Uppskov vid flytt eller bortgång

2018-03-31 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Vad händer med mitt uppskov på 1.450.000 kr när :1. Jag dör. Mitt enda barn ärver Bostadsrätten men vad händer med uppskovet :a) om han behåller bostadsrättenb) om han säljer den 2. Jag flyttar till en annat boende, äldreboende
Ludvig Montan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad händer med uppskovet när du dör? I 47 kap. 11 § inkomstskattelagen (IL) anges vad som gäller när uppskovsbeloppet beskattas vid avyttring av ersättningsbostaden. Enligt 47 kap. 11 § 1 st. IL ska vid avyttring av ersättningsbostaden uppskovsbeloppet återföras till beskattning. Frågan som aktualiseras är därför om din bostad anses avyttrad när du dör. Denna fråga besvaras genom 47 kap. 11 § 3 st. IL. I enlighet med tredje stycket ska bostaden anses avyttrad om den genom arv övergår till någon annan. Om personen som bostaden övergår till är den avlidnes make eller en sambo eller ett hemmavarande barn under 18 år, ska den inte anses avyttrad. Förutsatt att ditt barn är över 18 år ska därför bostaden anses avyttrad vid din bortgång och ditt dödsbo beskattas för uppskovsbeloppet.Vad händer när du flyttar till äldreboende? Jag utgår ifrån att flytten till äldreboendet innebär en flytt till en hyresrätt. Om du flyttar till ett äldreboende och avyttrar din bostadsrätt kan du inte få uppskov i samband med försäljningen eftersom att hyresrätter inte är sådana ersättningsbostäder som åsyftas i 47 kap. 2 § IL (jmf. 47 kap. 5 § IL). Istället aktualiseras även i detta fall 47 kap. 11 § 1 st. IL och uppskovsbeloppet ska återföras till beskattning vid avyttring av ersättningsbostaden, som i ditt fall är den bostad du nu bor i. Jag hoppas att det var svar på din fråga. Om du har fler är du välkommen att ställa en till.

Kan man få uppskov med skatten när man säljer sin bostadsrätt och sedan bosätter sig i sitt fritidshus?

2018-02-17 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |jag funderar på att sälja min brf lägenhet och bosätta mig i mitt fritidshus, Kan man skjuta upp reavinsten från försäljningen av bostadsrätten ?
Christian Sörqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Reglerna om uppskov av inkomstskatt vid avyttring av bostadsrätter finns i 47 kap. Inkomstskattelagen(IL).För att kunna få uppskov med skatten på vinsten från försäljningen så krävs att tre kriterier är uppfyllda. IL 47 kap. 2 § punkten 1-3. 1. Du ska ta upp kapitalvinst på grund av avyttring som omfattar en ursprungsbostad. Med detta menas att den bostadsrätt som du säljer och gör vinst på måste vara din permanentbostad. För att räknas som permanentbostad så måste du ha varit bosatt i bostadsrätten antingen minst ett år innan försäljningen eller minst tre av dom senaste fem åren före försäljningen. IL 47 kap. 3 §. 2. Du har förvärvat eller tänker förvärva en ersättningsbostadMed detta menas att du har köpt eller tänker köpa en så kallad ersättningsbostad. För att räknas som en ersättningsbostad så måste bostaden falla in under någon av punkterna i IL 47 kap. 5 §. För att falla in under definitionen så måste ditt fritidshus kunna klassificeras som ett småhus enligt Fastighetstaxeringslagen 2 kap. 2 §. Fritidshuset måste för att räknas som småhus vara inträttat för boende åt en eller två familjer. Om ditt fritidshus uppfyller detta krav så kan det räknas som ett småhus och därmed som en ersättningsbostad. Det finns dock ett ytterligare krav. För att räknas som en ersättningsbostad så får du inte ha köpt detta tidigare än året före du säljer bostadsrätten. Så ifall du har ägt fritidshuset en längre tid så kan det göra att detta inte kan ses som en ersättningsbostad. IL 47 kap. 5a §. 3. Du har bosatt dig eller tänker bosätta dig i ersättningsbostaden. Detta innebär helt enkelt att du faktiskt ska bosätta dig i ersättningsbostaden. Sammanfattningsvis så ska du uppfylla alla ovanstående krav för att kunna få uppskov med vinstskatten på din bostadsrätt. Så länge du har bott i bostadsrätten tillräckligt länge samt det inte gått för lång tid sedan du köpte fritidshuset och att fritidshuset uppfyller kraven på att vara ett småhus så kommer du att beviljas uppskov med vinstskatten under förutsättning att du bosätter dig i fritidshuset. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller vill ha något i svaret förtydligat. Vänligen,

Vilka faktorer påverkar uppskovet?

2018-02-05 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hejnågra korta frågor:Vi sålde en bostadsrätt i slutet av oktober 2017.(Bostadsrätten var skriven i min frus och dotters namn)Nya hemmet är en egenbyggd villa, som ju totalt kostar betydligt mer än försäljningsvinsten avbostadsrätten.Hur kan vi ta detta i beaktning?Hur påverkar det vinst beskattningen?Vilka avdrag kan göras?
Edith Grundin |Hej och tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Avdrag för försäljnings- och förbättringskostnaderNär man säljer en bostad ska man betala skatt på eventuell kapitalvinst. När man räknar ut vinsten får man göra avdrag för vissa kostnader; bland annat försäljningskostnader såsom mäklararvode, samt vissa förbättringsutgifter. Förbättringsutgifter delas in i två olika kategorier: Grundförbättringar samt reparationer och underhåll. Det är olika regler som gäller beroende på vilken av dessa två kategorier som är tillämpliga. Är man osäker på om en specifik förbättringsutgift är avdragsgill, eller vilken kategori den tillhör, kan man fråga Skatteverket. UppskovIbland kan man få göra uppskov med att betala skatt på hela eller delar av vinsten. Vinsten bakas då in i den nya bostaden och läggs till när man i framtiden säljer den nya bostaden. För att få göra uppskov med att betala skatt på vinsten när man sålt en bostad och köpt en ny bostad, måste man uppfylla ett antal kriterier. Man måste (förutom vid några undantagsfall) ha: bott i den sålda bostaden (ursprungsbostaden) sammanhängande hela det senaste året fram tills att man skriver köpekontrakt till den nya bostaden (ersättningsbostaden) eller varit bosatt i ursprungsbostaden minst tre av de senaste fem åren enligt Inkomstskattelagen (IL) 47 kap 3 §, köpt ersättningsbostaden tidigast den 1/1 året före och senast den 31/12 året efter det år man sålt ursprungsbostaden enligt IL 47 kap 5a §, ersättningen för ersättningsbostaden överstiger ersättningen för ursprungsbostaden, enligt IL 47 kap 7 §. De två frågor som uppstår mot bakgrund av din beskrivning, är dels om den egenbyggda villan kan räknas som en sådan bostad som uppfyller lagens kriterier för att få göra uppskov och dels om det faktum att din dotter och fru samägde ursprungsbostaden påverkar bedömningen.Uppskov när man bygger sin egen ersättningsbostadAngående den första frågan är min bedömning är att kriteriet är uppfyllt, eftersom du uppför ett småhus eller en bostadslägenhet på fastigheten. Hade du uppfört ett fritidshus på fastigheten, hade den däremot inte kvalificerats.Om du har köpt själva fastigheten innan den 1/1 året före försäljningsåret av din gamla bostad, kan den räknas som din ersättningsbostad om du utför ny-, till- eller ombyggnadsarbeten på fastigheten under tiden tidigast den 1/1 året före försäljningsåret och fram till och med den 2/5 andra året efter försäljningsåret. Av din beskrivning verkar det som att villan redan är färdigbyggd och redo för inflytt, så därmed ska det inte vara några problem. När ni beräknar hur mycket ersättningsbostaden har kostat, är det dels fastighetens (alltså markens) pris samt kostnaderna ni har haft för att bygga villan från det datum ni köpte fastigheten till och med 2/5 två år efter det år ni sålde ursprungsbostaden. Det är alltså inte ersättningsbostadens nuvarande marknadsvärde som ska ligga till grund för beräkningen, utan de kostnader ni har haft för att köpa den och bygga den.Uppskov när det inte är samma ägare till ursprungsbostaden som ersättningsbostadenNästa fråga blir hur det påverkar bedömningen att din fru och dotter samägde bostadsrätten. Det står inget om det i din fråga, men jag utgår ifrån att det är du och din fru som står på ersättningsbostaden och har betalat för den. Uppskovsreglernas syfte är att du som säljer en bostad för att köpa en ersättningsbostad, ska kunna använda hela vinsten för att investera i din nya bostad. Om det inte är samma person som äger ursprungsbostaden och köper ersättningsbostaden, faller syftet med uppskovet. Om din fru och din dotter ägde ursprungsbostaden 50-50 och nu äger du och din fru ersättningsbostaden 50-50 så kan din fru göra uppskov för sin del, men din dotter kommer att beskattas för vinsten på sin del. Du kan inte göra något slags uppskov, om du inte har sålt någon ursprungsbostad. Om det är något som du tycker är oklart i mitt svar får du gärna maila mig på edith.grundin@lawline.se.Med vänlig hälsning,

Vad händer med uppskovsbelopp vid gåva?

2017-10-28 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej,Pappa gav sin lägenhet som gåva till mig. Jag har aldrig bott i lägenheten och sålde den nästan direkt med en mindre vins och avser att betala reavinstskatten direkt. Min fråga är om det uppskov av en tidigare försäljning som jag har påverkas av detta.Enl. Mäklaren så behöver jag inte betala de tidigare uppskovet och vill försäkra mig om att det stämmer, Tack på förhand!Med vänlig hälsning
Anton Olenius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Rena gåvor är sedan ett antal år tillbaka skattefria. Grundregeln vid gåva är att gåvomottagaren inträder i gåvogivarens ställe. Det är således din fars anskaffningsvärde som ligger som grund för reavinst-beräkningen när du säljer lägenheten, precis som ni har konstaterat. Uppskovsbelopp är ett undantag från grundregeln om att gåvomottagaren inträder i gåvogivarens ställe. Ett uppskovsbelopp ska nämligen återföras till beskattning när bostadsrätten avyttras (Inkomstskattelag 47:11), och här likställs en gåva med avyttring. Mäklaren har alltså rätt om att DU inte ska betala de tidigare uppskovsbeloppet, dock ska din far återföra uppskovsbeloppet till beskattning. Med vänlig hälsning,

Måste jag bo i bostaden jag begärt uppskov för?

2018-02-27 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej Karin!Du hade i din deklaration yrkat avdrag för slutligt uppskov, dvs skjuta upp vinsten som du fick när du sålde en bostad. För att kunna få uppskov behöver man ha bosatt sig på bostaden. Dock ser det ut som om du är bosatt på en annan adress enligt folkbokföringen och du behöver därför komma in med något som visar att du bosatt dig på den ersättningsbostad du har angett i din redovisning. Exempel på detta kan vara ett utdrag från de utländska myndigheterna där det framgår att du bor på denna dress.skattemyndigheten Vad gör jag, vad kan jag göra mvh Karin
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Uppskov med beskattningen regleras i 47 kap. inkomstskattelagen (IL). Det finns vissa krav man måste uppfylla för att kunna få uppskov. Dessa framgår av 47 kap. 2 § IL (här). Kriterierna är följande:1. Man ska avyttra en ursprungsbostad, 47 kap. 3 § IL (här). Med ursprungsbostad menas en privatbostad som man har haft som permanentboende i minst ett år eller minst tre år de senaste fem åren. Det krävs alltså att du har bott i bostaden permanent under den aktuella tiden.2. Man ska förvärva eller tänka förvärva en ersättningsbostad, 47 kap. 5 § IL (här). Det är enbart vissa bostäder som godkänns för förvärv enligt paragrafen, främst småhus, ägarlägenhet eller privatbostadsrätt.3. Man ska ha bosatt sig i ersättningsbostaden eller tänkt bosätta sig där inom en viss tid.4. Den kapitalvinst man har erhållit vid försäljningen uppgår till minst 50 000 kr, 47 kap. 6 § IL (här).Under dessa förutsättningar kan du alltså ha rätt till uppskov.I detta fall måste du, som Skatteverket meddelat, inkomma med dokumentation som visar på att du ska bo i bostaden eller att du bosatt dig där. Annars kan du inte beviljas uppskov och eventuell vinst ska beskattas.Har du några frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Förutsättningar för uppskov, beräkning och schablonbeskattning

2018-02-15 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo har köpt vår första lägenhet tillsammans. Han hade sedan tidigare en lägenhet som har gjorde vinst på vid försäljning.Han undrar nu om han får göra uppskov på denna vinst eller om han måste skatta för den?Hans lägenhet såldes för 2,2 milj, med en vinst på 1,1milj.Vår nya lägenhet kostade oss 3,6 milj där han satte in 1 milj i kontantinsats plus att vi ska äga 50/50 på resten av kostnaden. Hans totala kostnad för bostaden blir därför 2,3 milj.Vad gäller, får man räkna ut hur mycket någon äger av den nya lägenheten och om försäljningen av den gamla lägenheten understiger i vårt fall 60 % av den nya lägenheten så får man göra uppskov på den gamla vinsten?Vänliga hälsningar, Sandra
Emmy Pettersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om din sambo får göra uppskov eller inte beror bland annat på när han sålt sin tidigare bostad och när ni flyttar in i er nya lägenhet och jag saknar sådana uppgifter. Istället skriver jag allmänt om uppskov och de delar jag tror är relevanta för er. 1. Vad krävs för uppskov och vad finns det för olika typer av uppskov? Enligt 47 kap. 7 § Inkomstskattelag (1999:1229) så får uppskov göras om din sambo köper en annan bostad före utgången av det år då han sålde sin tidigare lägenhet. Han måste också flytta in i den nya lägenheten senaste 2 maj året därefter. Detta kallas slutligt uppskov. Om så inte skulle vara fallet för din sambo, det vill säga om han inte uppfyller kraven ovan, så kan han istället få ett preliminärt uppskov enligt 47 kap. 8 § Inkomstskattelag (1999:1229).) Ett preliminärt uppskov varar bara ett år. Vid nästa års deklaration måste du antingen begära slutgiltigt uppskov eller återföra uppskovet till beskattning, jfr 47 kap. 9 § Inkomstskattelag (1999:1229)Vidare finns också krav på den gamla lägenheten, exempelvis måste din sambo ha bott där i minst 1 år eller 3 av de senaste 5 åren enligt 47 kap. 3 § Inkomstskattelag (1999:1229).2. Hur beräknas uppskovsbeloppet?När din sambo köper en dyrare bostad (så som ni berättar om) så motsvarar uppskovsbeloppet kapitalvinsten ökad med tidigare uppskovsbelopp. I frågan står inget om att din sambo har tidigare uppskovsbelopp, så jag utgår från att hans uppskovsbelopp blir den kapitalvinst om 1.1 miljoner han har gjort. Det din sambo ska göra är att yrka på uppskov (med 1.1 miljoner) i sin inkomstdeklaration i samband med kapitalvinstberäkning. Om han får uppskov kommer han betala en skatt på ungefär 0,5 % av uppskovsbeloppet på årlig basis enligt 47 kap. 11 b § Inkomstskattelag (1999:1229). Det blir ca 5 500 kronor/år. Schablonintäkten brukar vara förifylld på din inkomstdeklaration. En annan sak som är bra att veta är att din sambo inte ska betala skatt på uppskovsbeloppet det år din sambo deklarerar försäljningen, utan först nästkommande år och sedan så länge uppskovet varar. Med vänliga hälsningar,

Krav för uppskov

2018-01-29 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej! Min mor gick bort i januari 2017. Jag ärvde en lägenhet av henne som jag senare sålde under sommaren. Jag köpte ett hus senare samma år och nu undrar jag om jag får göra uppskov på vinsten för lägenheten jag ärvde? Jag uppfyller kravet som säger att man måste bott där 3 år av senaste 5 åren. Mvh Martin
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om uppskov hittar vi i inkomstskattelagens 47 kapitel.Enligt 47 kap 2 § första stycket får en skattskyldig göra avdrag för uppskovsbelopp om man 1) tar upp en kapitalvinst på grund av avyttringen som omfattar en ursprungsbostad, 2 ) har förvärvat eller tänker förvärva en ersättningsbostad samt 3) har bosatt sig eller tänker bosätta sig i ersättningsbostaden.I 47 kap 3 § första stycket står det att med ursprungsbostad avses en sådan privatbostad inom EES som vid avyttringen är den skattskyldiges permanentbostad.Andra stycket säger att med permanentbostad avses en bostad där den skattskyldige varit bosatt under minst ett år närmast före avyttringen eller under minst tre av de senaste fem åren. Om du, som du säger, varit bosatt i lägenheten under minst tre av de senaste fem åren så är lägenheten alltså permanentbostad och således din ursprungsbostad.Nästa steg blir att se vad som avses med ersättningsbostad. I 47 kap 5 § hittar vi bl.a. att småhus kan vara en ersättningsbostad. Det finns en tidsgräns i 47 kap 5 a §. Som ersättningsbostad räknas inte en bostad som förvärvas tidigare än året före eller senare än året efter det år då ursprungsbostaden avyttras. Du har förvärvat en ny bostad samma år som avyttringen av ursprungsbostaden skedde, alltså uppfyller bostaden även kravet som ersättningsbostad och du kommer att kunna få uppskov på kapitalvinsten på lägenheten.Hur beräkningen av uppskovet görs står det om i 47 kap 7-8 §§. Beräkningen kan se olika ut beroende på när du bosätter dig i ersättningsbostaden och hur stor ersättningen du gett för ersättningsbostaden respektive ersättning du fick för ursprungsbostaden. Om vi antar att du bosätter dig i ersättningsbostaden senast den 2 maj året efter då du avyttrat ursprungsbostaden, och ersättningen du erlagt för ersättningsbostaden är minst lika stor som ersättningen för ursprungsbostaden, så ska uppskovsbeloppet motsvara kapitalvinsten ökad med eventuellt tidigare uppskovsbelopp. Kapitalvinsten är alltså vinsten du gjort på försäljningen av lägenhet och beräknas enligt 44 kap 13 §.Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Uppskov ska återföras till beskattning vid avyttring av ersättningsbostaden

2017-09-30 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej.Jag har idag ca 2 milj kr i uppskov från tidigare bostadsaffärer. Sedan ca 6 månader bor jag i en villa men trivs inte och vill flytta. Min fråga är denna. Jag kommer göra ca 1 milj i vinst, denna vinst kommer jag inte kunna begära uppskov på då jag bott där mindre än ett år.Kommer mina tidigare uppskov också beskattas iom försäljningen av min nuvarande bostad?Med vänlig hälsning,
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan besvaras i inkomstskattelagen, vilken du kan hitta här.Närmare bestämt regleras uppskovsbeloppet i 47 kap. Du har rätt att den villa där du bor inte kan anses utgöra ursprungsbostad, eftersom den inte är din permanentbostad i lagens mening (du har bott där mindre än ett år, detta hittar du under 3§ 2 st.). Det uppskov som du fått med anledning av att du köpte villan som ersättningsbostad kommer att återföras till beskattning när du säljer den, enligt 11§ 1 st.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,