Vid bodelning ska den överlåtande partnern kompensera den övertagande partnern för skatt på medföljande uppskovsbelopp.

2017-09-30 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej, jag genomgick bodelning med bodelningsförättare juni 2016. Nu har jag fått ett meddelande från skatteverket där om bostadsrätten. Jag köpte ut partnern från lägenheten. i beräkningen av bodelningslikviden från förrättaren står det: att jag ska ta över lånen, så de avräknas bostadens pris, sedan avräknas mäklararv, sedan latent vinstskatt, sedan skatten på beviljat uppskov. Summan som då blev delades i 2, och jag betalade honom hälften som bodelningslikvid. Min fråga nu är detta om skatten på beviljat uppskov(från tidigare boende)... här förstår jag inte. Jag har alltså fått ta över hela uppskovet och det rullar med, men varför var det då med i beräkningen om bodelningslikvid? Den summan som förrättaren räknat ut som sedan delades, och jag betalade hälften till honom, där är ju skatten på beviljat uppskov medräknad? Det står 22/30*summan, 30%summan = det som sedan delades i 2.Hoppas ni kan svara för jag förstår inte alls tyvärr...
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kunna förklara situationen så utförligt som möjligt krävs tillgång till själva beräkningen. Jag gör emellertid mitt bästa för att förklara hur det blir med uppskovet. Förblir frågan oklar är du välkommen att återkomma med detaljer om beräkningen av bodelningslikviden från förrättaren. Vad som händer vid en bodelning, när den ena partnern köper ut den andre, är (förenklat uttryckt) att den som får betalar till den som ger den vinst som den andre skulle ha gjort hade bostaden sålts vid bodelningens tidpunkt. En viktig skillnad i ert fall är att en försäljning utgör en avyttring i lagens mening, vilket innebär att uppskovet borde ha återförts till beskattning, medan en bodelning inte gör det. En konsekvens av detta är att den förvärvande partnern får en latent skatteskuld som den överlåtande partnern måste kompensera för.Hur blir en sådan kompensering aktuell i praktiken?Det verkar som om förrättaren, i ert fall, har räknat som följande: du, som köper ut din partner, borde ha betalat din partners andel av vinsten vid en hypotetisk försäljning av bostaden. Detta omfattar bostadens värde minus de övertagande lånen ökade med kostnaderna (t.ex. mäklararvode). På grund av att det finns ett uppskovsbelopp som du övertar vid bodelningen, bör din partners vinst dessutom minskas med hans eller hennes andel av skatten (som du ska betala vid en eventuell försäljning) på uppskovsbeloppet: därför misstänker jag att förrättaren räknar av den delen från din partners andel, för att den minskningen ska utgöra din kompensation för övertagande av bostaden. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Uppskov på bostadsrätt - när ska inkomsten tas upp?

2017-05-09 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej, År 2008 sålde jag en bostadsrätt med vinst och då jag köpte en ersättningsbostad så fick jag uppskov på beskattningen av vinsten. År 2015 sålde jag ersättningsbostaden med förlust och ingen ny bostad köptes. Det innebar att uppskovet upphörde och jag betalade skatt på vinstbeloppet jag fått uppskov på. Samma år (2015) erhöll jag bostadsbidrag. Nu har jag fått besked om att jag ska återbetala bostadsbidraget jag fick under 2015 då jag inte anmält uppskovsbeloppet som inkomst av kapital. Detta såg inte jag som en inkomst under 2015, utan 2008 då jag gjorde vinsten. Kan det verkligen stämma att uppskovsbeloppet ska räknas med som bidragsgrundande inkomst till bostadsbidraget 2015? Jag har ju inte haft det som en inkomst under 2015 utan snarare för mig blivit en utgift då det var ett uppskovsbelopp som jag betalde skatt på.
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kortfattat svarNär du begärde uppskov så fick du uppskov med hela beskattningen av kapitalvinsten, inte bara uppskov med att betala själva skatten. Därför ska vinsten tas upp som inkomst av kapital under 2015 och inte under 2008 och således ligga till grund för bedömningen av huruvida du skulle ha fått bostadsbidrag eller inte under 2015. Utförligt resonemang: Uppskov vid försäljning av bostadsrättNär man säljer en bostadsrätt kan man ha rätt att få uppskov med beskattningen ifall man säljer med vinst, detta regleras i 47 kapitlet inkomstskattelagen. I korta drag kan man få uppskov ifall man säljer sin privatbostad där man bor permanent om man köper en ny privatbostad där man tänker bosätta sig. Under tiden man har ett uppskovsbelopp ska man ta upp en schablonintäkt som beräknas till 1,67 % av uppskovsbeloppets storlek, vilket man sedan ska betala skatt på och detta resulterar i en skatt på ca 0,5 % av uppskovsbeloppet som betalas årligen.Innebörden av själva ordet uppskov är att man tillåts utföra en viss handling vid en senare tidpunkt än man ursprungligen ålagts. I skatterättslig bemärkelse så innebär uppskov att man skjuter fram beskattningen av vinsten, det innebär inte att man får tillåtelse att betala själva skattebeloppet vid en senare tidpunkt. Vilket resulterar i att när man väl ska beskattas för sin kapitalvinst så gör man det utifrån de regler som gäller vid den nu aktuella tidpunkten, inte utifrån de regler som gällde då man faktiskt sålde sin bostad och då man fick uppskov. Detta kan leda till att man kan få betala både mer och mindre skatt än om man betalar skatten på vinsten direkt vid försäljningen. Följaktligen ska man ta upp uppskovet som inkomst av kapital det år man inte längre vill ha uppskov med beloppet, inte det år man faktiskt sålde sin bostad och ansökte om uppskov.BostadsbidragBostadsbidraget beräknas utifrån en persons inkomster. Eftersom du i detta fallet ska ta upp din vinst från din försäljning av lägenheten beskattningsår 2015 istället för år 2008 pga. uppskov med beskattningen så kommer bostadsbidraget att utgå från att du hade inkomsten år 2015 och inte år 2008, vilket är i enlighet med reglerna om uppskov. Således stämmer det att uppskovsbeloppet ska räknas med som bidragsgrundande inkomst år 2015 varför återkravet avseende bidraget du fick under 2015 är korrekt. SammanfattningsvisUppskov innebär att man skjuter fram själva beskattningen, inte bara betalningen av skattebeloppet. Försäljningen av din lägenhet tas därför upp år 2015 som inkomst av kapital, varför den inkomsten ligger till grund för din bidragsgrundande inkomst när du ansöker om bostadsbidrag.Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har några följdfrågor kan du kontakta mig på info@lawline.seMed vänlig hälsning,

Uppskovsbelopp

2017-04-13 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Är det lagligt med retroaktiv skatt på reavinst ,uppskovsskatt?
Johanna Barfoed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Av Regeringsformen (2:10 2 st RF) följer att retroaktiv skatt i princip inte får tas ut. När det gäller uppskovsskatt är det emellertid inte korrekt att benämna sådan skatt som retroaktiv. Ett uppskovsbelopp innebär en uppskjutning av den beskattning som följer av en kapitalvinst vid försäljning av sin fastighet (se 47 kap IL). Denna möjlighet finns för att lagstiftaren vill undvika inlåsningseffekter på bostadsmarknaden, det ska ge större incitament för att flytta om man så vill. Uppskjutningen av skatten ska givetvis beskattas någon gång i framtiden, något som sker vid försäljning av bostad nr 2 som man flyttat till efter den första försäljningen. När beskattningen då sker innebär det alltså inte att det är en retroaktiv skatt på kapitalvinsten, utan man har helt enkelt skjutit upp beskattningen till detta tillfälle. Hoppas det var svar på din fråga! Hälsningar,

Beskattning av uppskovsbeloppet

2017-02-28 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej! jag har tagit del av frågor och svar angående uppskov. jag undrar om lagtexten anger om det är skattesatsen det år som uppskovsbeloppet återförs som gäller som skattesats vid återföringen eller om det är skattesatsen det år reavinsten på bostaden deklarerades. vi skall deklarera en fastighetsförsäljning 2017 (såld i fjol) och funderar på om det är klokt att välja maximala uppskov för att möjliggöra en skattefördel senare år om Sverige sänker skattesatsen från 22% till exv 15% för reavinster på fastigheter.Michael
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skattesatsen är relevant för beräkningen av skatten, vilket händer efter att den beskattningsbara inkomsten för året har fastställts. När det gäller uppskov vid fastighetsförsälning är det egentligen så att uppskovsbeloppet inte ingår i den beskattningsbara inkomsten för det året när man väljer att dra nytta av uppskovsbeloppet. Följaktligen beskattas uppskovsbeloppet inte enligt skattesatsen som gäller för det året.När man återför uppskovsbeloppet till beskattningen, då ingår det beloppet i beräkningen av den beskattningbara inkomsten för det året. Således beskattas det, tillsammans med de övriga inkomsterna för detta år, enligt den skattesats som gäller för detta år. Det är sant att det är möjligt att på detta sätt få en typ av räntefri skattekredit. Därför skulle jag vilja påpeka att det finns i lagen en schablonintäkt (inkomstskattelagen 47 kap. 11 b §) som man ska ta upp varje år. Detta är lika med 1,67% av uppskovsbeloppets storlek vid beskattningsårets ingång, vilket i nuläget motsvarar en skatt på 0,5% (30% av 1,67).Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Uppskovsavdrag

2017-09-11 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej, jag säljer en bostad i sep. 2017 och vill göra uppskov på vinsten. Kommer att köpa ett "tillfälligt" boende 2017 och att sälja 2018. Under 2018 kommer jag att köpa den bostad som jag avser att bo i permanent. Hur gör man med uppskov? Kan jag ta med det till mitt permanentboende?
Christian Sörqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.IL = Inkomstskattelagen. Regler som gäller uppskov med vinst vid försäljning av privatbostadsfastighet eller privatbostadsrätt finns i 47 kap. IL.Tre förutsättningar ska vara uppfyllda för att du ska få göra avdrag för uppskovsbeloppet.1. Du ska ta upp kapitalvinst på grund av avyttring av ursprungsbostad. Med avyttring menas försäljning och med ursprungsbostad menas att det är din tidigare permanentbostad. 2. Du har förvärvat eller tänker förvärva en ersättningsbostad.3. Du har bosatt dig i eller tänker bosätta dig i en ersättningsbostad.Du ska deklarera försäljningen och räkna ut vinsten året efter det att du har sålt och skrivit på köpehandlingarna för den bostad som du säljer. Alltså i ditt fall vid deklarationen år 2018. Den senaste dagen för att köpa en ersättningsbostad, alltså en ny permanentbostad, är den 31 december år 2018. Den senaste dagen för att flytta in i ersättningsbostaden är den 2 maj 2019.Om ursprungsbostaden är ett småhus så heter blanketten du ska fylla i K5 och ifall det är en bostadsrätt så heter blanketten K6. Mer information finns att hitta på skatteverkets hemsida vilken jag rekommenderar att du besöker. Här hittar du en direktlänk till skatteverkets information om försäljning av privatbostad. Vänligen,

Hur kan man minska skatten vid försäljning av fastighet?

2017-04-17 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej! Mina föräldrar har ett stort hus som de vill flytta från men har stött på dilemmat att skatten blir så stor att de i princip skulle få flytta till mindre, få högre kostnader och inte ha mer i plånboken. Finns det något sätt att komma runt/minska skatten på vinsten av deras fastighet?
Gustav Wahlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 47kap. Inkomstskattelagen(IL) finns det bestämmelser om uppskov. Uppskov innebär att man skjuter fram beskattningen på hela eller delar av vinsten vid försäljning av en fastighet. För att beviljas uppskov krävs man uppfyller vissa kriterier. En första förutsättning för att få uppskov är enligt 47kap. 3§ IL att ursprungsbostaden(den bostad som man säljer) är en privat bostad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet(EES) samt att det är den skattskyldiges permanenta bostad. Med permanent bostad avses en bostad som den skatteskyldige varit bosatt i under minst 1 år närmast före försäljningen eller under minst 3 år av de senaste 5 åren före försäljningen. Vidare ska ersättningsbostaden(bostaden som man tänkt köpa) enligt 47kap. 5-5a§§ IL vara en fastighet inom EES-området. Dessutom krävs att den skattskyldige avser att förvärva en ny bostad inom ett år. Uppskovsbeloppet beräknas enligt 47kap. 7§ IL. Beräkningsmetoden varierar beroende på om ersättningsbostaden kostar mer eller mindre än ursprungsbostaden. När ersättningsbostaden kostar mer än ursprungsbostaden utgörs uppskovsbeloppet av kapitalvinsten ökad med tidigare uppskovsbeloppet. När ersättningsbostaden istället kostar mindre än ursprungsbostaden beräknas uppskovsbeloppet genom (kapitalvinsten+tidigare uppskovsbelopp) x (Ersättningen för ersättningsbostaden/(delat med) Ersättningen för ursprungsbostaden). Sammanfattningsvis kan alltså sägas att dina föräldrar kan undvika skatten genom att ansöka om uppskov förutsatt att de ovanangivna förutsättningarna är uppfyllda. Viktigt att ha i åtanke är dock att skatten endast tillfälligt undviks och att de i framtiden kommer att beskattas för kapitalvinsten på fastigheten.Hoppas att du fick svar på din fråga! MVH

Återföring av uppskov vid gåva

2017-03-31 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej!Min bror och jag äger gemensamt ett fritidshus som överläts till oss som gåva av våra föräldrar.Nu vill min bror överta det men jag vill delvis lämna en del av min del av huset som gåva till mina brorsbarn.Jag har hittat den här skrivningen (se nedan) Men vad innebär det sista meningen att skatta fram ev. uppskov?"Föräldrar som vill överlåta sina villor och fritidshus på sina barn kan göra detta genom köp eller gåva. Man överlåter huset som gåva genom att skriva ett gåvobrev.När gåvomottagaren (barnen) senare säljer räknas givarnas (föräldrarnas) inköpsvärde som anskaffningsvärde i deklarationen.Tidigare kunde en gåvomottagare även ta över givarens uppskov men den möjligheten slopades den 1 januari 2008. Det betyder att den som ger bort en bostad får skatta fram eventuellt uppskov"
You Jung Lee Törnqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. De relevanta reglerna som avser beskattning av uppskov finns i 47:e kapitel inkomstskattelagen (IL).Uppskov innebär att beskattning av en säljares kapitalvinst vid en fastighetsförsäljning skjutas fram till en senare tidpunkt. För att uppskov skall beviljas krävs det att säljaren tar upp en kapitalvinst samt att denne skaffar en ny ersättningsbostad och bosätter sig där inom en viss tidsperiod, 47:2 IL. Uppskovsbeloppet, som motsvarar den skattepliktiga vinsten enligt 47:7 IL, skall återföras till beskattning det år ersättningsbostaden avyttras, 47:11 IL. Numera likställs gåva med avyttring i dessa fall således när gåvogivaren ger bort en ersättningsbostad skall denne beskattas för uppskovsbeloppet. En tillämpning av ovannämnda regler i ert fall innebär följande. Anta att era föräldrar hade gjort uppskov med någon av sina gamla fastigheter när de köpt fritidshuset. Fritidshuset utgör i så fall ‘ersättningsbostaden’ och således föreligger det ett uppskovsbelopp som skall återföras till beskattning när denna ersättningsbostad avyttras. Om du och din bror fick huset innan 1 januari 2008 kunde ni överta era föräldrars uppskov. Era föräldrar hade därmed inte behövt att återföra sitt uppskovsbelopp till beskattning. Eftersom ingen beskattning hade skett vid denna tidpunkt blir beskattning aktuell för dig och din bror när ni eventuellt avyttrar huset, 47:11 IL.Däremot om ni fick huset efter lagändringen den 1 januari 2008 hade dina föräldrar beskattats för uppskovet i enlighet med 47:11 IL. I så fall behöver ni inte oroa er för något uppskovsbelopp längre.Det kan likväl vara så att era föräldrar inte hade något uppskov för att börja med. Om så är fallet är uppskovsreglerna inte aktuellt för er nu heller.Med vänlig hälsning,

Kan man begränsa kapitalvinst vid försäljning av fastighet?

2017-01-31 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Mormor äger sitt hus, ca 6 MSEK.Hons ska sälja och köper en bostadsrätt för 3,8 MSEK.Finns det NÅGOT sätt att begränsa reavinst skatten..??
Cecilia Lenman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om inkomstbeskattning finns i inkomstskattelagen (IL). Inledningsvis kan påpekas att kapitalvinsten från en fastighetsförsäljning beräknas genom att man från ersättningen (det din mormor säljer sin bostad för) drar av det s.k. omkostnadsbeloppet, se 44 kap. 13 § IL (här). Omkostnadsbeloppet består dels av din mormors anskaffningsutgift för fastigheten, dels kostnader för ev. förbättringsutgifter som ny-, till- och ombyggnader samt förbättrande reparationer, 44 kap. 14 § IL (här). För att få tillgodoräkna sig dessa förbättringsutgifter i beräkningen krävs i regel att man genom kvitton visar hur stora utgifter man haft. Är skillnaden mellan ersättningen och omkostnadsbeloppet positivt har det uppstått en kapitalvinst och 22/30 av vinsten ska enligt huvudregel beskattas med en skattesats om 30 % (vilket motsvarar 22 % skatt på hela kapitalvinsten). Att begränsa skatten på ett sådant sätt att man betalar mindre skatt totalt sett går i regel inte. Däremot kan man genom att begära uppskov skjuta upp en del av skatten för att undvika att behöva betala väldigt mycket pengar i skatt på en och samma gång, när man dessutom har för avsikt att köpa en annan bostad.En skattskyldig får från kapitalvinsten göra avdrag för uppskovsbelopp om vissa förutsättningar föreligger. Det krävs att den skattskyldige (1) tar upp kapitalvinst på grund av avyttring som omfattar en ursprungsbostad (2) har förvärvat eller tänker förvärva en ersättningsbostad, och (3) har bosatt sig eller tänker bosätta sig i ersättningsbostaden, se 47 kap. 2 § (här). Det tycks vara så att samtliga punkter kommer att vara uppfyllda i din mormors fall, såvida ersättningsbostaden (bostadsrätten) inte förvärvas tidigare än året före eller senare än året efter det år då ursprungsbostaden (huset) avyttras, 47 kap. 5 a § (här). Reglerna gällande uppskov kan vara krångliga, men jag försöker nedan återge de viktigaste bestämmelserna att ha i åtanke i korta drag. Om din mormor köper bostadsrätten före utgången av det år då hon säljer fastigheten och bosätter sig där senast den 2 maj året därefter, beräknas uppskovsbeloppet på följande sätt, förutsatt att det din mormor betalar för bostadsrätten understiger det hon sålde fastigheten för. Beloppet beräknas enligt följande formel, vilken framgår av 47 kap. 7 § 2 p. (här):(kapitalvinsten + ev. tidigare uppskovsbelopp) x (ersättningen för ersättningsbostaden/ersättningen för ursprungsbostaden) Ett uppskovsbelopp får inte överstiga 1 450 000 kronor. Överstiger resultaten av formeln ovan ska överskjutande del således tas upp till beskattning direkt, 47 kap. 7 § (här). Först när din mormor säljer bostadsrätten måste uppskovsbeloppet återföras till beskattning, 47 kap. 11 § (här). Man kan även välja att återföra en del av uppskovsbeloppet (minst 20 000 kr), trots att man inte sålt ersättningsbostaden, 47 kap 9 a § 2 st. (här).Den som har ett uppskovsbelopp ska ta upp en schablonintäkt som därmed kommer att beskattas som en kapitalinkomst. Intäkten ska beräknas till 1,67 procent av uppskovsbeloppets storlek vid beskattningsårets ingång, 47 kap. 11 b § (här). Detta innebär i realiteten en slags ränta på uppskovsbeloppet på 0,5 %, eftersom schablonintäkten beskattas med 30 %. Mot bakgrund av detta kan det i vissa fall vara förmånligare att ta ett banklån än att begära uppskov och en jämförelse mellan alternativen bör göras. Begäran om uppskov görs i deklarationen det år man deklarerar försäljningen. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,