Vinst på fritidsfastighet

2016-07-25 i Reavinstskatt
FRÅGA |Hur stor är reavinsten på fritidshus?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reavinsten, och det du ska ta upp till beskattning, är enkelt uttryckt försäljningslikviden minus anskaffnings- och förbättringsutgifterna för fastigheten. Ett enkelt exempel kan illustrera hur beräkningen kan gå till.En fritidsfastighet försäljs för 1 000 000 kr (försäljningslikviden). Den köptes för 500 000 kr (anskaffningsutgiften). Under tiden den ägdes gjordes renoveringar för 50 000 kr (förbättringsutgifter). Reavinsten blir då 1 000 000 - 550 000 = 450 000 kr. Vid beskattning ska 22/30-delar av reavinsten tas upp till beskattning, dvs 330 000 kr ska tas upp till beskattning till 30%.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Bodelning under bestående äktenskap: ett skattefritt alternativ till försäljning

2016-06-19 i Reavinstskatt
FRÅGA |Utgår reavinstskatt om i bestående äktenskap maka säljer sin del av gemensamt ägd villa till maken ?
|Hej och tack för din fråga!Ja, försäljningen kommer att kapitalvinstbeskattas oavsett om köparen är gift med säljaren. För att undvika beskattning kan makan istället överlåta hälften av fastigheten till maken genom bodelning under bestående äktenskap. Makarna gör då först en anmälan om bodelning till Skatteverket. När anmälan är registrerad ska själva bodelningshandlingen skickas in till Skatteverket för registrering. Jag rekommenderar makarna att ta hjälp av en jurist för att utforma bodelningshandlingen för att säkert undvika beskattning.Jag hoppas detta var svaret på din fråga!Vänligen,

Beräkning av reavinstskatt

2016-03-31 i Reavinstskatt
FRÅGA |Jag har ärvt en bostadsrätt som jag vill sälja. Vad gäller relaterat till de lån som finns med bostadsrätten som säkerhet?När jag säljer den får jag göra avdrag med inköpspriset samt med de förbättringar som skett under perioden,ex.vis har en balkong byggts?Beskattningen av vinsten blir väl 22% som vid alla försäljningar?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga,Att en avlidens arvingar ska ärva förutsätter att det finns täckning för de skulder som den avlidne hade. Arvingarna ärver således endast det nettovärde som finns. Skulderna täcks vanligtvis genom att betalas med den avlidnes tillgångar, men arvinge kan också överta betalningsansvaret för en skuld, vilket är vanligt t.ex. om arvinge vill överta den avlidnes belånade fastigheten. Istället för att sälja fastigheten för att ha råd att betala lånet så kan då arvingen överta fastigheten mot att hen övertar betalningsansvaret för lånet, om banken godtar det, så som skett med det bolån du omnämner. - Således - När du har ärvt bostaden, har du även ärvt de skulder som finns relaterade till bostadsrätten. Bestämmelserna kring beskattningen finns främst i 44 kap. Inkomstskattelagen (här). Det belopp du ska skatta på är den summa du får fram vid försäljningen, med avdrag från anskaffningskostnaden/inköpspriset (dvs. vad bostaden kostade när den köptes från allra första början) samt avdrag för eventuella förbättringskostnader (exvis att en balkong har byggts till). - Precis som du redan har nämnt. Dessutom får du göra avdrag för eventuella försäljningskostnader (såsom om du anlitar en mäklare och dennes arvode). Enligt 45 kap. 33 § Inkomstskattelagen skall man bara skatta på 22/30 av beloppet. I praktiken innebär detta att du skattar till 22 % av vinstbeloppet. Du kan hitta mer information om bland annat vad som kan räknas som förbättringsutgifter här: http://www.skatteverket.se/download/18.12815e4f14a62bc048f13b0/1419322909669/forsaljning-av-smahus-2014-2015-skv379-utgava21.pdfJag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,Mvh,

Beskattas en försäljning av en fond

2015-08-24 i Reavinstskatt
FRÅGA |Hej, mamma gick boer i april 2015 och har en fond, Stratega Ränta. Vi skall nu gå till banken o lösa ut den. Jag har 3 bröder. Måste vi betala skatt på den då?
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna som styr beskattningen vid försäljning av fonder hittar du i inkomstskattelagen (IL). Den hittar du https://lagen.nu/1999:1229 . Det är antingen ni själva eller dödsboet som kommer att behöva betala skatt vid försäljningen. Detta avgörs utifrån om ni haft arvskiftet eller inte.Om inget arvskifte genomförts skall dödsboet skatta för försäljningen IL 4:1, 3:3, 41:1 & 2 & 42:1Skulle ni redan ha haft arvskiftet blir ni fyra skatteskyldiga separat IL 3:3, 41:1 & 2 & 42:1.Dödsboet IL 44:13 eller ni IL 44:13 & 21 kommer endast att behöva skatta på vinsten som är gjord på fonderna. Skatteverkets broschyr SKV 461 besvara en del frågor relaterade till din frågeställning. Är det något annat du undrar är du hjärtligt välkommen att höra av dig igen!Bästa hälsningar

Beräkna reavinstskatt

2016-06-27 i Reavinstskatt
FRÅGA |Hej!Vi är fyra syskon som fick ett fritidshus som gåva av vår far i mitten på -90 talet. Vi funderar nu på att sälja. På vilken summa beräknas reavinstskatten? På fastighetens värde vid gåvotillfället eller på dagens värde? Taxeringsvärdet har ökat mångdubbelt sedan gåvobrevet skrevs.Med vänlig hälsningVanja ThorsénTel 070 6771685e-post vanja.thorsen@telia.com
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En vinst på ett fastighetsförsäljning utgör en kapitalvinst. Hur reavinstskatten ska beräknas på kapitalvinster finns reglerat i inkomstskattelagen (IL), 44kap. I 44:13-14 IL klargörs för hur beräkningen ska gå till. Beräkningen utgår från den erhållna ersättningen för fastigheten, alltså marknadsvärdet. Därifrån ska avdrag göras för utgifter som uppkommer vid försäljningen - mäklarkostnader, samt för omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet omfattar anskaffningsavgiften, (priset som fastigheten köptes för), samt med förbättringsutgifter, så som större renoveringar etc. Den summa som man får därefter är den summa som skatten ska beräknas på. Jag hoppas att jag har varit tydlig i mitt svar. Har du ytterligare frågor tveka inte att höra av dig till oss igen så ska vi hjälpa dig vidare.Ha en fortsatt bra måndag.Vänligen,

Gåva av fastighet till dotter

2016-06-13 i Reavinstskatt
FRÅGA |Om jag och min fru ger bort vår fastighet till vår gemensamma dotter slipper vi att betala reavinsten då ?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I Sverige är gåvor skattefria enligt 8 kap. 2 § IL. För att en överlåtelse av en fastighet ska anses vara en gåva så måste ersättningen vara lägre än taxeringsvärdet, vilket framgår av den så kallade huvudsaklighetsprincipen.Vad gäller stämpelskatt så är reglerna något annorlunda. Även vad gäller stämpelskatt så är förvärv genom gåva visserligen skattefritt men för att en överlåtelse av en fastighet ska anses vara en gåva enligt de här reglerna så måste ersättningen vara lägre än 85% av taxeringsvärdet året före det år då lagfart beviljas (Lagen om stämpelskatt 4, 5 och 9 §§). Lämnar er dotter ingen ersättning för fastigheten behöver ni inte tänka på ovanstående i och med att ersättningen är 0 kr och därför är under taxeringsvärdet i båda avseenden.Er dotter kommer dock enligt kontinuitetsprincipen träda in i ert ställe och hon kommer att kapitalvinstbeskattas om hon sedan säljer fastigheten med vinst. Det betyder att om hon ev. avyttrar gåvan(fastigheten) kommer vinstberäkningen ske med utgångspunkt i det inköpspris som ni hade för fastigheten.Värt att nämna är att rent familjerättsligt om inget annat är sagt kommer gåvan ses som ett förskott på arv(6 kap. 1 § ÄB) till dottern vilket innebär att fastighetsvärdet kommer avräknas från dotterns arvslott när ni går bort. Beloppet som avräknas är då fastighetens marknadsvärde vid gåvotillfället(6 kap. 3 § ÄB). För att undvika att gåvan ska ses som förskott på arv så kan ni skriva ett gåvobrev där det framgår att fastigheten inte ska ses som förskott på arv.Med Vänliga Hälsningar,

Skatt vid försäljning av fritidshus efter gåva

2015-10-01 i Reavinstskatt
FRÅGA |Min mor vill ge bort sitt fritidshus som gåva till mig och min bror. (Inga fler syskon finns)Jag ska sedan köpa ut min bror. Fastigheten är värderad till 1 000 000. Inga inteckningar eller skulder finns.Vad blir skatteeffekten för min bror om jag köper hans del för 500 000?Finns det något annat sätt att överlåta fastigheten som är enklare?Hur blir det med lagfartsavgifter?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Jag går direkt på skattefrågan. När man säljer något blir det enligt 44 kap. 13-14 §§ Inkomstskattelagen så att skatten beräknas på det belopp man får fram när man dragit "omkostnadsbeloppet" från köpsumman. Omkostnadsbeloppet räknas ut på så sätt att man tar vad man själv har betalat för det man säljer och plusar på eventuella förbättringsutgifter (t.ex. kostnader för standardhöjande renovering). Man får, förutom omkostnadsbeloppet, även dra av försäljningskostnader (t.ex. mäklararvode), men det blir väl inte aktuellt i ert fall. Skatten är sedan 22 % av den summa man beräknat fram (den vanliga kapitalvinstskatten/reavinstskatten är 30 %, men för bland annat fritidshus är den enligt 45 kap. 33 § Inkomstskattelagen lägre)Exempel:A har köpt en fastighet av B för 1 000 000 kr. Några år senare lyckas han via mäklare hitta en köpare; C.C erbjuder A 1 500 000 kr för fastigheten, och A antar erbjudandet. De totala försäljningskostnaderna uppgår till 100 000 kr.A:s skatt blir därmed (1 500 000 - 1000 000 - 100 000)X0,22=88 000 kr.Men du och din bror har ju inte betalat någonting! Då kunde man tro att skatten skulle bli väldigt hög. Enligt 44 kap. 21 § Inkomstskattelagen är det dock så att man om man har fått en gåva (eller ett arv) så följer även givarens omkostnadsbelopp med. Om exempelvis er mor har betalat 800 000 kr för fritidshuset, får var och en av er 400 000 kr som omkostnadsbelopp på er andel (ni får ju hälften var). Utifrån detta kan ni räkna ut vad din bror skulle betala för skatt!Vad gäller lagfartsavgifter, är det enligt bestämmelser i lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter för det första så att det inte blir någon stämpelskatt när man söker lagfart på något man fått i gåva, men däremot en expeditionsavgift på 825 kr. När det gäller köpt egendom tar man det högsta av två värden: antingen köpeskillingen eller förra årets taxeringsvärde och anser att det är egendomens värde. Stämpelskatten är sedan 15 kr för vare "avslutad tusenlapp" eller hur man nu skall uttrycka det av värdet (det vill säga att det skulle bli 15X100 om det rörde sig om 100 999 kr). I ditt fall blir det så att den halva av egendomen du fått av din mor alltså får 825 kr som lagfartsavgift medan halvan från brodern beräknas på vad du har betalat till honom (500X15 kr). Eftersom det är köparen som betalar lagfartsavgiften får du och din bror göra upp sinsemellan. Du kan ju till exempel betala lite mindre än 500 000 kr till honom för att kompensera dig för att du får betala för lagfartsansökan.Avslutningsvis kan jag - utan att krångla till det - säga att det inte finns något vattentätt sätt att komma undan skatten, utan att det är bäst att helt enkelt sköta det genom köp från din bror som du själv har skrivit i frågan! Om ni exempelvis gjorde så att din bror gav sin halva till dig som gåva och du sedan gav honom 500 000 kr som gåva skulle det skatterättsligt ändå räknas som ett köp. Även om man kan tycka att det är lite orättvist att din bror redan nu skall få skatta för sin andel av fritidshuset, kommer för övrigt du att få skatta för din andel om du säljer huset senare, så i slutändan, även om det dröjer länge, kommer båda ni ha skattat för era andelar.Hoppas att det lite komplicerade svaret blir till hjälp! Hör gärna av dig igen om någonting är oklart eller om du har några fler frågor!Hälsningar,

Kan man ge bort pengar från en försäljning innan skatten dras?

2015-08-11 i Reavinstskatt
FRÅGA |Hej ! Vi är ett gift par som bor i en bostadsrätt min man står själv för lägenheten, den är nu såld för 1,6 milj. kr.Kan min man skänka mej 500.000 innan skatt ska dras ?MvhLisbeth Nådell
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Tyvärr fungerar det ju så att man betalar skatt på det man har fått in vid en försäljning (minus vad man hade betalat för det man sålde), oavsett vad som sedan händer med pengarna (bestämmelser om hur det fungerar finns i 44 kap. Inkomstskattelagen, https://lagen.nu/1999:1229#K41P1S1, men exakt vad de innebär är inte så viktigt i detta fall). Det finns inte längre någon gåvoskatt i Sverige, så den som tar emot en gåva behöver inte skatta för den. Det finns däremot heller ingen möjlighet att i ert fall "dra av" något man har gett i gåva, och inte heller kan gåvan på något annat sätt räknas bort när man räknar ut skatten för försäljningen.Tyvärr finns det alltså kort sagt ingen möjlighet att "ge bort pengarna innan skatt ska dras", utan skatten måste betalas i vilket fall!Hoppas att svaret trots allt blir till hjälp!Hälsningar,