Kan man undvika vinstskatt genom att bostadsrätt överlåts genom arv eller gåva?

2018-12-03 i Reavinstskatt
FRÅGA |Hej kommer strax att få en brf utan skuld som jag avstår till förmån för min son, då lägenheten köptes för ca 20 år sedan för 115.000kr och försäljningsvärdet är ca 1 700 000kr kan min son slippa vinstskatten på lägenheten om han köper ett annat boende för arvet el att mor ger oss denna brf i gåva innan hon avlider ? Hörde att skatten är 22 % på reavinsten, stämmer detta ? Med vänlig hälsning,
Rebecca Lundmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Oavsett om en bostadsrätt överlåts genom arv eller gåva undgår man inte skatten på något sätt. Enligt 44 kap. 21 § inkomstskattelagen innebär en sådan överlåtelse att mottagaren av arvet/gåvan träder in i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Detta innebär att den nya ägaren av bostadsrätten inte behöver skatta när arvet/gåvan mottages, men när bostadsrätten vid ett senare tillfälle avyttras ska den nya ägaren skatta på samma sätt som den tidigare ägaren. Din son ska alltså skatta för den vinst som görs på lägenheten oavsett om han får den genom arv eller gåva. Enligt 46 kap. 18 § inkomstskattelagen beskattas 22/30 av vinsten. På detta ska sedan 30 % betalas i skatt (65 kap. 7 § inkomstskattelagen). Något som kan vara värt att tillägga är att gåvor som sker i nära anslutning till arvlåtarens död kan betraktas vara ett testamente vilket innebär att andra arvingar till arvlåtaren kan ha möjlighet att göra anspråk på delar av bostadsrätten (7 kap. 4 § ärvdabalken).Som sagt så innebär en överlåtelse såsom du beskriver en form av uppskov på skatten - beskattning sker alltså vid ett senare tillfälle. Avseende just bostadsrätter finns andra regler som gör det möjligt att skjuta på skatten genom att ansöka om att få uppskov med skattebetalningen fram tills dess att man säljer den nya bostadsrätten som man använder försäljningspengarna till att förvärva. För att få uppskov krävs att den bostad man säljer varit en permanentbostad samt att man förvärvar en ny bostad inom en viss tid (se 47 kap. inkomstskattelagen). Vid uppskov av skatten ska den skattskyldige varje år ta upp en schablonintäkt motsvarande 1,67 % av uppskovsbeloppet och skatta kapitalvinst på denna del. Men, då blir skattesatsen enbart 0,5 % per år istället för en skattesats på 22 % av hela kapitalvinsten vid försäljningen. Den skatten skjuts istället på framtida försäljning av den nyförvärvade bostaden.Sammanfattningsvis är det inte möjligt att undgå att betala vinstskatt vid avyttring av bostäder. Det är däremot möjligt att till viss del styra när beskattning sker, genom att t.ex. ansöka om uppskov på skatten vid förvärv av ny bostadsrätt. För att detta ska vara möjligt krävs dock att vissa krav är uppfyllda, se ovan. Av vad du har beskrivit verkar det därmed inte vara möjligt att ansöka om ett sådant uppskov. På skatteverkets hemsida finns bra hjälp om du vill läsa mer. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur undviker man reavinstskatt om man vill ge bort en bostadsrätt i gåva?

2018-11-30 i Reavinstskatt
FRÅGA |Min mor äger en bostadsrätt som inte är betald än (lån kvar). Hon vill ge bort den till oss som gåva (tre bröder). Vad är det mest fördelaktiga att göra ur skattesynpunkt för oss så att det inte utlöser någon reavinstskatt eller liknande?/Vagge...
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Huvudregeln i svensk rätt är att gåvor är skattefria (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Om man tar över en bostadsrätt och dessutom tar över lånen så ses dock övertagandet av lånet som en sorts ersättning för bostadsrätten. I sådana här lägen anses gåvan uppgå till en så stor del av bostadsrätten som motsvarar skillnaden i storleken på lånet och vad bostadsrättens marknadsvärde är. Detta kallas för delningsprincipen. Ett exempel får illustrera.Säg att en person tar emot en bostadsrätt med ett marknadsvärde 1 000 000 kronor och dessutom tar över ett lån på 250 000 kronor utan att erlägga någon annan betalning. I detta läget anses en försäljning ha ägt rum motsvarande storleken på lånet, alltså 250 000 kronor, och en gåva ha ägt rum motsvarande mellanskillnaden mellan lånet och marknadsvärdet, alltså 750 000 kronor. Konsekvensen blir att 250 000 kronor är skattepliktiga medan 750 000 kronor är skattefria som gåva.Skulle eran mor stå kvar på lånen och överlåta hela bostadsrätten på er tre anses ni dock inte ha erlagt någon ersättning för bostadsrätten. I så fall utgör hela en gåva och är därmed skattefri. Vad som sker istället är att ni tre bröder inträder i er mors skattemässiga situation (44 kap. 21 §). Detta kallas för kontinuitetsprincipen och innebär att om ni säljer bostadsrätten i ett senare skede så beräknas vinsten utifrån vilka utgifter er mor hade för att förvärva bostadsrätten. Samma gäller om ni tar över lånen, men bara till den delen av bostadsrätten som ni tar emot som gåva.Med vänliga hälsningar

Kapitalvinst vid arvskifte

2018-10-27 i Reavinstskatt
FRÅGA |Kommer att dela ett arv med skogsfastighet med min bror, han ska lösa ut mig från fastigheten, blir det samma skatt om han köper "min halva" av dödsboet direkt eller om han köper av mig då bodelningen gjorts?Vad jag har förstått så om han köper min andel "av mig" så ska jag skatta 22% på de pengarna jag får in på försäljningen, Finns inga skulder eller dylikt på fastigheten.
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att arvskiftet ännu inte är avslutat. Skatten du undrar över är kapitalvinstskatten som ibland också kallas för reavinstskatt. Denna regleras i inkomstskattelagen som här kommer att förkortas IL. Först kommer jag att redogöra för hur beskattningen fungerar för att sedan säga något om din situation.KapitalvinstKapitalvinst är den vinst som man gör vid en avyttring av en tillgång, alltså vid försäljning eller liknande överlåtelse (IL 44 kap. 3 §). Kapitalvinsten är något förenklat skillnaden mellan det värde som fastigheten köptes för och det värde man får vid en försäljning (IL 44 kap. 13 §). Eftersom man inte köper fastigheten vid arv räknas istället kapitalvinsten ut på det belopp som arvlåtaren köpte fastigheten för. Det uttrycks som att förvärvaren inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation (IL 44 kap. 21 §). Det är sedan kapitalvinsten som beskattas.Typ av fastighetHur vinsten på fastigheten kommer att beskattas är beroende på vilken typ av fastighet det är frågan om. Du skriver att det är en skogsfastighet men hur den bedöms skattemässigt är beroende på fastighetens användningsområde. Lagen skiljer nämligen mellan två typer av fastigheter, privatbostadsfastighet och näringsfastighet (IL 2 kap. 13 och 14 §). För att det ska klassas som en privatbostadsfastighet krävs något förenklat att det på marken finns en bostad av något slag och att bostaden används som permanent boende eller fritidsbostad. Uppfyller fastigheten inte definitionen privatbostadsfastighet är den en näringsfastighet. Skattesatsen på vinsten är något förenklat 22% för privatbostadsfastighet och 27% för näringsfastighet (IL 45 kap. 33 §).Är fastigheten en privatbostadsfastighet och du vill räkna lite på vad skatten kommer att landa på har Skatteverket ett väldigt smidigt verktyg för beräkningshjälp på sin hemsida. På hemsidan finns också information om försäljning av både privatbostadsfastighet och näringsfastighet.ArvskifteSjälva arvskiftet utlöser inte någon skatt eftersom fastigheten inte avyttras. Däremot är så att säga fastigheten "belastad" med en latent kostnad som kommer att utlösas den dag då arvtagaren säljer fastigheten. Av denna anledning är det brukligt att man vid arvskifte värderar fastigheten till marknadsvärdet med avdrag för en uppskattad kapitalvinstskatt och mäklarkostnader som kommer uppstå vid en framtida försäljning. Detta gör man för att arvskiftet ska bli så jämnt som möjligt mellan arvtagarna.SammanfattningLöser din bror ut dig vid arvskiftet kommer inte någon kapitalvinstskatt att bli aktuell i det skedet. Däremot är det som sagt brukligt att man drar av beräknad skatt och arvoden på värderingen vid skiftet. Därmed blir summan du får i skiftet ändå minskad med det belopp som du annars hade fått skatta.Om ni däremot skiftar fastigheten först och din bror sedan köper din andel av fastigheten från dig kommer du behöva skatta på vinsten. Detta eftersom det då är ett regelrätt köp mellan dig och din bror.Rent ekonomiskt skiljer sig sannolikt inte de två alternativen nämnvärt. Däremot blir det ju ännu ett moment om ni väljer att skifta fastigheten först och sedan genomför överlåtelsen. Detta kan ge mer arbete vid registrering i fastighetsregistret och kommer då också att kräva lite arbete för dig vid deklarationen av försäljningen.Jag hoppas detta besvarade din fråga! Är det något annat du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.

Skatt vid fastighetsförsäljning

2018-10-17 i Reavinstskatt
FRÅGA |Skatt vid försäljning av fastighet som erhållits som gåva 1992, enskild egendom, gåvoskatt betald? Skulle normalt erhållits som arv.
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Du vill veta vad du ska betala för skatt vid försäljning av en fastighet. Det framkommer inte i din fråga, men jag utgår i mitt svar från att det rör sig om en bostadsfastighet. Vad säger lagen? Regler som är relevanta för din frågeställning finns i Inkomstskattelagen (IL). I svensk skatterätt gäller den så kallade kontinuitetsprincipen för, denna kommer till uttryck i 44:21 IL och innebär att den som förvärvat en tillgång genom arv eller gåva hamnar i samma skattemässiga situation som gåvogivaren/arvlåtaren. Detta betyder lite förenklat att den som ger bort fastigheten inte betalar skatt på gåvan. Istället betalar den som tar emot gåvan skatt på den när han sedan säljer den vidare (realiserar tillgången). Till att börja med kan sägas att skatten på kapitalvinster är 30% (65:7 IL) För privatbostäder gäller dock att skatten man betalar ska vara 22 trettiondelar av kapitalvinsten (45:33 IL). Det betyder i princip att man betalar 22% av bruttovinsten i skatt. Man får även dra av anskaffningskostnader och förbättringsutgifter samt kostnad för själva försäljningen från det belopp som ska beskattas. Detta framkommer av 44:13-14 IL. För att underlätta förståelsen för det jag redogjort för ovan ska jag illustrera hur reglerna kan användas med ett exempel. Exempel Om vi utgår från att du säljer fastigheten för 1000 000 kr. Från detta belopp får du dra av kostnader för anskaffandet av fastigheten enligt 44:14 IL. Vi antar att anskaffningsvärdet för den aktuella fastigheten var 200 000 kr. Du får även dra av kostnader som uppkommit i samband med försäljningen enligt 44:13 IL. Vi utgår i detta exempel från att du anlitat en mäklare som kostat 200 000 kr. Den kapitalvinst du kommer beskattas för blir alltså 1000 000 - 200 000 - 200 000 = 600 000 kr. Du får alltså dra av anskaffningsvärdet och kostnader för försäljningen från den summa som slutgiltigen ska beskattas. Dessa 600 000 kommer sedan beskattas med en effektiv skattesats på 22% vilket leder till att skatten blir (600 000 * 0.22 (22%) = 132 000 kr Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Hur räknar man ut skatten på gamla hus som har gått i arv i flera led?

2018-11-30 i Reavinstskatt
FRÅGA |Det hus jag bor i och äger har jag fått i gåva 2006 av min Mor. 1972 övertog min Mor huset vid ett arvskifte. Värdet vid arvskiftet var marknadsvärde inte taxeringsvärde.Dessförinnan ägde min Morfar o Mormor huset. De byggde huset 1928 och betalade då 20000 kronor för huset. Inget köpekontrakt har upprättats genom åren, förutom när det byggdes.Frånsett övriga möjligheter till avdrag vid försäljning , hur beräknas skatten vid försäljning. Låt oss säj att jag får 4 miljoner för huset.Hälsningar Bo Ringdahl
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Hur räknar man ut skatten vid husförsäljning?Den vanliga metoden vid beräkningen av skatten när man säljer ett hus är som bekant att man tar försäljningssumman och sedan gör avdrag för anskaffningsutgiften (ofta vad man köpte fastigheten för) plus eventuella andra avdragsgilla utgifter man har haft (44 kap. 13 och 14 § inkomstskattelagen). Överskottet utgör den så kallade kapitalvinsten. För privatbostadsfastigheter gäller sedan att det är tjugotvå trettiondelar (22/30) av kapitalvinsten som ska beskattas (45 kap. 33 §).Hur räknar man ut skatten på hus man har fått i gåva eller arv?Om man inte själv har köpt fastigheten gäller den så kallade kontinuitetsprincipen (44 kap. 21 §). Principen innebär att när man tar emot en fastighet genom gåva, arv, testamente, bodelning, eller på liknande sätt så träder man in i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Detta betyder att det är vad den personen köpte fastigheten för som blir relevant när man räknar ut kapitalvinsten. Sådant som den tidigare ägaren hade kunnat dra av kan man alltså själv dra av när man säljer fastigheten.I ditt fall fick du fastigheten i gåva av din mor 2006, enligt kontinuitetsprincipen så trädde du då in i hennes skattemässiga situation. Din mor i sin tur blev ägare till fastigheten genom ett arv 1972, vilket betyder att hon ärvde sina föräldrars skattemässiga situation. Skulle man gå enligt principen så vore alltså 20 000 kronor det anskaffningsvärde du skulle ha haft rätt att dra av. Men för gamla hus gäller speciella regler.Särskilda regler om hus förvärvade innan 1952Principen sträcker sig nämligen inte hur långt back som helst. En särskild regel gäller för fastigheter som har förvärvats innan 1952 (45 kap. 28 §). Enligt regeln ska en fastighet som förvärvades innan 1952 anses vara förvärvad 1952. Anskaffningsutgiften ska då anses vara 150% av fastighetens taxeringsvärde för år 1952 såvida inte det faktiska anskaffningsvärdet är högre, då får det användas istället.Konsekvensen av regeln är att dina morföräldrars skattemässiga situation anses ha varit att huset förvärvades 1952 till 150% av det årets taxeringsvärde. Denna skattemässiga situation ärvde i sin tur din mor och så småningom du enligt kontinuitetsprincipen.För att sammanfatta så gäller alltså i ditt fall att om 150% av taxeringsvärdet för din fastighet år 1952 överstiger 20 000 kronor så ska du dra av det från försäljningssumman om du säljer din fastighet. Annars drar du av 20 000 kr. Eventuella andra avdrag du har rätt att göra dras också av. Det som blir kvar efter avdragen är du sedan skatteskyldig för till tjugotvå trettiondelar.Taxeringsvärdet för din fastighet år 1952 kan du begära att få ut av Riksarkivet.Med vänliga hälsningar

Vad händer med skatten om en förälder överlåter sin del av huset på barnen mot att den andra föräldern ersätter den första med en gåva?

2018-11-25 i Reavinstskatt
FRÅGA |Fråga. Hur fungerar detta juridiskt och ev skattemässigt? Scenario. Jag och min fru skiljer oss och hon överlåter sina 50% av vår gemsamägda villa med 25% varderatillvåra två barn. 17 resp 19 år.Jag och barnen bor kvar och min "fru" får en gåva av mig på 1 miljon för att hon skänker sin andel enl ovan. Fungerar det attgöra så? Ev skattekonsekvenser för min fru?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar flera olika rättsområden. Jag kommer att beröra dessa i tur och ordning. I slutet av mitt svar finns en sammanfattning med lite allmänna råd.Hur ger man en fastighet till sina barn?Att ge en fastighet till en 19-åring är normalt inget större problem rent juridiskt. Precis som vanligt räcker det med att upprätta ett skriftligt gåvobrev och göra vanlig lagfartsansökan för gåvomottagaren hos Lantmäteriet (4 kap. 1 och 29 § samt 20 kap. Jordabalken). För 17-åringen blir det dock knepigare. När det gäller fastighetsgåvor till omyndiga personer krävs nämligen att en förmyndare eller en god man kan ta emot fastigheten för den omyndiges räkning. När det är föräldern som är gåvogivaren kan den föräldern inte ta emot gåvan från sig själv till sitt barn för barnets räkning. Därför måste en god man förordnas. Dessutom krävs samtycke från överförmyndaren (14 kap. 11 § Föräldrabalken).Vad händer skattemässigt för din fru?Du frågar om din fru kan ge sin andel av villan till barnen samtidigt som du ger henne 1 miljon i gåva. Tyvärr är detta inte möjligt ur skattesynpunkt. Anledningen är att i praktiken så utgör pengarna du ger till din ex-fru kompensation för att hon överlåter sin egendom till era barn. Pengarna hon får kommer alltså anses utgöra ersättning för en försäljning av hennes andel i fastigheten. Försäljning av fastigheter beskattas med den så kallade reavinstskatten, eller kapitalvinstskatten. Hur stor skatten blir är beroende på hur mycket vinst hon gör på försäljningen. När man säljer sin bostad för att köpa ny finns det dock en möjlighet att få uppskov med beskattningen på försäljningen av den första (47 kap. Inkomstskattelagen).Skatteverkets hemsida om försäljning av privatbostäder är informativ och kan ge vidare upplysning om uppskov och storleken på skatten.SammanfattningFör att en förälder ska kunna ge en fastighet till sitt omyndiga barn krävs att överförmyndaren samtycker och att en god man förordnas. De pengarna din fru får för att hon överlåter sin andel av fastigheten kommer att ses som ersättning för en försäljning och kan bli föremål för beskattning. Vill ni råd med hur ni kan lägga upp en eventuell gåva till era barn eller med något annat rekommenderar jag att ni bokar tid med någon av våra jurister här på Lawline. Bokning kan ske på http://lawline.se/boka.Med vänliga hälsningar

Beskattning av fastighet

2018-10-18 i Reavinstskatt
FRÅGA |Hej!Jag ska köpa en del av ett fritidshus av en släkting. Släktingen har sedan tidigare en privat skuld till mig, som jag tänkte dra av från köpeskillingen. Kan jag göra så, så att den köpeskilling hon får och kommer att betala reavinstskatt för, är det egentliga värdet minus den privata skulden?
Henrik Berg |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Korta svaret på din fråga vad gäller om man kan kvitta en skuld vid köp av fastighet är ja. Det är fullt möjligt att betala genom att kvitta en skuld då lagen inte föreskriver något annat. Det enda som sägs angående erläggande av köpeskilling för fastighet är att det pris som står i köpehandlingarna är den som gäller (4 kap. 1§ 1&2 st Jordabalk). t.ex.Pris på fastighet: 100 000 sekSkuld som kvittas: 20 000 sekDu betalar: 80 000 sek, dock kommer du juridiskt sett ha betalat 100 000 eftersom avskrivande av en skuld räknas som värdeöverföring.Skatt på fastighet/ReavinstskattVad gäller skatten så kommer det att fungera som följande.Även om man använder en skuld som kvittas mot en del av priset på fastigheten så kommer det fortfarande juridiskt sett ha skett en värdeöverföring. Det innebär att reavinstbeskattningen kommer att inkludera den summa som praktiskt sett inte betalas i pengar då lagen fortfarande anser att din vän har haft en inkomst som härrör från fastigheten genom avskrivningen av skulden (41 kap. 1§ inkomstskattelagen). Att efterskänka eller kvitta en skuld mot del av betalning jämförs/fungerar som något som skatterätten kallar "ackordsvinst". Du kan läsa mer om detta på skatteverkets hemsida. Ackordsvinst och efterskänkning av skulder är inte exakt samma sak men den skatterättsliga principen om inkomst är densamma. Reavinstskattens storlek beror helt enkelt på hennes omkostnadsbelopp för att förvärva fastigheten var (44 kap. 14§ inkomstskattelagen) samt de avdrag hon kan vara berättigad till (45 kap. 11-15§§ inkomstskattelagen). SvarAtt kvitta skulden mot en del av betalningen för fritidsfastigheten är fullt möjligt. Dock kommer eftersläckningen/kvittningen av hennes skuld till dig innebär skattepliktig inkomst för henne. Eftersom ni kvittar skulden som del av fastighetsköpet kommer hennes "vinst" genom kvittningen kommer kvittningen genomgå samma regler som om hon hade fått kontant betalning.Mvh/

22% skatt på vinsten vid försäljning av privat bostad?

2018-09-14 i Reavinstskatt
FRÅGA |Hej! Enligt vilken lag och paragraf specifikt ska man betala vinstskatt på 22% vid försäljning av privat bostad? Jag försöker hitta lagen där detta beskrivs ordagrannt men hittar tyvärr inget svar.
Oscar Stenmark |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmän introduktionDet står inte uttryckligen i något enskilt lagrum att skatten på vinsten vid försäljning av privat bostad är 22%. Istället krävs det att man tolkar flera lagrum tillsammans för att komma fram till den slutsatsen. Den lag som är aktuell i det här fallet är inkomstskattelagen.Fysiska personer i Sverige betalar skatt i tre olika inkomstslag: näringsverksamhet, kapital och tjänst.En person i Sverige betalar inte skatt på enskilda inkomster i respektive inkomstslag. Istället betalar man skatt på resultatet i respektive inkomstslag. Resultatet får man fram genom att ta intäkterna subtraherat med kostnaderna för respektive inkomstslag, se till exempel för inkomstslaget kapital i 41 kap. 12 § inkomstskattelagen.Intäkterna är de inkomster som hänför sig till detta beskattningsår och kostnaderna är de utgifter som hänför sig till detta beskattningsår.Specifikt om bostadsförsäljningEn inkomst vid försäljning av bostad tas upp i inkomstslaget kapital (41 kap. 1 § inkomstskattelagen). Den inkomst du ska ta upp till beskattning är den så kallade kapitalvinsten som utgörs av skillnaden mellan avyttringsbeloppet och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § inkomstskattelagen).Avyttringsbeloppet är det priset du säljer bostaden för. Omkostnadsbeloppet är bostadens anskaffningspris ökat med eventuella förbättringsutgifter (44 kap. 14 § inkomstskattelagen).Av 45 kap. 33 § inkomstskattelagen följer att endast 22/30-delar av kapitalvinsten från en privat bostad ska tas upp till beskattning.Som ovan nämnts skattar en fysisk person på resultatet. Uppnår personen ett överskott i inkomstslaget kapital ska detta överskott beskattas med 30 % (65 kap. 7 § inkomstskattelagen).Ett exempel som illustrerar det helaAnta att Pelle köpt en bostad för 100 000 kr som han sedan säljer för 200 000 kr. Kapitalvinsten blir således 100 000 kr. Av detta ska han enbart ta upp 22/30-delar till beskattning, vilket blir 73 333 kr.Om vi utgår från att Pelle, under året, inte har några andra intäkter eller kostnader i inkomstslaget kapital kommer han därav ha ett överskott på 73 333 kr. Skatten blir då 30 % av 73 333 kr vilket blir 22 000 kr.22 000/ 100 000= 22 %.Därigenom kan man påstå att skatten på vinsten vid försäljning av privat bostad blir 22 %.Avslutande kommentarVill man vara lite petig så kan man invända att detta påstående är något av en förenkling. Skatten på överskott i inkomstslaget kapital är ju alltid 30 % (65 kap. 7 § inkomstskattelagen). Att den effektiva skatten i exemplet ovan blir 22 % beror ju inte på att skattesatsen är 22 %, utan på att endast 22/30-delar av överskottet ska tas upp till beskattning (45 kap. 33 § inkomstskattelagen).Vänligen,