Tentafrågor och liknande uppgifter

2010-04-11 i ARKIV
FRÅGA |1.Claes ber Lennart om hjälp med fönsterputsning. De kommer överens om att Lennart skall putsa samtliga fönster i Claes lägenhet för 500 kr utan kvitto. Under arbetets gång tappar Lennart sin gummiskrapa från fönstret och ner på Observatoriegatan. Den träffar taket på en parkerad bil som därvid får lackskador. Från bilens tak studsar skrapan ut på gatan. En förbipasserande cyklist försöker väja och styr därför upp på trottoaren. Cykeln rammar Frida som faller till marken. Hon skadas inte personligen. Men hennes glasögon faller av och skadas. Dessutom tappar hon sitt hundkoppel. Hunden som blivit skrämd biter och skadar därvid farbror Gösta. Bilens ägare, Frida respektive Gösta undrar från vem eller vilka de har möjlighet att erhålla skadestånd? 2.10-årige Per leker tillsammans med sin jämnåriga kamrat Pål i Pers rum. Pers mor, Frida, som vill sitta ostörd och se på en VM-match i ishockey i TV, har sagt till pojkarna att hålla sig lugna. Efter en timmes allt livligare tumult i Pers rum går Frida dit. Just när hon öppnar dörren till rummet kastar Per en rejäl morakniv i avsikt att träffa väggen bakom Pål. Per missar emellertid och träffar i stället Påls ena hand. Har Pål rätt till skadestånd? I så fall från vem?
Emily Tomas da Costa |Hej Vi tillhandahåller juridisk rådgivning på ideell basis som syftar till att hjälpa privatpersoner och mindre företag med faktiska juridiska problem. Lawline besvarar inte tentamensfrågor eller dylika uppgifter. Syftet är förmodligen att du skall besvara dessa själv.

Rättsfall

2009-12-21 i ARKIV
FRÅGA |Hej Förlåt att jag stör. Det är bara en sak som jag undra över och hoppas ni kan hjälpa mig. Hur kan man hittar informationer om rättsfall som NJA 1975s,280 ? Det känns som det endast finns rättsfall från 1981 på webbet. Hoppas ni kan hjälpa mig. Tusen tack!
Andreas Vinqvist |Hej, Jag tror inte det finns några gratissidor på internet som har så pass gamla rättsfall. Däremot finns det en del andra sidor som kräver medlemsskap som har referat från de flesta rättsfall, tex zeteo. Om du inte har tillgång till exempelvis zeteo finns rättsfallen att läsa i tryckta rättsfallsregister. Vänligen

Pantsättning av aktier och teckningsoptioner

2009-12-16 i ARKIV
FRÅGA |Jag har pantsatt några aktier samt teckningsoptioner. Kan jag nu sälja dessa värdepapper trots att de finns hos panthavaren (banken)?
Natalie Lindgren |Hej, Generellt sett kan man säga att möjligheten att sälja aktierna beror helt på banken. Du måste åtminstone meddela banken dina planer och det kommer att kräva bankens samtycke att sälja aktierna och optionerna. Jag vet inte vilken policy banken har för sin långivning och ställandet av säkerhet, det är möjligt att du kan behöva lösa in hela lånet vid en försäljning av aktierna men det kanske finns lösningar där det finns en möjlighet att realisera en del av en depå utan att hela panten förverkas. Detta vågar jag inte gissa kring. Du kan börja med att gå igenom ditt avtal med banken för att få mer vägledning. Lycka till! Med vänlig hälsning

Rekommendera advokat

2009-10-30 i ARKIV
FRÅGA |Hej, vet någon om en bra advokat som kan hjälpa mig i ett ärende om förtal/förolämpning och skadestånd? tacksam för hjälp om detta.
Sven Lindblom |Hej, Lawline hjälper privatpersoner och företag med juridisk rådgivning. Att rekommendera någon specifik advokat kan vi dessvärre inte göra såhär på rak arm. MVH

Definitioner

2010-03-17 i ARKIV
FRÅGA |Hej! Jag har två frågor till er, den första frågan är vilka två huvudtyper som man "brukar" dela in tvister i? Samt även vilka tre olika metoder man kan utgå ifrån då det gäller att försöka fastställa "gällande rätt"?
Saga Wolgers |Hej! En vanlig uppdelning är tvistemål/brottmål. När det gäller tre olika metoder man kan utgå ifrån för att försöka fastställa gällande rätt är jag inte säker på hur du menar, men gällande rätt definieras av lagtexten, förarbetena och praxis.

Lawline löser inte skoluppgifter

2009-12-28 i ARKIV
FRÅGA |Har en uppgift jag inte kan hitta svaret på... Kan någon ge ett kort svar jag kan bygga vidare på? Frågan lyder: -För att ett ärende ska kunna prövas i sak krävs ett antal \"sakförutsättningar\" Vilka är dessa?
Gustaf Lidegran |Hej! Lawline är en ideell tjänst där juriststudenter hjälper till med problem från verkligheten. Denna fråga är helt teoretisk och är mycket lik övningsuppgifter i processrätt. Om den ändå bygger på ett verkligt problem är ni välkommen tillbaka med själva problemet men om det är en skoluppgift rekommenderar jag att du löser den själv eller i samarbete med kurskamrater. Vänliga hälsningar

Barn och närståendes undantag från vittnesplikt

2009-11-13 i ARKIV
FRÅGA |kan en minderårig (16år) vittna vid en bodelningsrättengång utan målsmans samtycke
Daniel Jessen-Winbo |Hej! För att vittna i en rättegång krävs inte målsmans samtycke vilket följer av att det anses som en allmän skyldighet för oss medborgare att vittne om domstolen begär det. Med andra ord kan alla vittna så länge de inte är parter i en rättegång vilket följer av 36 kap 1§ Rättegångsbalken (RB), se https://lagen.nu/1942:740#A3. Däremot är inte alla skyldiga att vittna. Vittnesplikt gäller bland annat inte för barn under 15 år och närstående personer till parterna i rättegången. Det framgår inte av förutsättningarna ifall 16 åringen är barn (i rätt nedstigande led) till de varom bodelningsrättegången gäller. Skulle minderåringen vara barn till någon av eller båda av parterna i rättegången behöver minderåringen inte vittna enligt 36 kap 3§ RB. Skulle nu minderåringen inte vara barn till någon av parterna är han/hon troligtvis skyldig att vittna om han/hon kallas. Skulle personen i fråga varit under 15 år skulle han/hon inte behöva vittna enligt 36 kap 4§ RB men då personen fyllt 16 år kan denna bestämmelse inte tillämpas. Värt att nämna är att om nu minderåringen hörs i rätten ska han/hon höras under ed enligt 36 kap 11§. 36 kap 13§ 3st om undantag för från att höras under ed för de som uppräknas i 36 kap 3§ gäller nämligen endast i brottmål. Med vänlig hälsning

Bodelning

2009-10-28 i ARKIV
FRÅGA |Ett sambopar äger en bostadsrättslägenhet gemensamt. Förhållandet upphör och man kommer överens om att den ena parten skall bo kvar. Den andra överför sin del av lägenheten och som kompensation friskrivs dennes betalningsansvar på befintliga lån. Lägenheten köptes för 1.750 kkr med lån på 1.500 kkr. Den som skall bo kvar betalade 250 kkr av egna medel vid köpet. Frågan är - måste bodelningshandling skickas till tingsrätten och finns bodelningshandling att ladda ner?
Andreas Vinqvist |Hej, Över bodelningen ska det upprättas en skriftlig handling som skrivs under av er båda. Lagtexten stadgar inga minimikrav på innehållet i detta dokument. I praktiken är det vanligt att parterna i den skriftliga bodelningshandlingen, mer eller mindre precist, dokumenterar hur tillgångar har delats. Efter NJA 1994 s 265 följer dock att det utöver underteckningarna inte krävs mer än att dokumentet intygar att bodelning skett. Bodelningshandlingen fungerar sedan som bevis för att bodelning skett och den behöver inte registreras eller skickas in någonstans. Exempel på bodelningshandling finns att ladda ner på internet, men ni kan lika gärna göra en egen. Skriv bara ner så precis ni kan hur samboegendomen delats och skriv under dokumentet. Vänligen,