Bryter arbetsgivaren mot någon lag om arbetstagaren jobbar 8 dagar i rad?

2021-04-10 i Övrigt
FRÅGA |Min sambo jobbar 100% och ena veckan är hon ledig lördag och söndag och andra veckan är hon bara ledig torsdag. Får hon jobba 8 dagar I rad eller bryter hon eller min arbetsgivare mot någon lag om hon jobbar så?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder till oss på Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att en arbetsgivare har rätt att bestämma var, när och hur arbetet ska utföras, i den mån inte annat följer av avtal eller lag. Arbetstidslagen reglerar dock rätten till veckovila och jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga. Notera dock att lagen är semidispositiv, vilket innebär att kollektivavtal kan ange andra bestämmelser som går före lagen och därmed vad jag anger nedan (3 § arbetstidslagen). Jag kommer även utgå från att arbetstidslagen blir tillämplig för din sambo men notera att lagen undantar vissa personer, exempelvis företagsledare eller arbete i arbetsgivarens hushåll (se vidare 2 § arbetstidslagen). En arbetstagare har rätt till minst 36 alternativt 24 timmars sammanhängande ledighet varje veckaLagen anger att en arbetstagare har rätt till minst 36 timmars sammanhängande ledighet under varje sjudagarsperiod, det vill säga varje vecka. Denna veckovila ska så långt som möjligt förläggas till slutet av veckan men det finns inga hinder mot att det förläggs på annat sätt (14 § arbetstidslagen).Denna bestämmelse kan dock avtalas bort genom kollektivavtal under förutsättning att det inte innebär mindre förmånliga villkor än vad som anges i arbetstidsdirektivet från EU. Direktivet ger arbetstagare rätt till minst 24 timmars sammanhängande ledighet under varje sjudagarsperiod (3 § arbetstidslagen och kapitel 2 artikel 5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG). Om arbetsgivaren bryter mot ovan regler kan hen bland annat riskera att betala en sanktionsavgift (26 § arbetstidslagen).Ett fiktiv exempel I enlighet med arbetstidslagen skulle arbetsgivaren kunna förlägga arbetspassen så att arbetstagaren arbetar upp till 12 dagar i sträck. Alltså skulle en jobbvecka kunna se ut som följande:Måndag – ledig,Tisdag – börjar arbete tidigast klockan 12,Arbete onsdag till fredagen veckan därpå,Lördag – arbete som senast slutar klockan 12,Söndag – ledig. I ovan exempel får ju arbetstagaren 36 timmars sammanhängande ledighet måndag till halva tisdagen under första veckan och 36 timmars ledighet halva lördag till söndagen men har arbetat totalt 12 dagar. Ditt exempelI ditt fall med din sambo får hon ledigt minst 48 timmar ena veckan men det framgår inte hur många timmar hon arbetar den andra veckan. Den andra veckan skulle således kunna vara oförenlig med arbetstidslagen om din sambo inte även får ledigt 12 timmar på onsdagen alternativt fredagen. Däremot skulle ett kollektivavtal kunna reglera att din sambo bara får rätt till 24 timmars veckovila.SammanfattningAtt jobba åtta dagar i rad behöver inte strida mot arbetstidslagen, det kan till och med vara så att arbetstagaren kan behöva jobba upp till 12 dagar i sträck. Lagen anger att en arbetstagare ska ha rätt till minst 36 timmars ledighet varje vecka, medan ett kollektivavtal skulle kunna ge rätt till minst 24 timmar.Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen!Vänligen,

Vad innebär arbetstagarens lojalitetsplikt?

2021-04-08 i Övrigt
FRÅGA |Hej Lawline,Gällande lojalitetsplikten (eller liknande begrepp); gäller det endast immateriell lojalitet så som att tala illa om företag eller gäller den även vid sabotage av arbetsredskap och liknande? Tack.
Jasmin Öykü Özdemir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du frågar om vad arbetstagarens lojalitetsplikt i arbetsrätten egentligen innebär och vad denna plikten innefattar. Vad innebär arbetstagarens lojalitetsplikt?Huvudregeln är att alla arbetstagare är bundna av en lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare under och i vissa fall efter anställningen. Lojalitetsplikten ingår oftast automatiskt som en del av anställningen och innebär att arbetstagaren ska sätta arbetsgivarens intresse framför sina egna intressen. Arbetstagaren ska undvika situationer där denne kan riskera illojalitet eller orsaka skada gentemot arbetsgivaren. Inom lojalitetsplikten ingår även en upplysningsplikt, vilket innebär att arbetstagaren självmant ska upplysa om situationer som är en förutsättning för att verksamheten ska fungera. Tystnadsplikten gäller även och den innebär att arbetstagaren har en långtgående plikt att inte tala om arbetsgivarens angelägenheter. Detta följer av kollektivavtal eller underförstått av anställningsavtalet, men även i vissa fall genom offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Vad händer om arbetstagaren bryter mot lojalitetsplikten?Lojalitetsplikten följer av anställningsavtalet och att inte följa lojalitetsplikten betyder att en bryter mot anställningsavtalet. Att bryta mot anställningsavtalet kan i sin tur innebära att arbetstagaren bryter mot lagen om anställningsskydd (LAS), vilket kan medföra uppsägning av personliga skäl eller avsked (7 § och 18 § LAS). Enligt lagen om företagshemligheter (FHL) kan en arbetstagare som röjer eller utnyttjar en företagshemlighet bli skadeståndsskyldig (5-10 § FHL). Det är därför viktigt att arbetstagaren både under och efter anställningen iakttar lojalitetsplikten. Sammanfattning För att svara på din fråga innebär detta att lojalitetsplikten inte innefattar skadegörelse av arbetsredskap, utan endast arbetstagarens skyldighet att sätta arbetsgivarens intressen före sina egna och inte röja arbetsgivarens inre angelägenheter. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Vad betyder en konkurrensklausul i mitt anställningsavtal?

2021-03-29 i Övrigt
FRÅGA |Hej!Jag ska säga upp mig från mitt jobb och har fått ett nytt i en liknande verksamhet, dock inte i samma kommun.I mitt anställningsavtal har jag en klausul som säger "Den anställde förbinder sig att inte under detta avtals giltighet och 6 månader där efter, utan företagets godkännande, tillverka och eller sälja liknade produkter/tjänster som konkurrerar med företagets".Hur hårt ska jag ta på denna klausul. Nu är det mars månad och nya tjänsten startar först i augusti.Hur kan jag bli drabbad? Gäller dessa sex månader från det datum jag säger upp mig eller från min sista anställningsdag?Jag är orolig att jag inte kommer kunna ta det nya jobbet.Branschen jag jobbar i är träningsbranchen. Jag har förståelse för om nya jobbet låg "på andra sidan gatan" men nu är det ju en helt annan kommun.
Anton Hansson |Hej!Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!En konkurrensklausul i ett anställningsavtal är lite komplicerat. Nedan förklarar jag vad klausulen betyder och hur du kan se på den. Klausulens betydelseDu är bunden att följa denna klausulen eftersom att du har kommit överens med din arbetsgivare om det. Detta utgår ifrån principen om att avtalat avtal gäller. Däremot kan du (precis som klausulen säger) försöka diskutera med din arbetsgivare och få dennes godkännande. Detta skulle göra att ni har slutit ett nytt avtal som säger att det är okej för dig att ta en anställning inom liknande företag tidigare än 6 månader.Gällande när 6 månader börja löpa, så får man utgå ifrån vad som står i avtalet. I ditt avtal står det "...avtals giltighet och 6 månader där efter…". Detta får tolkas som att 6 månader börja löpa från din sista anställningsdag. Vilket även är det vanligaste.Möjlighet att ogiltigförklara klausulenI avtalslagen finns det en bestämmelse som riktar in sig konkurrensklausuler i anställningsförhållande. Denna säger att en konkurrensklausul inte får vara oskälig (AvtL 38 §). Det är en domstol som tolkar om en konkurrensklausul är oskälig.En konkurrensklausul kan alltså vara oskälig och då kan en domstol ogiltigförklara klausulen. I bedömningen om en klausul är oskälig så ska domstolen bland annat ta hänsyn till klausulens löptid efter anställningen, hur omfattande begränsningen för dig blir, om du under din anställningstid har fått ersättning/kompensation för att bli begränsad och möjligen vilka skador det kan medföra för företaget om konkurrensklausulen ogiltigförklaras. Domstolen gör här en helhetsbedömning bland annat utifrån dessa kriterierna. Mitt råd till digMitt råd till dig är att ta en diskussion med din nuvarande arbetsgivare. Det kanske är så att han inte ser några problem överhuvudtaget. Som du själv säger, så verkar det inte vara så att de två olika arbetsgivarna konkurrerar om samma kundkrets. Skulle du bryta mot konkurrensklausulen så kan det i anställningsavtalet finnas avtalat om ett form av skadestånd som du behöver betala (vite i juridisk term). Som sagt finns det även möjligheter att en domstol ogiltigförklarar klausulen. För det krävs det däremot att du för en talan i domstolen om att klausulen ska anses oskälig. En sådan process i domstolen kan bli kostsam. Det är därför viktigt att du först och främst försöker avtala med din nuvarande arbetsgivare. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Får arbetsgivare omplacera en arbetstagare pga att denne tar uppdrag som skyddsombud?

2021-03-27 i Övrigt
FRÅGA |Hej Lawline! Jag har en fråga, måste man acceptera en omplacering om detta grundas på att man fått ett nytt förtroendejobb som skyddsombud vid sidan av sin anställning?Arbetsgivaren i fråga blev sur av detta och vill därför omplacera personen i fråga eftersom att han anser att man inte hinner med att sköta sina arbetsuppgifter och vara skyddsombud samtidigt? Tacksam för svar!Mvh
Felicia Ek |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt en princip som kallas bastubadarprincipen, får en arbetsgivare inte göra en ingripande omplacering av personliga skäl utan godtagbara skäl. Ungefär som att man inte får säga upp någon utan saklig grund. I detta fall kan man säkerligen argumentera för att arbetsgivaren inte har godtagbara skäl till omplaceringen. Eftersom den endast grundas på att personen har uppdrag som skyddsombud. Som jag uppfattar din fråga så har heller inte arbetet av personen ännu påverkats på det sättet som arbetsgivaren påstår att det kommer göra. Man kan behöva ta i åtanke hur ingripande den här omplaceringen är också. Hur arbetsförhållande, villkor och lön påverkas. Exempel på godtagbara skäl kan vara samarbetssvårigheter, allvarliga konflikter eller om arbetsgivaren har varit tvungen att omplacera en arbetstagare p.g.a. sexuella trakasserier. Att ta på sig ett uppdrag som till exempel skyddsombud (arbetsmiljöombud) ska inte påverka arbetstagarens arbetsförhållanden eller anställningsvillkor enligt 6 kap 10 § 3 stycket arbetsmiljölag, AML. Mitt svar till dig med de omständigheterna du har uppgett i frågan blir att, nej den här omplaceringen är förmodligen inte ok och kan ifrågasättas! Hoppas jag har svarat på din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Kan man begära ut uppgifter om vad ens kollegor tjänar?

2021-04-09 i Övrigt
FRÅGA |Hej! Har jag rätt att begära ut en lönelista på vad personalen tjänar på min arbetsplats?
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Huruvida du har rätt att begära ut en lönelista från din arbetsplats beror på om löneuppgifterna är en allmän handling. Allmänna handlingar omfattas av den grundlagsstadgade offentlighetsprincipen som hittas i tryckfrihetsförordningen och innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Arbetsgivare är skyldiga att lämna ut sådana handlingar direkt på begäran, enligt 2 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen. Löneuppgifterna för de som jobbar inom kommun, stat eller landsting är som utgångspunkt allmänna handlingar.Offentlighetsprincipen gäller däremot inte hos privata arbetsgivare, där kommun eller landsting inte har ett rättslig bestämmande eller inflytande. Sådana arbetsgivare har därmed ingen skyldighet att lämna ut löneuppgifter.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen.Vänliga hälsningar,

Har jag rätt till betalt för utfört provjobb?

2021-03-31 i Övrigt
FRÅGA |Hej! Jag är arbetssökande och fick en intervju, samt en provjobbdag på ett ställe. Jag jobbade några timmar på en helgdag. Arbetsgivaren informerade en vecka senare att de valt att gå vidare med andra kandidater. Fick i efterhand även information om att de enda som får betalt för dagen de provjobbat är de personer som blivit erbjuden tjänst. Min fråga är alltså om jag har rätt till betalt för dessa timmar som jag jobbade, då de aldrig framgått att det handlade om gratisjobb? Eller är det jag som tabbat mig, som inte frågade om detta innan jag jobbade för dom? Tacksam för svar! Mvh.
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar ifall du har rätt att få betalt för de timmarna du provjobbade hos ett företag, trots att du inte fick tjänsten. Tillämplig lag för situationen är främst Lagen om anställningsskydd (LAS) och Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) Du har alltid rätt att få lön, i form av pengar, för utfört arbete, så även vid provjobb. Detta är dock inget som anges i lagen, utan är en underförstådd princip. Varför vissa arbetsgivare ibland sätter i system att inte betala sina provjobbare, trots att de har rätt till betalning. När du och arbetsgivaren kom överens om att du skulle provjobba ingick ni ett avtal med varandra, antingen muntligt eller skriftligt. Anställningsavtal är inte reglerade i lag, utan behandlas som vanliga avtal men i bedömningen tar man stöd i om arbetsgivaren är sluten till kollektivavtal eller inte. Ett avtal är ogiltigt om det upphäver eller inskränker arbetstagarens rättigheter enligt lag (2 § andra stycket LAS).De flesta arbetsplatser idag är anslutna till kollektivavtal och fackorganisationer. Även om du själv inte är sluten till kollektivavtal, gäller det kollektivavtal som arbetsgivaren du arbetade för är ansluten till (2 § sjätte stycket LAS) . Beroende på hur kollektivavtalet ser ut, är det troligtvis ett brott mot kollektivavtalet att inte betala någon för utfört arbete, även om det avser provjobb. Arbetsgivare som bryter mot kollektivavtal gör sig skyldig till kollektivavtalsbrott och blir då skadeståndsskyldig (54-55 §§ MBL). Jag skulle rekommendera dig att kolla vad det står i kollektivavtalet som tillämpas hos arbetsgivaren du arbetade för; om det där står att en anställd inte får provjobba utan lön, gäller det även dig då du slöt avtal med arbetsgivaren genom provjobbet. Vidare skulle jag rekommendera dig att prata med arbetsgivaren och även med facket om du känner att du behöver vidare hjälp och stöd. SammanfattningDu har alltid rätt att få lön för utfört arbete, även vid provjobb. Dock är detta inget som är reglerat i lag, utan är en underförstådd princip. Man bedömer avtalet som ingicks mellan dig och arbetsgivaren, med utgångspunkt i ifall det finns kollektivavtal eller inte. Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan det anses som kollektivavtalsbrott att inte få betalt för utfört arbete och då kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig. Min rekommendation är att kolla det tillämpliga kollektivavtalet, prata med arbetsgivaren eller i sista steget med facket för att ta ut din rätt till lön. Hoppas detta gav dig svar på din fråga. Om något är oklart eller om du har fler frågor, är du varmt välkommen att höra av dig till Lawline igen. Vänliga hälsningar,

Har en arbetsgivare rätt att förbjuda sina anställda att diskutera om sina anställningsavtal med varandra?

2021-03-28 i Övrigt
FRÅGA |Hej! Har en arbetsgivare laglig rätt att förbjuda sina anställda att diskutera sina anställningsavtal med varandra?
Nhi Tran |Hej! Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns ingen lag som ger en arbetsgivare rätt att förbjuda sina anställda att diskutera om sina anställningsavtal med varandra. Det står därmed arbetstagaren i fråga fritt att göra det med sina kollegor. Hoppas att det var svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare frågor.Med vänliga hälsningar,

Frågor rörande tidigare brottslighet vid arbetsintervju

2021-03-25 i Övrigt
FRÅGA |Jag blev straffad för ca 10 år sedan. Denna dom är sedan länge borta från mitt belastningsregister. Men om jag har en arbetsintervju där arbetsgivaren begär utdrag från mitt belastningsregister, kan de ändå se dessa uppgifter? Den andra delen av frågan är om jag måste säga att jag blivit straffad om frågan dyker upp under intervjun ,även om belastningsregistret är tomt så att säga?
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När domen har försvunnit ur belastningsregistret kommer den inte att synas när någon begär ett utdrag. Det går dock att begära ut själva domen från domstolsverket.Det finns inget frågeförbud reglerat i svensk lag, arbetsgivaren kan ställa de frågor som den vill men får dock aldrig ställa diskriminerande frågor. Arbetsgivaren bör endast ställa de frågor som arbetsgivaren anser har betydelse för den aktuella tjänsten.Du behöver inte på eget initiativ lämna negativa uppgifter som kan försvåra möjligheterna för dig att få anställningen. Men om arbetsgivaren frågar dig om tidigare brottslighet och du ljuger så riskerar du att arbetsgivaren senare vill ogiltighetsförklara avtalet för att anställningen tillkommit på oriktiga grunder. Arbetsgivaren kan exempelvis hävda svek enligt 30 § avtalslagen och anställningsavtalet kan ogiltighetsförklaras.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,