Tidigare brottslighet - skäl för uppsägning?

2021-07-12 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag har en fråga om tidigare brottslighet som grund för uppsägning av anställningsavtal. En person är tidigare dömd för våldtäkt och har avtjänat straffet. Han får några år senare anställning som handläggare på Försäkringskassan. Frågor om tidigare brottslighet aktualiserades inte vid anställningsförfarandet. Någon tid efter anställningens påbörjan får arbetsgivaren kännedom om den tidigare domen. Fråga: Utgör det tidigare brottet saklig grund för uppsägning?
Peter Pargell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Lagrum: 7 § lagen om anställningsskyddUpplysningar om tidigare brottslighet?Det ankommer på arbetsgivaren att ställa de frågor som den anser är relevanta för bedömningen av arbetstagarens lämplighet. Om arbetstagaren inte tar upp sådana omständigheter som innebär saklig grund för uppsägning kan det dock anses som svikligt beteende (vilket i sig kan utgöra skäl för uppsägning). Saklig grund för uppsägning? Vid uppsägning på grund av personliga förhållanden görs en avvägning där den anställdes intresse av att behålla anställningen och arbetsgivarens intresse av att upplösa arbetsförhållandet vägs mot varandra (AD 2014 nr 85). Det krävs i regel att arbetstagaren har brutit eller misslyckats med att uppfylla något som är av väsentligt intresse för arbetsgivaren. Om brottsligheten äger utanför arbetsplatsen måste arbetsgivarens skäl därför vara tungt vägande. Av förarbetena framgår det att det ska vara ett brott som är ägnat att allvarligt skada förhållandet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Bedömningen av arbetsgivarens skäl att avsluta arbetsförhållandetTungt vägande skäl kan exempelvis vara att arbetstagaren på grund av brottet uteblir från arbetet i en längre tid. I din fråga har straffet redan avtjänats och några tungt vägande skäl på grund av det föreligger därför inte. Brottslighet som har ägt rum långt bakåt i tiden innan anställningsförhållandet och för vilken det saknas ett samband med utövandet av yrket talar för att det inte är skäl för uppsägning (AD 2000 nr 81).Andra skäl kan vara att arbetsgivarens förtroende för den anställde har skadats. När det gäller denna punkt blir bedömningen olika beroende på vilken typ av arbete det är fråga om. En kriminalvårdare gjorde sig skyldig till narkotikabrott under anställningsförhållandet men utanför arbetsplatsen. Omständigheterna var sådana att de ansågs vara ägnade att skada förhållandet mellan kriminalvårdaren och arbetsgivaren (staten) (AD 2005 nr 86). Domstolens resonemang byggde på att en av kriminalvårdens mest centrala uppgifter är att motverka narkotikahantering och verka för rehabilitering. Kriminalvårdens befogade krav på trovärdighet liksom att det förelåg en säkerhetsrisk låg bl.a. till grund för domstolens avgörande. Ytterligare omständigheter som väger in är vilken ställning den anställde har på arbetsplatsen. Är det fråga om en anställd med mycket ansvar bedöms förtroendeskadande gärningar generellt sett hårdare (AD 2014 nr 85). Hoppas att det blev lite klarare för dig!

Saklig grund vid uppsägning: brott utanför arbetsplatsen

2021-04-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej jag och en kompis åkte ditt för ringa narkotikabrott häromdagen. Dom hitta bara rester av cannabis i min snusdosa. Både jag och min vän erkände vårat brott och ska få dagsböter. Jag oroar mig mest över mitt jobb då ja jobbar inom hemtjänsten. Har verkligen inte råd att förlora detta jobb. Är det något jag kan göra som kan minska risken att få sparken.
Peter Pargell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är ovanligt att en arbetstagare blir uppsagd p.g.a. brott utanför tjänsten (när det gäller brott i tjänst görs däremot i regel en hårdare bedömning). För att en arbetsgivare ska kunna säga upp en arbetstagare krävs nämligen saklig grund (7 § lagen om anställningsskydd). Bedömning av saklig grund vid brott utanför arbetsplatsenNär det gäller brott som en arbetstagare har begått utanför arbetsplatsen krävs det enligt praxis en bedömning i det enskilda fallet. En avvägning görs där ditt intresse av att behålla anställningen och arbetsgivarens intresse av att upplösa arbetsförhållandet vägs mot varandra. Vilka omständigheter som ingår i en sådan avvägning varierar beroende på hur situationen ser ut i det enskilda fallet. I bedömningen görs en sammanvägning av personliga omständigheter, så som längden på ditt anställningsförhållande, din sociala situation osv. Sedan vägs detta mot arbetsgivarens intresse av att upplösa arbetsförhållandet. Ditt handlande måste innebära ett tungt vägande skäl för arbetsgivaren ska ha saklig grund att säga upp dig (se vidare AD 2008 nr 2). Vissa tjänster innebär större krav på arbetstagarens integritetVid vissa typer av anställningsförhållanden där arbetstagarens tjänst innebär stora krav på integritet och laglydnad kan brottsligheten väga tyngre. Brott som vid en annan typ av tjänst inte skulle utgöra saklig grund för uppsägning kan då utgöra saklig grund för uppsägning. Det har förelegat saklig grund för uppsägning då en yrkesofficer gjort sig skyldig till misshandel och ofredande av sina barn (AD 2014 nr 85). Det har inte förelegat saklig grund för uppsägning då en banarbetare gjort sig skyldig till misshandel, grovt rattfylleri, smitning och stöld (AD 2002 nr 26). SammanfattningsvisSammanfattningsvis måste det vid brott som sker utanför arbetet föreligga tungt vägande skäl för att arbetsgivaren ska säga upp dig. Vidare måste arbetsgivaren innan uppsägning pröva om situationen går att lösa genom en omplacering på arbetsplatsen (7 § andra stycket lag om anställningsskydd).Förtydligande: avsked/uppsägningOm du med "sparken" menar avsked ska det också tilläggas att ett avsked är en annan sak juridiskt än en uppsägning. Ett avsked innebär att arbetsgivaren avslutar arbetsförhållandet utan någon uppsägningstid. För att arbetsgivaren ska kunna avskeda en arbetstagare ställs än högre krav på att arbetstagaren ska ha betett sig vårdslöst eller ohederligt. Arbetstagaren ska ha grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren (18 § lag om anställningsskydd). Arbetsgivaren måste visserligen meddela arbetstagaren en vecka innan avsked (30 § lag om anställningsskydd). Hoppas att det blev lite klarare för dig!