Är det svartjobb att tjäna pengar på betalda enkäter?

2021-04-18 i Övrigt
FRÅGA |Är det svartjobb att tjäna pengar på betalda enkäter?
Ranya Eliassi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att arbeta svart betyder att du inte betalar skatt på din lön. Är du anställd betyder det också att din arbetsgivare inte betalar några socialavgifter för dig. Så det enklaste svaret är om du uppfyller några av dessa krav så är det troligen svartjobb. Därför om det vore svartjobb så försök att åtgärda det så fort du kan för din egna skull så att det inte få några rättsliga påföljder i längden. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat.Hälsningar,

Förlorar jag min återanställningsrätt om jag tackar nej till ett erbjudande om sommarjobb?

2021-04-17 i Övrigt
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angende lagen om återanställningsrätt. Jag är tillsvidareanställd och blev varslad pga arbetsbrist. Jag har skrivit på uppsägningspappret men redan nu under uppsägningstiden har jag blivit erbjuden sommar jobb där det inte framkommer tidsperiod. Min fråga är om jag kan mista min företrädesrätt på återanställning om jag tackar nej till detta erbjudande?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågan berör företrädesrätt till återanställning vilket behandlas i anställningsskyddslagen (LAS).Ska man tacka ja eller nej till ett jobberbjudande?Om en arbetsgivare lämnar ett skäligt erbjudande om återanställning måste man tacka ja till det för att inte gå miste om sin återanställningsrätt (27 § 3 st LAS). Det innebär alltså att om arbetsgivaren erbjuder ett oskäligt arbetserbjudande så kan arbetstagaren avvisa det erbjudandet utan att förlora sin företrädesrätt. Frågan är alltså om erbjudande om sommarjobb är ett sådant skäligt erbjudande du måste tacka ja till, eller om det istället ska anses vara oskäligt och som du därför kan tacka nej till.Vad som räknas som ett skäligt erbjudande varierar från fall till fall. Arbetsdomstolen har i sin rättspraxis meddelat att ett erbjudande om visstidsanställning om 3 månader varit oskäligt för en anställd som varit anställd i 5 år hos arbetsgivaren (AD 1982 nr 158). AD sa att om det föreligger risk för att arbetstagaren skulle gå miste om erbjudanden om tillsvidareanställning är erbjudandet inte något som skäligen borde antas.Jag vet inte hur länge du har varit anställd, om arbetsuppgifterna du kommer få under sommarjobbet är samma/liknande som de du hade under tillsvidareanställningen etc. Du skriver dock att erbjudandet inte har någon begränsad tidsperiod vilket troligtvis skulle tala för att erbjudandet är skäligt och som du därmed bör tacka ja till för att inte riskera att gå miste om din företrädesrätt.Avslutning och rådJag kan tyvärr inte göra någon närmare bedömning i ditt fall eftersom jag som sagt vet för lite om omständigheterna kring din tidigare anställning. Om det är så att du har varit anställd många år hos arbetsgivaren (ca 5 år kanske) så är erbjudandet nog inte skäligt mot bakgrund av det rättsfall jag redovisade för ovan. Om du har varit anställd kortare tid, kanske något/några år, skulle jag nog säga att erbjudandet troligtvis skulle bedömas som skäligt (särskilt mot bakgrund av att anställningen inte verkar tidsbegränsad). Du bör därmed tacka ja till erbjudandet för att inte riskera att förlora din återanställningsrätt.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad blir konsekvenserna vid diskriminering av arbetssökande?

2021-04-16 i Övrigt
FRÅGA |Hejsan! Jag pluggar juridik, och arbetar just nu med arbetsträtten och diskrimineringslagen.Och skulle behöva lite hjälp!Om en arbetsgivare väljer att inte ge jobbet till en person med alla bra förutsättningar endast på grund av att hen är homsexuell. Vad händer då? vilken påföljd får arbetsgivaren? vad händer med personen som egentligen "skulle fått" jobbet?caset är baserat på ett socialt experiment på youtube! ta gärna en titt om du har tid!https://www.youtube.com/watch?v=Ql4eHlWup4k - Vill alltså vet vad påföljderna av detta skulle vara!Tack på förhand!mvh
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Diskrimineringslagen (DL) innehåller bestämmelser om olika diskrimineringsgrunder som inte är tillåtna. Sexuell läggning är en av de sex diskrimineringsgrunder som lagen ställer upp (1 kap. 5 § DL). Är det diskriminerande att att inte ge ett jobb till en person pga. hens sexuella läggning?I diskrimineringslagen stadgas att en arbetsgivare inte får diskriminera någon som är arbetstagare, arbetssökande, praktikant eller som står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd/inlånad arbetskraft (2 kap. 1 § DL). Det är alltså otillåtet för arbetsgivaren att diskriminera den som är arbetssökande hos arbetsgivaren. Eftersom sexuell läggning är en av diskrimineringsgrunderna innebär det att det är diskriminering att inte ge en arbetssökande jobbet endast på grund av hens sexuella läggning.Vilka konsekvenser får diskrimineringen?Den som bryter mot förbuden mot diskriminering ska betala diskrimineringsersättning till den som blivit utsatt för den kränkning som överträdelsen innebar (5 kap. 1 § DL). En arbetsgivare som bryter mot ovanstående (2 kap. 1 § första stycket DL) ska också betala ersättning – ekonomiskt skadestånd – för den förlust som uppkommer till följd av diskriminering. Detta gäller dock inte vid beslut som rör anställning eftersom det inte finns någon adekvat ekonomisk förlust om man inte fått ett arbete. Om man blivit diskriminerad som arbetssökande har man alltså rätt till att få diskrimineringsersättning från arbetsgivaren som brutit mot förbudet mot diskriminering. Man har dock inte rätt till ekonomiskt skadestånd. Man kan inte heller få anställningen med hjälp av diskrimineringslagen, men man kan, som ovan nämnt, vara berättigad till diskrimineringsersättning.Om man blivit utsatt för diskriminering i arbetslivet ska man i första hand vända sig till facket. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Får arbetsgivaren öppna min privata post?

2021-04-14 i Övrigt
FRÅGA |Är ekonomiskt ansvarig och firmatecknare på ett företag. jag jobbar också på socialförvaltningen i en kommun. Brev som är adresserade till företaget skickas ibland av misstag till till soc. förvaltningen.får socialförvaltningen öppna breven som är adresserade till företaget. innehållet har inget med soc. förvaltningen att göra ?
Josefine Ljungberg Palm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det är olagligt att öppna någon annans post, den som begår brottet kan dömas för brytande av posthemlighet till böter eller fängelse i högst 2 år, 4 kap. 8 § brottsbalken. Denna bestämmelse gäller dock endast när meddelandet är under befordran, alltså innan det lämnats i brevlådan. I ditt fall förstår jag det som att det istället rör sig om att någon olovligen bryter ett förseglat brev efter det att det lämnats i brevlådan, detta anses istället vara intrång i förvar, 4 kap. 9 § brottsbalken. Den som begår brottet kan dömas för intrång i förvar till böter eller fängelse i högst 2 år, alltså samma straffskala som för brytande av posthemlighet. Det kan även vara brottsligt att slänga annans post, egenmäktigt förfarande, 8 kap. 8 § brottsbalken. SammanfattningOm det rör arbetsrelaterade brev, alltså brev som rör ditt arbete på socialförvaltningen får arbetsgivaren, eller annan anställd i vissa fall läsa dessa. Om posten däremot är privat, alltså inte adresserad till din arbetsplats, har arbetsgivaren, eller annan anställd inte rätt att öppna dessa, rätten till privatliv gäller även på arbetsplatsen.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan jag tacka nej till ett erbjudande om ett vikariat utan att gå miste om min företrädesrätt till återanställning?

2021-04-17 i Övrigt
FRÅGA |Hej igen beskriver lite mer utförligt i min fråga angende lagen om återanställningsrätt. Jag är tillsvidareanställd sen februari 2020, och anställd hos företaget sen juni 2018 och blev varslad pga arbetsbrist. Jag har skrivit på uppsägningspappret men redan nu under uppsägningstiden har jag blivit erbjuden sommar vikariat där det inte framkommer specifik tidsperiod. Men semester tidsperioden hos företaget kommer att vara mellan v. 26-v. 32 men kan kräva upplärning på ytligare 3 veckor. Arbetsbeskrivningarna är likt det jag gör nu. Min fråga är om jag kan mista min företrädesrätt på återanställning om jag tackar nej till detta erbjudande?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vi ska kika i anställningsskyddslagen (LAS) för att besvara din fråga.För att kunna tacka nej till ett erbjudande utan att mista din företrädesrätt till återanställning krävs att arbetsgivaren har lämnat ett oskäligt arbetserbjudande (27 § 3 stycket LAS). Frågan om huruvida ett erbjudande är skäligt eller oskäligt varierar från fall till fall och beror på många olika omständigheter.Praxis på området som kan belysas är följande:AD 1982 nr 158 behandlade ett fall där en arbetstagare som varit anställd i 5 år ansågs ha rätt att avvisa ett erbjudande om tidsbegränsad anställning om 3 månader utan att förlora företrädesrätten.I AD 1977 nr 159 meddelade arbetsdomstolen att om man inte har tillräckliga kvalifikationer för den tjänst som erbjudandet avser är det ok att tacka nej till erbjudandet som då anses vara oskäligt.I RF 1986:48 ansågs det tillåtet att tacka nej till ett erbjudande om arbetsuppgifter som låg under en arbetstagares kompetens. I ditt fallDet är alltså en svår bedömning som tar hänsyn till många olika aspekter. Det ska dock noteras att man inte endast kan tacka nej till ett skäligt erbjudande bara för att invänta en "bättre" anställning.Mot bakgrund av rättsfallen skulle jag göra bedömningen i ditt fall att eftersom du bara haft en tillsvidareanställning i drygt ett år är inte erbjudandet om vikariatet i och för sig oskäligt. En annan anställningsform är alltså inte oskäligt i och för sig. Inte heller verkar vikariatet löpa på särskilt kort tid, snarare tvärt om eftersom någon specifik tidsperiod inte angetts. Du skriver dessutom att arbetsbeskrivningarna till vikariatet är likt det du gör nu. Det inte rör sig därför om ett erbjudande du har tillräckliga kvalifikationer till att utföra. Inte heller verkar det röra sig om ett erbjudande som ligger under din kompetens.Mot bakgrund av dessa rättsfall och i jämförelse med omständigheterna i ditt fall skulle jag alltså säga att vikariatet skulle anses vara ett skäligt erbjudande och att du måste tacka ja till det för att inte gå miste om din företrädesrätt till återanställning (27 § 3 stycket LAS).Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Gäller ett anställningsbevis som anställningsavtal trots att jag inte skrivit under något?

2021-04-17 i Övrigt
FRÅGA |Hej jag har precis blivit anställd på en statlig myndighet. Anställningen är tidsbegränsad. Jag har fått ett anställningsbevis men jag har inte skrivit under något, chefen mailade mig beviset. Detta är mitt första jobb så jag vet inte riktigt hur det går till. Vad är skillnaden mellan anställningsbevis och anställningsavtal? Bör jag vara orolig över att jag inte skrivit under något eller är allt i sin ordning.
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga ska vi kika i anställningsskyddslagen (LAS).AnställningsbevisEtt anställningsbevis är ett bevis på anställningen där arbetsgivaren lämnar skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet (6 c § LAS). Exempel på vilken typ av information som finns i anställningsbeviset är arbetsgivarens och arbetstagarens namn, adress, anställningens tillträdesdag, arbetsplats, en specificering av arbetsuppgifter, anställningsform etc.AnställningsavtalEtt skriftligt anställningsavtal är helt enkelt ett anställningsbevis.Muntligt anställningsavtalI ditt fall verkar det som att anställningsbeviset är att anse som ett anställningsavtal. Det ska dessutom noteras att även muntliga anställningsavtal är bindande, varför anställningsbeviset som du fått utgör bevisning på att ett anställningsavtal ingåtts mellan dig och arbetsgivaren.AvslutningDu behöver alltså inte vara orolig för att du inte har skrivit under något. Du har ett bevis på anställningen. Förmodligen är dessutom detta beviset som sagt att anse som ett anställningsavtal.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är det ett bindande avtal när man tackat ja till ett jobberbjudande över mejl men ännu inte skrivit under något anställningsavtal?

2021-04-14 i Övrigt
FRÅGA |Hej! Jag sökte olika sommarjobb i år, ett lager gav mig sommarjobb under veck 28-32 och jag tackade JA via mejl men skrev ej på ett avtal än (vi kommer få göra det nästa månad tror jag). För typ två dagar sen blev jag erbjuden ett sommarjobb som jag heller vill ha för det är hela sommaren jag kommer få jobba. Hur gör jag nu? Jag vill tacka nej för första jobbet men vet ej om jag är bunden trots att jag ej skrev på ett anställningsavtal.
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att tacka ja till ett jobb via mejl är ett bindande avtalI svensk rätt finns inget formkrav för hur en anställning ska ske. Det betyder att ett anställningsavtal kan ingås muntligen, skriftligen, per mejl eller per sms och så vidare. Ett anställningsavtal kan även ingås genom konkludent handlande, vilket innebär att parterna beter sig som om det finns ett faktiskt avtal trots att det inte gör det. Att tacka ja till ett jobberbjudande via mejl är bindande. Att skriva under det faktiska anställningsavtalet är främst en formalitet. Detta betyder att du är bunden, genom att ha tackat ja per mejl. Vad du kan göra nuTrots att du är bunden av avtalet kan du ju alltid höra av dig till arbetsgivaren och säga att du ångrat dig. Förhoppningsvis är arbetsgivaren förstående och kanske hellre vill anställa någon som faktiskt vill jobba där i sommar. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga. Om inte är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Kan arbetsgivare kräva tillbaka för mycket utbetald lön?

2021-04-12 i Övrigt
FRÅGA |Hej! Min arbetsgivare har under ett års tid (oktober 2019- oktober 2020) betalat ut 1000 kr för mycket i lön till mig varje månad. Något som jag inte vetat om då jag antagit att jag haft rätt månadslön. Detta har nu vid en lönerevision i mars 2021 uppdagas och nu kräver min arbetsgivare att jag ska betala tillbaka pengarna. Har min arbetsgivare rätt att kräva tillbaka pengarna efter att de gått så här lång tid och då jag varit ovetandes om felet?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår att detta skapar problem för dig men jag ska försöka förklara nedan så tydligt som möjligt för vad som gäller. Först kommer en mer detaljerad text men i slutet finns även en sammanfattning med ett kortare svar på din fråga.Huvudregeln är att för mycket utbetald lön ska betalas tillbakaOm en arbetsgivare av misstag betalar ut för mycket lön till en arbetstagare så finns det ingen lagstadgad regel som anger vad som gäller. Däremot finns det en allmän rättsprincip som har utvecklats genom rättspraxis – condictio indebiti. Denna princip innebär att för mycket utbetald lön ska betalas tillbaka.Till huvudregeln finns undantagTill denna princip finns dock ett undantag eftersom bedömningen enligt condictio indebiti måste göras utifrån en helhetsbedömning i varje enskilt fall. För att en arbetstagare inte ska anses återbetalningsskyldig krävs det att:- Arbetstagaren varit i god tro, det vill säga att arbetstagaren varken insett eller borde insett att löneutbetalningen var felaktig.- Arbetstagaren har inrättat sig efter betalningen, det vill säga har förbrukat lönebeloppet.Av tidigare rättsfall från Arbetsdomstolen har godtros bedömningen gjorts med hänsyn till beloppets storlek, om felaktig utbetalning gjorts en enstaka gång eller vid flertalet tillfällen samt hur utförlig lönespecifikationerna varit (se exempelvis AD 1993 nr 170).Jag kan tyvärr inte göra en bedömning av hur domstolen skulle resonera i ditt fall. Möjligen skulle man kunna argumentera för att det rör sig om mindre belopp och om du dessutom fått svårtolkade lönespecifikationer alternativt ingen lönespecifikation alls, skulle du kunna anses ha varit i god tro. Det fattas dock omständigheter i din fråga för att jag skulle kunna göra någon vidare bedömning.En allmän fordran preskriberas tio år efter dess tillkomstGällande den förflutna tiden i relation till condictio indebiti finns ingen särskild angiven lagregel. Möjligen skulle ett kollektivavtal ange bestämmelser som gäller för din arbetsplats. I annat fall anger preskriptionslagen att en allmän fordran preskriberas tio år efter tillkomst, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Preskription innebär att arbetsgivaren förlorar sin rätt att kräva ut betalning (2 § och 8 § preskriptionslagen). Att det har gått ett år sedan den första felaktiga utbetalningen orsakar alltså inte att din arbetsgivares krav på betalning preskriberas enligt lagen.SammanfattningHuvudregeln är att för mycket utbetald lön ska betalas tillbaka och att din arbetsgivare därmed har rätt att kräva tillbaka pengarna, även fast det gått ett års tid. Till denna huvudregel finns ett undantag då en arbetstagare inte behöver betala tillbaka, det vill säga om arbetstagaren varit i god tro samt förbrukat lönebeloppet. Denna bedömning är dock slutligen upp till en domstol att avgöra.Min rekommendation är att du vänder dig till ditt fackliga förbund för mer information och hjälp med din fråga, förutsatt att du är medlem i en sådan. Om du inte är medlem i facket kan du boka tid med en av våra kunniga jurister för fortsatt hjälp. Annars hoppas jag att du fått svar på din fråga och att det löser sig för dig!Vänligen,