Ledighet för näringsverksamhet

2011-08-27 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej! Jag är tjänstledig för studier från ett privatägt företag. och vill nu istället vara tjänstledig för att starta eget. Facket har sagt att det inte är en lagstadgad rättighet, utah att det är upp till arbetsgivaren, stämmer det? (Jag läste något annat här på er site så vet inte vad som gäller. Jag undrar också var i lagen det står att man kan vara tjänstledig två/flera gånger. Jag kan inte hitta den infon. Tack på förhand!
Louise Modin |Hej! Det finns en laglig rätt att vara tjänsteledig för att pröva att driva näringsverksamhet, det står i lagen om rätt att driva näringsverksamhet (https://lagen.nu/1997:1293). Rätten är dock begränsad till 6 månader och arbetstagaren måste ha varit anställd i minst 6 månader. Den nya verksamheten får inte heller konkurera med arbetsgivarens eller att det är en olägenhet för arbetsgivaren. Den lagliga rättigheten till ledighet gäller under sex månader, enligt tredje paragrafen. Enligt samma paragraf står det även att en arbetstagare enbart har rätt att vara ledig en gång från samma arbetsgivare. Det gäller då enbart ledighet för näringsverksamhet sedan har du rätt att vara ledig för exempelvis studier och enligt den lagen (se http://old.lagen.nu/1974:981) finns det ingen begränsning i antal gånger man får vara ledig.

Tjänstledigt på grund av utbildning

2011-05-01 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej Jag har varit anställd av landstinget sen 1988. Har jag rätt till tjänsledighet för att gå en 6 veckors sommarkurs i Försvarsmedicinskt centrums regi? Eller kan min arbetsgivare neka?
Elin Schmid |Hej, Rätt till tjänstledighet kan antingen regleras i lag, i kollektivavtal, i individuellt anställningsavtal eller ändå medges av arbetsgivaren för de fall situationen inte regleras i tidigare nämnda källor. I ditt fall när det handlar om utbildning torde du ha goda chanser att få tjänstledigt. Dessa fall regleras i lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning, se https://lagen.nu/1974:981 . Här framgår att arbetstagare har rätt till ledighet för att genomgå utbildning. Detta kan dock regleras närmare genom kollektivavtal på din arbetsplats varför du bör undersöka detta för att se exakt vad som gäller. Om du är medlem i en fackförening kan de säkert hjälpa dig i detta avseende. Rent allmänt kan sägas att arbetsgivaren har rätt att förlägga tjänstledigheten till en annan tidsperiod än den du efterfrågar, se 4-7 §§ i ovannämnda lag. I den bemärkelsen kan arbetsgivaren alltså neka dig ledighet under den efterfrågade perioden men det kan eventuellt finnas undantag från detta i kollektivavtalet varför jag inte kan ge närmare besked än så. Lycka till!

Beräkning av anställningstid vid tillämpning av turordningsreglerna

2010-12-20 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej! Jag är tjänstledig från min tillsvidareanställning med ett år i taget, jag arbetar alltså på sommaren. Jag undrar om min totala tid i företaget byggs på medan jag är tjänstledig? Alltså om totalt antal år som anställd påverkas av att jag varit ledig. Om det skulle bli en LAS-konflikt så vill jag veta hur jag ska räkna ut hur lång tid jag varit anställd. Tack på förhand.
Caroline Nilsson |Hej och tack för din fråga! Regler om turordning vid uppsägning återfinns i 22 § Lag (1982:80) om anställningsskydd, se https://lagen.nu/1982:80#R9. Lagrummet stadgar att vid uppsägning p.g.a. arbetsbrist har arbetstagare med längre sammanlagd anställningstid hos arbetsgivaren företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid. Observera dock att turordningsreglerna i 22 § LAS kan sättas ur spel genom kollektivavtal eller genom s.k. avtalsturlistor. De senare innebär att de lokala parterna i kollektivavtalet har fått en fullmakt att träffa avtal om turordning, i det fall det blir aktuellt. Det är dessutom möjligt att göra undantag från lagens turordningsregler om arbetsplatsen har färre än 10 anställda. Arbetsgivaren har då rätt att från turordningslistan undanta två arbetstagare som anses ha särskild betydelse för verksamheten, se 22 § 2st LAS. Som anställningstid avses all den tid som arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren, d.v.s. inklusive all den tid då arbetstagaren varit sjuk, föräldraledig eller tjänsteledig etc. (jfr proposition 1974:174 s. 55). Sammanfattningsvis har du alltså rätt att såsom anställningstid tillgodoräkna dig även den tid som du har varit tjänstledig. Hoppas svaret varit till hjälp! Med vänlig hälsning

Tjänstledighet

2009-12-28 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej! Jag arbetar nu som barnskötare på en skola och är fast anställd och jobbat där i 2 år. Jag ska nu ta tjänstledigt för att prova ett annat yrke i ett annat land. Kommer det beviljas tro?
Emma Nordin |Hej,Att få tjänstledigt för att prova på ett annat arbete är ingen lagstadgad rätt. Det är upp till din arbetsgivare att bevilja det eller att avslå en sådan ansökan. Prata med facket eller din arbetsgivare för att höra vad policyn på din arbetsplats är, och hur de har beslutat i den här typen av frågor tidigare.Lycka till!

Tjänstledigt för studier

2011-05-17 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej, jag är tjänstledig för studier då min man tillfälligt arbetar utomlands. Hur mycket måste jag studera, och vilka studieresultat måste jag ha för att behålla rätten till tjänstledighet för studier?
Louise Modin |Hej! Rätten att ta ledigt för studier regleras i lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för studier (https://lagen.nu/1974:981). Enligt den lagen finns det inga regler på hur mycket eller länga som du måste studera och du ska få tjänstledigt så länge som utbildningen pågår. Vad det gäller studietakten så står det i lagen att man får ledigt i den mån det är behövligt, vilket borde betyda att om du har en anställning på 100 % och utbildningen är på 50 % så får du bara tjänstledigt för 50 %. Vad det gäller studieresultat så måste du klara ett visst antal poäng och terminer för att få fortsätta på utbildningen, gör du inte det så får du inte gå kvar och då har du inte heller någon rätt till tjänstledigt. Exempelvis så kräver många utbildningar att an klara 45 poäng av 60 för att fortsätta nästa år. Sedan om du får bidrag från CSN så kräver de att du klarar 75 % av vad som är heltid på utbildning. Med vänlig hälsning

Återgång till arbete efter avbruten tjänstledighet

2011-04-01 i Tjänstledighet
FRÅGA |Om en arbetstagare har varit tjänstledig på halvtid för studier under 6-7 månader och vill komma tillbaka i förtid. När har denne rätt att börja om?
Emelie Gärde |Hej! Tjänstledighet för studier regleras av Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Enligt 10 § i nämnda lag har en arbetstagare som avbryter sin utbildning rätt att återgå i arbete. Om du som arbetstagare vill utnyttja denna rätt så skall du underrätta arbetsgivaren om att du vill börja arbeta igen. Din arbetsgivare är dock inte skyldig att låta dig att börja jobba igen tidigare än två veckor eller, om ledigheten har varat minst ett år, en månad efter det att han/hon mottog underrättelsen. Vill din arbetsgivare utnyttja sin rätt att skjuta upp återgången så skall han/hon genast underrätta dig om detta och samtidigt ange när du kan återuppta ditt arbete igen. Detta gäller dock ej i fråga om ledighet som sammanlagt motsvarar högst en arbetsvecka. Länk till Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning: https://lagen.nu/1974:981 Med vänliga hälsningar

Rätt att arbeta under lov vid tjänstledighet

2010-04-30 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej! Jag ska vara tästledig i 3år för studier, går det att under denna tid få återgå till arbetet för att jobba under lov och hur gör jag för att få göra det? Ska detta nämnas i min ansökan om tänstledighet?
Carina Persson |Hej! Studieledighetslagen (https://lagen.nu/1974:981) ger ingen rätt för arbetstagaren att arbeta under lov vid tjänsteledighet. Däremot kan du och din arbetsgivare göra en särskild överenskommelse om att du ska få arbeta under lov. Se i så fall till att överenskommelsen är skriftlig. Det är säkrare då muntliga avtal är svårare att bevisa i efterhand. Med vänlig hälsning

Tjänstledighet och sommarjobb

2009-11-12 i Tjänstledighet
FRÅGA |Jag är tjänstledig från mitt jobb under 2 år pga studier. Jag skulle vilja \"sommarjobba\" mellan terminerna på ett annat företag än det där jag är anställd pga bra erfarenhet inför kommande termin. Får jag det, eller finns det någon lag som hindar det.
Natalie Lindgren |Hej,Det är okej att sommarjobba mellan terminerna även om du har tjänstledigt från ditt andra jobb, det kan inte suspendera din tjänstledighet.Hälsningar