Får man starta upp en konkurrerande verksamhet under sin uppsägningstid om man inte börjar arbeta i verksamheten förrän uppsägningstiden är över?

2021-04-27 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!I min nuvarande anställning (IT-konsult) har jag en konkurrensklausul. Det jag undrar över vad detta egentligen betyder.Mina tankar är att starta ett eget konsult AB efter att jag lämnar in min uppsägning, och sedan när uppsägningstiden är över (3 månader) börja arbeta i mitt egna AB och hitta uppdrag och så vidare.Det vill säga att jag inte kommer göra något med mitt AB fören uppsägningstiden är över.Går detta emot klausulen? Nedan står klausulen.Den Anställde får inte under anställningstiden för egen eller för någonannans räkning utföra arbete eller bedriva ekonomisk verksamhet somkonkurrerar med FÖRETAG. Den Anställde får inte heller åta sig annanbisyssla i en omfattning som verkar hindrande i arbetet. Den som tänkeråta sig sådan bisyssla bör först rådgöra med sin närmaste chef på FÖRETAG
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att börja med att beskriva lite generellt om lojalitetsplikt och konkurrensklausuler, för att sedan gå in närmre på din situation. Lojalitetsplikt Till att börja med ska sägas att arbetstagare har en lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare. Det innebär bland annat att en arbetstagare under anställningen inte får starta konkurrerande verksamhet. Att starta konkurrerande verksamhet under anställningen är något som Arbetsdomstolen har sett allvarligt på. En arbetstagare som under anställningen bedriver konkurrerande verksamhet anses ofta grovt ha åsidosatt sina ålägganden mot arbetsgivaren och kan därför avskedas och dessutom bli skadeståndsskyldig gentemot arbetsgivaren. Huvudregeln är att lojalitetsplikten upphör när anställningen avslutas. Då är det i princip fritt fram för den före detta anställda att bedriva med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet. Detta kan dock inskränkas genom en så kallad konkurrensklausul. Konkurrensklausul En konkurrensklausul kan ingås mellan arbetsgivare och arbetstagare och innebär ofta att arbetstagaren inte får bedriva någon konkurrerande verksamhet efter anställningens upphörande. Om arbetstagaren gör detta trots konkurrensklausulen kan denne göra sig skyldig till kontraktsbrott och kan tvingas betala skadestånd till sin före detta arbetsgivare. Din konkurrensklausulAv det du beskrivit verkar det som att din konkurrensklausul säger att du inte får bedriva konkurrerande verksamhet under anställningstiden. Med anställningstiden avses även uppsägningstiden. Det betyder att din anställningstid inte är slut förrän uppsägningstiden är över, och att du inte under uppsägningstiden får bedriva konkurrerande verksamhet. Detta följer även av lojalitetsplikten som jag beskrev tidigare. I din fråga undrar du om du får starta upp din konkurrerande verksamhet under anställningen, om du inte börjar arbeta i din verksamhet förrän uppsägningstiden är över. Att agera i strid mot lojalitetsplikten innebär inte bara att faktiskt bedriva konkurrerande verksamhet. Det innefattar också att under pågående anställning (alltså även under uppsägningstiden) förbereda uppstart av konkurrerande verksamhet. Mitt råd till dig är därför att vänta med att starta upp din verksamhet till det att din anställning upphört, det vill säga när din uppsägningstid är slut. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga. Lycka till! Med vänlig hälsning,

Har jag blivit uppsagd/avskedad på rätt sätt?

2021-03-01 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej. Jag har utan förvarning blivit uppsagd på mitt jobb. Jag jobbar som personlig assistent och haft lite dispyt med min kundansvarig. Kunden jag jobbar hos är starkt emot att jag blivit uppsagd men han blir inte hörd av ansvarige. Jag fick reda på av mina kollegor att jag blivit uppsagd. Jag har inte fått veta varför samt att jag har rätt till 14 dagars uppsägningstid vilket kundansvarig har tagit bort med. Får man säga upp någon på detta sätt?
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Till att börja med vill jag säga att jag beklagar det som hänt dig. Jag tolkar din fråga som att du undrar om det varit korrekt av din arbetsgivare att säga upp dig på det här sättet. Jag tolkar också din fråga som om du blivit av med din uppsägningstid, alltså att du har fått sluta direkt. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av lagen om anställningsskydd (LAS). Uppsägning och avskedAv din fråga framgår inte vilken anställningsform du har. Det vanligaste är dock att man har en tillsvidareanställning. Om inget är sagt om din anställningsform, utgår man från att du har en tillsvidareanställning (4 § första stycket LAS). För att en tillsvidareanställning ska upphöra krävs uppsägning eller avsked. Uppsägning kan bero på att man har arbetsbrist på arbetsplatsen eller på grund av personliga skäl. Personliga skäl innebär att man misskött sig på något sätt. Vid uppsägning har man rätt till uppsägningstid (4 § andra stycket LAS). Avsked beror alltid på personliga skäl och innebär att man får sluta direkt, utan uppsägningstid (4 § fjärde stycket LAS). Ett avskedande får ske om arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren (18 § första stycket LAS). Det kan till exempel vara stöld från arbetsgivaren, våld eller hot om våld mot arbetsgivaren eller medarbetare eller allvarlig illojalitet.Om du skulle ha en allmän visstidsanställning (5 § LAS), alltså att du är anställd med ett startdatum och ett slutdatum, så upphör anställningen när den avtalade tiden löper ut. Även en allmän visstidsanställning kan avslutas på grund av avsked. Du har blivit avskedad När du beskriver att din arbetsgivare har tagit bort din uppsägningstid tolkar jag det som att du inte fått någon uppsägningstid alls. Det är att likna vid ett avsked. Det betyder att du har blivit avskedad, inte uppsagd. Du beskriver att du haft en dispyt med din arbetsgivare och jag tolkar det som att detta är anledningen till varför du blivit avskedad. Det beror på allvarligheten av dispyten om din arbetsgivare har haft rätt att avskeda dig eller inte. Som jag skrev tidigare kan stöld från arbetsgivaren, våld eller hot om våld mot arbetsgivaren eller andra medarbetare vara grund för avsked. Även allvarlig illojalitet kan vara grund för avsked, som till exempel att avslöja yrkeshemligheter i syfte att skada arbetsgivaren. Eftersom jag inte vet något mer än att ni haft en dispyt, är det svårt för mig att svara på om din arbetsgivare haft rätt att säga upp dig eller inte. Får inte baseras på något som hände för mer än två månader sedanAv din fråga framgår inte när dispyten inträffade. Om er dispyt skedde för mer än två månader sedan, får inte enbart dispyten vara anledningen till att du blivit avskedad (18 § andra stycket). Att du fått höra av dina kollegor att du blivit uppsagdAtt du fått höra av dina kollegor, och inte av din arbetsgivare, att du har blivit avskedad är problematiskt. Ett avskedande ska vara skriftligt och ska lämnas till dig personligen (19 § första stycket och 20 § första stycket LAS). Om du säger till din arbetsgivare att du vill veta varför du blivit avskedad så är arbetsgivaren tvungen att uppge det (19 § tredje stycket LAS). Att inte avskedandet är skriftligt innebär inte att avskedandet är ogiltigt. Det betyder bara att du kan få skadestånd för att avskedandet inte gått rätt till. Underrättelse om avskedandet en vecka i förväg En arbetsgivare som vill avskeda en arbetstagare måste informera honom eller henne om det minst en vecka i förväg (30 § första stycket LAS). Din arbetsgivare skulle alltså informerat dig i förväg, och om du är med i facket skulle din arbetsgivare ha informerat din fackförening också. Har avskedandet varit korrekt?Eftersom jag inte känner till alla omständigheter i ditt fall är det svårt för mig att svara på om avskedandet verkligen gått rätt till. Att du inte fått ett skriftligt avskedande kan däremot leda till skadestånd om du går till domstol. Hur du kan gå vidare med din frågaMin rekommendation till dig är att vända dig till facket om du är fackligt ansluten. Om du inte är fackligt ansluten och anser att din arbetsgivare inte haft rätt att säga upp dig eller att själva avskedandet varit felaktigt kan du ta ditt fall vidare till domstol. Vill du få mer juridisk hjälp av våra jurister på Lawline är du välkommen att höra av dig till info@lawline.se. Hoppas att du känner att du fått hjälp med din fråga. Med vänlig hälsning,