålla exmin. Preskribreras skulden efter 5år,och kan det från skattemyndighetens sida begäras fölängd preskribtionstid. Måste jag på något sätt själv agera efter 5 år?
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Preskriptionstiden för skatteskulder är fem år (3 § lagen om preskription av skattefordringar m.m). För att preskriptionen ska inträda krävs ingen åtgärd från din sida; det sker automatiskt och som mest behöver du endast påtala att skulden är preskriberad vid eventuellt försök till indrivning. För att skatteverket ska ha möjlighet att förlänga preskriptionstiden krävs någon av följande förutsättningar: 1. du har försökt undangömma egendom för att undvika utmätning,2. du inte haft någon känd hemvist,3. du inte kunnat påträffas på din kända hemvist, eller4. du har befunnit dig utomlands (7 § lagen om preskription av skattefordringar m.m).En preskription av skulden innebär däremot endast att den inte kan göras gällande och drivas in. En skuld som man redan påbörjat indrivning av omfattas alltså inte av preskriptionen (10 § lagen om preskription av skattefordringar m.m). Eftersom du uppger att din skuld redan börjat utmätas kommer den alltså inte kunna preskriberas. Vänligen

Vad utgör ett preskriptionsavbrott?

2018-06-18 i Preskription av skatteskuld
FRÅGA |Hej!Jag har en skatteskuld hos kronofogden som jag skulle ha betalat år 2012 men inte gjort. Jag har varken jobb eller några tillgångar. År 2014 pratade jag med kronofogden för jag ville göra en avbetalningsplan men det gick dom inte med på. Jag vet att skatteskulder skrivs av efter 5 år men nu undrar jag, eftersom jag hade kontakt med kronofogden 2014 kommer preskriptionstiden att förlängas i och med detta?
Oskar Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den allmänna preskriptionen på fordringar i allmänhet är 10 år vilket framgår av 2 § preskriptionslagen (PreskL). När det gäller skattefordringar så är preskriptionstiden mycket riktigt 5 år, vilket framgår av 3 § lagen om preskription av skattefordringar m.m.Den 5 åriga tiden beräknas i första hand från och med det datum då fordringen förföll till betalning men om ett preskriptionsavbrott sker, räknas tiden från och med det. För att ett preskriptionsavbrott ska ha uppstått krävs, enligt 5 § 1 p. PreskL, att gäldenären (d.v.s. du) erkänner skulden gentemot borgenären. Att du diskuterat avbetalning med borgenären utgör ett sådant erkännande.Ett preskriptionsavbrott har således skett och skulden är inte preskriberad.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,