Har jag rätt till husets nuvarande marknadsvärde? Eller ska han bara lösa ut mig från lånet?

2019-08-17 i Reavinstskatt
FRÅGA |Mitt ex ska behålla huset och köpa ut mig.Har jag rätt till husets nuvarande marknadsvärde ?Eller ska han bara lösa ut mig från lånet?
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har rätt till husets nuvarande marknadsvärde. Om du äger halva fastigheten har du alltså rätt till halva marknadsvärdet. Iaktta dock de kostnader som dras ifrån en eventuell vinst, t.ex. vid vinstberäkningen dras den latenta reavinstskatten av, som ditt ex tar över om han löser ut dig ur huset. Läs mer på skatteverkets hemsida (här).Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Hur ska jag skatta när jag säljer en bostadsrätt jag fått i gåva?

2019-05-27 i Reavinstskatt
FRÅGA |Äger 50% av en bostadsrätt (utan lån) som jag och min bror fått i gåva. Ska nu sälja min andel till den andra parten. Vi har låtit värdera bostaden och kommit överens om en summa. Hur beskattas det belopp jag får för min halva av bostaden?
Alice Baum |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör beskattning av kapitalvinst vid försäljning av en bostadsrätt. Jag inte kan göra en exakt skatteuträkning utan vidare uppgifter om andra inkomster och utgifter som du har haft och därför kommer jag att besvara din fråga mer övergripande, utifrån hur grunderna för beskattningen av en vinst vid försäljning av en bostadsrätt ser ut.Regler om beskattning av vinster vid försäljning av bostadsrätter finns i inkomstskattelagen (IL).Hur räknar man ut vinsten?Utgångspunkten vid kapitalvinstbeskattning är att det är just en eventuell vinst som beskattas. Uppstår en förlust vid försäljningen av din andel av bostadsrätten sker ingen beskattning. Kapitalvinst eller kapitalförlust räknas ut genom ersättningen minskad med eventuella utgifter för försäljningen (ex. mäklararvode) minus omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Ersättningen är den summa som du och din motpart har kommit överens om som köpesumma. Omkostnadsbeloppet är anskaffningsutgiften för bostadsrätten samt eventuella utgifter för att förbättra bostadsrätten, exempelvis ombyggnationer (44 kap. 14 § IL). I din situation har du egentligen inte någon anskaffningsutgift för bostadsrätten eftersom du har fått bostadsrätten i gåva, men vid beräkningen av beskattningsbar kapitalvinst får du "ta över" den anskaffningsutgift som den person du fick gåvan av hade för att förvärva bostadsrätten (44 kap. 21 § IL). Det samma gäller om personen du fick bostadsrätten av har haft utgifter för förbättring. Viktigt är dock att du endast får "ta över" 50% av anskaffningsutgiften och eventuella förbättringsutgifter, eftersom du bara äger 50% av bostadsrätten. Formeln för kapitalvinstberäkningen kan alltså ställas upp som följer:Ersättningen – utgifter för försäljningen – omkostnadsbeloppet = kapitalvinst eller kapitalförlustOm formeln ger ett positivt resultat, en kapitalvinst, uppstår en inkomst som du måste betala skatt på i inkomstslaget kapital (41 kap. 1 § IL).Hur mycket måste man betala i skatt? Om bostadsrätten är en privatbostadsrätt, det vill säga en bostadsrätt som till mer än 50% används eller är avsedd att användas av ägaren eller dennes närstående för permanent boende eller som fritidsbostad, är det bara 22/30 av kapitalvinsten som du behöver betala skatt på. Är bostadsrätten däremot inte en privatbostadsrätt behöver du betala skatt på 90% av kapitalvinsten (46 kap. 18 § IL). Skattesatsen är sedan 30% på den del av kapitalvinsten som ska beskattas (65 kap. 7 § IL). Effektiv skatt blir således 20% på kapitalvinsten om din bostadsrätt är en privatbostadsrätt och 27% om det inte är en privatbostadsrätt. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Beskattning av vinst vid avyttring av bostadsrätt och bodelning av sambors gemensam bostad

2019-02-27 i Reavinstskatt
FRÅGA |Hej,Min sambo och jag har tillsammans med två barn (ett gemensamt och hennes dotter sedan tidigare) bott i en bostadsrätt i Stockholm. Jag har betalat för lägenheten, står på alla lån och betalar hyran. Lägenheten köptes med avsikt att vi alla skulle bo i den.Nu ska vi separera och lägenheten är ute till försäljning. Hur fungerar då den så kallade bodelningen? Kan vi dela på den eventuella vinst som försäljningen genererar eller hur fungerar det? Kan i så fall de pengarna skyddas på något sätt så att hennes andel inte försvinner i skatt (jag har tidigare uppskjutna reavinster som nu, eftersom jag inte investerar i något nytt, kommer att realiseras)?MvhFredrik
Alexander Ekegård Ballin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bostadsrätten i bodelningenVid en bodelning ska ni som sambor dela på samboegendomen om någon utav er vill det (8 § Sambolagen). En gemensam bostad utgör samboegendom och det verkar som om bostadsrätten i detta fall klassificeras som en gemensam bostad (3 § Sambolagen). För att en bostadsrätt ska vara en gemensam bostad krävs att någon utav er äger denna och att bostaden är avsedd och innehas som ert gemensamma hem (5 § tredje punkten Sambolagen). I bodelningen ska ni alltså dela lika på bostadsrätten. Eftersom ni nu ska sälja den ska ni dela på ersättningen som ni får utav försäljningen.Beskattning av vinstenGenom att beräkna skillnaden mellan ersättningen för bostadsrätten minskad med utgifterna för försäljningen (mäklararvode) och omkostnadsbeloppet får man fram kapitalvinsten (44 kap. 13 § Inkomstskattelagen, IL). Omkostnadsbeloppet är det pris som du köpte bostadsrätten för (46 kap. 5 § IL). Du får även lägga till förbättringsutgifter men det är inte aktuellt baserat på bakgrundsinformationen (46 kap. 8–12 § IL). När kapitalvinsten är uträknad ska endast 22/30 av detta tas upp till beskattning i inkomstslaget kapital (46 kap. 18 § IL). Kapitalskatten är sedan 30 procent av resterande belopp (65 kap. 7 § IL).Uppskov med beskattningenInnan man tar upp kapitalvinsten till beskattning kan man i vissa fall få lov att göra uppskov innebär att man inte behöver skatta på vinsten direkt. Det kan ses som att man lånar skattepengar av staten.Det första kriteriet är att kapitalvinsten kommer ifrån en ursprungsbostad (47 kap. 2 § första punkten IL). Med ursprungsbostad avses en permanentbostad där den skattskyldige bott minst ett år före avyttringen eller under minst tre år inom de senaste fem åren (47 kap. 3 § första och andra stycket IL). Det andra kriteriet är att hon har eller tänker förvärva en ersättningsbostad (47 kap. 2 § andra punkten IL). En bostad får inte förvärvas tidigare än året innan eller senare än året efter det år då ursprungsbostaden avyttrades för att klassificeras som en ersättningsbostad. Till sist ska hon bosatt sig i ersättningsbostaden eller tänkt bosätta sig i den (47 kap. 2 § tredje punkten IL). Avdrag för ett uppskovsbelopp får inte understiga 50 000 kronor, då måste kapitalvinsten beskattas direkt (47 kap 6 § IL). Om ersättningen för ersättningsbostaden är minst lika stor som ersättningen hon fick utav försäljningen får hon göra uppskov med hela kapitalvinsten (47 kap. 7 § första punkten IL). Detta är troligtvis fallet eftersom hon endast fick halva ersättningen av ursprungsbostaden. När ditt ex säljer ersättningsbostaden, alltså den nya, ska uppskovsbeloppet återföras till beskattning med 22/30 (47 kap. 11 § första stycket IL).Till sist bör det beaktas att hon kommer att behöva ta upp en schablonintäkt till beskattning varje år som uppskovet varar. Denna intäkt beräknas till 1.67 procent av uppskovsbeloppets storlek vid beskattningsårets ingång (47 kap. 11 b § IL). Denna kapitalintäkt ska beskattas med 30 procent (65 kap. 7 § IL). På grund av detta kan uppskovet jämföras med ett lån och schablonintäkten kan jämföras med en räntebetalning. Om det är lönsamt att göra uppskov beror på om hon behöver ta lån för att betala skatten och hur hög ränta på det eventuella lånet skulle vara.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur räknar man ut skatten på gamla hus som har gått i arv i flera led?

2018-11-30 i Reavinstskatt
FRÅGA |Det hus jag bor i och äger har jag fått i gåva 2006 av min Mor. 1972 övertog min Mor huset vid ett arvskifte. Värdet vid arvskiftet var marknadsvärde inte taxeringsvärde.Dessförinnan ägde min Morfar o Mormor huset. De byggde huset 1928 och betalade då 20000 kronor för huset. Inget köpekontrakt har upprättats genom åren, förutom när det byggdes.Frånsett övriga möjligheter till avdrag vid försäljning , hur beräknas skatten vid försäljning. Låt oss säj att jag får 4 miljoner för huset.Hälsningar Bo Ringdahl
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Hur räknar man ut skatten vid husförsäljning?Den vanliga metoden vid beräkningen av skatten när man säljer ett hus är som bekant att man tar försäljningssumman och sedan gör avdrag för anskaffningsutgiften (ofta vad man köpte fastigheten för) plus eventuella andra avdragsgilla utgifter man har haft (44 kap. 13 och 14 § inkomstskattelagen). Överskottet utgör den så kallade kapitalvinsten. För privatbostadsfastigheter gäller sedan att det är tjugotvå trettiondelar (22/30) av kapitalvinsten som ska beskattas (45 kap. 33 §).Hur räknar man ut skatten på hus man har fått i gåva eller arv?Om man inte själv har köpt fastigheten gäller den så kallade kontinuitetsprincipen (44 kap. 21 §). Principen innebär att när man tar emot en fastighet genom gåva, arv, testamente, bodelning, eller på liknande sätt så träder man in i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Detta betyder att det är vad den personen köpte fastigheten för som blir relevant när man räknar ut kapitalvinsten. Sådant som den tidigare ägaren hade kunnat dra av kan man alltså själv dra av när man säljer fastigheten.I ditt fall fick du fastigheten i gåva av din mor 2006, enligt kontinuitetsprincipen så trädde du då in i hennes skattemässiga situation. Din mor i sin tur blev ägare till fastigheten genom ett arv 1972, vilket betyder att hon ärvde sina föräldrars skattemässiga situation. Skulle man gå enligt principen så vore alltså 20 000 kronor det anskaffningsvärde du skulle ha haft rätt att dra av. Men för gamla hus gäller speciella regler.Särskilda regler om hus förvärvade innan 1952Principen sträcker sig nämligen inte hur långt back som helst. En särskild regel gäller för fastigheter som har förvärvats innan 1952 (45 kap. 28 §). Enligt regeln ska en fastighet som förvärvades innan 1952 anses vara förvärvad 1952. Anskaffningsutgiften ska då anses vara 150% av fastighetens taxeringsvärde för år 1952 såvida inte det faktiska anskaffningsvärdet är högre, då får det användas istället.Konsekvensen av regeln är att dina morföräldrars skattemässiga situation anses ha varit att huset förvärvades 1952 till 150% av det årets taxeringsvärde. Denna skattemässiga situation ärvde i sin tur din mor och så småningom du enligt kontinuitetsprincipen.För att sammanfatta så gäller alltså i ditt fall att om 150% av taxeringsvärdet för din fastighet år 1952 överstiger 20 000 kronor så ska du dra av det från försäljningssumman om du säljer din fastighet. Annars drar du av 20 000 kr. Eventuella andra avdrag du har rätt att göra dras också av. Det som blir kvar efter avdragen är du sedan skatteskyldig för till tjugotvå trettiondelar.Taxeringsvärdet för din fastighet år 1952 kan du begära att få ut av Riksarkivet.Med vänliga hälsningar

Beskattning försäljning privata tillgångar

2019-08-08 i Reavinstskatt
FRÅGA |Jag har en enskild firma inom dataprogrammering där jag konsultar genom på en webbyrå (F-skatt).Jag har sålt en del privata tillgångar jag haft på diverse säljsidor såsom blocket och tradera, och jag undrar ifall jag måste deklarera detta. Ingen vinst har gjorts och har inte haft något vinstsyfte med min försäljning. Sålde bara tillgångarna på grund av att få ut lite pengar i fickan då jag studerar samtidigt och inte drar värst mycket genom min EF.
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid försäljning av personliga tillgångar vid enstaka tillfällen ska enbart den vinst som överstiger totalt 50 000 kr beskattas, vilket följer av 52 kap 2 § Inkomstskattelagen (IL). Alltså om du gjort en vinst understigande 50 000 kr är vinsten helt skattefri. Du har även möjlighet att dra av 25 % av det du sålt föremålen för (istället för inköpspriset) vilket tillsammans med avdraget på 50 000 kr gör att du kan göra 66 600 kr i vinst på personliga tillgångar skattefritt. Det bör heller inte finnas någon risk för att försäljningarna räknas som en inkomst av näringsverksamhet, eftersom försäljningarna enligt frågan inte sker i vinstsyfte och inte heller verkar ske varaktigt förekommande (se 13 kap. 1 § IL).Även om du inte gör så pass stor vinst att du behöver skatta på försäljningarna, är det ändå bra att alltid deklarera stora inkomster för att vara helt säker. För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Är en ideell förening skattskyldig för en reavinst från en fastighetsförsäljning?

2019-04-23 i Reavinstskatt
FRÅGA |Är en ideell förening skattskyldig för en reavinst från en fastighetsförsäljning?Föreningen uppfyller ej de fyra villkoren som skatteverket ställer.Huvudfrågan är om den juridiska personen omfattas skattskyldighet.Mvh
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du undrar alltså om en ideell förening är skattskyldig för en reavinst från en fastighetsförsäljning, eller kapitalvinst som den kallas i lagen. Regler om detta finns i Inkomstskattelagen (IL). Du skriver vidare att föreningen inte uppfyller Skatteverkets fyra villkor och jag förutsätter att du med detta menar de fyra villkor för att inkomster ska bli skattefria i en ideell förening.Huvudregeln är att en ideell förening är skattskyldig. Har föreningen ett så kallat "allmännyttigt ändamål" och uppfyller Skatteverkets fyra villkor som du nämner är den däremot begränsat skattskyldig (IL 7 kap. 3 §).Villkoren kallas:1. ändamålskravet2. verksamhetskravet3. fullföljdskravet4. öppenhetskravetDu skriver att dessa villkor inte är uppfyllda och föreningen omfattas därmed av skattskyldighet. Skattskyldigheten för en ideell förening utan allmännyttigt ändamål har visserligen ett par undantag men kapitalvinst från en fastighetsförsäljning undantas inte utan ska beskattas. Kapitalvinsten ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet (IL 13 kap. 2 §). Denna skatt är (år 2019) 20,6 % av den beskattningsbara inkomsten (IL 65 kap. 10 §). Sammanfattning: Ja, en ideell förening är skattskyldig för reavinst från en fastighetsförsäljning. Hoppas du fått svar på din fråga!Har du ytterligare funderingar rekommenderar jag dig att kontakta Skatteverket för mer detaljerad information om vad som gäller vid beskattningen. Du är också välkommen att återkomma till Lawline med en ny fråga!Med vänliga hälsningar

Kan man undvika vinstskatt genom att bostadsrätt överlåts genom arv eller gåva?

2018-12-03 i Reavinstskatt
FRÅGA |Hej kommer strax att få en brf utan skuld som jag avstår till förmån för min son, då lägenheten köptes för ca 20 år sedan för 115.000kr och försäljningsvärdet är ca 1 700 000kr kan min son slippa vinstskatten på lägenheten om han köper ett annat boende för arvet el att mor ger oss denna brf i gåva innan hon avlider ? Hörde att skatten är 22 % på reavinsten, stämmer detta ? Med vänlig hälsning,
Rebecca Lundmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Oavsett om en bostadsrätt överlåts genom arv eller gåva undgår man inte skatten på något sätt. Enligt 44 kap. 21 § inkomstskattelagen innebär en sådan överlåtelse att mottagaren av arvet/gåvan träder in i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Detta innebär att den nya ägaren av bostadsrätten inte behöver skatta när arvet/gåvan mottages, men när bostadsrätten vid ett senare tillfälle avyttras ska den nya ägaren skatta på samma sätt som den tidigare ägaren. Din son ska alltså skatta för den vinst som görs på lägenheten oavsett om han får den genom arv eller gåva. Enligt 46 kap. 18 § inkomstskattelagen beskattas 22/30 av vinsten. På detta ska sedan 30 % betalas i skatt (65 kap. 7 § inkomstskattelagen). Något som kan vara värt att tillägga är att gåvor som sker i nära anslutning till arvlåtarens död kan betraktas vara ett testamente vilket innebär att andra arvingar till arvlåtaren kan ha möjlighet att göra anspråk på delar av bostadsrätten (7 kap. 4 § ärvdabalken).Som sagt så innebär en överlåtelse såsom du beskriver en form av uppskov på skatten - beskattning sker alltså vid ett senare tillfälle. Avseende just bostadsrätter finns andra regler som gör det möjligt att skjuta på skatten genom att ansöka om att få uppskov med skattebetalningen fram tills dess att man säljer den nya bostadsrätten som man använder försäljningspengarna till att förvärva. För att få uppskov krävs att den bostad man säljer varit en permanentbostad samt att man förvärvar en ny bostad inom en viss tid (se 47 kap. inkomstskattelagen). Vid uppskov av skatten ska den skattskyldige varje år ta upp en schablonintäkt motsvarande 1,67 % av uppskovsbeloppet och skatta kapitalvinst på denna del. Men, då blir skattesatsen enbart 0,5 % per år istället för en skattesats på 22 % av hela kapitalvinsten vid försäljningen. Den skatten skjuts istället på framtida försäljning av den nyförvärvade bostaden.Sammanfattningsvis är det inte möjligt att undgå att betala vinstskatt vid avyttring av bostäder. Det är däremot möjligt att till viss del styra när beskattning sker, genom att t.ex. ansöka om uppskov på skatten vid förvärv av ny bostadsrätt. För att detta ska vara möjligt krävs dock att vissa krav är uppfyllda, se ovan. Av vad du har beskrivit verkar det därmed inte vara möjligt att ansöka om ett sådant uppskov. På skatteverkets hemsida finns bra hjälp om du vill läsa mer. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur undviker man reavinstskatt om man vill ge bort en bostadsrätt i gåva?

2018-11-30 i Reavinstskatt
FRÅGA |Min mor äger en bostadsrätt som inte är betald än (lån kvar). Hon vill ge bort den till oss som gåva (tre bröder). Vad är det mest fördelaktiga att göra ur skattesynpunkt för oss så att det inte utlöser någon reavinstskatt eller liknande?/Vagge...
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Huvudregeln i svensk rätt är att gåvor är skattefria (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Om man tar över en bostadsrätt och dessutom tar över lånen så ses dock övertagandet av lånet som en sorts ersättning för bostadsrätten. I sådana här lägen anses gåvan uppgå till en så stor del av bostadsrätten som motsvarar skillnaden i storleken på lånet och vad bostadsrättens marknadsvärde är. Detta kallas för delningsprincipen. Ett exempel får illustrera.Säg att en person tar emot en bostadsrätt med ett marknadsvärde 1 000 000 kronor och dessutom tar över ett lån på 250 000 kronor utan att erlägga någon annan betalning. I detta läget anses en försäljning ha ägt rum motsvarande storleken på lånet, alltså 250 000 kronor, och en gåva ha ägt rum motsvarande mellanskillnaden mellan lånet och marknadsvärdet, alltså 750 000 kronor. Konsekvensen blir att 250 000 kronor är skattepliktiga medan 750 000 kronor är skattefria som gåva.Skulle eran mor stå kvar på lånen och överlåta hela bostadsrätten på er tre anses ni dock inte ha erlagt någon ersättning för bostadsrätten. I så fall utgör hela en gåva och är därmed skattefri. Vad som sker istället är att ni tre bröder inträder i er mors skattemässiga situation (44 kap. 21 §). Detta kallas för kontinuitetsprincipen och innebär att om ni säljer bostadsrätten i ett senare skede så beräknas vinsten utifrån vilka utgifter er mor hade för att förvärva bostadsrätten. Samma gäller om ni tar över lånen, men bara till den delen av bostadsrätten som ni tar emot som gåva.Med vänliga hälsningar