Får du flytta med ett tidigare uppskovsbelopp till en ny ersättningsbostad när du ger din förra ersättningsbostad i gåva?

2021-06-07 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Jag har ett uppskov på en husförsäljning för 10 år sedan. Nu har jag givit min son ersättningsbostaden som en gåva och köpt ett nytt hus. Kan jag då flytta med det tidigare uppskovet till min nya bostad.
Erika Björnfors |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av inkomstskattelagen (IL). Jag tolkar din fråga som att det handlar om uppskov av skatten efter en tidigare försäljning av en privatbostadsfastighet eller en privatbostadsrätt. Uppskovsbeloppet ska återföras till beskattningEftersom du ger din ersättningsbostad i gåva till din son, så ska uppskovsbeloppet återföras till beskattning (IL 47 kap. 11 § första och tredje stycket). Du ska alltså betala skatt på uppskovsbeloppet.Köper ett nytt husEftersom du skriver att du även har köpt ett nytt hus så hade man dock kunnat tänka sig att det blir relevant med ett nytt uppskov då du köper ett nytt hus. Däremot uppfylls inte villkoren för att du ska få göra ett nytt uppskov baserat på ett nytt underlag där det tidigare uppskovsbeloppet också ingår. Detta eftersom du inte gör någon kapitalvinst när du ger din förra ersättningsbostad i gåva till din son (IL 47 kap. 2 § första stycket 1 p.). En gåva anses inte som en avyttring (IL 44 kap. 3 §). Eftersom det inte har skett någon avyttring, så ska inte heller en kapitalvinst beräknas (IL 44 kap. 26 § första stycket).Möjligheten att få ett nytt uppskov gäller alltså endast om du säljer din ersättningsbostad och köper en ny ersättningsbostad. Alltså inte när du ger bort din ersättningsbostad i gåva och köper en ny ersättningsbostad.SammanfattningDet tidigare uppskovet ska återföras till beskattning när du ger ersättningsbostaden i gåva till din son. Du får inte göra ett nytt uppskov för att du köper ett nytt hus, eftersom du inte har gjort en kapitalvinst när du ger ersättningsbostaden i gåva till din son. Detta innebär alltså att du inte kan flytta med det tidigare uppskovet eftersom det kräver att du kan göra ett nytt uppskov.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Måste man stå på lagfarten för att begära uppskov?

2021-04-15 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Min man står ensam på lagfarten. På bolånen har vi gemensamt. Måste man stå som delägare på lagfarten för att föra över vinstskatt gratis till mitt nästa boende nu när vi skiljer oss? Hur går man tillväga isåfall?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår din fråga som att ni tänker sälja er gemensamma bostad och att du undrar om du kan flytta över uppskovet till din nya bostad. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för under vilka förutsättningar man kan söka uppskov och hur man går tillväga. Din fråga regleras i inkomstskattelagen (IL). när får man begära uppskov? Den som säljer en fastighet kommer drabbas av vinstkapitalskatt som i dagsläget är 30 % av 22/30 av din vinst fastigheten (44 kap. 13 § och 45 kap. 33 § IL). Vinsten beräknas genom att man tar Försäljningspriset subtraherat med anskaffningskostnaden. Därefter kan man göra avdrag för särskilda utgifter. Din slutliga vinst är alltså mellanskillnaden mellan försäljningspris och anskaffningskostnad plus eventuella avdragsgiltiga utgifter (ex renovering). För att kunna föra över vinsten till sitt nya boende och därmed inte behöva betala allt på en gång krävs att: man sålt en bostad i SverigeDu har bott permanent i bostaden under minst 1 år innan du skriver på köpekontraktet (alt. 3 av de fem senaste åren)Köpt en ny bostad i SverigeAtt du flyttar senast 2 maj året efter försäljningOvan framkommer av (47 kap. 1, 2, 3, 4 § IL). Vem som står på lagfarten har alltså ingen betydelse för hur du ska hantera ditt uppskov. hur begär du uppskov?Uppskov begär man i samband med att man deklarerar sin försäljning till skatteverket. Det görs genom en särskild blankett. Om du vill veta mer praktiskt hur du ska gå tillväga med att begära uppskov rekommenderar jag att besöka skatteverkets hemsida via denna länken: https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/forsaljningavbostad/uppskov.4.6d02084411db6e252fe80009532.html#!/start SlutsatAtt begära uppskov kräver inte att man står på lagfarten. När ni sålt fastigheten ska du deklarera en eventuell försäljning och i samband med din deklaration begära uppskov med skatten. Det är viktigt att du iakttar de ovan nämnda kriterierna för uppskov. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Kan jag köpa nytt hus utan att behöva betala skatt?

2021-03-21 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Jag har ett hus som är färdigt betalt . Om jag säljer det för 2,4 miljoner kan jag köpa nytt hus för dom pengarna el del av dom pengarna utan att behöva betala skatt?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kapitalvinst/kapitalförlust vid försäljning av husTill inkomstslaget kapital räknas bl.a. inkomster och utgifter i form av kapitalvinster och kapitalförluster (41 kap. 1 § IL). Kapitalvinsten ska beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den sålda tillgången minskad med utgifterna för försäljningen och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Omkostnadsbeloppet är anskaffningsavgiften (vad det kostade att köpa fastigheten) adderat med förbättringsutgifter (44 kap. 14 § IL). Detta ger dig antingen din förlust eller vinst till följd av försäljningen. Med förbättringsutgifter avses grundförbättringar i form av ny-, till och ombyggnad. Även förbättrade reparationer och underhåll räknas som förbättringsutgifter (45 kap. 11–15 §§ IL). Förbättringsutgifterna måste dock ha varit 5000 kr för beskattningsåret (45 kap. 11 § IL). Beskattningstidpunkten blir det beskattningsår då tillgången såldes, dvs. tidpunkten för upprättande av köpekontraktet (44 kap. 26 § IL). Skatten blir 22/30 av vinsten vid försäljning av en privatbostadsfastighet (45 kap. 33 § IL). Vid en kapitalförlust kan avdrag göras med 50 % av förlusten (45 kap. 33 § IL).UppskovsbeloppOm du säljer din nuvarande bostad och köper en ny kan du få uppskov med vinstskatten. Du behöver inte beskatta vinsten på en privatbostadsfastighet vid försäljningen (utan gör det vid ett senare tillfälle). Den del av vinsten som inte beskattas kallas därför uppskovsbelopp. Avdrag för uppskovsbelopp får göras om du tar upp kapitalvinst på grund av försäljning som omfattaren ursprungsbostaden och har förvärvat eller tänker förvärva en ersättningsbostad och har bosatt dig eller tänka bosätta dig i ersättningsbostaden (47 kap. 1 § IL och 47 kap. 2 § IL). Du skjuter därmed upp att betala hela eller delar av vinsten. Avdrag för ett uppskovsbelopp får inte understiga 50 000 kr (47 kap. § 6 IL). Om den beskattningsskyldige fått avdrag för uppskovsbelopp ska det återföras till beskattning nästkommande år (47 kap. 9 § IL).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad händer med uppskovsbeloppet när ett samboförhållande upphör?

2020-02-16 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej!Ett sambopar som säljer sin bostad med vinst, 1134000, köper en fastighet samma år och därefter separerar. Den ena parten tar över lån och hela beloppet på uppskjuten reavinst. Frågan: om detta sker inom samma kalenderår, måste då den avflyttande parten skatta sin andel reavinsten i skatt kommande beskattningsår? Är det skillnad om bodelningen sker nästkommande kalenderår? Kan hela uppskjutna reavinsten följa den nya fastigheten då?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga, och de förutsättningar som används för svaret, är att ett sambopar sålt sin bostad med en vinst som tagits med in i en ersättningsbostad genom reglerna om uppskov. Därefter separerar paret och ena sambon övertar lånet och beloppet på uppskjuten reavinst.Din undran är om den avflyttande parten ska beskatta sin andel i reavinsten kommande beskattningsår samt om det är någon skillnad om bodelningen sker nästkommande kalenderår och om hela den uppskjutna reavinsten följer den nya fastigheten då.Bestämmelser om när uppskovsbelopp ska återföras till beskattning finns i 47 kap. 11 § inkomstskattelagen. Vid avyttring av ersättningsbostaden ska uppskovsbeloppet återföras till beskattning. Med avyttring likställs vid tillämpningen av bestämmelsen när bostaden övergår till någon annan genom arv, testamente, gåva eller bodelning. Däremot finns det undantag bland annat när övergång av bostaden sker genom bodelning med anledning av upphörande av samboförhållande. Det stadgade innebär att när en bostad övergår genom bodelning med anledning av att ett samboförhållande upphör återförs uppskovsbeloppet inte till beskattning utan överförs till den nya ägaren (den sambo som behåller bostaden). Den make som bodelas ut blir således fri från sitt uppskov. Med anledning därav brukar man i bodelningen ta hänsyn till den skatt den övertagande sambon kommer att bli tvungen att betala den dag bostaden avyttras, genom att den avflyttande sambon ekonomiskt kompenserar.Som svar på din fråga innebär det att då det rör sig om en bodelning i samband med att ett samboförhållande upphör ska inte den avflyttande sambon återföra uppskovsbeloppet till beskattning. En övergång genom bodelning på grund av att samboförhållande upphör räknas inte som en avyttring skatterättsligt. Uppskovsbeloppet kommer istället att överföras på den sambo som tar över bostaden genom bodelningen. Den övertagande sambon kommer att få skatta den dag bostaden avyttras. Då den övertagande sambon kommer att bli skyldig att återföra uppskovsbeloppet till beskattning den dag bostaden avyttras, brukar man ta hänsyn till detta i bodelningen genom att avflyttande sambo kompenserar ekonomiskt.Om något är oklart eller ni behöver hjälp med er bodelning är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för kostnadsförslag och kontakt med en av våra jurister. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

går det kvitta skatt på vinst för husförsäljning mot köpa ny fastighet?

2021-04-17 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej. går det kvitta skatt på vinst för husförsäljning mot köpa ny fastighet?
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SammanfattningJa enligt uppskovsreglerna kan du i princip kvitta skatt på vinst för husförsäljning, annars är utgångspunkten att så fort avyttring sker beskattas man för kapitalvinsten oavsett hur tätt inpå det nya objektet förvärvas.Tillämpliga bestämmelserDin beskrivning träffas av reglerna för uppskov i 47 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) (IL). Principen är ungefär densamma som att kvitta skatt på vinst för husförsäljning mot ersättningsbostad. I kapitlet talas dock om avdrag för uppskovsbelopp istället för kvittning. Tanken är att du ska kunna skjuta upp eventuell vinst i ett led att motverka påtaglig inlåsningseffekt. FörutsättningarGrundläggande villkor anges i 47 kap. 2 § IL. Uppskovsbelopp får dras av om kapitalvinst föranletts av en avyttring av ursprungsbostad (privatbostad, varom minst 50 % av ytan används till bostadssyfte, 47 kap. 3 § IL), och du tänker förvärva eller har förvärvat en ersättningsbostad (t.ex. småhus på mark, se närmare om definition av ersättningsbostad i 47 kap. 5 §), samt att du tänker bosätta dig eller har bosatt dig i ersättningsbostaden. Viktigt är förtydligandet i 47 kap. 5 a § IL; som ersättningsbostad räknas inte ene bostad som förvärvas tidigare än året före eller senare än året efter det år då ursprungsbostaden avyttras. Avser du förvärva ny fastighet, gäller alltså att du som längst kan vänta med förvärvet till och med 31:e december 2022. BeräkningSäljer du huset detta året och före utgången av 2021 förvärvar ny bostad beräknas uppskovet på följande sätt. Är ersättningsbostadens pris minst lika högt eller högre än för ursprungsbostaden, motsvarar uppskovsbeloppet vinsten du gjort på ursprungsbostaden. Därvid utgår ingen skatt. Är ersättningsbostadens pris lägre än för ursprungsbostaden sker en särskild beräkning: (kapitalvinsten + tidigare uppskovsbelopp) x ersättningen för ersättningsbostaden/ersättningen för ursprungsbostaden = uppskovsbeloppet.När ska den uppskjutna skatten betalas?Vid avyttring av ersättningsbostaden (47 kap. 11 § första stycket IL). Men som du kanske lagt märke till kan tidigare uppskovsbelopp ackumuleras och skjutas på även vid en försäljning av ersättningsbostaden.Hälsningar,

Uppskov av skatt vid avyttring av privatbostadsrätt som inte är permanentbostad

2021-04-12 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej!jag vill sälja min bostadsrätt och söka om uppskov av vinstskatt, jag vet att det finns alternativen att man måste ha bott i bostaden det senaste året eller bot där totalt 3 år av 5 totalt fast det inte behöver vara sammanhängande år. Jo mitt problem är att jag har hyrt ut min lägenhet och de senaste 5 åren kommer jag upp i tiden 30 månader jag har bott där, det saknas 6 mån för att komma upp i tiden 3 år, finns det något man kan gör i den situationen?eller måste jag helt enkelt flytta tillbaka dit i 6 mån och därmed betala dubbla hyror, för att vi behöver bo kvar i vår nuvarande lägenhet av olika skäl.det känns så onödigt!, om man kunde jag någon slags avdrag från skatt?
Josefine Ljungberg Palm |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Precis som du beskriver finns två möjligheter till uppskov av skatt vid försäljning av bostadsrätt. Detta regleras i inkomstskattelagen.Jag kommer i mitt svar utgå från att bostaden i fråga är en privatbostadsrätt, en så kallad äkta bostadsrätt, 2 kap. 18 § inkomstskattelagen. Att det rör sig om en äkta bostadsrätt alternativt en privatbostadsfastighet är nämligen en förutsättning för att uppskov av skatt ska vara möjligt. I 47 kap. 2 § inkomstskattelagen uppställs krav för att uppskov ska medges. Där stadgas att det ska röra sig om en ursprungsbostad. Privatbostadsrätten måste vara den skattskyldiges permanentbostad för att kunna utgöra ursprungsbostad. Vad som utgör en permanentbostad, är just som du säger, antingen att man varit bosatt i bostaden under minst 1 år före avyttringen eller att man varit bosatt under minst 3 av de senaste 5 åren, 47 kap. 3 § första och andra punkten inkomstskattelagen. Lagen ger inte något utrymme för att sträcka ut dessa tidsgränser.Om du skulle flytta tillbaka till bostaden ifråga så att du om 6 månader uppfyller kravet på bosättning under minst 3 av de senaste 5 åren måste du dessutom uppfylla kraven för ersättningsbostaden. Ersättningsbostaden är den bostad som du tänkt bosätta dig i efter avyttringen av bostaden som du nu hyr ut, permanentbostaden. För uppfyllande av kraven för ersättningsbostaden beror det helt enkelt på om du sedan tänkt bo kvar i den bostad som du nu är bosatt i och hur länge som du varit bosatt där. Det finns nämligen en tidsgräns för förvärvet av ersättningsbostaden, antingen att ersättningsbostaden förvärvats tidigast året före det år då ursprungsbostaden avyttras eller senast året efter det år då ursprungsbostaden avyttras, 47 kap. 5a § inkomstskattelagen.SammanfattningDet krävs att du varit bosatt i permanentbostaden antingen under minst 1 år före avyttringen eller under minst 3 av de senaste 5 åren.Därutöver krävs att ersättningsbostaden förvärvats tidigast året före det år då ursprungsbostaden avyttras eller senast året efter det år då ursprungsbostaden avyttras.På Skatteverkets hemsida finner du information om uppskov.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan jag betala av uppskovsbeloppet från en villaförsäljning?

2020-04-28 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Jag och min man sålde en villa för 17 år sedan och uppskovet av vinsten beskattas årligen med 1,67%. Vi har vardera en försäljningsvinst på 450.000. Kan man betala av på skatteskulden? Räntan ter sig idag inte lika låg som den gjorde för 17 år sedan och med låg/ingen inflation är värdet av skulden lika hög idag som då. Totala skulden för mig är den 30% av 450.000? Kan man betala in delar av skatteskulden? Hur gör man?
Tobias Adolfsson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Kan man betala av skatteskulden?Du har möjlighet att begära att hela eller en del av uppskovsbeloppet ska återföras till beskattning (47 kap. 9 a § andra stycket inkomstskattelagen). Detta kan alltså fungera som en årlig avbetalning, vilken skulle göra att det kvarstående uppskovsbeloppet minskar och att ni därför får betala mindre skatt. Det minsta belopp som kan återföras under ett år är 20 000 kronor, men utöver det kan du välja fritt hur stort belopp du vill återföra.Att återföra en del av uppskovsbeloppet innebär att man räknar återföringen som en kapitalvinst, vilken för fastigheter beskattas med 22 procent (45 kap. 33 § inkomstskattelagen). Om du exempelvis skulle välja att återföra 50 000 kronor av uppskovsbeloppet till beskattning kommer du alltså att få betala 11 000 kronor i skatt. Återstående uppskovsbelopp skulle då bli 400 000, av vilket 1,67 procent skulle tas upp till beskattning.Samtidigt får kapitalförluster och ränteutgifter dras av emot kapitalvinster (42 kap. 1 § andra stycket inkomstskattelagen). Om du har ett lån på din nuvarande bostad kommer räntebetalningarna för detta i princip kunna kvittas mot det återförda beloppet, vilket innebär att du kanske inte kommer att behöva betala skatt på hela det återförda beloppet. I exemplet ovan, om du skulle ha ränteutgifter på 25 000 kronor under samma år (och inga andra kapitalvinster att dra av dem emot) skulle bara 50 000 – 25 000 = 25 000 kronor beskattas med 22 procent, alltså 5 500 kronor.Hur gör man?Du återför uppskovsbeloppet i samband med deklarationen. Här hittar du närmare information om förfarandet.Hoppas mitt svar har varit behjälpligt!

Hur ska man tänka kring uppskov? Hur beskattas det och vad händer om den skattskyldige avlider?

2019-12-11 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Vi säljer en lgh för 4000000 och köpte den för 3800000. Vi köper nu en ny som kostar 4240000. Vårt uppskov är nu 1600000. Min fråga är hur ska man tänka med uppskovet?. Ska hela det beloppet betalas i slutändan när man avlider och sluträkningen ska göras?. Eller betalar man skatt på det totala uppskovsbeloppet?
Oscar Friedrich |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag kommer i svaret utgå från att du har gjort en kapitalvinst på 200 000 kr vid försäljningen av ursprungsbostaden och att du har ett tidigare uppskovsbelopp på 1 600 000 kr. Jag utgår också från att både ursprungsbostaden och ersättningsbostaden ligger inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), och att både ursprungsbostaden och ersättningsbostaden är privatbostadsrätter. Regler om uppskovsbelopp finns i 47 kap. inkomstskattelagen (IL). Regler om kapitalvinster och kapitalförluster vid försäljning av tillgångar finns i 44 kap. IL.En skattskyldig får göra avdrag för uppskov vid bostadsförsäljningEn skattskyldig får göra avdrag för uppskov vid bostadsförsäljning om vissa villkor är uppfyllda (47 kap. 2 § IL) . Dessa villkor är att man:1. Tar upp en kapitalvinst på grund av avyttring som omfattar en ursprungsbostad2. Har förvärvat, eller tänker förvärva en ersättningsbostad, och3. Har bosatt eller tänker bosätta sig i ersättningsbostaden.Med ursprungsbostad avses en sådan privatbostad i en stat inom EES som vid avyttringen är den skattskyldiges permanentbostad (47 kap. 3 § IL). 47 kap. 3 § 2 st IL säger att en permanentbostad är en bostad där den skattskyldige varit bosatt 1. Under minst ett år närmast före avyttringen2. Under minst tre av de senaste fem åren.Du måste alltså ha varit bosatt i ursprungsbostaden under minst ett år närmast före försäljningen eller minst tre av de senaste 5 åren för att kunna få uppskov. Enligt 47 kap. 5 § IL är en ersättningsbostad är en tillgång i en stat inom EES, som vid tidpunkten för förvärvet exempelvis är ett småhus eller en bostadsrätt i en bostadsrättsförening. För ersättningsbostad gäller också en tidsgräns, som betyder att du måste köpt ersättningsbostaden senast ett år efter, eller tidigast ett år före försäljningen av ursprungsbostaden (47 kap. 5a § IL).Dessa begrepp är bra att känna till gällande uppskovEn kapitalvinst är en vinst vid försäljning av en tillgång. Kapitalvinsten räknas ut genom denna formel (44 kap. 13 § IL): Ersättning vid försäljning - försäljningsutgifter - omkostnadsbelopp = kapitalvinst.Omkostnadsbeloppet är det belopp man haft vid köp och förbättring av tillgången. Omkostnadsbeloppet kan räknas ut genom denna formel (44 kap. 14 § IL):Omkostnadsbelopp = anskaffningsutgifter + förbättringsutgifter. Eventuella värdehöjande reparationer du utfört på lägenheten kan alltså räknas till omkostnadsbeloppet, om de sammanlagt under året uppgått till minst 5 000 kr (46 kap. 8 § IL).Om du köpt lägenheten för 3 800 000 kr och sålt den för 4 000 000 kr har du alltså gjort en kapitalvinst på 200 000 kr, förutsatt att du inte har haft några förbättringsutgifter eller försäljningsutgifter för ursprungsbostaden.Avyttring av en tillgång innebär att tillgången säljs (44 kap. 3 § IL).Hur beräknar man ett uppskov?Uppskovsberäkningen finns i 47 kap. 7 § IL. Eftersom ersättningsbostaden är dyrare än ursprungsbostaden kan ett fullt uppskov beräknas om du köpt ersättningsbostaden före utgången av året du sålt ursprungsbostaden, och bosatt dig i ersättningsbostaden senast den andra maj året därefter. Uppskovsbeloppet motsvarar då kapitalvinsten ökat med tidigare uppskovsbelopp, vilket i ditt fall motsvarar 200 000 + 1 600 000 = 1 800 000 kr (47 kap. 7 § första stycket första punkten IL).Vilka beskattningskonsekvenser leder uppskovet till?Om du säljer ersättningsbostaden ska uppskovsbeloppet återföras till beskattning (47 kap. 11 § IL). Detta innebär att uppskovsbeloppet ska tas upp i deklarationen, där överskottet beskattas med 30 % statlig inkomstskatt i inkomstslaget kapital (65 kap. 7 § IL). Den som har ett uppskovsbelopp ska också ta upp en schablonintäkt till beskattning varje år. Schablonintäkten ska beräknas till 1.67 % av uppskovsbeloppets storlek vid beskattningsårets ingång (47 kap. 11b § IL). Detta innebär för din del att du ska ta upp en schablonintäkt till beskattning varje år, motsvarande 1.67 % av uppskovsbeloppet. I ditt fall blir detta 1 800 000 * 1.67 % = 30 060 kr. Dessa 30 060 kr ska besattas med 30 % statlig inkomstskatt i inkomstslaget kapital (65 kap. 7 § IL). Hur ska man tänka kring uppskov?Du som får en vinst när du säljer din bostad och ska köpa en ny har i vissa fall möjlighet att skjuta upp beskattningen av hela eller delar av vinsten genom att ansöka om uppskov. Istället för att vinsten beskattas, tas en årlig schablonintäkt baserat på uppskovsbeloppet upp. Du kan läsa mer om uppskov på Skatteverkets hemsida.Vad gäller om den skattskyldige avlider?Om den skattskyldige dör, och bostaden övergår till någon annan genom arv, testamente, gåva eller bodelning likställs detta som utgångspunkt med avyttring, vilket innebär att uppskovsbeloppet ska återföras till beskattning (47 kap. 11 § tredje stycket IL). Detta gäller dock inte vid övergång genom arv till en make eller en sambo, eller till hemmavarande barn under 18 år.Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar