Kameraövervakning och inspelning av samtal

2017-09-29 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hej! Jag har haft en inneboende som har stulit, erkänt och bett om ursäkt flera gånger bara för att sedan fortsätta som förut. Såvitt jag kan se hittills så är det saker av mindre värden som försvunnit, men stulna är de likväl. Eftersom det är en "nyss vuxen" och värdet av det stulna är lågt så har jag försökt ta detta med jämnmod och vill givetvis inte anmäla i onödan. Tre chanser att ändra sitt beteende tycker jag dock räcker. Personen blev till slut uppsagd och valde själv att flytta ut omgående, men hotar nu att anmäla mig. Har jag gjort fel så får ju jag be om ursäkt och ta konsekvenserna av mitt eget handlande, det begriper jag.Det vore dock tacksamt att få hjälp med att reda ut detta innan jag själv belastar polisen/rättsväsendet med en anmälan och definitivt innan jag låter någon annan bostadsbehövande student flytta in. Frågor;1. Får jag ha avkännare som registrerar rörelser/en kamera riktad mot dörren i privata sovrum/utrymmen dit ingen annan har tillträde? Jag tänker mig en kamera som bara filmar när/om dörren till mitt eget sovrum öppnas. Dörren är alltid stängd och låst när någon mer bor här, så man måste ju först låsa upp innan man kan öppna. Nyckeln sitter naturligtvis inte i dörren, däremot är det en "vanlig" rumsdörr och den har en likadan nyckel som det rum som hyrs ut.2. Behöver jag i så fall varna den inneboende?3. Har jag brutit mot lagen när jag via mobilens mikrofon spelade in de samtal där jag konfronterar personen och då denna erkänner?
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!KameraövervakningVarför det finns regler som förbjuder kameraövervakning är för att skydda personers integritet. Innan man sätter upp en kamera bör man därför vara noga med var man placerar kameran och tänka på vems integritet som man eventuellt kan kränka. Det lagar som blir aktuella för detta är kamerövervakningslagens regler och personuppgiftslagen. Det krävs tillstånd för att få sätta upp en kamera på ett område där allmänheten har tillträde. Detta innebär att det inte krävs tillstånd att sätta upp en kamera i det privata. Men trots att det inte krävs tillstånd så måste man ändå se till så att man följer övriga regler i lagen. Reglerna säger i princip att det är OK att sätta upp en kamera så länge alla som övervakas har samtyckt till övervakningen. Även i vissa fall då det inte finns samtycke kan man ändå rättfärdiga kamerainspelningen med proportionalitetsprincipen, dvs att övervakningsintressen väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Att man satt upp en kamera för att förebygga, utreda och avslöja brott är ett sådant legitimt skäl. Jag tolkar det därför som att du inte behöver meddela inneboende om detta, särskilt med tanke på att kameran sätts upp i dina egna privata utrymmen.Spela in samtalDet är endast tillåtet att spela in ett samtal om man själv deltar i samtalet eller om man fått tillåtelse av den man spelar in att faktiskt spela in samtalet. I övriga fall är det olagligt enligt Brottsbalken 4 kap 9a § - Olovlig avlyssning, se här. Straffet för olovlig avlyssning är böter eller fängelse i högst 2 år.Eftersom att du själv deltar i det samtal som du spelar in är det därför tillåtet. Hoppas mitt svar hjälpte dig. Återkom om det är något mer du funderar över!Med vänliga hälsningar,

Medlemsregister för idrottsförenings förenlighet med PUL

2017-09-24 i PUL/GDPR
FRÅGA |Vi är en idrottsförening som funderar på att skapa ett google formulär för att ta emot medlemsansökan. Vi kommer då be om uppgifter som namn, adress och personnummer. Kan vi göra detta utan att bryta mot PUL?
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I en idrottsförening (ideell förening) kan det vara nödvändigt att registrera vissa uppgifter om sina medlemmar för att kunna sköta administrationen. Uppgifter som namn, adress och personnummer är sådana uppgifter som det kan anses vara nödvändigt för föreningen att ha. Att registrera just personnummer får göras om det kan anses klart motiverat, till exempel för att kunna identifiera medlemmar. Datainspektionen, som är den myndighet som ser till att PUL efterföljs, har uttryckt att det däremot är olämpligt att använda personnummer som medlemsnummer.Föreningen måste informera medlemmarna om vad uppgifterna kommer att användas till. Om föreningen avser att använda uppgifterna för att till exempel skicka ut direkt reklam så måste medlemmen få veta detta, helst och oftast i samband med att uppgifterna hämtas in. Vill föreningen publicera sitt medlemsregister på internet så är Datainspektionens rekommendation att man har samtycke från medlemmarna. Det finns vissa situationer då det krävs samtycke och vissa då det inte krävs samtycke, att fråga om lov först är alltså den säkraste vägen. Ett register där man kan söka efter medlemsuppgifter kräver samtycke från medlemmen/medlemmarna. Men om medlemsregistret publiceras som en lista eller PDF så krävs inget samtycke så länge inte publiceringen är kränkande för medlemmarna. Det som krånglar till det är att det skulle kunna vara kränkande att publicera uppgifter i strid mot en medlems vilja. Det säkraste är som sagt alltså att fråga om lov innan någon publicering av medlemsuppgifter sker.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Olovligt bygge preskriptionstid

2017-09-18 i ÖVRIGT
FRÅGA |Låt os säga att jag skulle ha byggt en gigantisk bunker (200+ kvadratmeter) och den är nu 10+ år gammal, fins det någon risk att jag tvingas riva den?
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline!Preskriptionstiden för olovligt byggande framgår av Plan och bygglagen 11 kap 20§ som lyder såhär. 11 kap 20 § 1a stycket - Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid. 2a stycket - Byggnadsnämnden får inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer än tio år från överträdelsen.3e stycket - Den tioårsgräns som anges i andra stycket gäller inte om överträdelsen är att någon olovligen har tagit i anspråk eller inrett en bostadslägenhet för ett väsentligen annat ändamål än bostadsändamål. Lag (2011:335).Detta innebär alltså att ifall du har byggt en bunker utan bygglov så kan inte kommunen meddela några förelägganden angående din bunker med den grund att du byggt den olovligen. Detta under förutsättning att inga andra skydd föreligger, exempelvis strandskydd eller dylikt. Jag hoppas att detta besvarar din fråga och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se. Mvh,

Betalning och avanmälan av TV-avgift

2017-08-27 i TV-licens
FRÅGA |Jag har 2 frågor om tv licens: Om jag är inneboende(ett rum i källaren på en villa) och han som äger huset har tv i vardagsrummet. Kan Radiotjänst då kräva mig på tv licens trots att jag personligen varken äger eller huserar på mitt rum någon utrustning som klassas som tv mottagare?Samt så har jag inte ägt någon tv sedan 2012 men dem har debiterat mig sen dess för jag tänkte inte på att avanmäla tidigare.Antar att jag inte har så stor chans att få det beloppet preskiberat?Hade hoppats att man i det avseendet hade setts som oskyldig tills motsatsen var bevisad, dvs att det skulle vara Radiotjänsts ansvar att bevisa att jag haft tv sen 2012 och inte mitt ansvar att rentvå mig.MVH: Michael.W
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt mig ska du inte behöva betala TV-avgift. I lagen står att den som innehar en TV-mottagare ska betala radio och TV-avgift till Radiotjänst i Kiruna (2a § lag om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst). Definitionen av en TV-mottagare är att det är en utrustning avsedd för att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program (exempelvis en TV eller en dator med TV-kort). Har du dock endast en dator med vanlig internetkoppling, en surfplatta eller dylikt behöver du inte betala TV-avgift. En ”vanlig” dator eller surfplatta är knappast huvudsakligen avsedd för, dvs gjord för, att ta emot utsändningar eller vidaresändningar av TV-program. Därmed kan inte TV-avgift krävas in för denna typ av apparatur, då dessa inte kan anses ha någon TV-mottagare i lagens mening (HFD 2014 ref 33). Då du, som jag tolkar frågan, är inneboende i ett rum som saknar denna typ av TV-mottagare som avses med lagen, ska du inte behöva betala någon TV-avgift. Betalning ska naturligtvis erläggas för TV:n i vardagsrummet, men denna borde rimligtvis Radiotjänst kräva ut av villaägaren, inte av dig som endast hyr ett rum i villan. Det blir dock svårt för dig att få tillbaka de pengar du betalat i ”onödan” sedan 2012. TV-avgiften ska nämligen betalas till dess att du anmäler att ditt avgiftspliktiga innehav har upphört (11 § lag om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst). Således spelar det ingen roll för din betalningsskyldighet huruvida du egentligen har någon TV eller inte. Så länge du inte avanmäler ditt innehav av TV-mottagare har Radiotjänst fortsatt rätt att kräva dig på betalning. Viktigt är därmed att du säger upp ditt innehav av TV-mottagare så snart som möjligt, då Radiotjänst annars kommer fortsätta debitera dig, oavsett om du har någon TV-mottagare eller inte. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Under vilka förhållanden har en näringsidkare rätt att ta en kreditupplysning?

2017-09-28 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hej, Igår köpta jag en dator på Media Markt. Betalning gjordes på deras hemsida och jag betalade med ett VISA Debit Card. Dvs Jag begärde inte någon faktura (kredit) eller delbetalning (kredit) utan betalade kontant med mitt Visa kort i förskott. Idag fick jag ett SMS där det visade sig att någon tagit kreditupplysning på mig. Det visade sig efter samal det det var Klarna, det bolag MediaMarkt använder för sina internetbetalningar som gjort det via Creditsafe. JAg framförde att "Ni har ingen anledning öht att ta en kreditupplysning på mig" De svarade "vi gör det för att ta reda på _vilka andra produkter vi kan erbjuda_" Det är definitivt inget "legitimt" skäl att ta en kreditupplysning, svarade jag, och jag vill att ni omedelbart tar bort den upplysningen. -svaret blev "det går inte"...Jag tänker inte nöja mig med det. Kan jag göra något eller är lagen sådan att trots att det står att det krävs "legitimt" skäl så kan bolagen agera på det vis de gör?
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När får en näringsidkare hämta en kreditupplysning?För att en näringsidkare ska få hämta en kreditupplysning om en privatperson krävs, som du redan har konstaterat, att det finns ett legitimt behov av informationen (9 § 1 st. kreditupplysningslagen). Det räcker inte med att näringsidkaren och privatpersonen har ingått ett avtal, utan det krävs att upplysningen behövs för att näringsidkaren ska kunna bedöma eventuella risker. När du köpte datorn betalade du på en gång, vilket givetvis innebär att ingen risk för näringsidkaren återstår.Media Markt påstår att kreditupplysningen har hämtats för att ta reda på vilka andra produkter de kan erbjuda dig. Jag kan inte uttala mig med säkerhet om huruvida detta är ett legitimt skäl eller inte. Enligt min mening kan dock en näringsidkare inte göra en kreditupplysning enbart för att utreda vilka andra tjänster som kan säljas till privatpersonen. Kreditupplysningslagens syfte är att ge näringsidkare möjlighet att bedöma risker vid avtal, inte att ge näringsidkare information om vilka kunder som kan vara intressanta att erbjuda andra tjänster.Mig veterligen finns ingen praxis från Högsta domstolen som klargör var gränsen för ett "legitimt behov" går. Svea hovrätt har dock avgjort ett mål (RH 1999:88) där en näringsidkare ansågs ha hämtat en kreditupplysning utan att ha haft legitima behov av informationen. Näringsidkaren hade på grund av en eventuell framtida rättsprocess mot en privatperson hämtat en kreditupplysning. I det här fallet bedömdes näringsidkaren sakna behov av att bedöma eventuella kreditrisker eftersom inget avtal fanns, och därför var kreditupplysningen inte tillåten.Förbudet mot att inhämta en kreditupplysning utan att ha legitima behov är straffsanktionerat. Den som bryter mot förbudet kan dömas till böter (19 § 2 st. kreditupplysningslagen).Kan en privatperson kräva att näringsidkare tar bort personuppgifter från sina register?Näringsidkare får bara behandla personuppgifter som är nödvändiga med hänsyn till ändamålet. Eftersom ett kundförhållande föreligger i ert fall har företaget därmed rätt att spara de uppgifter som är nödvändiga för att t.ex. kunna hålla koll på vilka ordrar som ska skickas. Det kan även vara nödvändigt att spara uppgifterna efter att ordern har skickats, t.ex. om det visar sig att varan är farlig och butiken därmed behöver återkalla den. Om det förhåller sig på det sättet som Media Markt har sagt, dvs. att informationen som framgick av kreditupplysningen enbart behövs för att ta reda på vilka andra produkter de kan sälja till dig, kan du begära att dessa uppgifter tas bort. Näringsidkaren får nämligen inte behandla personuppgifter som behövs för direkt marknadsföring om du skriftligen (t.ex. per mail) motsätter dig sådan behandling (11 § 1 st. personuppgiftslagen).Mitt råd till digJag kan tyvärr inte ge något klarare svar än så här utan att veta mer exakt vilket ändamål Media Markt har för behandlingen av personuppgifter. Mitt råd till dig är dock att kontakta Datainspektionen som är tillsynsmyndighet, både när det gäller kreditupplysningsverksamhet och behandling av personuppgifter. Du kan även skicka en skriftlig (och undertecknad) begäran till Media Markt om att få reda på vilka uppgifter som behandlas och ändamålet med behandlingen (26 § 1 st. personuppgiftslagen). Media Markt är skyldiga att lämna ett sådant utdrag kostnadsfritt en gång per kalenderår om du begär det. Av utdraget bör det framgå mer exakt varför Media Markt har sparat dina uppgifter, vilket också kan ge Datainspektionen underlag för att bedöma om någon överträdelse av reglerna har skett.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Vad innehållet ett belastningsregisterutdrag

2017-09-18 i ÖVRIGT
FRÅGA |Vad står i utdrag från belastningsregistret när man söker jobb hos fortifikationsverket säkerhetsklass 2?
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline!Lag (1998:620) om belastningsregister reglerar innehållet av ett utdrag från belastningsregistret. I lagens 3§ stadgas dess innehåll vilket lyder på följande vis:3 § Registret ska innehålla uppgifter om den som 1. genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott,2. har ålagts förvandlingsstraff för böter,3. med tillämpning av 30 kap. 6 § brottsbalken har förklarats fri från påföljd,4. på grund av åklagares beslut enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken, 9 eller 17 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare eller 46 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall inte har åtalats för brott, eller5. har meddelats kontaktförbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud, förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder eller tillträdesförbud enligt lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang, dock inte tillträdesförbud enligt 9 a § i den sistnämnda lagen.Det finns även vidare i 4§ vissa regler för utländska domar och beslut men ovan har du belastningsregistrets huvudsakliga innehåll. Sedan finns det ytterligare bestämmelser som reglerar hur länge en viss uppgift stannar i systemet, även kallat gallring. Detta kan vi exempelvis finna i lagens 16-18§§ men här är huvudregeln att uppgifterna gallras efter fem till tio år. Det finns givetvis undantag till detta och det går att utläsa ur paragraferna. Du frågor specifik om vad det står om dig i ett utdrag ur belastningsregistret när man söker jobb hos fortifikationsverket som har säkerhetsklass 2. Just belastningsregistret går det inte att besvara vad det står angående dig men ovan har jag visat dig allt som får stå. Utöver detta kan du läsa på denna lathund vad som fortifikationsverket ytterligare tar reda på om dig. Jag hoppas jag har hjälpt dig på vägen och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se. Ha en fortsatt trevlig kväll.Mvh,

Lagligt för Lexbase att publicera dom?

2017-09-04 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hej är det rätt av databasen lexbase.se att publicera domar som är över 5år gamla där det skett förlikning, avskrivning och parterna kommit överens. Det gäller ett tvistemål ang ej erlagd hyra som sedan länge är betald.
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Domar är enligt huvudregeln offentliga handlingar och kan därför krävas ut av vem som helst så länge det inte finns något undantag i 2 kap. tryckfrihetsförordningen. Det kan vara t.ex. om målet rör en minderårig eller känslig information om staten.Lexbase har utgivningsbevis och därför faller det under deras yttrandefrihetsskydd att dela offentliga handlingar utan att detta strider mot personuppgiftslagen (9 § andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen).Enligt justitiekanslerns (JK) huvudbeslut 699-14-31 klargjordes att JK inte tänkte väcka åtal mot Lexbase pga förtal men att det är fritt fram för var och en att rikta sina egna anspråk mot Lexbase. Förtalsbrott är dock mycket svåra att driva igenom speciellt om det bara rör sanna uppgifter.Jag kan alltså inte se något sätt för dig att få Lexbase att ta bort domen.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!Vänliga hälsningar,

Olika regler för övervakningskamera och att filma på allmän plats

2017-08-23 i ÖVRIGT
FRÅGA |Varför får man inte ha en övervakningskamera som får med gatan utanför, när det inte krävs samtycke för att fotografera/filma folk på allmän plats?
Malin Gustavsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln för fotografering och filmning på allmän plats i Sverige är att det är tillåtet att utan tillstånd eller samtycke. Vad gäller övervakningskameror som filmar platser dit allmänheten har tillträde har undantag införts, vilket innebär att tillstånd krävs (8 § kameraövervakningslagen). Syftet med tillståndskravet som finns i kameraövervakningslagen är att skapa en balans mellan behovet av effektiv kameraövervakning och intresset av att skydda den personliga integriteten hos de personer som kan komma att fastna på filmen (1 § kameraövervankningslagen). Anledningen till att reglerna skiljer sig åt mellan övervakningskameror på allmän plats och att fotografera/filma med vanliga kamera på allmän plats är alltså att lagstiftaren anser att det vid användning av en övervakningskamera finns ett större behov av att skydda den personliga integriteten. Ett motiv till denna ståndpunkt kan vara att en övervakningskamera sällan är lika synlig för förbipasserande som en vanlig kamera är. Ett annat är att en övervakningskamera har som syfte att just "övervaka" och därmed filma kontinuerligt. När en person är ute och filmar med en vanliga kamera på allmän plats sker detta vanligen inte i övervakningssyfte och dessutom inte med samma kontinuitet som en övervakningskamera.Hoppas det var svar på din fråga!Vänlig hälsning,