Överklagande av beslut om TV-avgift

2006-10-01 i TV-licens
FRÅGA |För en vecka sedan damp det ner en faktura från Radiotjänst. Ingen kontakt med kontrollant har ägt rum. När jag ringde Radiotjänst sa kvinnan i luren att de hade ringt mig och att jag då hade medgett tv-innehav. Detta har inte hänt. Jag skickade in en begäran om omprövning i den där rutan de har på deras hemsida och förnekade att jag har tv. Idag fick jag svar där min avgiftsskyldighet kvarstår. Vad finns det för alternativ i detta läge?
Jacob Öberg |OMPRÖVNING OCH ÖVERKLAGANDE AV BESLUT SOM MEDDELATS AV RADIOTJÄNSTENEnligt lagen om TV- avgift kan man som privatperson begära att Radiotjänst AB omprövar ärendet. Rätten att begära omprövning kan utnyttjas hur många gånger som helst även om ens begäran saknar rättslig relevans (15 §, Lagen om TV-avgift). Om du är missnöjd med omprövningsbeslutet så kan du överklaga omprövningsbeslutet till allmän förvaltningsdomstol (21 §, Lagen om TV-avgift). Allmän förvaltningsdomstol är länsrätten i ditt geografiska område (22a § förvaltningslagen, FL, 14 § Lagen om allmänna förvaltningsdomstolar). I ditt överklagande ska du ange bland annat vilken ändring i Radiotjänstens beslut som du önskar att länsrätten ska meddela, vilket beslut som överklagats, ditt namn, postadress, telefonnummer, yrke, personnummer. Vidare ska överklagandet vara undertecknat av dig och du ska ange i överklagandet vilka omständigheter som stöder ditt överklagande. Att ange omständigheterna för överklagandet innebär helt enkelt att du i ditt överklagande anger att eftersom du ej medgivit TV-innehav och inte heller har TV så ska du ej betala TV-avgift, dvs. grunden för ditt överklagande (3,4 §§ Förvaltningsprocesslagen, FPL). Överklagandet ska lämnas in till Radiotjänsten för rätttidsprövning inom tre veckor frå det att omprövningsbeslutet meddelats men vara adresserat till Länsrätten (FPL 6a § och FL 23 § st. 2). Om överklagandet kommer in i rätt tid så kommer Länsrätten pröva överklgandet och förhoppningsvis fastslå att du ej behöver betala TV-avgift.Sammanfattningsvis så ska du enligt min mening följa dessa instruktioner och så fort som möjligt överklaga beslutet om TV-avgiften som enligt dina uppgivna uppgifter till synes helt olagligt påförts dig.

Rätten till egen bild

2006-07-03 i PUL/GDPR
FRÅGA |Om någon tar en bild på mig, har fotografen då rätt att lägga upp bilden på Internet? Ex i ett fotoalbum? Har han någon rätt att lägga upp bilden på sidor där man måste registrera sig för att få tillgång till att se bilden? Som till exempel alla dessa fest bilder som läggs ut på olika klubbars hemsidor. Tack på förhand.
Jacob Öberg |Not Valid Answer 1548

Var får man fotografera?

2006-08-09 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hur definieras en allmän plats? Är skolor och sjukhus allmänna platser? Får man fotografera fritt på en allmän plats? Och hur är det med att fotografera på platser som inte är allmänna?
Lorraine Sauvy |Hej!Allmän plats innebär varje plats, inom- eller utomhus, som är upplåten till eller annars besöks av allmänheten. Exempel på allmänna platser är vägar, gator, torg och parker. Skolor och sjukhus kan vara allmänna, men man bör tänka på att dessa anläggningar även kan drivas privat och det är då upp till ägaren att bestämma vad han/hon väljer att tillåta. På allmän plats är det fritt att fotografera, dock finns det vissa militära eller civila anläggningar som kan vara skyddade och som då inte får fotograferas. Detta skall i så fall var tydligt skyltat.Om du skall fotografera på en plats som inte räknas som allmän måste du ha ägarens godkännande, och om du fotograferar trots att du inte fått godkännande kan ägaren inleda en juridisk process mot dig.Kom ihåg att detta handlar om själva fotograferandet, hur du sedan använder bilderna är en helt annan fråga!Mvh

Får man samla in resutltat från matcher på webben?

2006-04-05 i PUL/GDPR
FRÅGA |1. Antag att jag vill samla in resultat från t.ex. fotbollsmatcher från webben och lägga dem på min webbsida. Får jag göra det utan upphovsrättsrestriktioner? Gör det någon skillnad om det är ett företag som har anordnat en tävling och skriver om den på deras hemsida (de kanske till och med har skrivit något längst ner på webbsidan om upphovsrätt), får jag ta resultatet av den tävlingen och lägga in på min hemsida då?2. Får jag lägga in resultaten i en databas så man söka efter dem, eller sätter PUL stopp där (vi kan anta att jag lagrar t.ex. vilka som gjort mål eller att det i stället handlar om en individuell sport) ? Jag skulle vilja säga att det är en journalistisk verksamhet, men innebär det att det är ok att lagra informationen i en databas?
Marie Wahlin |Hej! För att ditt agerande ska bli föremål för upphovsrättsintrång, måste det som du använder på din webbsida omfattas av upphovsrättslagens skydd. Det du vill göra är att samla in information från olika data – baser på Internet och i 49 § upphovsrättslagen regleras när någons katalog, tabell etc. är skyddat, se http://lagen.nu/1960:729. En databas kan sålunda enligt paragrafen vara skyddad antingen på grund av att i databasen ett stort antal uppgifter har sammanställts eller på grund av att databasen är resultatet av en väsentlig investering. Med detta menas helt enkelt att om du skulle ta stora delar av någons tabell där fotbollsmatcher sammanställts av någon eller att det ligger mycket jobb och pengar bakom sammanställningen föreligger ett intrång. Skyddet som lagen ger innebär att en databasproducent, som genom anskaffning, granskning eller presentation har gjort en kvantitets- eller kvalitetsmässigt sett väsentlig investering, därför har rätt att förbjuda utdrag och/eller återanvändning av hela eller en kvalitativt eller kvantitativt sett väsentlig del av databasens innehåll. Med databas avses en samling av verk, data eller andra självständiga element som sammanställts på ett systematiskt eller metodiskt sätt och som var för sig är tillgänglig genom elektroniska medier eller på något annat sätt. Du nämner nämligen att du vill lägga upp resultat från tävlingar där det noterats att de skyddas av upphovsrätten. Dessa torde kunna skyddas av URL om de kan ses som en tabell som uppfyller ovan nämnda. Det kan vara svåra avvägningsfrågor i dessa fall om de verkligen faller under lagens skydd eller inte. Jag har inte heller hittat några liknande prejudicerande fall, dvs. tidigare dömda fall som kan vara vägledande. Det bästa vore om du kontaktade sidan som haft tävlingen du är intresserad av att presentera på din sida för att få deras samtycke. Då får du ange källan och det kan från deras sida vara av intresse ur marknadsföringssynpunkt för deras verksamhet att du har med dem på din sida.Så länge du tar uppgifter från tidningar, resultat från sportblad, tv-nyheter och diverse webbsidor och själv sammanför dessa i din egna tabeller och system torde det inte vara något problem. Men om dessa skulle skyddas av upphovsrättslagen och du kopierar dem helt och hållet, skulle det kunna vara fråga om ett intrång och du kan komma att stämmas och få betala skadestånd till de drabbade. Att PUL skulle sätta stop för din verksamhet är tveksamt. PUL undantar fall där någon använder peronuppgifter i sin verksamhet av privat natur enl. 6 §, men vad jag förstått ska allmänheten kunna vända sig till sin sida för att söka resultat. I detta fall finns ett tidigare avdömt mål där en person lade upp känsliga personuppgifter på en hemsida utan samtycke ( RH 2004:51). I detta fall ansågs det vara ringa och det var därför straffritt. Att du endast kommer lägga upp vem som gjort mål i en viss match och liknande torde inte ens kunna anses som känsliga personuppgifter och ditt förfarande kommer troligen därför inte strida mot PUL. Detta kan jämföras med alla tidningar, tv – nyheter och andra sportblad där olika resultat läggs upp, vilka inte först har fått tillstånd av berörda personer för att få tala om resultaten från den match de spelat i och om det gjort mål eller inte. Skulle du dock ta upp känsliga uppgifter ( se 13 §) krävs att du får samtycke av personen i fråga samt att du vid automatisering av uppgifterna har ansökt om tillstånd för detta.Om du således beaktar ovan kan du därför lägga upp resultaten i din databas. För mer information angående PUL se http://lagen.nu/1998:204Detta är ett ganska klurigt fall och om du åsyftar att sikta på en större verksamhet på detta område, råder jag dig att vända dig till en etablerad jurist på området, för att få råd så att din verksamhet ska bli så riskfri som möjligt.Lycka till!Mvh