Har en provanställd rätt till uppsägningslön?

2020-10-26 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Blir kontaktad av provanställd en fredag som meddelar att hon inte kommer och jobbar nästa dag (lördag) för att hennes man ska på svensexa! Vecka senare sänds ett sms att hon inte kommer till jobbet efter hennes helg för att hon ska provjobba hos annan arbetsgivare!Allt detta utan beviljad ledighet. När vi nu inte litar på hennes åtagande mot sin arbetsgivare har vi accepterat att hon har ny arbetsgivare och önskat henne lycka till. Nu vill hon ha 14 dagars lön som uppsägning?Vad gäller här?Med vänlig hälsning
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Din fråga gäller provanställningar. Denna tidsbegränsade anställningsform regleras i 6 § LAS. En grundläggande utgångspunkt är att både arbetsgivaren och arbetstagaren när som helst kan avbryta provanställningen, dessutom utan föregående uppsägningstid. Detta gäller så länge inte annat har avtalats mellan parterna (se 6 § tredje stycket LAS). Arbetstagaren har alltså inte rätt till uppsägningstid med lön om ni inte har avtalat om det.Det är emellertid så att en arbetsgivare som önskar avbryta en provanställning i förtid måste underrätta arbetstagaren om detta 14 dagar innan (se 31 § LAS). Detta är inte samma sak som att arbetstagaren har rätt till uppsägningstid, regeln i 31 § LAS är enbart en ordningsföreskrift, provanställningen kan fortfarande avbrytas direkt med stöd av 6 § LAS. Du som arbetsgivare riskerar dock vid utebliven underrättelse att bli skadeståndsskyldig gentemot arbetstagaren om denne väljer att väcka talan (se 38 § LAS). Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vilka skäl är giltiga för att avbryta en provanställning?

2020-06-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej. har en fråga, i mitt anställningsavtal står det så här. Detta avtal avser en Tillsvidareanställning som fastighetsskötare/snickare fr.o.m 2020-03-16.Det är en prövotid på sex månader i början av din anställning.vad gäller? har nu fått sparken för att jag tog upp om milersättning till jobbet, och då sparka dom mig och hittade på massa lögner istället om varför jag fick sparken. fick 2 veckors uppsägningstid, där det står att jag haft dålig attityd och dålig arbetsmoral enligt kunderna jag jobbat hos. Har frågat kunderna om detta och dem har inte klagat något på min attityd eller arbete.Tacksam för svar.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Utifrån formuleringen i ditt anställningsavtal verkar du ha ingått ett avtal om provanställning. Provanställningar är en tillåten form av visstidsanställning som regleras i 6 § LAS. Där framgår att en provanställning får vara högst sex månader och att den får avbrytas även före prövotidens utgång, om inte annat har avtalats. Med tanke på att du skrev på avtalet den 16 mars i år har sex månader inte passerat vid datumet du ställde din fråga och du var således fortfarande provanställd när din arbetsgivare valde att avbryta anställningen.Vid ett avbrytande av en provanställning finns det inte något krav på saklig grund för uppsägning eller liknande, vilket gäller vid uppsägning av tillsvidareanställda, utan arbetsgivaren behöver inte ens ange skälen till varför hen vill avbryta provanställningen i förtid. Utgångspunkten är således att arbetsgivaren kan säga upp arbetstagaren från sin provanställning av vilka personliga skäl som helst. Det finns inskränkningar där avbrytandet inte har ansetts okej, det har i praxis då rört sig om saker som diskriminering och föreningsrättskränkningar.Mot bakgrund av hur du beskriver situationen verkar det inte föreligga någon typ av diskriminering eller föreningsrättskränkning och din arbetsgivare har i ett sådant fall rätt att avbryta provanställningen i förtid, även med hänvisning till sådana "personliga skäl" som du beskriver.Din arbetsgivare underrättade dig även om avbrytandet av provanställningen två veckor i förtid och uppfyller således kravet på underrättelse enligt 31 § LAS.Så som jag bedömer situationen har din arbetsgivare inte gjort något fel eller brutit mot lagen. Jag skulle ändock råda dig att ta kontakt med ditt eventuella fackförbund och förklara den uppkomna situationen för dem. Om du skulle vilja ha hjälp av någon av våra verksamma jurister i ärendet kan du boka det här.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Är underrättelse enligt LAS samma sak som uppsägningstid?

2020-05-09 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag är uppsagd från min provanställning / jag tolkar avtalet som att jag har två månaders uppsägningstid om arbetsgivarensäger upp (på avtalet är provanställning ikryssad samt i rutan om uppsägning står det två månader.) Arbetsgivaren tvingade mig att skriva på papper där det står två veckor - på står att det är det som gäller och hänvisar till texten påbaksidan av avtalet där det står att arbetsgivaren ska underrätta om uppsägning vid provanställning 14 dagar innan...är underrättelse samma som uppsägningstid?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Huvudregeln när det gäller provanställningar är att de får avbrytas när som helst av båda arbetsgivare och arbetstagaren, utan föregående uppsägningstid (se 6 § tredje stycket LAS). Om annat har avtalats gäller emellertid detta mellan parterna. Om du och din arbetsgivare har avtalat om två månaders uppsägningstid är det således det som gäller mellan er.Texten som din arbetsgivare hänvisar till är inte uppsägningstid. Om en arbetsgivare önskar avbryta en provanställning i förtid ska hen underrätta arbetstagaren och dennes eventuella fackförbund om detta minst två veckor i förtid (se vidare 31 § första stycket LAS). Det synes vara denna bestämmelse som återfinns på baksidan av ert avtal. Det är alltså inte samma sak som uppsägningstid, denna underrättelsefrist är enbart en ordningsföreskrift och arbetsgivaren är skyldig att vidta denna underrättelse oavsett om uppsägningstid är avtalad eller inte. Tvåveckorsfristen har ingenting med eventuell uppsägningstid att göra.Du är alltså berättigad till din avtalade uppsägningstid på två månader enligt ert avtal.Mitt råd till dig är att informera din arbetsgivare om detta. En vägran av arbetsgivaren att respektera arbetstagarens uppsägningstid kan berättiga dig till både ekonomiskt och allmänt skadestånd enligt 38 § LAS. Jag tycker också att du ska kontakta ditt fackförbund angående saken, om du är medlem i ett sådant.Om du skulle vilja ha vidare hjälp i ärendet av någon av våra verksamma jurister kan du boka det här.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Uppsägningstid vid provanställning?

2020-02-28 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej har en fråga angående mitt anställningsavtal:Jag är prov anställd idag och har uppfattat det som att jag har rätt till två månaders uppsägningstid om företaget väljer att inte förlänga mitt kontrakt, stämmer detta?Anställningen kan sägas upp med en ömsesidig uppsägningstid om två månader från respektive part. Vid uppsägning har Bolaget rätt att skilja den Anställde från befattningen under uppsägningstiden eller del därav. Under provanställning gäller en ömsesidig omedelbar uppsägningsmöjlighet.7.2 I sådant fall har den Anställde rätt, om Bolaget så medger skriftligen, att ta annan anställning eller bedriva egen verksamhet utan annan inskränkning än vad som anges i bestämmelserna om konkurrens nedan. Inkomster som den Anställde därvid uppbär eller skäligen borde ha uppburit skall dock avräknas mot den Anställdes uppsägningslön.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Utgångspunkten när det gäller provanställningar är att de får gälla i sex månader (se 6 § första stycket LAS). Om provanställningen inte avslutas av arbetsgivaren eller arbetstagaren inom denna period övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning (se 6 § andra stycket LAS). Under en provanställning gäller normalt ingen uppsägningstid från varken arbetsgivarens eller arbetstagarens sida. Båda parter får således avbryta anställningen när de vill och några skäl för avslutandet behöver inte anges. Naturligtvis kan parterna avtala om en ömsesidig uppsägningstid, så länge den inte inskränker arbetstagarens rättigheter enligt lag (se vidare 2 § andra stycket LAS). En eventuell uppsägningstid för arbetstagaren är dock inte att se som en inskränkning av en rättighet, snarare är det positivt för arbetstagaren.Om jag ska tolka den text du har bifogat, vilken jag förmodar kommer från ditt anställningsavtal, verkar det dock som att stycket om uppsägningstid gäller tillsvidareanställningar. I din text finns meningen "Under provanställning gäller en ömsesidig omedelbar uppsägningstid". Den frasen, sett mot helheten av din text, får mig att dra slutsatsen att man som provanställd hos din arbetsgivare inte har någon uppsägningstid. I så fall säger ditt anställningsavtal samma sak som lagen; en provanställning får avslutas när som helst utan uppsägningstid. Om du vill undersöka saken närmare, eller om jag möjligtvis misstolkat utdraget ur ditt anställningsavtal, föreslår jag att du kontaktar ditt fack, om du är medlem i ett sådant. Du kan även boka en tid med en av våra verksamma jurister här om du vill ha ytterligare rådgivning.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

När har en arbetstagare rätt till återanställning?

2020-09-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! En vän har jobbat på en restaurang slutet på oktober 2019. Hon fick ett kontrakt då men blev uppsagd under corona. Hon har nu jobbat extra under sommaren heltid. Nu vägrar dem anställa henne igen trots att det går jättebra för restaurangen. Har hon rätt till ett nytt kontrakt. Har hört om att man har rätt till ett efter att man har jobbat en tid. Restaurangen har avtal med hrf. Hon ska prata med chefen idag, tacksam för snabbt svar
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar om din kompis har rätt till återanställning hos sin arbetsgivare genom den företrädesrätt som finns reglerad i lagen om anställningsskydd (LAS).En arbetstagare som sägs upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning i den verksamhet där de tidigare varit sysselsatta, förutsatt att man varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren (se vidare 25 § LAS). Arbetstagaren måste även anmäla sitt intresse om återanställning (se 27 § LAS). Något som ska observeras är att företrädesrätten enbart gäller när arbetstagaren nyanställer. Man har som arbetstagare alltså ingen företrädesrätt till återanställning enbart på den grunden att det nu går bättre för arbetsgivarens verksamhet.Reglerna om företrädesrätt hindrar inte heller en arbetstagare från hyra in personal istället för att återanställa arbetstagare. Endast i särskilda fall kan ett sådant agerande ses som ett försök att kringgå företrädesreglerna (se AD 2003:4). Även åtgärder som omplaceringar och befordringar går före företrädesrätten.Din kompis har alltså inte rätt till återanställning på företaget enbart på den grund att det nu går bättre för deras verksamhet.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

När kan en arbetsgivare avbryta en provanställning i förtid?

2020-05-11 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hejsan!Jag har varit anställd på en restaurang i 2 månader med 6 månaders provanställning som jag nu utan förvarning blivit uppsagd från av vad restaurangen säger "personliga skäl" och detta beror på enligt restaurangchefen att de fått in klagomål på min service från gäster. Detta kom helt och hållet som en överraskning för mig då all feedback jag fått från kollegor, överordnade samt gäster endast varit positiv.Vid min anställning så informerade jag även mina kollegor och överordnade om att jag är diabetiker, vilket kan påverka hur folk uppfattar mig vid blodsockerfall och liknanden. Det jag i grund och botten undrar lite om nu är ifall det har rätt att säga upp mig utan förvarning med omedelbar verkan baserat på dessa grunder? Jag är medlem i HRF, hotell- & restaurangfacket och restaurangen har inte kontaktat facket ang. min uppsägning.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Provanställningar är en tillåten form av visstidsanställning som regleras i 6 § LAS. Där framgår att en provanställning får avbrytas även före prövotidens utgång, om inte annat har avtalats. Denna möjlighet att avbryta provanställningen i förtid tillkommer både arbetsgivaren och arbetstagaren. Om du inte har avtalat någon uppsägningstid med din arbetsgivare kan din arbetsgivare alltså avbryta provanställningen när som helst.Det finns här inte något krav på saklig grund för uppsägning eller liknande, vilket gäller vid uppsägning av tillsvidareanställda, utan arbetsgivaren behöver inte ens ange skälen till varför hen vill avbryta provanställningen i förtid. Utgångspunkten är således att arbetsgivaren kan säga upp arbetstagaren från sin provanställning av vilka personliga skäl som helst. Det finns inskränkningar där avbrytandet inte har ansetts okej, det har i praxis då rört sig om saker som diskriminering och föreningsrättskränkningar.Mot bakgrund av hur du beskriver situationen verkar det inte föreligga någon typ av diskriminering eller föreningsrättskränkning och din arbetsgivare har i ett sådant fall rätt att avbryta provanställningen i förtid, även med hänvisning till sådana "personliga skäl" som du beskriver.Din arbetsgivare skulle dock ha underrättat dig om hens plan att avbryta provanställningen två veckor innan detta skedde. Även ditt fackförbund som du är medlem i skulle ha underrättats och ni skulle ha haft rätt till en överläggning med din arbetsgivare (se vidare 31 § LAS). Detta lagrum är emellertid endast en ordningsföreskrift. Det innebär att även om din arbetsgivare har brutit mot bestämmelsen, vilket hen synes ha gjort, kommer avbrytandet av din provanställning att bestå. Du kan dock vara berättigad till skadestånd på grund av din arbetsgivares underlåtenhet att underrätta dig och ditt fack i förtid (se vidare 38 § LAS).Jag skulle råda dig att ta kontakt med ditt fackförbund och förklara den uppkomna situationen för dem. Om du skulle vilja ha hjälp av någon av våra verksamma jurister i ärendet kan du boka det här.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vilket anställningsskydd har man om man är sambo med sin arbetsgivare?

2020-04-28 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad jag har för rättigheter och vad som gäller för mig? Min arbetsgivare är min sambo och nu vid deras ägarmöte så vill de säga upp mig.Eftersom jag inte omfattas av LAS och kan läsa mig till att familjemedlemmar undantas och inte ingår i turordningen vid uppsägning av arbetsbrist och att en sådan arbetstagare kan sägas upp sist av alla på arbetsplatsen. Så då undrar jag om detta stämmer Mvh Susanne
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Huvudregeln är att alla arbetstagare i allän och enskild tjänst omfattas av LAS (se 1 § första stycket LAS). Från lagens tillämpningsområde undantas dock bland annat arbetstagarens familj (se 1 § andra stycket LAS). I begreppet "familj" inbegrips enligt Arbetsdomstolens praxis även arbetstagarens sambo, oavsett om de har gemensamma barn (se till exempel AD 2000:97). Det stämmer alltså att du som sambo till din arbetsgivare inte omfattas av LAS.Detta kan innebära både fördelar och nackdelar för arbetstagaren i anställningsskyddshänseende. Dels är det som du säger så att vid en eventuell arbetsbristsituation hade du kunnat undantas från turordningen, och du hade alltså inte behövt sägas upp först även om du var den sist anställde på företaget. Det är emellertid också så att i och med att du är undantagen från LAS kan du bli uppsagd utan att det krävs saklig grund, vilket annars är huvudregeln för att man ska få säga upp en arbetstagare (se 7 § LAS). Du har inte heller rätt till någon uppsägningstid (jämför 11 § LAS).För din del betyder det alltså att om din arbetsgivare, som också är din sambo, behöver hen varken ha saklig grund eller ge dig rätt till uppsägningstid.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Måste arbetsgivaren säga upp någon som fyllt 67 år?

2020-02-26 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Har arbetsgivaren en absolut skyldighet att säga upp en arbetstagare som fyllt 65 (67) år även om arbetsgivaren vill behålla personen?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Arbetsgivaren har ingen skyldighet att säga upp en arbetstagare som fyllt 67 år. Tvärtom har arbetstagaren istället en rätt att kvarstå i anställningen tills denna ålder är uppnådd. Åldern har även i år höjts från 67 år till 68 år (se 32 a § LAS). När arbetstagaren uppnår denna ålder försvagas dock personens anställningsskydd. Bland annat kan personen sägas upp utan saklig grund (se 33 § LAS) och personen har inte rätt till längre uppsägningstid än en månad, oavsett hur länge hen har arbetat hos arbetsgivaren (se 33 b § LAS).Svaret på din fråga är alltså att arbetsgivaren inte har någon skyldighet att säga upp en arbetstagare som fyllt 68 år. Om både arbetsgivaren och arbetstagaren vill att anställningsförhållandet ska fortsätta är det inget som tvingar arbetsgivaren att säga upp arbetstagaren.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,