Förutsättningarna för uppskov

2014-09-28 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej ! Vi är tre syskon som har för avsikt att sälja en fastighet / gård efter våran far. Gården är erhållet via arv och ej gåva! Har jag möjlighet att använda min del av försäljningen till att köpa en bostad (bostadsrätt fritidshus eller permanentboende villa) och slippa reavinst/beskattning ??Jag har förstått av det jag läst mig till att jag kan skjuta upp beskattning med köp av bostad med vinsten av ärvd "fastighets försäljning"! Går det på nåt sätt att slippa vinstbeskattning helt på den del jag "ärver"??
Beatrice Rohdin |Hej och tack för din fråga.Jag har utgått från att det inte är dödsboet som äger fastigheten, utan att du och dina syskon är delägare och har blivit detta efter ett arvskifte. Uppskov med beskattningen regleras i 47 kap IL och har vissa krav man måste uppfylla för att kunna få uppskov som framgår av 47:2 IL https://lagen.nu/1999:1229#K47P2S1. Kriterierna är följande:1. Man ska avyttra en ursprungsbostad, 47:3 IL https://lagen.nu/1999:1229#K47P3S1. Med ursprungsbostad menas en privatbostad som man har haft som permanentboende i minst ett år eller minst tre år de senaste fem åren. Det krävs alltså att du har bott i bostaden permanent under den aktuella tiden.2. Man ska förvärva eller tänka förvärva en ersättningsbostad, 47:5 IL https://lagen.nu/1999:1229#K47P5S1. Det är enbart vissa bostäder som godkänns för förvärv enligt paragrafen, främst småhus, ägarlägenhet eller privatbostadsrätt.3. Man ska ha bosatt sig i ersättningsbostaden eller tänkt bosätta sig där inom en viss tid.4. Den kapitalvinst man har erhållit vid försäljningen uppgår till minst 50 000 kr, 47:6 IL https://lagen.nu/1999:1229#K47P6S1.Under dessa förutsättningar kan du alltså ha rätt till uppskov. Hör av dig ifall du har fler frågor!Vänliga hälsningar, 

Ägarandel för fullt uppskov

2014-08-31 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej, Jag har i dagarna sålt min lägenhet och skrivit kontrakt på en ny lägenhet som jag köper med min flickvän. Jag sålde min lägenhet för 1,750,000 och gör en vinst på 730,00. Den nya lägenheten jag och min flickvän skrivit kontrakt på kostade 2,685,000. Jag kommer med hjälp av min vinst och tidigare kapital vara den som står för kontantinsatsen i den nya lägenheten. Hur mycket måste jag äga för att få fullt uppskov på min reavinst? Kan man ändra ägarandel efter att man skrivit kontrakt?
Ida Walhagen |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!För att få uppskov med hela vinsten från en tidigare försäljning behöver din andel av ersättningsbostaden kosta åtminstone lika mycket som det du sålde din tidigare lägenhet för (minskat med kostnader för försäljningen), se 47 kap. 7 § inkomstskattelagen. Om nu 1 750 000 kr är vad du sålde den förra bostaden för, minskat med kostnader för försäljningen, behöver din andel av den nya lägenheten kostat minst så mycket, vilket skulle innebära att du behöver äga minst 1 750 000 / 2 685 000 = 65,2 % av bostaden. Dessutom måste din ägarandel multiplicerat med det maximala uppskovsbeloppet på 1 450 000 kr vara åtminstone samma som beloppet du vill få uppskov med. I det här fallet skulle den gränsen gå redan vid 50,3 %, varför inköpspriset för det nya boendet istället blir avgörande för hur stor ägarandelen måste vara.Ni kan inte ändra ägarandel efter kontraktsskrivandet så att det uppfyller kraven för att uppskov ska medges på annat sätt än genom att sälja lägenheten mellan er själva så att du står som köpare till hela din andel. Skulle du istället överta en del genom gåva så får du inte det högre inköpspriset för den nya lägenheten som du behöver för att få uppskov med hela vinsten. Samtliga försäljningar fram och tillbaka mellan er båda kommer att behöva redovisas för Skatteverket, även om det inte innebär en beskattning om ni köper och säljer till samma pris. Hoppas att detta besvarade din fråga!Vänligen

Uträkning av uppskov

2014-08-31 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej, Jag har ett uppskov sedan en tidigare vinst av försäljning minus försäljning i förlust av ersättningsbostad 1 på 303 000kr hos Skatteverket. Jag har detta året på mig att hitta ersättningsbostad 2 för att slippa skatta på uppskovet 2015. Hur räknar jag ut det nya uppskovet i relation till inköpspris för ersättningsbostad 2? I detta fall 575 000kr?Mvh Mikael
Jennifer Rönnerhed |Hej!Jag tolkar din fråga som att inköpspriset för ersättningsbostad 2 är 575 000. I 47 kap. https://lagen.nu/1999:1229#A7 finns reglerna kring uppskov av privatbostad, vilket jag förutsatt att det är eftersom att du inte har angett något annat. Ersättningsbostad 1 är nu din ursprungsbostad/permantentbostad. Med permanentbostad avses en bostad där den skattskyldige varit bosatt1. under minst ett år närmast före avyttringen, eller 2. under minst tre av de senaste fem åren. Om den skattskyldige förvärvar en ny bostad innan den tidigare bostaden avyttrades, ska frågan om den tidigare bostaden är hans permanentbostad avgöras med utgångspunkt i förhållandena när den nya bostaden förvärvas 47 kap. 3§. Villkor för ersättningsbostad framgår i 47 kap. 5 §. 5a§ samma kapitel framgår när något inte är ersättningsbostad. Beräkning av uppskovsbelopp frångår i 47 kap. 7 §.  Jag kan inte räkna ut uppskovet åt dig eftersom det beror på vad den tidigare bostaden kostade. För att få behålla uppskovet måste ersättningsbostaden anskaffas senast den 31 december året efter det år ursprungsbostaden har sålts och bosättning i ersättningsbostaden ske senast den 2 maj andra året efter det år du ursprungsbostaden har sålts.Uppskovsbeloppet från ersättningsbostaden 1 kommer att adderas till din vinst/ förlust vid försäljning av ersättningsbostad 2. När den skattskyldige avyttrar sin ersättningsbostad ska uppskovsbeloppet återföras till beskattning. Säljaren beskattas genom att man lägger uppskovsbeloppet till vinsten eller förlusten när man beräknar kapitalvinsten för ersättningsbostaden (45 kap. 33 § IL, 46 kap. 18 § IL). Uppskovsbeloppet grundas på en jämförelse mellan ersättningen för ersättningsbostaden och ersättningen för ursprungsbostaden därför kan jag inte räkna ut det till dig då de uppgifterna saknas. Du har heller inte angett försäljningspris, mäklararvode eller olika förbättringar. På Skatteverkets hemsida kan du fylla i uppgifterna när du har dem https://www.skatteverket.se/privat/skatter/fastigheterbostad/forsaljningavprivatbostad/uppskov/avdragforuppskovsbelopp.4.233f91f71260075abe8800030525.html. Det finns blanketter som visar uppskov.Hoppas du har fått svar på din fråga.

Överföring av uppskovsbelopp till den nya ägaren vid bodelning

2014-05-28 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Angående reavinst skatt och bodelning /övertagande av fastighet. Min fd sambo hade uppskov med en reavinst skatt på fastigheten han hade innan vi ingick samboskap och köpte hus. Nu har vi separerat och jag övertog fastigheten med dess skulder. Då halva huset var min enskilda egendom och skulderna som fanns var lika med husets värdering och stod endast på min sambo, övertog jag skulderna och vi var kvitt. Nu säger han att reavinst skatten han hade med sig in i vårt förhållande tillhör mig nu, efter som vi köpte ett hus ihop? han la ingen kontakt insats eller dyl. på det huset vi köpte ihop. det kan väl itne vara möjligt att jag ska få betala hans reavinst skatt?? har pratat med vänner som säger att jag inte ska orora mig och att han missuppfattat detta. men jag är ju helt klar orolig, att jag har en massa skulder som jag måste betala in som egentligen inte ens är mina, bara för att jag övertog fastigheten när vi separerade.
Pierre Olsson |Hej!Jag tror dessvärre att din före detta sambo har rätt i den här frågan. Enligt Inkomstskattelagen (IL) 47 kap 11§ så ska visserligen ett uppskov återföras när den nya bostaden avyttras men enligt 3 st samma paragraf så anses inte en bodelning på grund av att ett samboförhållande upphör vara en avyttring. Istället gäller den så kallade kontinutetsprincipen som är huvudregeln vid gåva, arv, testamente och bodelning (IL 44 kap 21§). Principen innebär att förvärvaren inträder i överlåtarens skattemässiga situation vilket bland annat betyder att man tar över latenta skatteskulder i egendomen. Sådana skulder ska man istället beakta när man genomför bodelningen. Du kan se vad skatteverket skriver på sin hemsida om frågan här http://www.skatteverket.se/privat/skatter/fastigheterbostad/forsaljningavprivatbostad/uppskov/overforingtillnyagare.4.15532c7b1442f256baeb107.htmlDet man kan göra är att klandra bodelningsavtalet i enlighet med Avtalslagen (AvtL). Grunder för klander kan till exempel vara att bodelningen är oskälig eller att man blivit vilseledd. Utan större inblick i omständigheterna i ditt fall så är det svårt för mig att svara på om du skulle kunna nå framgång med en sådan talan men det är inte uteslutet. Jag tycker därför att du ska gå vidare i frågan och boka tid med en yrkesverksam jurist vilket du kan göra här http://lawline.se/boka.Inkomstskattelagen hittar du https://lagen.nu/1999:1229Avtalslagen hittar du https://lagen.nu/1915:218Med vänliga hälsningar

Uppskovsbelopp vid köp av gemensam bostad

2014-09-17 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |A säljer sin bostadsrätt med ca 700 000 i vinst som hon begär uppskov med. B säljer sin bostadsrätt och gör en vinst med 2.300 000. Han begär uppskov med 1.450 000. De köper en gemensam bostadsrätt för 4.750 000 där de lägger in sina respektive uppskov och tar upp lån för det som fattas. Går det ? Vad händer när den nya gemensamma lägenheten ska säljas den bär ju då ett uppskovsbelopp på 2.150 000 även om det är fördelat på 2 sambor . Följer uppskovet person? Kunde de i praktiken ha lagt in varsitt maximalt uppskovsbelopp i ny gemensam bostad om de haft så stora vinster på sina respektive försäljningar?
Cornelia Göransson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regleringen kring skatter och uppskov hittar man i Inkomstskattelagen(IL)kapitel 47, se https://lagen.nu/1999:1229#K47.När två personer sålt sina ursprungliga privatbostäder med vinst, som i detta fallet, så aktualiseras uppskovsreglerna. Uppskovet ger en möjlighet att skjuta upp beskattningen av vinsten och man får istället ta upp en årlig schablonintäckt(47:11 b).Förutsättningarna för att få uppskov är att man köpt eller tänkt köpa en ersättningsbostad och att både den ursprungliga samt den nya bostaden är en permanentbostad. Med permanentbostad menas att man varit eller kommer vara bosatt där och inte bara har det som fritidsboende(47:2,3). Lagen uppställer även ytterligare krav på vilken slags bostad man sålt(ursprungsbostad)samt ersätter den med(ersättningsbostad), se 47:3-5.Lagen reglerar i 47:7 hur man ska beräkna uppskovsbeloppet men eftersom din fråga inte gällde detta så går jag inte in på det här. Mer information kring detta hittar du på skatteverkets hemsida.Minsta uppskovsbelopp är som regel 50 000 kr och det högsta är 1 450 000 kr(47:6 och 7 stycke 2). Takbeloppet gäller hela bostaden så får man ta parternas andel av de sålda bostäderna gånger 1 450 000 kr(47:7 stycke 2). Om exempelvis A och B äger hälften var av den sålda bostaden så kan de maximalt få uppskov med 725 000 kronor vardera(50 procent * 1 450 000). Om parterna, som i ditt exempel, äger alla andelar i sina respektive sålda lägenheter så kan de maximalt få 1 450 000 kr var i uppskov.Av den del som överstiger uppskovstaket, måste 22/30 beskattas som en kapitalvinst och där är skattesatsen 30 procent(47:18 och 65:7).Om de längre fram säljer den nya bostaden så ska uppskovsbeloppet som löper på vardera part återföras till beskattning(47:11).Om jag ska sammanfatta mitt svar så kan vardera part bara få ett uppskov med sin andel av den sålda bostaden gånger 1 450 000 kr eftersom det maximala uppskovsbeloppet är 1 450 000 kr för bostaden. Den del som överstiger uppskovsbeloppet måste beskattas till 22/30.  Vid en senare försäljning så återförs vardera parts uppskovsbelopp till beskattning. A och B får båda en årlig schablonintäckt som är 1,67 % av uppskovsbeloppets storlek.Hoppas du fick svar på dina frågor och tveka inte att höra av dig igen!Mvh

Uppskov vid försäljning av bostadsrätt

2014-08-31 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Jag och min särbo äger var sin bostadsrätt. Vi tänker sälja dessa och flytta ihop i en nybyggd bostadsrätt om ca. ett år. Den nya lägenheten kommer då att ägas 50-50, emedan de nuvarande ägs 100-100. Priset för våra andelar i den nya kommer att vara lägre än försäljningspriset på de sålda lägenheterna. Kan vi ändå göra uppskov av vinstskatt i någon grad, eller måste hela vinstskatten betalas in på båda sålda lägenheterna.
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!Reglerna om uppskovsbelopp återfinns i 47 kap inkomstskattelagen (1999:1229), https://lagen.nu/1999:1229. I ditt fall så överstiger ersättningen för ursprungsbostaden ersättningen för ersättningsbostaden, alltså den nya lägenheten är billigare. Den situationen regleras i 47 kap 7§ 2p IL och där anges hur uppskovsbeloppet då ska beräknas. Där står att uppskovsbeloppet motsvarar kapitalvinsten ökad med tidigare uppskovsbelopp minskad med skillnaden mellan ersättningen för ursprungsbostaden och ersättningsbostaden. Exempel: Du säljer ursprungsbostaden för 1000 000 kr, kapitalvinst på 250 000 kr. Köper 50 % av en annan bostadsrätt för 800 000 kr. Inget tidigare uppskovsbelopp finns. Då ska uppskovsbeloppet beräknas som kapitalvinsten på 250 000 minus skillnaden mellan ersättning för ursprungsbostad och ersättningsbostad på 200 000 och ger ett uppskovsbelopp om 50 000 kr. (250 000 – (1000 000 – 800 000)) = 50 000 kr.Det är alltså möjligt att få uppskov även om ersättningen för ersättningsbostaden understiger ersättningen för ursprungsbostaden. Observera dock att uppskovsbeloppet inte får understiga 50 000 kr enligt 47 kap 6§ IL.Hoppas du har fått svar!

Uppskov Privatbostad

2014-06-17 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Jag har ett uppskovsbelopp sedan 2002. Beloppet är 1.260.216 kr. Är det 22% på detta belopp som skall beskattas om jag säljer min bostad?
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline.Man kan säga att det den effektiva skattesatsen kommer att landa på 22%. Själva beräkningen går till såhär:När du säljer din (nuvarande) bostad, kommer det att uppstå en kapitalvinst eller en kapitalförlust beroende på hur mycket du gett för bostaden och hur mycket du säljer den för. Om vi antar att du köpt bostaden för 1 mkr kr och säljer den för 2 mkr gör du lite förenklat en vinst på 1 mkr. Till denna vinst läggs ditt uppskovsbelopp på 1.260.216 kr. Detta blir 2.260.216. 22/30 av detta belopp, dvs 1.657.491 ska tas upp till beskattning. På detta dras 30 % skatt, vilket innebär att skatten kommer att uppgå till 497 247. (Notera att om du direkt tar 22 % av 2.260.216 blir resultatet detsamma, det vill säga 497 247. Det är därför man säger att den effektiva skatten ligger på 22 %).Hoppas du fått svar på din fråga. Det sagda följer i princip utav 45:33, 47:11, 65:7 Inkomstskattelagen. Även om ditt resultat av försäljningen blir 0, blir den effektiva skattesatsen på ditt uppskovsbelopp 22 %.

Uppskov, bodelning vid upplöst förhållande

2014-05-20 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej!! Jag och mitt ex har skrivit på en bodelning. Vi köpte en lgh som vi gjorde vinst på. Den vinsten flyttade vi in i vårat hus. När vi separerade så gjorde vi som sagt en bodelning. Där exet ville att jag skulle återföra min del av uppskovet. Efter mycket diskussioner och hot om rättegång ( för han ville inte sälja huset) men jag ville det. Så ordnade han en advokat som skulle göra ett avtal åt oss. Som då skulle se ur bådas bästa. Så jag anlitade ingen egen advokat. Nu i efterhand så har jag fått reda på att det skulle jag gjort. Då gör advokaten ett kontrakt för det står att vi ska dela på uppskovet och jag ska föra in min del till Skatteverket eller om jag vill få flytta in den summan i ett nytt boende. Jag har fått reda på nu att jag inte får använda mig av mitt uppskov till ett nytt boende. Det går bara att göra om man sålt en fastighet. Jag hade även betalt in mitt uppskov, men begärt omprövning av min deklaration för att få tillbaka det jag har betalat. Det har jag fått med moteveringen från Skatteverket att vid en bodelning ska uppskovet följa med huset( ägaren till huset) nu vill mitt ex ha de pengarna av mig. Måste jag betala? Vad gör jag om han stämmer mej? Mvh camilla
Denise Peters |Du och ditt ex fick, som jag förstår det, ett uppskov när ni sålde er bostadsrätt som ni använde när ni köpte ett nytt hus. Låt mig bara förklara vad uppskov är. Ett uppskovsbelopp får man som du nämner då man säljer en bostad och flyttar in i en ny för att på så vis slippa skattas för den kapitalvinst man gör i samband med försäljningen. Detta belopp är tänkt att användas för att investera i en ny bostad. Uppskovsbeloppet är alltså i realiteten en skatteskuld och inte en egentlig tillgång man kommer kunna använda till att lägga på andra saker. Man har helt enkelt fått uppskov med skatten och när bostaden säljs/avyttras ska detta återföras till skatteverket för beskattning såvida man inte förvärvar en ny bostad. Vad som här är viktigt är då att avgöra om man kan se er bodelning som en avyttring av bostaden. Bestämmelserna härom finns i 47:11 Inkomstskattelagen (IL), här. I 3 stycket i denna paragraf säger man att avyttring inte ska anses ha skett då bodelning görs i samband med att ett samboförhållande upphör eller vid äktenskapsskillnad. Ditt ex verkar, ur din berättelse, fått huset i bodelningen i samband med separationen och uppskovsbeloppet ska då inte återföras till skatteverket för betalning. Eftersom att det inte skett en avyttring kommer också uppskovet, så som skatteverket säger, följa huset. Det faktum att du betalade in din del av uppskovet till Skatteverket verkar således inte varit helt korrekt. Du hade rätt i att få tillbaka dessa pengar men de ska dessvärre lämnas över till ditt ex. Det är således hans uppgift att skatta uppskovet den dag han säljer fastigheten. Jag är rädd att du måste betala pengarna till ditt ex men du slipper samtidigt stå för beskattningen av beloppet i framtiden. Om han stämmer dig är det förmodligen såhär det kommer gå så för att spara pengar och onödig tidsspillan råder jag er att ni försöker komma fram till en lösning tillsammans.