Behöver jag betala reaskatt för en bostadsrätt jag fått i gåva av mina föräldrar när jag säljer denna och mina föräldrar har avlidit?

2018-03-01 i Reavinstskatt
FRÅGA |Jag fick mina föräldrars bostadsrätt som gåva när de flyttade till äldreboende. Det fanns en framskjuten reavinst. Nu har jag sålt lägenheten, är jag skyldig att betala reavinsten då mina föräldrar är avlidna? Med vänlig hälsning, Agneta Slyte.
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du fått bostadsrätten genom gåva så inträdde du i dina föräldrars skattmässiga situation (44 kap. 21 IL). Kapitalvinsten du gjorde när du sålde bostadsrätten ska du därför ta upp som en intäkt och beskatta det året du sålde den (44 kap. 26 IL). Detta innebär att det inte spelar någon roll att dina föräldrar är avlidna utan när du fick gåvan så inträdde du i deras skattemässiga ställe och ska nu betala skatt för vinsten du gjorde när du sålde den, utifrån deras anskaffningsutgift från när de köpte bostadsrätten. Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Skatt på kapitalvinst

2018-02-11 i Reavinstskatt
FRÅGA |Jag ska köpa ut min sambo ur vår gemensamma bostad. När jag löst hans lån och jag löst ut honom för hälften av värderingen så kommer han få 110 000 på sitt konto. Är detta pengar han kommer behöva skatta på? Husets värdering: 870 000krVi köpte det för ett år sedan för: 650 000kr Tack på förhand!
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!En avyttring av tillgång räknas som en intäkt som man är skyldig att skatta för, sålänge det uppstår en kapitalvinst, 42:1 inkomstskattelagen. Din sambo är således skyldig att skatta på den vinst han gör, dvs de 110 000kr som han tjänar när du köper ut honom. Hoppas du fått svar på din fråga!

Huvudsaklighetsprincipen vid försäljning av fast egendom

2017-12-31 i Reavinstskatt
FRÅGA |Hej, Mina föräldrar köpte ett hus 1973 för ca 350.000 kr. Idag är huset värt ca 4.500.000 kr. Om de säljer nu skulle en reavinstskatt uppgå till ca 900.000 kr. Alternativt att jag och min syster längre fram skulle ärva huset, då skulle vi få samma arvsskatt, om jag förstår det rätt. Skulle en fördel vara att föräldrarna ger mig och min syster huset i gåva redan nu (max 85% av taxvärdet, med en revers tillbaka), för att få upp ett nytt ingångsvärde vid senare försäljning.
Christoffer Tolf |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det skatterättsliga läget vid gåvor av fast egendom regleras med hjälp av den så kallade huvudsaklighetsprincipen. Principen innebär följande: Om ersättningen överstiger fastighetens taxeringsvärde är hela överlåtelsen onerös (köp). Om ersättningen däremot understiger fastighetens taxeringsvärde anses hela överlåtelsen vara benefik (gåva). Enligt 44 kap 21 § inkomstlagen (IL) inträder förvärvaren i överlåtarens skattemässiga situation vid gåvor. Om överlåtelsen klassificeras som en gåva inträder förvärvaren således i överlåtarens skattemässiga situation vilket innebär att förvärvaren tillgodogör sig överlåtarens ingångsvärde (350.000 kronor). Om överlåtelsen däremot klassificeras som ett köp får överlåtaren tillgodogöra sig anskaffningsutgiften som ingångsvärde. Detta motsvarar normalt den summa man betalat i ersättning för fastigheten. Svaret på din fråga är således i hög grad beroende av hur stor del av överlåtelsen som är en gåva. Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor. Med vänlig hälsning,

Beskattning av nyproducerad bostadsrätt

2017-11-19 i Reavinstskatt
FRÅGA |Hej! Behöver man verkligen betala reavinstskatt när man köpt en nyproducerad bostadsrätt 2016? Tack på förhand!
Anton Magnusson |Hej och tack för du vänt dig till lawline med din fråga!Att köpa en bostadsrätt utlöser inte beskattning, utan det är när man säljer en bostadsrätt, nyproducerad eller ej, som realisationsbeskattning (reavistskatt) utlöses. Beskattning av bostadsrätter stadgas i inkomstskattelagen (här)(IL).Jag förstår din fråga som att du ska sälja en nyproducerad bostadsrätt som du köpte 2016. Eftersom du då har köpt denna och sedan säljer den, så tillkommer en reavinstskatt. Detta följer av något som kallas realisationsprincipen vilket menas med att det är först det år man avyttrar exempelvis en bostadsrätt som beskattning ska ske enligt 44 kap. 26 § IL. Om du har bott i bostadsrätten blir skatten 22 % på vinsten enligt 46 kap. 18 § IL.Om du säljer denna bostadsrätt ska du deklarera försäljningen nästa år. Du kommer få information via din deklaration att du ska redovisa din bostadsrätt. Notera dock att det inte är säkert att det blir någon skatt, om exempelvis köpte och sålde den för samma pris har du inte gjort någon vinst. Detta eftersom det bara är vinsten som beskattas.Jag länkar nedan en broschyr från Skatteverket angående försäljning av bostadsrätter:BroschyrHoppas detta svar gav klarhet!Med vänliga hälsningar

Hur går beskattning av fastighet till?

2018-02-13 i Reavinstskatt
FRÅGA |Vid beräkning av skatt som ska betalas vid försäljning av fastighet får man ju dra av "förbättringskostnader" (dvs renoveringskostnader) som inte är äldre än 5 år. Min fråga är hur man ska betrakta kostnader som uppstått till följd av ombyggnation eller tillbyggnad av en fastighet - kan de dras av även om de är äldre än 5 år?Mitt fall rör en tomt som inhandlas på 90-talet. Efter 2 år uppfördes ett hus på tomten, 1,5 plan med oinredd vind. Efter ytterligare 2 år inreddes vinden. Så anskaffningen av den färdiga fastigheten fördelas på följande: 1. inköp av tomt, 2. uppförande av hus, 3. inredning av vind. Hur ska jag beräkna reavinstbeskattningen om jag vill sälja fastigheten idag?
Therese Axén |Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt Försäljning eller avyttring av fastighet regleras i 45 kap inkomstskattelagen (IL). I din fråga är det oklart vilken typ av fastighet som avses. Jag tolkar fastigheten såsom en privatbostadsfastighet (2 kap 13 § IL). Med detta menas ett småhus med mark som utgör småhusenhet, med mera. Vad som juridiskt sätt avses med småhus är när den till övervägande del används eller är avsett att användas av ägaren eller någon närstående till honom för permanent boende eller som fritidsbostad (2 kap 8 § IL). Beräkning av vinst och förlust. Huvudregeln vid beräkning av vinst respektive förlust vid en försäljning av fastighet regleras i 44 kap 13-14 §§ IL. Försäljningsinkomsten - omkostnadsbeloppet utgör antingen en kapitalvinst eller kapitalförlust. 1. Försäljningsinkomsten beräknas som följande: ersättningen - utgifter för avyttringen (exempelvis annonsering, mäklararvode).2. Omkostnadsbelopp beräknas som följande: anskaffningsutgiften (vad fastigheten kostade)+förbättringskostnader (44 kap 14 § IL). Vad som kan utläsas är att förbättringskostnader inte dras av utan ingår i omkostnadsbeloppet. Vidare dras omkostnadsbeloppet av från försäljningsinkomsten vilket resulterar i antingen en vinst eller förlust. I ditt fall måste således förbättringskostnaderna analyseras steg för steg. Med förbättringskostnad avses:- ny-, till- och ombyggnad (45 kap 11 § IL)- förbättrande reparationer och underhåll som har utförts under de senaste 5 åren (45 kap 12 § IL). Utgifter för till- och ombyggnadI din fråga har du inte angett om förbättringsutgifterna förts upp på avskrivningsplan eller ej. Om avskrivningsplan inte förts så får förbättringsutgifterna beaktas vid beräkning av omkostnadsbelopp bara för de beskattningsår då de sammanlagt uppgått till minst 5000 kr (45 kap 11 § 1 st IL). Det finns således inge 5 års gräns utan endast en beloppsgräns. Så länge förbättringsutgifterna uppgår till 5000 kr så räknas det med i omkostnadsbeloppet. Ifall förbättringsutgifter förts på avskrivningsplan så hänförs det till det år då de förts upp på planen. I andra fall hänförs utgifter normalt till de år då räkning eller faktura på det utförda arbetet erhållits (45 kap 11 § 2 st IL). Sammantaget kan jag inte avgöra exakt hur dina ny- och ombyggnadskostnader ska beaktas eftersom jag inte har alla omständigheter. Beräkning av skattEfter beräkning av vinst/förlust vid avyttring av fastighet görs en beskattning (45 kap 33 § IL). 22/30 av kapitalvinsten är skattepliktig. Vid kapitalförlust är 50 % avdragsgill. Sammanfattningsvis så beräknar du allmänt ut skatt genom att först beräkna vinst/förlust av försäljningen. Efter det tillämpas 45 kap 33 § IL. Tyvärr kan jag inte göra en närmare beräkning av hur skatten kommer se ut ifall du säljer din fastighet. Sammanfattningsvis påverkar förbättringskostnaderna skatten i form av att skatten blir lägre. Hoppas du fick svar på din frågaDu är välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04 om du har fler frågormvh

Hur beskattas begränsat skattskyldiga vid försäljning av fastighet i Sverige?

2018-01-29 i Reavinstskatt
FRÅGA |Jag är svensk men bor i UK sedan 25 år. Jag har ärvt mitt familjehem i Sverige, köpt 40 år sedan för ca 500,000. Är nu kanske värt 3M. Lån på 600,000 fortfarande. Hur mycket skatt skall jag betala på försäljningen? I Sverige eller UK? Tack för hjälpen.
Christoffer Tolf |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom att du bott i Storbritannien under de senaste 25 åren är du med hög sannolikhet klassificerad som begränsat skattskyldig i Sverige enligt 3 kap 17–18 §§ inkomstskattelagen (IL). För att anses vara obegränsat skattskyldig ska du antingen vara bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller ha en väsentlig anknytning till Sverige. Enbart det faktum att du är svensk medborgare utgör inte en självständig grund för att vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Jag kommer därför att utgå från att du är begränsat skattskyldig i Sverige.Som begränsat skattskyldig i Sverige är du skattskyldig för kapitalvinster på fastigheter. Svaret på din fråga är annorlunda om både Sverige och Storbritannien vill beskatta dig för kapitalvinsten. Jag kommer därför att dela upp svaret i två delar. Skattskyldig enbart i Sverige I det fall enbart Sverige lägger skatteanspråk på kapitalvinsten tillämpas IL. Enligt IL beräknas kapitalvinsten som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet (44 kap 13 § IL). Med omkostnadsbelopp avses utgifter för anskaffning av fastigheten ökade med förbättringsutgifter. I din fråga framgår enbart fastighetens anskaffningsvärde och inte några eventuella förbättringsutgifter. Jag kommer således enbart utgå ifrån anskaffningsvärdet på fastigheten vid beräkning av omkostnadsbeloppet. Kapitalvinsten vid en eventuell försäljning för tre miljoner kronor kommer att bli 2,5 miljoner kronor (ersättning minskat med anskaffningsvärde). Av kapitalvinsten ska tjugotvå trettiondelar tas upp och därefter beskattas med 30 %. Skatten uppgår således till ca 550 000 kronor. Skattskyldig i både Sverige och Storbritannien I det fall även Storbritannien lägger skatteanspråk på kapitalvinsten måste vi i första hand utreda vilket land som har den primära rätten att beskatta dig. Svaret finner vi i Lag om skatteavtal mellan Sverige och Storbritannien och Nordirland. Eftersom att du bott i Storbritannien under de senaste 25 åren utgår jag ifrån att det är din hemviststat. Enligt artikel 13 i skatteavtalet har båda staterna rätt att beskatta en eventuell försäljningsvinst. Dock ska Storbritannien (hemviststaten) räkna av för den skatt som erlagts i Sverige. Om du beskattas i Sverige med 550 000 av kapitalvinsten och Storbritannien vill beskatta dig med 600 000 får den sistnämnda staten således enbart beskatta dig med 50 000. Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor. Med vänlig hälsning,

Kapitalvinst vid försäljning av hus

2017-12-12 i Reavinstskatt
FRÅGA |Hej!Mina föräldrar köpte ett hus 1980 för ca tvåhundratusen kr.Och nu vill de sälja för ca 3 500 000 kr vilka regler gäller för reavinst om man ej har några omkostnadsbelopp?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att få svar på din fråga används inkomstskattelagen. Enligt 44 kap. 13 § räknas kapitalvinsten (reavinsten) ut genom att ta ersättningen de får (3,5 miljoner kr) minus deras omkostnadsbelopp.Enligt 44 kap. 14 § är omkostnadsbeloppet anskaffningsutgiften (200 000 kr) plus diverse förbättringsutgifter på huset. Det du menar med att de inte har något omkostnadsbelopp är kanske att de inte har gjort några förbättringar? Ett omkostnadsbelopp har man alltid på grund av anskaffningsutgiften.Kapitalvinsten räknas alltså ut på följande sätt: 3 500 000 - 200 000=3 300 000 kr. Kapitalvinsten som ska skattas på är alltså 3 300 000 kr. Det finns dock speciella regler angående beskattning vid försäljning av fastigheter. Man har tillåtelse att göra en kvotering av kapitalvinsten, enligt 45 kap. 33 §. Kvoteringen räknas ut på följande sätt: 22/30 x 3 300 000 (kapitalvinsten)=2 420 000 kr. Kapitalvinsten som ska beskattas är alltså 2 420 000 kr.Denna vinst kommer att beskattas i inkomstslaget kapital och därför är skattesatsen 30 %.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Vid överlåtelse av bostadsrätt under marknadsvärde anses en del vara såld och en annan del vara bortgiven.

2017-10-29 i Reavinstskatt
FRÅGA |Jag vill sälja min bostadsrätt till min dotter och köpa in mig till 50% i min sambos lägenhet. Marknadsvärdet på min lägenhet är idag 2,5 miljoner (jag har betalat 1,1 miljon i köp o renovering) och värdet på min sambos lägenhet är ca 1,5 miljoner. Vi vill naturligtvis lösa det här så att vi alla gör en bra affär.-Ska jag sälja min lägenhet till min dotter för 2 miljoner eller för fullt marknadsvärde och ge henne 500 000 till insats som gåva? Vilket blir bäst? -Något annat vi bör tänka på rent skattemässigt?
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En förutsättning för en skattemässig gåva är att den måste vara rent benefik. Detta innebär att om du säljer för marknadsvärdet, dvs 2,5 miljoner, och ger 500 000 som "gåva", anser Skatteverket att du sålt för 2 miljoner i alla fall. Överlåtelse av bostadsrätt för ersättning som understiger marknadsvärdet kan vara komplicerad, för att den utgör ett så kallat blandat fång. Jag förklarar strax hur det fungerar i praktiken.Om du säljer bostadsrätten med marknadsvärde på 2,5 miljoner för 2 miljoner, då anses du ha sålt (2,5 / 2 =) 80% av bostadsrätten och givit resterande 20% som gåva. Detta innebär att du får dra av 80% av 1,1 miljon, dvs 880 000, och din kapitalvinst blir 2 miljoner - 880 000 = 1 120 000. På detta ska du räkna med 22% skatt. När din dotter säljer bostadsrätten vidare får hon dra av de 2 miljoner som hon betalar till dig plus 220 000 som du inte får dra av nu, dvs hennes omkostnadsbelopp blir 2 220 000. Beroende på hur din situation ser ut kan det vara fördelaktigt att få uppskov med din skatt, med tanke på att du tänker köpa in dig i din sambos lägenhet. Har du redan planerat detta skulle det vara önskvärt att vända dig till Skatteverket som har koll på eventuella andra uppskov och fatta ett beslut om huruvida det är lönsamt i just ditt fall. Det finns en "ränta" när man lånar uppskovsbeloppet från staten: man tar upp en schablonintäkt, 1,67% av uppskovsbeloppets storlek varje år. Det kan i så fall vara så att du föredrar betala skatten nu.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,