Uppskovsbelopp när enbart ena maken ägde ursprungsbostaden

2014-04-30 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej! Jag flyttade med min flickvän till en hyresrätt 2008, 2009 köpte vi en bostadsrätt för 570'000kr (Jag tog lånet och stod på papperet som ensam ägare men vi flyttade in tillsammans). 2012 gifte vi oss, 2012 köpte vi även en villa för 1'250'000som vi står som 50/50 ägare på men inte förrän 2013 sålde vi bostadsrätten och fick 1'285'000kr.Nu skall detta deklareras och vi hade räknat med uppskov på hela beloppet minus mellanskillnaden eftersom villan var billigare än lägenheten, nu säger min mäklare som erbjuder hjälp med deklarationsblanketten att vi bara kan få uppskov med halva beloppet. Dvs. den vinstskatt de ca 600'000kr vi tjänade på affären ger kan bara tillgodoräknas på min 50% andel av den nya villan, vilket innebär att vi bara kan få uppskov med hälften av den summa vi räknat med.Stämmer detta?Det låter mkt märkligt för mig eftersom vi var gifta och bostadsrätten därmed borde ha räknats som delad, till och med sambolagstiftningen gör ju att bostaden skulle delats i vårt fall vid en separation om vi nu bara varit sambos och inte gifta. Mäklaren säger att detta kunnat lösas om jag bara skrivit över 50% av lägenheten på min fru alldeles innan vi sålde den men att det nu tyvärr inte finns något att göra. Är skattelagstiftningen omodern som inte hanterar detta?
Ida Walhagen |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Det är skillnad på vad som gäller ägodelar under äktenskapet och när makar skiljer sig. Även om ägodelar skulle räknas som giftorättsgods som ska delas vid en skilsmässa innebär inte detta att de båda makarna äger dessa gemensamt under tiden för äktenskapet. Samma sak för bohag och bostad vid samboskap, även om dessa skulle komma att uppfylla kraven för att delas vid en bodelning i anledning av samboskapets upplösande.Det är enbart den som äger en bostadsrätt som ska deklarera försäljningen. Det är alltså enbart ägaren som har en vinst från försäljningen att beskatta, vilken denne kan begära uppskov med. Det maximala uppskovsbeloppet per bostad är dock detsamma oavsett om man är en eller flera ägare till den sålda bostaden, det vill säga 1 450 000 kr. Den som står som ensam ägare till den sålda bostaden kan få hela beloppet registrerat på sig medan den som står som ägare till hälften maximalt kan få halva beloppet, dvs 725 000 kr, registrerat på sig etcetera. Se 47 kap. 7 § 2 st och 8 § 2 st inkomstskattelagen.Det som blir skillnad i och med att du stod som ensam ägare till den sålda bostadsrätten och sen som ägare till hälften av den nya fastigheten är att ditt inköpspris för fastigheten blir lägre i förhållande till din vinst från bostadsrätten än om du stått som ensam ägare till även fastigheten, eller som hälftenägare till bostadsrätten. Därmed blir det slutgiltiga uppskovet som du har möjlighet att begära lägre. Hur uppskovsbeloppet beräknas framgår av 47 kap. 7 § 1 st inkomstskattelagen. Du kan också räkna ut ditt eventuella uppskovsbelopp under avsnittet H på Skatteverkets blankett K6 Försäljning - bostadsrätt. I din fråga har du inte angett samtliga siffror/datum som skulle behövas för att med säkerhet beräkna ett eventuellt uppskov för din räkning, men ett överslag på de siffror du har angett tyder snarare på att du inte kommer att ha möjlighet att få uppskov med någon del av vinsten. Din mäklare har rätt i att ni hade kunnat undgå detta utfall och istället fått uppskov med del eller hela vinsten om ni innan försäljningen av bostadsrätten hade överlåtit hälften på din fru, vilket inte går att korrigera i efterhand. Ett annat alternativ skulle vara om du istället stått som ensam ägare till den nya fastigheten (eller om ni istället hade köpt en dyrare bostad). Beroende på bland annat vilka in- och utflyttningsdatum ni har från och till de olika bostäderna kan det möjligen gå att komma runt en beskattning av hela vinsten under 2014 (alltså att få ett uppskov) genom att överlåta fastigheten på nytt i flera steg så att du kan förvärva hela fastigheten vid ett och samma tillfälle inom de tidsramar som krävs. Villkoren för uppskov hittar du i 47 kap. 2-5a §§ inkomstskattelagen. Sen är det möjligt att det inte går att göra med hänsyn till lån/säkerhet etcetera. Om ni vill vara säkra på om detta är ett förfarande som skulle vara genomförbart för er räkning skulle jag råda er att kontakta en jurist.Du har annars möjlighet att istället ansöka om preliminärt uppskov med vinsten genom att inte uppge den köpta fastigheten som ersättningsbostad, 47 kap. 8 § 1 st inkomstskattelagen. I så fall kommer du behöva återföra beloppet till beskattning nästkommande beskattningsår, 47 kap. 9 § 1 st inkomstskattelagen, förutsatt att ingen annan ersättningsbostad har införskaffats som uppfyller kraven i 47 kap. 9 § 2 st inkomstskattelagen. För uppskov ska en schablonintäkt tas upp i deklarationen på 1,67 % av uppskovsbeloppets storlek vid ingången på beskattningsåret, 47 kap. 11b § inkomstskattelagen.Inkomstskattelagen hittar du här.Hoppas att detta besvarade din fråga!Vänligen

Sambos skattskyldighet på grund av återfört uppskovsbelopp

2013-11-08 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej, Mitt samboförhållande har tagit slut. Vi köpte 2000 en villa ihop som vi äger 50 % var. Innan ägde vi var sin fastighet. Nu vid bodelning kräver mitt ex att jag ska betala 50 % av hans uppskjutna reavinstskatt för villan han sålde innan vi flyttade ihop. Tycker inte att det är rättvist eftersom vi köpte huset med lika villkor och hade lika mycket pengar att lägga in som första insats. Har läst några svar på liknande frågor, men vill gärna få ett eget svar på frågan. Undrar också om jag kan hitta några rättsfall som tillstyrker ert svar. Tacksam för ett snabbt svar! Med vänlig hälsning En trött kämpe
Thomas Hefner |Hej,Som jag uppfattar situationen är det väldigt osannoliktSom jag förstår frågan vill din fd sambo att du skall betala skatten på återfört uppskovsbelopp som denne fått för försäljningen av sin första fastighet, och som gavs med anledning av köpet av en villa tillsammans med dig. Nu har ni alltså sålt den gemensamma villan och den fd sambon har då fått återföra sitt uppskovsbelopp till beskattning.Skatten som denne är skyldig är skatt på en vinst som denne har gjort tack vare sitt tidigare ägande av en fastighet. Den enda eventuella möjligheten till att den andra sambon skulle få betala sådan skatteskuld skulle vara om bodelning enligt sambolagen skett, och i så fall endast med den egendom som ingått där. Som jag förstår har inte bodelning skett. Notera dock att sambon kan kräva bodelning inom ett år från att samboförhållandet har upphört. Se sambolagen https://lagen.nu/2003:376. Notera 8 §. Även vid bodelning är det tveksamt om skatteskulden förfallit till betalning då samboförhållandet upphörde. Sannolikt hade den inte det, och då kan den inte heller täckas med egendom i bodelningen.Det finns annars ingen juridisk anledning till att någon annan än den skattskyldige själv kan tvingas att betala skatten på vinsten som denne gjort. Jag ser ingen anledning till att försöka hitta stöd i rättsfall eftersom det är väldigt klart. 

Uppskovsavdrag för andel i gemensam fastighet vid äktenskapsskillnad

2013-09-29 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej! Jag och min man ska skiljas och han vill lösa ut mig ur vår gemensamt ägda villa. Nu till mina två frågor: jag har tidigar fått uppskov vid två fastighetsförsäljningar (bfr) och har ett uppskovsbelopp á 533 333 kr. Om han löser ut mig kommer han att överta det beloppet, antar jag (för jag får väl inte ta med mig uppskovsbeloppet till min nya bostad - ska köpa en brf?) och då är frågan hur mycket detta ska påverka det belopp han ska betala mig? Ska vi dra av skatten (22%) på de 533 333 kr? (= 117 333 kr) från köpebeloppet? Eller finns det något sätt jag kan ta med mig uppskoven från tidigare bostadsförsäljningar till mitt nya boende i en brf? Sen undrar jag också om jag måste låta honom lösa ut mig eller om jag har rätt att begära en försäljning, då alla mäklare är överens om att jag förlorar ganska mycket pengar på att låta honom lösa ut mig? Ett jättestort tack i förväg för hjälpen! Hälsningar Helena
Thomas Hefner |Hej,Du får ta med dig uppskovsbeloppet eftersom det är knutet till dig som person och din skattskyldighet, och inte till fastigheten. Förklaring: Av 47 kapitlet Inkomstskattelagen, som du hittar https://lagen.nu/1999:1229#K47, följer att uppskovsbeloppet är knutet till den skattskyldige och transaktioner som denne genomför.Vad gäller utlösning av gemensam bostad står i äktenskapsbalken det att den make som "bäst behöver" bostaden  har rätt att lösa ut den andra maken. Det anses bero på vilken av makarna som skall ha vårdnaden om barnen, har lättast att hitta en ny bostad etc. För att få lösa ut den andres andel måste man också kunna visa att det är skäligt. Det ska också alltid ske till marknadspris. Se 8 och 10 §§ i 11 kapitlet i äktenskapsbalken, som du hittar https://lagen.nu/1987:230#K11P8.

Uppskovsavdrag för hyresfastighet

2013-09-14 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej, vi har en hyresfastighet i bolaget som funderar på att sälja och eventuellt köpa något nytt utomlands. Får man skjuta över reavinsten vid köp inom EU?
Thomas Hefner |Hej,Enligt 1 § 47 kap inkomstskattelagen (IL), som du hittar https://lagen.nu/1999:1229, medges uppskovsbelopp för privatbostadsfastighet. Med hyresfastighet antar jag att du menar att du hyr ut fastigheten och inte bor där själv, varför det är en näringsfastighet. För sådan medges inte uppskovsbelopp. Vad som är en privatbostadsfastighet definieras i 8 och 13 §§ i 2 kap IL. Notera att allt som inte är en privatbostadsfastighet enligt 14 § 2 kap är en näringsfastighet,.

Andelar i lägenhet för uppskovsavdrag för blivande sambos

2013-11-23 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Jag och min flickvän skall köpa en lägenhet. Lägenheten kostar 3.400000 kr. Jag har en lägenhet sedan tidigare och kan efter försäljning lägga in ca 800000 i kontantinsats. Detta efter att fått uppskov på vinsten. Hon kommer inte kunna lägga in någonting till kontant insatsen. Hur rekommenderar du/ni att vi gör? Sambolagen gör ju i min värld gällande att det man går in i delar man lika vid försäljning om inget avtal upprättats. För att få uppskov med skatten så måste min del i lägenheten bli större än hennes. (70/30). Hur korresponderar ägarandelen med sambolagen om inte ett avtal upprättats. Kan det bli så att vid en framtida försäljning så delar vi lika på bostaden men tidigare uppskov av skatt betalas enbart av mig? med vänlig hälsning Fredrik Jonsson
Thomas Hefner |Hej Fredrik,Uppskovsbelopp som du får på skatten på skatten kommer under alla omständigheter att behöva betalas av dig eftersom det är du som gjort den tidigare kapitalvinsten, på den tidigare lägenheten, och det är därför du som skall skatta. Ditt uppskovsbelopp, på den nya lägenheten får enligt IL 47:7 2 st inte vara större än 1.450.000 multiplicerat med din andel i lägenheten. Det förutsätter att vad du betalar för den nya lägenheten, inklusive med hjälp av lån, är minst lika mycket som du fått för den gamla. Om du sålde den gamla lägenheten för 800.000 så måste din andel vara 55.2% (800/1450 = .552) för att du ska få uppskov med hela beloppet. Enligt 3 § samboL är sambors gemensamma bostad samboegendom, det innebär att den ska delas lika när samboförhållandet upphör genom bodelning.Med hänseende till inkomstskattelagen så bör det vara så att sambolagen inte påverkar din ägandeandel i bostaden innan förhållandet upphör och det blir bodelning. Vill man vara riktigt säker bör man dock ha ett samboavtal som reglerar det. 

Överföring av uppskovsbelopp i anledning av bodelning vid äktenskapsskillnad

2013-11-04 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej! Vi sålde våran gamla bostadsrätt med vinst, och samma år köpte en ny lägenhet där vi kunde begära slutgiltig uppskov för vinsten som kom från den gamla bostadsrätten. Nu är det så att vi kanske kommer att skilja oss och flytta isär där den ena bor kvar i nämnda lägenhet. Hur kan man göra, så att mitt uppskov (Vi delade detta, 50% var, på våra skattesedlar) återförs till den nuvarande lägenheten? Då jag är den avflyttande så är jag inte heller intresserad av att krångla allt för mycket och är inte intresserad av att tjäna nått. Utan bara "bli av" med uppskovsskulden. Annars så måste jag väl värdera lägenheten och bli utköpt eller nått? / A
Ida Walhagen | Hej, och tack för din fråga! Uppskovsbelopp ska återföras till beskattning vid avyttring av den bostad som uppskovet är registrerat på (ersättningsbostaden). Vid bodelning i anledning av äktenskapsskillnad (eller upplösande av samboförhållande) anses dock inte avyttring ha skett, 47 kap. 11 § inkomstskattelagen (1999:1229). Vid sådan bodelning ska det uppskovsbelopp som är registrerat på bostaden överföras till den make/maka som övertar bostaden (se 32.5.4 i Skatteverkets handledning för beskattning av inkomst vid 2013 års taxering Del 2 som finns att tillgå på www.skatteverket.se). Rent praktiskt löser man det genom att kontakta Skatteverket och begära att uppskovsbeloppet ska överföras till den andra parten med anledning av att denne har övertagit bostaden vid bodelningen. Vänligen

Uppskovsavdrag vid samboende i samägd fastighet.

2013-09-28 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej, jag har följande fråga. Jag har haft ett sambo förhållande som nu upphört. Vi bodde i ett radhus som vi pga ¨skilsmässan¨ blev tvungna att sälja. Enligt ägande förhållandet var jag ägare till 2/3 och sambon (s) till 1/3. Lånen fördelades till hälften var. Reavinsten fördelades enligt detta. För att realisera köpet av radhuset såldes en lägenhet som jag ägde ensam ( s flyttade in i lägenheten efter det att jag köpt den) hela reavinsten på min lägenhet lades in i huset, alltså min reavinst. Eftersom vi sålde radhuset inom ett år så måste jag nu betala reavinst skatt på lägenheten nu. Hela reavinstskatten ligger på ca 55000. Nu vill jag att s skall vara med och betala denna reavinst skatt då jag betraktar det som ett ¨lån¨ av skattemyndigheten. Vad är det som gäller. MVH Sigström
Thomas Hefner |Hej,Du är ensam betalningsskyldig på skatten på kapitalvinsten för bostadsrätten som du nu skall ta upp till beskattning. Skattemässigt räknas det inte som ett lån.Enda möjligheten för dig att undvika att behöva betala skatt på den tidigare vinsten från bostadsrätten är att köpa en ny bostadsfastighet eller bostadsrätt inom snart tidJuridiken:Regler om uppskovsbelopp finns i 47 kapitlet i inkomstskattelagen, som du hittar https://lagen.nu/1999:1229#K47. I kapitlet finns inga regler om sambeskattning och reglerna gäller endast för en enskild skattskyldig. När du sålde bostadsrätten och sedan köpte en ny fastighet så fick du rätt till ett uppskovsbelopp enligt 7 § som du drar av. När du senare säljer den nya fastigheten skall du ta upp det här beloppet till beskattning enligt 11 §. Det spela ingen roll om du delat på en fastighet med någon annan, uppskovsbeloppet har endast beräknats på din andel. Notera att det finns inga speciella skatterättsliga regler för sambos som inte har barn ihop, de behandlas som vilka två personer som helst. Undantaget är om de har barn ihop. Då räknas de skatterättsligt som gifta så länge de förblir samboende. 

Gåva av fastighet från privatperson till företag

2012-11-17 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej, Vid gåva av fastighet från privatperson till företag övergår nedlagd anskaffningsutgift till gåvomottagaren, även uppskjuten skatt hos gåvogivaren övergår. Är det så att företaget upptar mellanskillnaden som vinst eller förlust?
Catarina Cali |Hej och tack för din fråga! I det följande kommer jag att använda förkortningen IL vid hänvisning till inkomstskattelagen (se lagtext https://lagen.nu/1999:1229). Vid gåva av fastighet och andra tillgångar inträder gåvotagaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation (se 44 kap. 21 § 1 st. IL). Denna regel ger uttryck för den s.k. kontinuitetsprincipen och innebär mycket riktigt att den tidigare ägarens anskaffningsutgift övergår till gåvotagaren. Vid gåvotagarens framtida försäljning av tillgången kommer kapitalvinsten därmed att omfatta värdestegring som uppstått under såväl den tidigare ägarens som gåvotagarens innehavstid. Jag utgår ifrån att den uppskjutna skatten som du talar om är möjligheten till uppskov enligt 47 kap. IL och att detta uppskovsbelopp hänför sig till en fastighet som du redan sålt. Enligt 47 kap. 11 § 1 och 3 st. IL ska ett tidigare beviljat uppskovsbelopp återföras till beskattning vid den tidpunkt då den nya fastigheten (alltså din nuvarande) säljs eller ges bort. Du kommer alltså att bli tvungen att ta upp uppskovsbeloppet till beskattning vid den tidpunkt då du ger fastigheten till företaget. Företaget övertar som sagt den tidigare ägarens anskaffningsutgift. Företaget ska emellertid inte ta upp något till beskattning förrän företaget i sin tur säljer fastigheten. I enlighet med den s.k. realisationsprincipen gäller enligt 44 kap. 26 § IL (genom hänvisning i 14 kap. 9 § IL) att kapitalvinster ska tas upp tas upp som intäkt (och därmed beskattas) det beskattningsår då tillgången säljs. Jag hoppas att du känner att du fått svar på dina frågor! Med vänliga hälsningar, Catarina Cali