Grupparbete i privatjuridik

2019-11-29 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hej, Jag har ett grupparbete i privatjurdik och vi har fått ett case att jobba med. Vi undrar vad Johan har för rättigheter i det här sammanhanget och vad han kan göra mot Julias avsikter. Har Malin något att säga om det här?Julia och Johan gifte sig år 2000. De har ett barn tillsammans, Malin född 2001.De bor alla tillsammans i en hyresrätt om fyra rum och kök i centrala Stockholm.Lägenheten köpte Johan svart innan han träffade Julia.Åren går och Julia och Johan känner att de alltmer glider ifrån varandra. Saker och ting förbättras inte av att Johan efter det att han har sagts upp från sitt arbete drabbas av allvarliga alkoholproblem.I augusti 2018 beslutar sig Julia sig för att hon omedelbart vill skiljas. Hon säger också i samband med detta att hon vill att Malin ska bo med henne framöver och att det då blir lämpligast att hon (Julia) tar över lägenheten och att Johan flyttar ut därifrån.Johan blir chockad och förvirrad av beskedet.
Amanda Alwall |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Lawline besvarar dessvärre inte skolfrågor så tyvärr kan jag inte hjälpa dig med denna fråga. Jag hänvisar dig till relevant kurslitteratur på familjerättens område och lagtext.Lycka till!Med vänlig hälsning,

Lawline svarar inte på skolfrågor

2019-11-21 i TV-licens
FRÅGA |1) Redogör för innebörden och syfte med besiktningsprotokoll i samband med hyresgästs avflyttning.2) Redogör för de typer av anställningsformer som finns.3) Redogör för vilka grunder, vilka krav som ställs och i vilken omfattning en bostadshyresgäst på egen bekostnad får renovera bostadslägenhet.
Amanda Alwall |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Lawline besvarar dessvärre inte skolfrågor så tyvärr kan jag inte hjälpa dig med denna fråga. Jag hänvisar dig till kurslitteratur och lagtext.Lycka till!Med vänlig hälsning,

Ladda upp dokument

2019-10-29 i PUL/GDPR
FRÅGA |Kan man ladda upp dokument i samband med att jag ställer en fråga?
Lars Bergström |Hej!Du kan tyvärr inte ladda upp dokument i samband med din fråga här. Du kan däremot boka en tid med en av våra jurister om du vill ha hjälp med mer avancerade ärenden.Vänligen,

Är det tillåtet att filma en annan elev i ett klassrum?

2019-09-19 i PUL/GDPR
FRÅGA |Är det tillåtet att filma en annan elev i ett klassrum? Det är ju inte allmän plats men heller inte en privat bostad.
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Jag utgår från din fråga att det handlar om när en elev filmar en annan elev, men jag redogör ändå lite kort om hur det även ligger till om en lärare filmar en elev.På en allmän plats får man filma och fotografera en annan person, sålänge det inte kränker personen i fråga. Som du nämner räknas inte en skola som en allmän plats och inte heller som en privat bostad.Om filmandet är hänsynslöst och personen som blir filmad uppmärksammar detta är filmandet olagligt enligt 4 kap 7 § BrB (ofredande).Gäller desamma för lärare?Samma rättsläge gäller som utgångspunkt även för lärare. Däremot kan det finnas ytterligare regler som hindrar lärares rätt att filma elever.En sådan regel kan vara 6 kap 9 § skollagen (SkolL) som stadgar att lärare inte får utsätta elever för kränkande behandling. Med kränkande behandling avses sådant som inte är diskriminering, men som kränker en elevs värdighet enligt 6 kap 3 § SkolL En lärare bör därför vara väldigt försiktig med att ta bilder på eller filma elever.Om en elev utsätts för kränkande behandling har huvudmannen för skolan skyldighet att utreda omständigheterna och in förekommande fall vidta åtgärder (6 kap 10 § SkolL). Kränkande behandling från en lärares kan därför ge upphov till saklig grund för uppsägning enligt 7 § lagen om anställningsskydd.GDPRGDPR skulle eventuellt kunna hindra spridandet av bilder och filmer om det sker utan samtycke.Detta eftersom förordningen tar sikte på behandling av personuppgifter enligt artikel 2.1 i förordningen. Med personuppgifter avses allt som kan kopplas till en individ, således omfattas även bilder och filmer om det går att koppla till någon.Sammanfattningsvis är det lagligt för en elev att filma en annan elev i klassrummet, så länge filmandet inte är hänsynslöst eller inte kränker personen i fråga. Däremot bör man inte sprida runt filmen, eftersom det finns regler i GDPR som gör det olagligt, främst om det saknas samtycke för spridandet från personen som blivit filmad/fotograferad.Återkom gärna vid ytterligare funderingar,Med vänlig hälsning,

Behövs samtycke enligt GDPR för publicering i Facebookgrupp?

2019-11-26 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hej!Jag är administratör på en Facebook grupp med 6000 medlemmar. Medlemmarna i gruppen kommer alla från samma ort. Det har nu börjat komma upp gamla skolfoton från 80-talet där bild på person samt namn är upplagt. De flesta tycker detta är jättekul som inte har sett dessa gamla bilder på hur länge som helst. Det finns dock någon enstaka som anmäler detta och hänvisar till GDPR. Hur ska detta hanteras? Får vi ha detta uppe på sidan. Tack för svar!
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.GDPR gäller som huvudregel inte för privatpersoner vad gäller handlingar man företar inom sin privata sfär. Det finns dock handlingar som kan hamna utanför denna privata sfär, ett exempel på det kan vara om man på Facebook eller andra sociala medier publicerar bilder inför en större grupp människor. Enligt min bedömning, baserat på de omständigheter du uppger, bör du som gruppadministratör följaktligen falla inom GDPR:s tillämpningsområde. Du blir därför att anse som "personuppgiftsansvarig" för de personuppgifter som du kan komma att behandla i gruppen. En bild där det går att identifiera en person utgör en personuppgift i GDPR:s mening och detsamma gäller en persons namn. För att få behandla personuppgifter kräver GDPR att man har en så kallad laglig grund. Angående din situation bör du ha inhämtat samtycke från den person vars namn och bild behandlas i gruppen (se vidare Artikel 6.1a GDPR). Det jag råder dig att göra är att börja med att fråga personen om det är okej att bilden och namnet får vara kvar i gruppen. Om så inte är fallet bör du ta bort personuppgifterna. I sammanhanget tål att tilläggas att du alltid bör inhämta samtycke från berörda personer innan namn och bilder får vara kvar i gruppen om någon publicerar det. Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Krav på att lämna ut personnummer på anställda till försäkringsbolag - GDPR

2019-11-17 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hej!Vårt företag fick i uppdrag att åtgärda vattenskada. Nu begär uppdragsgivare från oss förutom faktura med detaljerad fakturaspecifikation som innehåller lista med allt använt material och antal arbetande timmar med datum, också personuppgifter på våra anställda som arbetade på just detta objekt inklusive deras personnumren samt kopior på materialfakturor samt kvitton. Motivering är att försäkringsbolag nöjer sig inte av bara vår faktura med fakturaspecifikation och vill inte därför betala. Min fråga är - får försäkringsbolag begära personuppgifter på arbetande anställda med tanke att företag ansvarar för utfört arbete och inte anställda personligen? Är det tillåtet enligt ny lag om hantering av personuppgifter skicka personlig information om anställda till tredje part om den inte är myndighet?
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.Tillämpliga lagrumBestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Dataskyddsförordningen (GDPR) och dess kompletterande lagstiftning som reglerar behandling av personuppgifter.Som huvudregel krävs samtyckeFör att försäkringsbolaget ska få rätt till era anställdas personuppgifter krävs det som huvudregel att de anställda har givit sitt samtycke till detta. Det framgår av 3 kap. 10 § i den kompletterande lagstiftningen till GDPR. Är det däremot så att era anställda inte samtycker till att ge ut sina personnummer får de bara ges ut om försäkringsbolaget kan styrka att deras krav är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller annat beaktansvärt skäl. Dessutom ska behandlingen uppfylla de krav som framgår av artikel 5 och 6 i GDPR som tar upp följande:"Artikel 5a) Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade (laglighet, korrekthet och öppenhet).b) De ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. c) De ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas (uppgiftsminimering)....""Artikel 6Behandling är endast laglig om och i den mån som åtminstone ett av följande villkor är uppfyllt:a) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.c) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.d) Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.f) Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn."RådOm det är så att era anställda inte ger sitt samtycke till att ge ut sina personuppgifter till försäkringsbolaget är min bedömning att ni i nuläget inte behöver göra det. För att försäkringsbolaget ska ha rätt att kräva dessa uppgifter krävs det att de klart kan motivera varför de behöver dem och att detta motiv väger tyngre än skyddet för era anställdas personuppgifter. Mitt råd till er är med andra ord att meddela er uppdragsgivare att ni inte kommer ge ut personuppgifterna i enlighet med den rådande lagregleringen på området och hänvisa till att försäkringsbolaget får ta kontakt med er direkt istället om de har ett motiverat skäl till behovet av dessa uppgifter.Jag hoppas att ni fick svar på er fråga och är det så att ni har några följdfrågor är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag er lycka till!Vänligen

Ser ni IP-adressen till den som skickar in en fråga till er?

2019-09-22 i PUL/GDPR
FRÅGA |Ser ni IP-adressen till den som skickar in en fråga till er?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline!Rådgivarna på Lawline kan inte se IP-adresser till personer som skickar in frågor till oss.Återkom gärna om du har ytterligare frågor,Med vänlig hälsning,

Kan jag begära skadestånd för att min operatör haft dataintrång?

2019-09-07 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hej lawline.Min operatör har råkat ut för dataintrång där någon eller några har kommit åt mina personuppgifter med personnummer och min data trafik. Dem har väldigt lättsam inställning till detta när jag ringer in till kundtjänst. Jag är orolig på vad personer kan göra med mina uppgifter. Kan man begära något form av skadestånd. Då jag anser att dem borde ha bättre skydd på mina privata uppgifter. Tack
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ansvar och eventuell skadeståndsskyldighet styrs i ditt fall av dataskyddsförordningen (GDPR) och lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.Dataskyddsförordningen ställer vissa krav vid behandling av personuppgifter. I kraven ingår bland annat att personuppgifter ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse, med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder (Art. 5.1f GDPR). Enligt art 24 GDPR ska det ske en riskbaserad ansats avseende riskerna för att säkerställas att behandlingen utförs i enlighet med dataskyddsförordningen. Vilka åtgärder som ska tas varierar efter en avvägning av riskerna vs konsekvenserna. Om risken är låg bör det tas rätt långtgående åtgärder ändå, samtidigt innebär det att om sannolikheten för risken är låg/försumbar och dessutom de negativa konsekvenserna för den registrerade är små/försumbara behöver det inte tas lika långtgående åtgärder. Tanken med den riskbaserade metoden är att det ska finnas en flexibilitet.Det du kan göra om du anser att din operatör inte behandlat dina personuppgifter i enlighet med GDPR i och med den läcka som uppstått är att du gör en anmälan till Dataskyddsinspektionen. Myndigheten kan granska företaget och även utdela höga sanktionsbelopp. Det finns även en möjlighet till civilrättsligt skadestånd i förordningen och dataskyddslagen. Varje person som lidit materiell eller immateriell skada till följd av en överträdelse av förordningen har rätt till ersättning från den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet för den uppkomna skadan. Personuppgiftsansvarig är i det här fallet antagligen din operatör, medan ett personuppgiftsbiträde är sådan som behandlar personuppgifter åt den personuppgiftsansvarige (Art 82 GDPR och 7 kap. 1 § dataskyddslagen).Det finns i förordningen inga bestämmelser eller riktlinjer för att bedöma skadeståndets storlek. Det innebär att bedömningen kommer att behöva göras enligt nationell rätt. Det finns ännu ingen prövning av skadestånd i förhållande till GDPR i Sverige. Däremot har HD fastslagit principer för mer eller mindre normerat skadestånd vid överträdelser av personuppgiftslagen (PUL). I rättsfallet betraktades skadeståndet av domstolen som en kränkningsersättning som ska kompensera känslor hos den skadelidande och ge upprättelse. Domstolen uttalade att i fall som inte är allvarliga bör ersättningen inte överstiga 5.000 kronor, i mindre allvarliga fall fastslog domstolen ett schablonbelopp om 3.000 kronor (jfr NJA 2013 s. 1046).För att få skadestånd kan du i första hand höra av dig till din operatör och försöka komma överens. Det är den enklaste vägen då du slipper väntetid, att gå till domstol med förhoppning om att få rätt. Om ni inte kan komma överens är min rekommendation att du anlitar en jurist till hjälp som tittar närmre på ditt ärende. Om du behöver få kontakt med en av Lawlines för ändamålet och vill ha en offert samt boka tid, är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,