Vad utgör ett preskriptionsavbrott?

2018-06-18 i Preskription av skatteskuld
FRÅGA |Hej!Jag har en skatteskuld hos kronofogden som jag skulle ha betalat år 2012 men inte gjort. Jag har varken jobb eller några tillgångar. År 2014 pratade jag med kronofogden för jag ville göra en avbetalningsplan men det gick dom inte med på. Jag vet att skatteskulder skrivs av efter 5 år men nu undrar jag, eftersom jag hade kontakt med kronofogden 2014 kommer preskriptionstiden att förlängas i och med detta?
Oskar Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den allmänna preskriptionen på fordringar i allmänhet är 10 år vilket framgår av 2 § preskriptionslagen (PreskL). När det gäller skattefordringar så är preskriptionstiden mycket riktigt 5 år, vilket framgår av 3 § lagen om preskription av skattefordringar m.m.Den 5 åriga tiden beräknas i första hand från och med det datum då fordringen förföll till betalning men om ett preskriptionsavbrott sker, räknas tiden från och med det. För att ett preskriptionsavbrott ska ha uppstått krävs, enligt 5 § 1 p. PreskL, att gäldenären (d.v.s. du) erkänner skulden gentemot borgenären. Att du diskuterat avbetalning med borgenären utgör ett sådant erkännande.Ett preskriptionsavbrott har således skett och skulden är inte preskriberad.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Beräkning av preskriptionstidpunkt för skatteskuld

2017-12-22 i Preskription av skatteskuld
FRÅGA |HejFår inte ihop vad som gäller med preskriptionstid för skatteskulder då det hela med 5 år verkar vara luddigt.Jag har en skatteskuld som överlämnades till KFM 2013. Preskriberas detta årsskiftet 17/18 eller 18/19?Sett olika svar även här så är lite konfunderad.Tacksam för svar!
Emmy Pettersson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du säger preskriberas skattefordringar efter 5 år. Preskriptionstiden räknas från utgången av det kalenderår då den förföll till betalning (3 § lag (1982:188) om preskription av skattefordringar). Det spelar ingen roll när skulden uppstod. Du ska alltså räkna preskriptionstiden från det att skulden förföll till betalning och eftersom det inte står i din fråga när det var ger jag ett exempel på hur du ska tänka. Om skulden förföll under 2013 preskriberas skulden 2018/2019. Du kan kontakta Kronofogden för att få reda på om och i så fall hur mycket skulder du har. Då kan du se om dina skatteskulder redan är preskriberade.Med vänliga hälsningar

När preskriberas en skatteskuld? Vad händer när skatteskulden preskriberas?

2017-03-26 i Preskription av skatteskuld
FRÅGA |Hej. När jag tittar på mitt skattekonto så framgår det att min skatteskuld förföll till betalning (skickades till KFM) 2012-05-05. Om jag förstår saken rätt så är preskriptionstiden 5 år och räknas från utgången av samma år som skulden uppkom. Innebär detta att skulden preskriberas 2018-01-01?Om det är så, behöver jag ansöka om preskribering, eller sker detta per automatik?Mvh
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga undrar du när din skatteskuld preskriberas, och om preskription förutsätter någon särskild åtgärd från dig.Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.SammanfattningDin skatteskuld preskriberas 2018-01-02. Preskriptionen sker automatiskt.När preskriberas skulden?Preskriptionstiden för skatteskulder är mycket riktigt fem år. Preskriptionstiden räknas från utgången av året då skatteskulden förföll till betalning (3 § första stycket lagen om preskription av skattefordringar m.m. (SkPreskL)). Observera att det alltså inte är samma år som skulden uppkom, utan året då skulden förföll till betalning.Preskriptionstiden beräknas dock också med hänsyn till lagen om beräkning av lagstadgad tid. Skulden preskriberas då 2018-01-01, som huvudregel (se lagens 1 §).Skulden preskriberas dock nästa vardag, om 2018-01-01 är en allmän helgdag (se lagens 2 §). Nyårsdagen är en allmän helgdag, enligt 1 § tredje stycket lagen om allmänna helgdagar.Skulden bör alltså preskriberas 2018-01-02.Vad händer när preskriptionstiden har gått ut?Preskription sker automatiskt när preskriptionstiden går ut. Den förutsätter ingen ansökan. Det är dock bra för dig att påpeka att din skuld är preskriberad och varför den är preskriberad, om Skatteverket ändå försöker att driva in den.Att en skatteskuld preskriberas innebär att Skatteverket inte får vidta åtgärder för att få betalt för skulden (10 § första stycket första meningen SkPreskL). Sådana åtgärder kan vara t.ex. anmaning om betalning eller utmätning.Jag antar från att KFM inte har säkerställt skulden genom t.ex. utmätning. Har så skett får åtgärden nämligen fullföljas, trots att skulden har preskriberats (10 § första stycket andra meningen SkPreskL).Jag hoppas att det var svar på din fråga!____________________________________Behöver du vidare hjälp med preskription av skatteskulder är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Preskription av skatteskuld

2015-12-09 i Preskription av skatteskuld
FRÅGA |Skatteskulder preskriberas efter 5 år men hur länge ligger en skatteskuld som 'passiv skatteskuld' efter den preskriberats? Räknas datumet för preskibering från Skatteverkets beslut eller från det man överklagat och förlorat i tingsrätten eller förvaltningsdomstolens beslut?
Olivia Åman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Datumet för preskriptionen räknas från och med utgången för det år då skulden förföll till betalning. Förföll skulden till betalning någon gång under år 2010 så börjar preskriptionstiden räknas från och med årsskiftet 2010/2011. Lagreglerna finns i Lag (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m. (https://lagen.nu/1982:188) och femårsfristen finns under 3 §. Enligt 10 § samma lag innebär preskription att borgenären inte får vidta några åtgärder för att få betalt efter att skulden preskriberats. Du kommer alltså inte behöva betala skatten. Sammanfattningsvis kommer skulden ligga kvar som en passiv skatteskuld tills dess att den är betald, men du kommer inte få några kravbrev. Jag hoppas det besvarar din fråga. Med varma hälsningar

Skatteskulder preskriberas efter fem år

2018-04-29 i Preskription av skatteskuld
FRÅGA |Hej blivit utmätt av kronofogden skatte skuld sens 2004 hade ingen vet ska om skulden.kan dom göra så? 15 år gammal skuld.
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Skatteskulder preskriberas efter fem år (se 3 § lag om preskription av skattefordringar). Det innebär att om man inte blir krävd på skulden inom fem år så förlorar staten rätt att kräva in pengarna med hjälp av kronofogden (se 10 §). Om du inte fått veta om skulden på femton år så har jag svårt att se hur den inte är preskriberad eftersom man måste göra preskriptionsavbrott genom att borgenärer skickar ut kravbrev på skulden. Men om skatteverket har skickat ett flertal brev till din adress om skulden och de inte har kommit i retur till Skatteverket så får man utgå från att någon av breven har kommit fram om det inte finns någon förklaring till varför alla brev kommit bort (se NJA 2007 s.157). Om Skatteverket kan visa att de har skickat ett antal brev till dig om skulden så kan de ha gjort preskriptionsavbrott, och då börjar preskriptionstiden om på nytt med fem år.Skatteverket har rätt också att ansöka om förlängd preskriptionstid, den kan då bli förlängd med fem år (se 7 §). Den kan sedan förlängas en sista gång enbart om det är påkallat från allmän synpunkt, och då kan preskriptionstiden bli totalt femton år (se 8 §). Men preskriptionstiden förlängs inte utan anledning (ex. att personen som har skatteskuld saknas känd hemvist eller har gjort sig av med egendom som kunnat gå till betalning av skulden).Skatteverket kommer dock inte ge dig skatteåterbäring trots att skulden är preskriberad, de har fortfarande rätt att få in pengar för skulden men kronofogden hjälper inte till. Om du skulle få skatteåterbäring kommer skatteverket dra av den mot din skatteskuld.Det du kan göra åt utmätningen är att begära rättelse eller överklaga kronofogdens beslut att göra en utmätning för skatteskulden med hänvisning till att skulden är preskriberad. På kronofogdens hemsida finns information om rättelse och överklagan, länk.Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Förlängning av preskriptionstiden gällande skatteskuld

2017-11-30 i Preskription av skatteskuld
FRÅGA |Preskription av skatteskuldJag har läst ett antal svar i denna fråga men det är ändå oklart - preskriptionstiden är fem år enligt 1982:188. Vad innebär det när det gäller preskriptionsavbrott, dvs att fordran aktualiseras exempelvis årligen? Jag förstår inte 10 §. Enkelt uttryckt: Blir en fordran från Skatteverket preskriberad efter 5 år om inte preskriptionstiden förlängs av förvaltningsrätt?
Johanna Ambjörn |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Preskription av skattefordringar regleras i lag (1982:188) om preskription av skattefordringar (SPL).Det stämmer att den ordinarie preskriptionstiden är 5 år på skatteskulder. Preskriptionstiden räknas från utgången av det kalenderår då den förföll till betalning (3 § SPL), dvs. om en fordran förföll till betalning i januari 2017 preskriberas fordran 31 december 2022. När det gäller fordran som har påförts enligt skatteförfarandelagen räknas preskriptionstiden från utgången av kalenderåret som fordran lämnades för indrivning (3 § stycke 3 SPL). Preskriptionsavbrott på skattefordringar skiljer sig från preskriptionsavbrott på fordringar som regleras av Preskriptionslagen. När det gäller skattefordringar kan preskriptionstiden förlängas av förvaltningsrätten på ansökan av Skatteverket (7 § SPL) under vissa förutsättningar. En sådan förlängning kan ske om den skattskyldige:1. saboterat indrivningen genom att ha gjort sig av med egendom i syfte att försvåra det allmännas möjligheter att få betalt2. har hållit sig undan3. saknat känt hemvist, eller4. stadigvarande vistats utomlands Om förlängning av preskriptionstiden beviljas av förvaltningsrätten förlängs preskriptionstiden med 5 år från utgången av det kalenderår som preskriptionen annars skulle ha inträffat (8 § SPL). Det är även möjligt att förlänga preskriptionstiden med ytterligare 5 år om det är påkallat från allmän synpunkt (8 § stycke 2 SPL). Det finns också vissa preskriptionsförlängningar som sker automatiskt som när anstånd med betalning beviljats, beslut om företagsrekonstruktion eller beviljat betalningsuppskov av kronofogdemyndigheten (4 - 6 §§ SPL). I 10 § förklaras själva innebörden av preskription, där det anges att när en skattefordran är preskriberad får åtgärder för att få betalt inte längre vidtas, t.ex. åtgärder som betalningsanmaning och utmätning. Undantaget är om fordringen före preskriptionstiden helt eller delvis säkerställts genom exekutiva åtgärder, då får åtgärden fullföljas. Sammanfattningsvis är den ordinarie preskriptionstiden 5 år, men förlängning av preskriptionstiden kan ske genom att förvaltningsrätten förlänger preskriptionstiden på ansökan av Skatteverket. Om ingen förlängning av preskriptionstiden sker preskriberas skattefordringen efter 5 år. Om förlängning av preskriptionstiden beviljas av förvaltningsrätten förlängs preskriptionstiden med 5 år. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Preskriptionstid av skatteskuld

2017-02-27 i Preskription av skatteskuld
FRÅGA |Skatteskuld förföll till betalning för privatperson Nov 2010 men lämnades till KF först 6/1 201, när är den preskriberad?
Nina Erlandsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga?I enlighet med 3 § lagen om preskription av skattefordringar ska datumet för preskriptionen räknas från och med utgången för det år då skulden förföll till betalning. Om skulden förföll till betalning i november 2010 börjar alltså preskriptionstiden räknas från och med årsskiftet 2010/2011. Detta innebär att skatteskulden preskriberades årsskiftet 2015/2016.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Efterbeskattning

2014-07-28 i Preskription av skatteskuld
FRÅGA |Hej, Om man är bosatt i Sverige och säljer en fastighet i Kroatien, så ska man skatta för reavinstskatten i Sverige, med möjlighet till avdrag för redan betald skatt i Kroatien. Om man inte visste om detta, och försäljningen ägde rum 7 år sedan, och när jag nu för över pengarna till Sverige (7 år efter försäljningen) så får ju den svenska skattemyndigheten information om detta - kommer jag fortfarande vara skyldig att betala skatt eller är ärendet preskriberat?Vänliga Hälsningar
Denise Peters |Hej och tack för din fråga!Reglerna om detta hittar du först och främst i Skatteförfarandelagen, (SFL), här.Eftersom att det gått såpass lång tid från försäljningen ska i regel de flesta preskriptionsfrister i anledning av detta ha löpt ut. Det som främst blir aktuellt i ditt fall är frågan om efterbeskattning är möjligt, se 66:27-34 SFL. Här ser vi dock att beslut om omprövning ska ha meddelats dig inom 6 år från utgången av det aktuella beskattningsåret. Då det gått sju år har alltså denna möjlighet passerat. I vissa fall kan dock tidsfristen förlängas, se 66:32 SFL. Detta är endast möjligt om det du gjort går att bedöma som skattebrott och att du då också har delgetts underrättelse om att du är misstänkt för sådant brott. Av de uppgifter jag fått verkar dock detta inte vara fallet. I det fall det inte finns ytterligare viktiga uppgifter jag av dina fråga inte fått veta så är min bedömning att risken för dig att bli beskattad för försäljningen i Sverige är mycket liten. Lycka till!