Måste man arbeta under sin uppsägningstid?

2021-08-16 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag har sagt upp mig och har 3 månaders uppsägningstid från mitt arbete. Dock vill arbetsgivaren under denna tid flytta verksamheten och de anställda utomlands och jag vill inte följa med. Kan jag få gå tidigare trots uppsägningstid?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om anställningsförhållanden återfinns i lagen om anställningsskydd (LAS). En arbetstagare är som huvudregel skyldig att arbeta under sin uppsägningstid. Däremot är denna huvudregel inte tvingande, innebärande att det finns möjlighet för en arbetstagare att bli arbetsbefriad. Med arbetsbefrielse avses att arbetstagaren och arbetsgivaren gemensamt kommer överens om att arbetsgivaren inte ska arbeta eller stå till arbetsgivarens förfogande under uppsägningstiden. Det finns inga krav på särskilda skäl/motiv för att beviljas arbetsbefrielse utan det ligger i arbetsgivarens händer. Arbetsgivaren är dock inte skyldig att bevilja dig arbetsbefrielse utan får välja själv vad denne vill besluta om i din situation. Bra att veta är att du under uppsägningstiden har rätt till samma lön och anställningsförmåner som innan uppsägningen, 12§ LAS. Detta innebär att skulle du bli arbetsbefriad under uppsägningstiden kommer din lön att utgå som vanligt. Skulle du däremot få en ny anställning under tiden har din arbetsgivare rätt att göra avdrag på lönen förutsatt att ni inte kommer överens om annars, 13§ LAS. Se här till att ur ett bevishänseende skriva en skriftlig överenskommelse gällande arbetsbefrielsen. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Får min arbetsgivare dra av lön för skada jag åsamkar och hålla inne min lön hur denne vill?

2020-09-01 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |HejSka försöka göra en lång historia kort.Jag jobbade på ett transportföretag, utan kollektivavtal och jag är själv heller inte medlem i något fackligt. Det gäller en provanställning, nattjobb, schema, timlön. Efter en rad olika händelser sa jag upp mig, men jag har några funderingar kring följande.En dag så körde jag bildelar till en firma, bland annat ett bilbatteri. Det visade sig att batteriet var trasigt, jag hade missat det och levererat ändå. Efter spekulationer kom vi fram till att batteriet hade gått sönder i en annan transport ner till vår terminal, innan jag lastade och körde iväg det, alltså är jag inte skyldig till detta. Ändå påstår chefen att det kommer att dras från min lön, eftersom jag var slarvig och inte kontrollerade innan lastning. Får chefen i detta fall dra av pengar för skadat gods på min lön?När jag tillslut sa upp mig åkte jag in för att lämna alla saker, skulle även skriva på ett uppsägningspapper, (det var han som provocerade fram min uppsägning), men han var inte där trots att vi hade bestämt. Pappret som han så gärna ville ha skickade han sedan på mejl och ville jag skulle skriva på, och skicka i retur. Jag skickade pappret men han hann inte få det innan löningsdagen. Han skrev till mig att slutlönen betalas ut när han fått pappret. Kan han hålla inne lönen pga det? Isåfall, hur länge? Det drabbar ju mig hårt som har hyra som ska betalas. Finns det något jag kan göra nu när lönen blir fördröjd, eller i värsta fall inte betalas ut alls?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag ska försöka att svara på din fråga så gott jag kan och för att underlätta läsningen kommer jag dela upp händelserna i två kategorier. Skadat batteri och lön: Även om du påstår att du inte ansvarar för skadan på batteriet tycker jag det är av högsta relevans att ändå lyfta vad som hade hänt ifall du faktiskt varit ansvarig. Detta då argumentationen är till fördel för dig. Vad gäller skada som du vållar genom fel eller försummelse i tjänsten, har din arbetsgivare en skyldighet att ersätta denna skada. Man brukar tala om principalansvaret som i detta fall regleras i 3 kap. 1§ p. 1 Skadeståndslagen (SkL). Vad som är att betrakta som i tjänst har varit upp till diskussion, men man har i allmänhet sagt att handlingar som företas under tjänstetid i är vållande i tjänsten. Du som arbetstagare kan enbart bli ansvarig för den skada du vållar om det förelegat synnerliga skäl med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter, 4 kap. 1§ SkL. Rekvisitet synnerliga är väldigt högt ställt och det är fåtal gånger en arbetstagare når upp till den. Det som hände med batteriet skulle jag därför säga inte är att betrakta som synnerliga skäl. Arbetsgivarens principalansvar ger denne ingen frihet att dra pengar från din lön. Din lön ska skyddas så långt det går och därför finns lag (1970:215) om arbetsgivarens kvittningsrätt. Om din arbetsgivare kan visa att skadan orsakats av din försumlighet uppstår en fordran på dig och lagen ställer då upp krav på när kvittning får ske. Däremot får inte din arbetsgivare kvitta hur som utan måste komma överens med dig om att dra av skadan från nästa lön eller liknande. Ditt godkännande behövs alltså, annars kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig mot dig. I vissa fall kan pengar dras utan medgivande, men det fordrar oftast uppsåtligt handlande, vilket inte är aktuellt i ditt fall. Uppsägning och lön: Enligt 12§ lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) har du som uppsagd rätt att under din uppsägningstid få behålla din lön även om du inte får några arbetsuppgifter alls. I ditt fall som provanställd har du ingen uppsägningstid, men av din bakgrundsinformation har jag tolkat det som att uppsägningen inte blev fullbordad förens efter din arbetsgivare fick uppsägningspappret. Utifrån de allmänna avtalsrättsliga reglerna bör därför din provanställning fortfarande vara giltig under löningsdagen. Med det sagt ska du ha rätt till din lön som vanligt. Eftersom det inte finns några godtagbara skäl för din arbetsgivares beteenden (baserat på det du angivit) kan du som arbetstagare ha rätt till skadestånd. Att arbetsgivaren olovligt håller inne din lön är ett avtalsbrott eftersom du enligt avtalet har rätt till löm. Se 38§ LAS. Innan du väljer att gå vidare med ytterligare åtgärder, rekommenderar jag dig att prata med din arbetsgivare igen och ange det som tagits fram här.Jag hoppas allt ordnar sig för dig!Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Gäller samma uppsägningstid för någon medlem i ett fackförbund som för någon som inte är?

2020-09-05 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Är det samma uppsägningstid för en 55+ med anställning över 10 år och inte medlem i facket som en 55+ med anställning över 10 år och medlem i facket. Arbetsgivaren har kollektivavtal.
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Beroende på hur länge man arbetat kommer uppsägningstiden man får variera. För en arbetstagare med en sammanlagd anställningstid om minst tio år, gäller en uppsägningstid på högst sex månader, 11§ Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). För en arbetstagare som fyllt 68 år gäller däremot inte en uppsägningstid längre än en månad, 33 b§ LAS. Kollektivavtal kan påverka längden på uppsägningstiden och det är inte ovanligt att kollektivavtal anger längre uppsägningstider än lagen. Detta följer av LAS dispositiva karaktär som ger utrymme för kollektivavtal att avtal om annat så länge det inte upphäver eller inskränker arbetstagarens rättigheter enligt lagen, 2§ st. 2 och 4 LAS. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Kan jag få sparken för att jag reser trots avrådan?

2020-08-21 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, Jag undrar om man kan få sparken om man väljer att resa vid en avrådan om det blir en lockdown?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Förutsättningarna för att din arbetsgivare ska kunna avskeda dig är att du grovt ska ha åsidosatt dina åligganden mot arbetsgivaren, 18§ Lag (1982:80) om anställningsskydd, hädanefter förkortad LAS. Här brukar det ofta röra sig om brottsligt beteenden som t.ex. stöld från arbetsplatsen. Det krävs mycket till för att man ska bli avskedad och jag ser inte att ditt val att resa skulle utgöra en sådan grund. En mildare form av avsked är uppsägning som enbart blir aktuellt pga antingen arbetsbrist eller personliga skäl, 7§ LAS. Personliga skäl skulle kunna vara att du inte fullgör arbetsuppgifterna som ingår i ditt anställningsavtal. Uppsägning förutsätter dessutom saklig grund. En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att omplacera dig, 7§ st. 2 LAS. Uppsägningen får inte heller grunda sig på omständigheter som arbetsgivaren känt till i mer än två månader, 7§ st. 2 LAS. Sammanfattat finns det ingen tydlig grund för avsked eller uppsägning i ditt fall. Att du väljer att resa förmodar jag att du även gör under din semester. Jag rekommenderar ändå dig att lyssna på avrådan om att inte resa. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,