Fråga om reavinstskatt och lån vid övertagande av fastighet genom gåva

2020-12-23 i Reavinstskatt
FRÅGA |Hej !Jag har en fråga gällande reavinst.Mina föräldrar planerar att skänka sin villa till min son. En gåva.Hur beräknas reavinst om min son vill sälja villan?Scenario 1 - Det finns lån inteckning på villan.Scenario 2 - Inga lånTacksam för svarMvh
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om skatt regleras bland annat i inkomstskattelagen (IL).Gåvomottagaren inträder i den tidigare ägarens skattemässiga positionInom skatterätten gäller kontinuitetsprincipen vid gåva av kapital, d.v.s. att mottagaren inträder i den tidigare ägarens skattemässiga position. Detta innebär exempelvis att anskaffningsutgiften för givaren går över till gåvomottagaren (44 kap. 21 § IL). Om dina föräldrar skänker sin villa till din son skulle alltså din son ta över dina föräldrars skattemässiga position. Vid en framtida försäljning och beräkning av reavinstskatt kommer din sons anskaffningsutgifter motsvara de anskaffningsutgifter som dina föräldrar har haft. Om dina föräldrar köpte huset för X kronor kommer din sons anskaffningsvärde vara X kronor.Beräkningen av kapitalvinstenKapitalvinst ska beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskat med utgifter för försäljningen, ex mäklararvode samt minskat med omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Omkostnadsbeloppet består av anskaffnings- och förbättringsutgifter för fastigheten. Avdrag ska medges för anskaffningsutgifter för fastigheten samt för ny-, till- och ombyggnad (grundförbättringar) som under ett år har överstigit 5000 kr, samt utgifter för förbättrande reparation och underhåll som överstigit 5000 kr och som skett under de senaste 5 åren (45 kap. 11 § IL, 45 kap. 12 § IL).Vad gäller för lånet?Om det finns ett lån på villan bör dina föräldrar kontakta långivaren. Det är vanligt att man tar över lånet vid övertagande av en fastighet, men det är inget krav. Långivaren kommer ha en säkerhet i fastigheten oavsett vem som står som låntagare, om skulden står kvar på dina föräldrar kommer det således ändå finnas en panträtt på fastigheten.SammanfattningsvisVid gåva av fastighet gäller att gåvomottagaren inträder i givarens skattemässiga situation. Det innebär att din son kommer att inträda i dina föräldrars skattemässiga situation vid övertagande av villan genom gåva. När din son eventuellt säljer villan, och ska beräkna reavinstskatten, kommer han att använda sig av den anskaffningsutgift som dina föräldrar hade när de köpte villan. Oberoende av vem som står som låntagare kommer långivaren ha en fortsatt säkerhet i villan. En god idé är därmed att kontakta långivaren för att ta fram en bra lösning. Med vänlig hälsning,

Ska lån räknas in på hela priset vid en försäljning av fastighet och hur förhåller sig lånet till kapitalskatt?

2020-08-03 i Reavinstskatt
FRÅGA |Om arvet av en stuga innehåller Lån skall det räknas in i hela priset på försäljningen och då betala reavinst på hela beloppet inkl lånet
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du ärvt en stuga och planerar att sälja denna. Din fråga regleras i inkomstskattelagen (IL). Arvsskatten är avvecklad sedan en tid tillbaka. Det innebär att man betalar ingen skatt om man ärver en stuga. Däremot kan man bli skattskyldig om man säljer arvegods. Enligt kontinuitetsprincipen så försätts arvtagaren i samma skattemässiga situation som arvlåtaren. Det innebär att man övertar samma omkostnadsbelopp som arvlåtaren. Reavinstskatten på en fastighet beräknas genom att man tar omkostnadsbeloppet reducerat med vinsten (44 kapitlet. 13 § IL). Det belopp som kvarstår utgår sedan 22 % kapitalvinstskatt på (65 kapitlet. 7 § IL och 45 kapitlet. 33 § IL). Det utgår ingen "skatt" på lånet, utan det är enbart kapitalvinsten som beskattas. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Anskaffningsvärde för fastighet förvärvad genom arv?

2019-11-20 i Reavinstskatt
FRÅGA |En bostadsrätt ärvs och den är i bouppteckningen värderad till 3700000 och säljs för 4000000Vilket ingångsvärde används för reavinstbeskattning. 3700000 eller det den köptes för 20 år tidigare?
Sam Naderi |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en fastighet överlåts genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, använder man sig av den s.k. kontinuitetsprincipen som innebär att gåvomottagaren träder in i gåvogivarens skattemässiga situation enligt 44 kap. 21 § inkomstskattelagen (IL). Detta innebär att gåvomottagaren kommer använda sig av gåvogivarens anskaffningsvärde vid beräkningen av kapitalvinsten enligt 44 kap. 13 § IL. I förevarande fall ska ni alltså använda er av inköpspriset som gåvogivaren betalade 20 år sedan som anskaffningsvärde (ingångsvärde) vid beräkningen av kapitalvinsten (reavinsten). Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur mycket får jag betala i skatt om jag säljer en fastighet jag fått i gåva av mina föräldrar?

2019-10-28 i Reavinstskatt
FRÅGA |Jag är ensambarn och mina föräldrar äger en villa som dom vill sälja till mig. Taxeringsvärdet ligger på ca 1200.000 och det är värderat till ca 3.000.000 dom vill att jag skall köpa det för ca 800.000 själv köpte dom huset 1959 för 30.000. Nu till frågan, vad händer om jag säljer huset efter något år? Hur mycket får jag skatta? Får jag skatta mindre om jag köper en ny bostad? Vad är bästa sättet att göra för att jag resp. mina föräldrar får betala så lite skatt som möjligt?
Alice Baum |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Dessvärre kan jag inte svara på exakt hur mycket du skulle kunna behöva betala i skatt vid en överlåtelse av fastigheten i framtiden. Detta för att den slutliga skatten beror på en hel del olika faktorer, bland annat eventuella övriga inkomster du har haft under beskattningsåret. Jag kommer därför att besvara din fråga på ett mer övergripande sätt och förklara hur beskattningen fungerar vid fastighetsöverlåtelser och vad som påverkar skattens storlek. Regler som reglerar detta finns främst i inkomstskattelagen (IL). Hur kan ni undvika skatt i samband med överlåtelse av fastigheten till dig från dina föräldrar?För överlåtelser av fastigheter gäller den så kallade huvudsaklighetsprincipen. Principen innebär att överlåtelsen kommer att behandlas som en gåva i skattehänseende om överlåtelsen anses innefatta en gåvodel. En gåvodel anses finnas om den ersättning du ger till dina föräldrar för fastigheten understiger fastighetens taxeringsvärde. Överlåtelsen kommer då i sin helhet att skatterättsligt betraktas som en gåva. Att överlåtelsen betraktas som en gåva, även om du skulle ge 800 000 kr i ersättning till dina föräldrar, innebär att dina föräldrar inte kommer att behöva betala någon skatt på de 800 000 kr de får i ersättning från dig. Detta eftersom vi inte har någon gåvoskatt i Sverige (8 kap. 2 § IL).För att även undvika att du själv behöver betala stämpelskatt på förvärvet av fastigheten, bör ni dessutom se till att ersättningen du ger dina föräldrar understiger 85% av föregående års taxeringsvärde. Då slipper du betala stämpelskatt som annars är 1,5% på det högsta beloppen av taxeringsvärdet eller ersättningen du ger till dina föräldrar (5 § lag om stämpelskatt). Hur mycket skatt får du betala vid en framtida försäljning av fastigheten?Om du i framtiden skulle sälja fastigheten och gör en vinst på försäljningen, kommer du att behöva betala skatt på vinsten, så kallad reavinstskatt. Den effektiva skatten på vinsten är 22% (45 kap. 33 § IL och 65 kap. 7 § IL).Vinsten beräknas genom följande formel: Vinsten = ersättningen vid försäljningen – utgifter för avyttringen – omkostnadsbeloppet Ersättningen vid försäljningen är helt enkelt den summa du i framtiden säljer fastigheten för. Detta belopp ska sedan minskas med utgifter för avyttringen, exempelvis mäklarkostnader du haft för försäljningen av fastigheten (44 kap. 13 § IL).Från det belopp som återstår ska man sedan dra bort det så kallade omkostnadsbeloppet (44 kap.14 § IL). Omkostnadsbeloppet består av två delar, dels den utgift man haft för att införskaffa fastigheten samt eventuella kostnader man har haft för att förbättra fastigheten. Utgifter för att förbättra fastigheten kan exempelvis vara olika förbättrande reparationer, ombyggnationer, tillbyggnationer eller liknande utgifter (45 kap. 11-12 § IL). Om du skulle överta dina föräldrars fastighet har du rätt att överta dina föräldrars omkostnadsbelopp (44 kap. 21 § IL). Det betyder att ditt omkostnadsbelopp utgörs dels dina egna utgifter (de 800 000 du ska betala för fastigheten samt eventuella förbättringsutgifter), dels de utgifter dina föräldrar har haft för att själva införskaffa huset och eventuella förbättringsutgifter de har haft. Om vi antar att inga förbättringsutgifter finns innebär detta att ditt omkostnadsbelopp hade blivit 830 000 kr. Om vi använder de siffror du anger i din fråga skulle reavinstberäkningen alltså se ut som följer, om vi utgår från att du skulle sälja fastigheten till marknadsvärdet 3 000 000 kr:3 000 000 – 830 000 = 2 170 000 kr i vinst vid försäljningen. På vinsten belöper sedan 22% effektiv skatt: 2 170 000 x 0,22 = 477 400 kr i skatt.Jag kan inte svara på om du får betala mindre skatt om du skulle köpa en ny bostad istället för dina föräldrars fastighet. Hur mycket skatt du får betala vid försäljning av en ny fastighet beräknas enligt samma formel som ovan, och skattens storlek beror därför på hur mycket du köper fastigheten för, vilka förbättringsutgifter som finns och vad du sedan säljer bostaden för. Men oavsett om du skulle sälja dina föräldrars fastighet eller en nyköpt fastighet är skattesatsen 22% av vinsten, i alla fall i dagsläget. SammanfattningFör att betala så lite skatt som möjligt vid ett eventuellt köp av dina föräldrars fastighet bör ni se till att ersättningen du ger till dina föräldrar understiger 85% av fastighetens taxeringsvärde. Detta för att dina föräldrar ska slippa reavinstbeskattning och för att du ska slippa betala stämpelskatt. Hur mycket skatt du skulle kunna komma att behöva betala vid en framtida försäljning av fastigheten beror på hur stor vinst du skulle göra vid en sådan försäljning. Vinsten beräknas genom att man tar ersättningen du får vid försäljningen och minskar detta belopp med olika utgifter du haft för att förvärva fastigheten. På det återstående beloppet belöper 22% skatt. Hoppas detta besvarade din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad räknas som anskaffningsvärde på en bostadsrätt och hur beräknas man skatteffekten av en försäljning?

2020-09-07 i Reavinstskatt
FRÅGA |När min hyresrätt ombildades till bostadsrätt, fick jag köpa lägenheten till reducerat pris utan kontantinsats. Jag köpte för 1800000 och lägenheten värderades då till ca 2850000. Har därefter lånat upp för renovering, har lån på ca 220 0000.Om jag nu skulle sälja...räknas då 1800000 som köpeskilling och vinstskatt en räknas därifrån?Mvh
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.jag uppfattar din fråga som att du vill veta vad din vinstskatt kommer bli om du säljer lägenheten. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för hur man beräknar kapitalvinster på bostadsrätter. Din fråga regleras i inkomstskattelagen (IL) hur beräknas kapitalvinster på bostadsrätter?Vid beräkning av kapitalvinster läggs omkostnadsbelopp plus förbättringsutgifter till ditt anskaffningsbelopp (44 kap. 13 § IL). Omkostnadsbeloppet är det belopp du betalat för din lägenhet. Förbättringsutgifter är kostnader du haft för att förbättra lägenhetens skick från ursprungsskick (det skicket den var i när du köpte den). Du har även rätt att göra avdrag för andra utgifter du haft i samband med försäljningen såsom mäklararvode etc.Ankaffningsbeloppet för bostadsrätter är det belopp som du betalat som insats i bostadsrättsföreningen. Dessutom får du räkna Upplåtelseavgifter, överlåtelseavgifter och andra avgifter som betalades till företaget i samband med förvärvet till din anskaffningskostnad (46 kap. 5 § IL). Det är alltså 1,8 MSEK som räknas som köpeskilling utifrån din fråga. Kapitalvinsten är det belopp som återstår efter det att man tagit anskaffningsbeloppet subtraherat med det pris du fick sålt den för. Det belopp som kvarstår därefter ska kvoteras med 22/30 (46 kap. 18 § IL) och därefter utgår 30 % reavinstskatt (67 kap. 7 § IL). vad utgör förbättringsutgifter för bostadsrätter? Förbättringsåtgärder och förbättrande reparationer och underhåll är två skilda kategorier av förbättringsutgifter. För att du ska få göra avdrag för förbättringsåtgärder krävs att de sammanlagt överstiger ett belopp om 5000 kr (46 kap. 8 § IL). För förbättrande reparationer och underhåll krävs att du har på något sätt höjt standard eller funktion på bostadsrätten för att kostnaden ska vara avdragsgill. Dessa förbättrande reparationer och underhåll får inte hänföra sig mer än 5 år tillbaka heller. Det finns ingen sådan tidsgräns för förbättringsutgifter. (46 kap. 10 § IL). Det belopp som räknas in till förbättringsutgifterna är det du faktiskt betalat för dem. Om du har lånat till renovering etc så räknas inte själva lånet som "förbättringskostnad". Hur beräknar man skatteeffekten av försäljning av bostadsrätter?För att förtydliga något ska jag ta ett exempel med dina kostnader som exempel. Anskaffningskostnad: 1.800.000 Kr Förbättringsutgifter: 200.000 Kr Försäljningspris: 2.850.000 Kr _____________________________________Vinst: 1.050.000 Kr Förbättringsutgifter: - 200.000 Kr Kapitalunderlag för vinstbeskattning: 850.000 Kr Efter kvotering: 623.333 Kr (Kapitalunderlaget kvoteras med 22/30)Skatt: 186 999 kr (30 % på kvoterat belopp) **OBS! siffrorna är preliminära** Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Bör jag ta över min brors andel i fastighet genom köp eller gåva?

2020-06-07 i Reavinstskatt
FRÅGA |Fastighet radhus på 90 kvm, byggår 1982.Mina föräldrar köpte huset 1983 och har bott där fram tills nu. 2018 fick min bror och jag huset i gåva (50% var). Vi är enda barnen. Jag vill nu ta över min brors andel i fastigheten mot ersättning och få 100% ägande.Taxeringsvärde 2019: 3 276 000‬Uppskattat marknadsvärde: 4 milj - 4,3 milj.Hur gör jag detta på bästa sätt? Gåva mot ersättning eller köp? Vilket sätt är det mest ekonomiska för min del? Vilka skattemässiga konsekvenser får det ena eller andra alternativet. Hoppas att det är ok att köpa till en handlingsplan om jag upptäcker att jag behöver det?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga fick du och din bror år 2018 en fastighet i gåva. Du vill nu ta över din brors andel i fastigheten mot ersättning och få ett 100%-igt ägande. Du undrar om du bör överta fastigheten genom gåva eller köp. Förvärv som sker genom arv, testamente, gåva eller bodelning är skattefria (8 kap. 1 § inkomstskattelagen, IL). I ert fall innebär det att varken era föräldrar eller du och din bror behövde betala någon skatt när ni förvärvade fastigheten 2018. När en tillgång förvärvats genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, inträder förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situationen enligt den s.k. kontinuitetsprincipen (44 kap. 21 § IL). Det innebär att du och din bror tagit över era föräldrars ansvar för skatt och blir skyldiga att betala eventuell vinstskatt den dag ni säljer fastigheten. Skatten räknas utifrån era föräldrars omkostnadsbelopp (det era föräldrar köpte fastigheten för ökat med förbättringsutgifter).Om din bror säljer sin halva av fastigheten till dig och gör en vinst blir han skattskyldig för den eventuella vinst han gör. Vilken vinst han eventuellt gör kan inte beräknas utan närmre granskning. Om din bror däremot skänker fastigheten till dig gäller fortsatt kontinuitetsprincipen, dvs du övertar ansvaret för att betala skatt den dag du säljer fastigheten och han behöver inte skatta nu. Som jag förstår det utifrån din fråga finns det en avsikt att överta din brors halva av fastigheten mot ersättning. Hur mycket du betalar honom i ersättning kommer att avgöra huruvida det räknas som en gåva eller ej. Det saknar betydelse om ni själva betecknar det som en gåva eller ett köp. Inkomstskattemässigt anses en fastighet överlåten genom gåva om ersättningen understiger både överlåtelseårets taxeringsvärde och marknadsvärde, den s.k. huvudsaklighetsprincipen. Om taxeringsvärdet är 3.3 miljoner kronor (ungefärligt värde då jag inte vet vad 2020 års taxeringsvärde är) och han äger halva innebär det att om du betalar en ersättning som understiger 1.650.000 kronor kommer överlåtelsen att räknas som gåva. Att det räknas som gåva innebär att din bror inte behöver betala någon skatt och att du träder i hans skattemässiga situation. Om ersättningen överstiger 1.650.000 kronor blir han skattskyldig för den vinst han gör. För dig innebär det i det fallet att den dag du säljer fastigheten kommer din vinstskatt för halva fastigheten att beräknas utifrån det omkostnadsbelopp du övertagit från dina föräldrar och halva fastigheten utifrån det omkostnadsbelopp du har genom köpet av din bror. I regel brukar man, vid överlåtelse genom gåva mot ersättning, göra en fiktiv försäljning. Den fiktiva försäljningen innebär att man räknar ut hur mycket din bror skulle betalt i vinstskatt vid en försäljning i nuläget och att han ersätter dig för det nu (genom att ni drar av det på den ersättning du ger honom) eftersom du blir skattskyldig för hela fastigheten den dag du säljer den.Sammanfattningsvis kommer överlåtelsen att klassas som en gåva om den ersättning du ger din bror understiger taxeringsvärdet. Eftersom han äger halva fastigheten sker det en beräkning utifrån halva taxeringsvärdet. Det är egalt vad ni kallar överlåtelsen, innebärande att även om ni skrivet "köp" kommer det att klassas som en gåva om ersättningen understiger taxeringsvärdet. Skriver ni "gåva" men översättningen överstiger taxeringsvärdet kommer det att räknas som ett köp. Vid överlåtelse genom gåva kommer du att ta över hela skattskyldigheten och blir skyldig att betala eventuell vinstskatt den dag du säljer fastigheten. Därav gör man ofta en fiktiv försäljning så du blir ersatt i förtid. Om ni behöver hjälp med att upprätta gåvobrev eller köpeavtal kan en av våra jurister vara behjälpliga i ärendet. Om så är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Behöver man betala skatt vid försäljning av fastighet man fått eller ärvt?

2019-11-01 i Reavinstskatt
FRÅGA |"ArvsfrågaFörskott på arv är reglerat i 6 kap. Ärvdabalken (ÄB), i 6 kap. 1 § ÄB (här) anges en huvudregel att vad en arvlåtare ger sina barn ska anses vara ett förskott på arv. Denna huvudregel kan brytas om din far vid gåvotillfället visar att det inte ska anses vara ett förskott på arv, till exempel med ett skriftligt dokument.Om fastigheten anses vara ett förskott på arv finns ingen skyldighet för dig att betala tillbaka en vinst enligt huvudregeln i 6 kap 4 § ÄB, på samma sätt som i 1 § kan man göra avsteg från huvudregeln. Det man istället gör med ett förskott på arv är att man räknar av på din arvslott. Exempel om fastigheten var vid gåvotillfället värd 50 000 kr och vid din faders död finns 100 000 kr att dela med dina syskon, (Jag räknar som om du har två syskon) kommer följande hända. Man lägger till gåvans värde med egendomen i boet och fördelar ut egendomen. Varje syskonen får då 50 000 kr men efter som du redan fått 50 000 kr i förskottet får du i exemplet ingenting."Så skrev ni i ett svar. Vad betyder detta vid en försäljning? Att man INTE behöver betala skatt för ev vinst, eftersom man ju i praktiken har "köpt ut" kåken från sina syskon för deras delar av densamma? mvh T
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga undrar du om man inte behöver betala skatt för eventuell vinst vid försäljning av fastighet som man erhållit i gåva eller genom arv. Gåvor och arv är enligt svensk rätt skattefria (8 kap. 2 § inkomstskattelagen, IL). Däremot följer det av den s.k. kontinuitetsprincipen att den som erhåller en fastighet i gåva/arv träder i gåvogivarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § IL). Det innebär att gåvan av fastigheten är skattefri för givaren (till skillnad från om vederbörande hade sålt den), däremot övertar mottagaren givarens ansvar för betalning av skatt den dag fastigheten säljs.Det innebär att om du erhåller en fastighet genom arv eller gåva är du skattskyldig för eventuell vinst som uppkommer vid försäljning i framtiden. Eftersom du trätt i gåvogivarens skattemässiga situation kommer omkostnadsbeloppet som används vid beräkningen av kapitalvinst att vara vad givaren betalde för fastigheten en gång i tiden, ökad med eventuella förbättringsutgifter.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad blir reavinsten vid försäljning av fritidshus?

2019-10-18 i Reavinstskatt
FRÅGA |Hej Har fått ett fritidshus i gåva år 2014 min far byggde den år 2000 byggnadskostnad 435,000 kr.Jag har efter det installerat därefter borrad brunn installation av indraget vatten i huset trekammarbrunn för toalett och vatten monterat in luft/värmepump, braskamin med tillhörande skorsten, utbyggnad uteveranda och gäststuga på 10 kvm klargjort tomten med gårdsgrus summa utgifter 318,000 kr.Sålde fritidshuset i september 2019 för 1,450,000 kr.Min fråga: vad blir reavinsten på försäljningen?Med vänlig hälsning
Malin Gustavsson |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag utgå från att fastigheten ifråga skatterättsligt klassificeras som en privatbostadsfastighet. Så är fallet under förutsättning att fastigheten består av ett småhus med tillhörande tomtmark (max 2 ha) och minst 50 % av husets yta används av dig (ägaren) eller närstående till dig (2 kap 8, 13 & 15 § inkomstskattelagen, IL, samt 2 kap 4 § fastighetstaxeringslagen). Önskar du läsa mer om vad som skiljer en privatbostadsfastighet från en näringsfastighet rekommenderar jag Skatteverkets rättsliga vägledning.Hur beräknas reavinst?Reavinsten (kapitalvinsten) beräknas som skillnaden mellan inkomsten från försäljningen och fastighetens omkostnadsbelopp (anskaffningsvärde + vissa utgifter för förbättring av fastigheten) (44 kap 13–14 § IL). Från försäljningspriset får alltså vissa avdrag göras vilket innebär att kapitalvinsten som ska beskattas minskar (45 kap 11–12 § IL):– kostnader hänförliga till försäljningen, exempelvis mäklarkostnader, värdering, besiktning– inköpspriset för fastigheten, lagfartskostnad, utgift för inteckning– kostnader för ny-, till-, ombyggnad eller andra grundförbättringar som gjorts på huset (i den utsträckning kostnaderna varit minst 5 000 kr under ett kalenderår)– kostnader för andra reparationer och underhåll som gjorts år 2014 eller senare, i den mån åtgärderna medfört en värdeökning som bestod vid försäljningstillfället jämfört med när ni köpte fastigheten (även här gäller minimigränsen på 5 000 kr för ett kalenderår)Observera att kostnad som redan dragits av i form av ROT-avdrag inte får dras av igen (44 kap 14 § IL). "Kostnader" för eget arbete (den tid du lagt ner på fastigheten) är inte avdragsgill.Vad blir reavinsten på försäljningen i ditt fall?Då du tog över fastigheten genom gåva tog du också över din fars anskaffningsvärde för fastigheten (44 kap 21 § IL). Din fars byggnadskostnad på 435 000 kr räknas således som ditt anskaffningsvärde/inköpspris. Jag uppfattar att samtliga av de arbeten du nämner varit så kallade grundförbättringar (det vill säga nyinstallationer, nybyggnationer, nyanläggningar – inte bara en renovering eller utbyte av vad som tidigare fanns). Under denna förutsättning bör hela kostnaden du angett vara avdragsgill enligt punkt 3 ovan. I Skatteverkets blankett om om försäljning av småhus kan du läsa mer om hur du ska tänka kring vilka kostnader du kan dra av och hur deklarationen går till.Du ska skatta 30 % på 22/30 av reavinsten, det vill säga 22 % av hela reavinsten (45 kap 33 § & 65 kap 7 § IL). Eftersom jag inte inte vet vilka mäklarkostnader, kostnader för lagfart och eventuella andra avdragsgilla kostnader du haft utöver vad du angett i frågan kan jag inte svara på exakt vad skatten för försäljningen blir. En beräkning enligt de uppgifter du lämnat ger dock en reavinst på 697 000 kr (1 450 000 kr - 435 000 - 318 000). Utifrån detta belopp blir skatten 153 340 kr (697 000 * 22 %).Jag vill dock återigen poängtera att beräkningen ovan är gjord utifrån de uppgifter du lämnat, men att du antagligen har ytterligare kostnader att ta hänsyn till vid beräkningen av reavinst (exempelvis mäklarutgifter och lagfartskostnad).Inför deklarationenI deklarationen för 2019 ska du redovisa fastighetsförsäljningen på en K5-blankett. På denna redovisar du intäkten från försäljningen samt kostader hänförliga till denna och avdrag för förbättringsutgifter i olika rutor. Den vinst som blir resultatet för fastighetsförsäljningen tar du upp som inkomst av kapital vid punkt 7.6 i inkomstdeklarationen.Eftersom man kan förutse att du kommer få kvarskatt för år 2019 måste du – om du inte redan gjort det – betala in denna på ditt skattekonto innan visst datum för att undvika kostnadsränta:– senast den 12 februari 2020 avseende den del av beloppet som överstiger 30 000 kronor – senast den 3 maj 2020 avseende resterande 30 000 kronor.Hoppas du fått klarhet i dina funderingar! Om något känns oklart är du varmt välkommen att höra av dig till mig på malin.gustavsson@lawline.se så reder vi ut eventuella frågetecken. Har du frågor kring deklarationen, skattekonton eller liknande kan även Skatteverket vara behjälpliga. Skatteupplysningen når du på 0771-567 567.Vänliga hälsningar,