Vad händer med skatten om en förälder överlåter sin del av huset på barnen mot att den andra föräldern ersätter den första med en gåva?

2018-11-25 i Reavinstskatt
FRÅGA |Fråga. Hur fungerar detta juridiskt och ev skattemässigt? Scenario. Jag och min fru skiljer oss och hon överlåter sina 50% av vår gemsamägda villa med 25% varderatillvåra två barn. 17 resp 19 år.Jag och barnen bor kvar och min "fru" får en gåva av mig på 1 miljon för att hon skänker sin andel enl ovan. Fungerar det attgöra så? Ev skattekonsekvenser för min fru?
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar flera olika rättsområden. Jag kommer att beröra dessa i tur och ordning. I slutet av mitt svar finns en sammanfattning med lite allmänna råd.Hur ger man en fastighet till sina barn?Att ge en fastighet till en 19-åring är normalt inget större problem rent juridiskt. Precis som vanligt räcker det med att upprätta ett skriftligt gåvobrev och göra vanlig lagfartsansökan för gåvomottagaren hos Lantmäteriet (4 kap. 1 och 29 § samt 20 kap. Jordabalken). För 17-åringen blir det dock knepigare. När det gäller fastighetsgåvor till omyndiga personer krävs nämligen att en förmyndare eller en god man kan ta emot fastigheten för den omyndiges räkning. När det är föräldern som är gåvogivaren kan den föräldern inte ta emot gåvan från sig själv till sitt barn för barnets räkning. Därför måste en god man förordnas. Dessutom krävs samtycke från överförmyndaren (14 kap. 11 § Föräldrabalken).Vad händer skattemässigt för din fru?Du frågar om din fru kan ge sin andel av villan till barnen samtidigt som du ger henne 1 miljon i gåva. Tyvärr är detta inte möjligt ur skattesynpunkt. Anledningen är att i praktiken så utgör pengarna du ger till din ex-fru kompensation för att hon överlåter sin egendom till era barn. Pengarna hon får kommer alltså anses utgöra ersättning för en försäljning av hennes andel i fastigheten. Försäljning av fastigheter beskattas med den så kallade reavinstskatten, eller kapitalvinstskatten. Hur stor skatten blir är beroende på hur mycket vinst hon gör på försäljningen. När man säljer sin bostad för att köpa ny finns det dock en möjlighet att få uppskov med beskattningen på försäljningen av den första (47 kap. Inkomstskattelagen).Skatteverkets hemsida om försäljning av privatbostäder är informativ och kan ge vidare upplysning om uppskov och storleken på skatten.SammanfattningFör att en förälder ska kunna ge en fastighet till sitt omyndiga barn krävs att överförmyndaren samtycker och att en god man förordnas. De pengarna din fru får för att hon överlåter sin andel av fastigheten kommer att ses som ersättning för en försäljning och kan bli föremål för beskattning. Vill ni råd med hur ni kan lägga upp en eventuell gåva till era barn eller med något annat rekommenderar jag att ni bokar tid med någon av våra jurister här på Lawline. Bokning kan ske på http://lawline.se/boka.Med vänliga hälsningar

Beskattning av fastighet

2018-10-18 i Reavinstskatt
FRÅGA |Hej!Jag ska köpa en del av ett fritidshus av en släkting. Släktingen har sedan tidigare en privat skuld till mig, som jag tänkte dra av från köpeskillingen. Kan jag göra så, så att den köpeskilling hon får och kommer att betala reavinstskatt för, är det egentliga värdet minus den privata skulden?
Henrik Berg |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Korta svaret på din fråga vad gäller om man kan kvitta en skuld vid köp av fastighet är ja. Det är fullt möjligt att betala genom att kvitta en skuld då lagen inte föreskriver något annat. Det enda som sägs angående erläggande av köpeskilling för fastighet är att det pris som står i köpehandlingarna är den som gäller (4 kap. 1§ 1&2 st Jordabalk). t.ex.Pris på fastighet: 100 000 sekSkuld som kvittas: 20 000 sekDu betalar: 80 000 sek, dock kommer du juridiskt sett ha betalat 100 000 eftersom avskrivande av en skuld räknas som värdeöverföring.Skatt på fastighet/ReavinstskattVad gäller skatten så kommer det att fungera som följande.Även om man använder en skuld som kvittas mot en del av priset på fastigheten så kommer det fortfarande juridiskt sett ha skett en värdeöverföring. Det innebär att reavinstbeskattningen kommer att inkludera den summa som praktiskt sett inte betalas i pengar då lagen fortfarande anser att din vän har haft en inkomst som härrör från fastigheten genom avskrivningen av skulden (41 kap. 1§ inkomstskattelagen). Att efterskänka eller kvitta en skuld mot del av betalning jämförs/fungerar som något som skatterätten kallar "ackordsvinst". Du kan läsa mer om detta på skatteverkets hemsida. Ackordsvinst och efterskänkning av skulder är inte exakt samma sak men den skatterättsliga principen om inkomst är densamma. Reavinstskattens storlek beror helt enkelt på hennes omkostnadsbelopp för att förvärva fastigheten var (44 kap. 14§ inkomstskattelagen) samt de avdrag hon kan vara berättigad till (45 kap. 11-15§§ inkomstskattelagen). SvarAtt kvitta skulden mot en del av betalningen för fritidsfastigheten är fullt möjligt. Dock kommer eftersläckningen/kvittningen av hennes skuld till dig innebär skattepliktig inkomst för henne. Eftersom ni kvittar skulden som del av fastighetsköpet kommer hennes "vinst" genom kvittningen kommer kvittningen genomgå samma regler som om hon hade fått kontant betalning.Mvh/

22% skatt på vinsten vid försäljning av privat bostad?

2018-09-14 i Reavinstskatt
FRÅGA |Hej! Enligt vilken lag och paragraf specifikt ska man betala vinstskatt på 22% vid försäljning av privat bostad? Jag försöker hitta lagen där detta beskrivs ordagrannt men hittar tyvärr inget svar.
Oscar Stenmark |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmän introduktionDet står inte uttryckligen i något enskilt lagrum att skatten på vinsten vid försäljning av privat bostad är 22%. Istället krävs det att man tolkar flera lagrum tillsammans för att komma fram till den slutsatsen. Den lag som är aktuell i det här fallet är inkomstskattelagen.Fysiska personer i Sverige betalar skatt i tre olika inkomstslag: näringsverksamhet, kapital och tjänst.En person i Sverige betalar inte skatt på enskilda inkomster i respektive inkomstslag. Istället betalar man skatt på resultatet i respektive inkomstslag. Resultatet får man fram genom att ta intäkterna subtraherat med kostnaderna för respektive inkomstslag, se till exempel för inkomstslaget kapital i 41 kap. 12 § inkomstskattelagen.Intäkterna är de inkomster som hänför sig till detta beskattningsår och kostnaderna är de utgifter som hänför sig till detta beskattningsår.Specifikt om bostadsförsäljningEn inkomst vid försäljning av bostad tas upp i inkomstslaget kapital (41 kap. 1 § inkomstskattelagen). Den inkomst du ska ta upp till beskattning är den så kallade kapitalvinsten som utgörs av skillnaden mellan avyttringsbeloppet och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § inkomstskattelagen).Avyttringsbeloppet är det priset du säljer bostaden för. Omkostnadsbeloppet är bostadens anskaffningspris ökat med eventuella förbättringsutgifter (44 kap. 14 § inkomstskattelagen).Av 45 kap. 33 § inkomstskattelagen följer att endast 22/30-delar av kapitalvinsten från en privat bostad ska tas upp till beskattning.Som ovan nämnts skattar en fysisk person på resultatet. Uppnår personen ett överskott i inkomstslaget kapital ska detta överskott beskattas med 30 % (65 kap. 7 § inkomstskattelagen).Ett exempel som illustrerar det helaAnta att Pelle köpt en bostad för 100 000 kr som han sedan säljer för 200 000 kr. Kapitalvinsten blir således 100 000 kr. Av detta ska han enbart ta upp 22/30-delar till beskattning, vilket blir 73 333 kr.Om vi utgår från att Pelle, under året, inte har några andra intäkter eller kostnader i inkomstslaget kapital kommer han därav ha ett överskott på 73 333 kr. Skatten blir då 30 % av 73 333 kr vilket blir 22 000 kr.22 000/ 100 000= 22 %.Därigenom kan man påstå att skatten på vinsten vid försäljning av privat bostad blir 22 %.Avslutande kommentarVill man vara lite petig så kan man invända att detta påstående är något av en förenkling. Skatten på överskott i inkomstslaget kapital är ju alltid 30 % (65 kap. 7 § inkomstskattelagen). Att den effektiva skatten i exemplet ovan blir 22 % beror ju inte på att skattesatsen är 22 %, utan på att endast 22/30-delar av överskottet ska tas upp till beskattning (45 kap. 33 § inkomstskattelagen).Vänligen,

Skatt vid byte av fastighet eller ge varandra i gåva

2018-09-02 i Reavinstskatt
FRÅGA |Är tre st vänner som gemensamt äger tre fastigheter. Vill dela upp dem genom gåva så vi får varsin.En värderad 800, lån 456, taxeringsvärde 517 tkr. Två värderad 700, lån, 472, taxeringsvärde 388 tkr.Tre värderad 700, lån, 324, taxeringsvärde 379 tkr.Alla är renoverade av oss gemensamt och har nya värmesystem.Ungefär samma övervärden.Är det möjligt att dela upp dessa som gåva mellan oss och slippa stämpelskatt och andra skattepåföljder? Ingen av oss gör ju någon vinst i verkligheten.Inköpsprisen är låga då de renoverats.Värderingen är gjord i samråd med banken som även är med på enskilda lån.Även om det måste ske genom försäljning så är där ingen vinst i verkligheten.Hur blir skatteeffekterna då?Fast vi anser det vara gåva.
Soroosh Parsa |Byte av fastighet jämställs med köp och försäljning. Var och en av er kommer vid byte att beskattas för era respektive kapitalvinster. Kapitalvinst är i stora drag resultatet av bytesvärdet subtraherat med anskaffningsvärdet, försäljningskostnader och eventuella reparationer och underhåll (senaste fem åren) samt förbättringskostnader. Kapitalvinstbeskattningen uppgår till 22 % av kapitalvinsten. Stämpelskatten uppgår till 1,5 % av det högre av försäljningspris och taxeringsvärde.Exempel: Inköpsvärde 100 000 kr (anskaffningsvärde). Underhåll förra året 50 000 kr (renovering). Förbättringskostnader 500 000 kr (t.ex. värmesystem). Bytesvärde (försäljningsvärde) 700 000 kr. Kapitalvinsten uppgår i exemplet till 50 000 kr. Beskattningen uppgår till 11 000 kr. Stämpelskatten uppgår till 10 500 kr.Om ni, efter avdrag för t.ex. inköpsvärde, förbättringskostnader och renovering, inte gör någon kapitalvinst på bytena, så kommer ni inte heller att kapitalvinstbeskattas. Ni får däremot betala stämpelskatt när ni ansöker om lagfart på respektive fastighet.Om ni mot förmodan gör en kapitalvinst på bytena, så kan ni sänka bytespriset på respektive fastighet, t.ex. ända ner till taxeringsvärdet, för att undvika beskattning. Ju högre ni värderar respektive fastighet i bytena, desto större sannolikhet att ni också gör kapitalvinst.De negativa skatteeffekterna med att sänka priset vid bytena nu, är att kapitalvinstbeskattningen kommer uppgå till högre belopp när ni sedan ska sälja den fastigheten ni fått efter bytet eftersom inköpspriset är lågt, och försäljningsvärdet kommer vara förhållandevis högt (under förutsättning att den går upp i värde). Ni slipper alltså beskattning nu men får vara beredda på högre skatt i framtiden.Jag rekommenderar inte att ni ger fastigheterna till varandra i gåva. Det är ett klart kringgående av skattereglerna eftersom en gåva förutsätter att man inte får något i gengäld. I detta fall får man ett hus i gengäld. Det är alltså inte gåvor, utan byten. Skatteverket kommer troligtvis att upptäcka detta och fråga er varför ni inte har tagit upp kapitalvinsterna i er deklaration.Soroosh Parsa / soroosh.parsa@lawline.se

Kapitalvinst vid arvskifte

2018-10-27 i Reavinstskatt
FRÅGA |Kommer att dela ett arv med skogsfastighet med min bror, han ska lösa ut mig från fastigheten, blir det samma skatt om han köper "min halva" av dödsboet direkt eller om han köper av mig då bodelningen gjorts?Vad jag har förstått så om han köper min andel "av mig" så ska jag skatta 22% på de pengarna jag får in på försäljningen, Finns inga skulder eller dylikt på fastigheten.
Fredrik Wållberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att arvskiftet ännu inte är avslutat. Skatten du undrar över är kapitalvinstskatten som ibland också kallas för reavinstskatt. Denna regleras i inkomstskattelagen som här kommer att förkortas IL. Först kommer jag att redogöra för hur beskattningen fungerar för att sedan säga något om din situation.KapitalvinstKapitalvinst är den vinst som man gör vid en avyttring av en tillgång, alltså vid försäljning eller liknande överlåtelse (IL 44 kap. 3 §). Kapitalvinsten är något förenklat skillnaden mellan det värde som fastigheten köptes för och det värde man får vid en försäljning (IL 44 kap. 13 §). Eftersom man inte köper fastigheten vid arv räknas istället kapitalvinsten ut på det belopp som arvlåtaren köpte fastigheten för. Det uttrycks som att förvärvaren inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation (IL 44 kap. 21 §). Det är sedan kapitalvinsten som beskattas.Typ av fastighetHur vinsten på fastigheten kommer att beskattas är beroende på vilken typ av fastighet det är frågan om. Du skriver att det är en skogsfastighet men hur den bedöms skattemässigt är beroende på fastighetens användningsområde. Lagen skiljer nämligen mellan två typer av fastigheter, privatbostadsfastighet och näringsfastighet (IL 2 kap. 13 och 14 §). För att det ska klassas som en privatbostadsfastighet krävs något förenklat att det på marken finns en bostad av något slag och att bostaden används som permanent boende eller fritidsbostad. Uppfyller fastigheten inte definitionen privatbostadsfastighet är den en näringsfastighet. Skattesatsen på vinsten är något förenklat 22% för privatbostadsfastighet och 27% för näringsfastighet (IL 45 kap. 33 §).Är fastigheten en privatbostadsfastighet och du vill räkna lite på vad skatten kommer att landa på har Skatteverket ett väldigt smidigt verktyg för beräkningshjälp på sin hemsida. På hemsidan finns också information om försäljning av både privatbostadsfastighet och näringsfastighet.ArvskifteSjälva arvskiftet utlöser inte någon skatt eftersom fastigheten inte avyttras. Däremot är så att säga fastigheten "belastad" med en latent kostnad som kommer att utlösas den dag då arvtagaren säljer fastigheten. Av denna anledning är det brukligt att man vid arvskifte värderar fastigheten till marknadsvärdet med avdrag för en uppskattad kapitalvinstskatt och mäklarkostnader som kommer uppstå vid en framtida försäljning. Detta gör man för att arvskiftet ska bli så jämnt som möjligt mellan arvtagarna.SammanfattningLöser din bror ut dig vid arvskiftet kommer inte någon kapitalvinstskatt att bli aktuell i det skedet. Däremot är det som sagt brukligt att man drar av beräknad skatt och arvoden på värderingen vid skiftet. Därmed blir summan du får i skiftet ändå minskad med det belopp som du annars hade fått skatta.Om ni däremot skiftar fastigheten först och din bror sedan köper din andel av fastigheten från dig kommer du behöva skatta på vinsten. Detta eftersom det då är ett regelrätt köp mellan dig och din bror.Rent ekonomiskt skiljer sig sannolikt inte de två alternativen nämnvärt. Däremot blir det ju ännu ett moment om ni väljer att skifta fastigheten först och sedan genomför överlåtelsen. Detta kan ge mer arbete vid registrering i fastighetsregistret och kommer då också att kräva lite arbete för dig vid deklarationen av försäljningen.Jag hoppas detta besvarade din fråga! Är det något annat du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.

Skatt vid fastighetsförsäljning

2018-10-17 i Reavinstskatt
FRÅGA |Skatt vid försäljning av fastighet som erhållits som gåva 1992, enskild egendom, gåvoskatt betald? Skulle normalt erhållits som arv.
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Du vill veta vad du ska betala för skatt vid försäljning av en fastighet. Det framkommer inte i din fråga, men jag utgår i mitt svar från att det rör sig om en bostadsfastighet. Vad säger lagen? Regler som är relevanta för din frågeställning finns i Inkomstskattelagen (IL). I svensk skatterätt gäller den så kallade kontinuitetsprincipen för, denna kommer till uttryck i 44:21 IL och innebär att den som förvärvat en tillgång genom arv eller gåva hamnar i samma skattemässiga situation som gåvogivaren/arvlåtaren. Detta betyder lite förenklat att den som ger bort fastigheten inte betalar skatt på gåvan. Istället betalar den som tar emot gåvan skatt på den när han sedan säljer den vidare (realiserar tillgången). Till att börja med kan sägas att skatten på kapitalvinster är 30% (65:7 IL) För privatbostäder gäller dock att skatten man betalar ska vara 22 trettiondelar av kapitalvinsten (45:33 IL). Det betyder i princip att man betalar 22% av bruttovinsten i skatt. Man får även dra av anskaffningskostnader och förbättringsutgifter samt kostnad för själva försäljningen från det belopp som ska beskattas. Detta framkommer av 44:13-14 IL. För att underlätta förståelsen för det jag redogjort för ovan ska jag illustrera hur reglerna kan användas med ett exempel. Exempel Om vi utgår från att du säljer fastigheten för 1000 000 kr. Från detta belopp får du dra av kostnader för anskaffandet av fastigheten enligt 44:14 IL. Vi antar att anskaffningsvärdet för den aktuella fastigheten var 200 000 kr. Du får även dra av kostnader som uppkommit i samband med försäljningen enligt 44:13 IL. Vi utgår i detta exempel från att du anlitat en mäklare som kostat 200 000 kr. Den kapitalvinst du kommer beskattas för blir alltså 1000 000 - 200 000 - 200 000 = 600 000 kr. Du får alltså dra av anskaffningsvärdet och kostnader för försäljningen från den summa som slutgiltigen ska beskattas. Dessa 600 000 kommer sedan beskattas med en effektiv skattesats på 22% vilket leder till att skatten blir (600 000 * 0.22 (22%) = 132 000 kr Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Räkna fiktiv skatt och mäklararvode för utköp av make

2018-09-05 i Reavinstskatt
FRÅGA |Hur gör jag uträkning hur mycket jag ska lösa ut blivande ex-maken med? Huset värt 4 000 000:-. Lån på 2 160 000:-. Köptes år 2002 för 950 000:-. Förbättringar och utbyggnad 1 500 000:-. Jag ska bo kvar och lösa ut honom och ta över hans del av lånen och han äger 20% av huset, jag äger 80%, äktenskapsförord finns. Vi har också ett fritidshus som vi äger 50% i var av, köptes år 2009 för 900 000:-, värde nu 1 900 000. Lån på banken 860 000:-. Lån till min pappa 300 000:-. (Blivande exmaken ska betala tillbaka sin del nu men inte jag min, min del får stå kvar i huset, betalar han det av de pengar han får ut då eller?). Förbättringar 25 000:-. Jag ska ta över banklånen (han står nu på det mesta av lånen men jag tar över allt och min pappa blir medlåntagare på den.) Hur ser uträkningen ut med skatt och fiktivt mäklararvode mm, vad ska jag lösa ut honom med?Extremt tacksam för snabbt svar.Vi har i övrigt lite småtillgångar och småskulder, men det reglerar vi själva.
Soroosh Parsa |Du ska köpa ut din make med 306 840 kr för hembostaden och 271 110 kr för fritidshuset. Dessa är nettobelopp, dvs. belopp efter avdrag för 20% av skulderna för hembostaden och 50 % av skulderna för fritidshuset. Beloppet kan variera något beroende på om ni vill justera det fiktiva mäklararvodet. Ju högre mäklararvode du tar med i beräkningen, desto mindre behöver du betala din make. Nedan framgår uträkningen utförligt. Hör av dig enligt kontaktuppgifter nedan vid följdfråga.-------------------------------Kapitalvinst (reavinst) är i stora drag resultatet av det fiktiva försäljningsvärdet (marknadsvärde) subtraherat med anskaffningsvärdet, mäklararvode och förbättringskostnader. Mäklararvoden uppgår till olika belopp beroende på mäklarens uppdrag och kan variera beroende på var i landet fastigheten finns. Jag utgår från 4 % i min beräkning. Kapitalvinstbeskattningen uppgår till 22 % av kapitalvinsten. Resultatet är baserat på en fiktiv försäljning, dvs. det spelar ingen roll om du har för avsikt att sälja husen eller inte.HEMBOSTADÄgarförhållanden 80/20Marknadsvärde 4 000 000 Lån 2 160 000 Anskaffningsvärde 950 000 Förbättringskostnader 1 500 000Beräkning4 000 000 - 950 000 = 3 050 0003 050 000 - 1 500 000 = 1 550 0001 550 000 - 160 000 kr (fiktivt mäklararvode) = 1 390 0001 390 000 x 0,22 = 305 800Kapitalvinsten uppgår till 1 390 000 kr och slutlig kapitalvinstbeskattning blir 305 800 kr. Du äger motsvarande 3 200 000 kr i huset och din make 800 000 kr. Du har lån motsvarande 1 728 000 kr i huset och din make 432 000 kr.Du beskattas med 244 640 kr och din make med 61 160 kr.Vid dessa förhållanden, ska du köpa ut din make med 306 840 kr.FRITIDSHUSÄgarförhållanden 50/50Marknadsvärde 1 900 000Lån 1 160 000Anskaffningsvärde 900 000Förbättringskostnader 25 000Beräkning1 900 000 - 900 000 = 1 000 0001 000 000 - 25 000 = 975 000975 000 - 76 000 kr (fiktivt mäklararvode) = 899 000899 000 x 0,22 = 197 780Kapitalvinsten uppgår till 899 000 kr och slutlig kapitalvinstbeskattning blir 197 780 kr.Ni äger respektive 950 000 kr i huset.Ni har respektive lån motsvarande 580 000 kr i huset.Ni beskattas med 98 890 kr var.Vid dessa förhållanden, ska du köpa ut din make med 271 110 kr.Soroosh Parsa / soroosh.parsa@lawline.se

Får jag i deklarationen dra av den summa jag överlät till min sambo när jag "löste ut" henne?

2018-08-29 i Reavinstskatt
FRÅGA |Hej !Jag har en fråga vad gäller beskattning av min sålda lägenhet.Bakgrund:För att göra en lång historia kort, för 4 år sedan så separerade jag och min dåvarande sambo, och jag löste ut hennes del av lägenheten för strax under 900 000 kr. (i denna summa ingick hennes handpenning, + hennes del av amorteringarna, + en uppräkning av vad lägenheten var värd vid detta tillfället). Jag sålde sedan lägenheten under hösten 2017. I min skattedeklaration lade jag till summan jag hade löst ut min sambo för, som en del av inköpspriset, eftersom jag anser att det var ytterligare ett utlägg för att förvärva lägenheten. Nu har skatteverket återkommit och sagt att kontinuitetsprincipen ska gälla, i vilket skatteverket säger att jag får tillgodoräkna hela det ordinarie inköpspriset på lägenheten (när vi köpte lägenheten så delade vi på lånet/köpesumman = 50% vardera), men inte de 900 000 kr jag lagt ut för att lösa ut min sambo. Och nu till min fråga: om jag inte får dra av de 900 000 kr, så blir min skatt på vinsten av försäljningen mycket högre (900 000 *22% = 198 000 kr högre).Är det inte meningen att man ska skatta på den faktiska vinsten man har gjort? Eller med andra ord, ska inte skatten baseras på de pengarna man "har i handen" när lägenheten väl var såld? Mvh,Undrande
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har fastighet förvärvats genom arv, testamente, gåva, bodelning eller liknande, dvs. på ett sätt som inte är jämförbart med köp eller byte, anses den förvärvad vid närmast föregående köp, byte eller därmed jämförligt förvärv (44 kap. 21 § IL). Din lägenhet anses alltså vara förvärvad vid det köp du och din före detta sambo gjorde tillsammans. Detta är den så kallade kontinuitetsprincipen. Eftersom lägenheten anses förvärvad vid närmast föregående tillfälle, får du tillgodoräkna dig den föregående innehavarens anskaffningsutgift och förbättringsutgifter. Däremot inte den "utgift" du hade för att lösa ut din före detta sambo från lägenheten. Detta följer även av att en sådan "utgift" inte anses vara en anskaffningsutgift (45 kap. 5-7 §§ IL).SlutsatsSkatteverket har sålunda rätt i sitt beslut. Om du så önskar är du emellertid välkommen att skicka beslutet så kan jag granska det.Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!