Vilka skyldigheter finns om man frånträder anställning innan den börjat?

2020-04-28 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Min son har blivit erbjuden två sommarjobb och preliminärt tackat ja till båda, vilket inte kommer funka i praktiken. Det ena, det som är mest intressant är dock osäkert om det blir av med tanke på Corona. Det företaget har dock meddelat att han har en månads uppsägningstid. Inget sådant har vidtalats hos det andra företaget. Vilka skyldigheter har min son?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Din son har tackat ja till två olika anställningar. Det finns inga formkrav för att ingå ett bindande anställningsavtal utan dessa kan ingås skriftligt, muntligt eller genom konkludent handlande. Detta innebär att din son inte utan vidare kan frånträda sitt anställningsavtal med någon av arbetsgivarna.Som arbetstagare omfattas din son av lagen om anställningsskydd (se 1 § LAS). Även om han inte utan vidare kan frånträda sitt anställningsavtal kan han alltid säga upp sig från det jobbet han inte vill ha. Han måste emellertid som huvudregel iaktta en uppsägningstid på en månad (se 11 § LAS). Han kan naturligtvis försöka få till en överenskommelse med den arbetsgivare han inte vill ha jobbet hos om att få slippa uppsägningstiden. Om detta ej medges är han emellertid skyldig att iaktta den, vid risk för att behöva betala skadestånd vid försummelse (se 38 § LAS). Huruvida den arbetsgivare vars jobb han inte vill ta skulle gå så långt som att starta en process i ärendet kan jag inte svara på. Men mitt råd är att ni försöker komma överens med arbetsgivaren om att han ska slippa uppsägningstiden. Om han helt enkelt skulle meddela dem om att han inte längre vill ha jobbet är det inte heller säkert att de skulle "tvinga" honom att iaktta uppsägningstiden.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Kan man bli omplacerad mot sin vilja vid fast anställning?

2020-02-23 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Kan man bli omplacerad mot sin vilja när man har fast anställning eller också så kallad "tills vidare".
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Grundläggande inom anställningsförhållandet är att arbetsgivaren har en arbetsledningsrätt, alltså en rätt att leda och fördela arbetet. Anställningsförhållandet bygger på den så kallade subordinationsprincipen, vilken innebär att arbetstagaren är underordnad arbetsgivaren och att arbetstagaren har en lydnadsplikt inom ramen för sin arbetsskyldighet.En arbetsgivares rätt att omplacera arbetstagare är en del av denna arbetsledningsrätt. Arbetsgivarens omplaceringsrätt sammanfaller med arbetstagarens arbetsskyldighet. Inom ramen för denna får arbetsgivaren i princip fritt omplacera arbetstagaren.När man ska bedöma arbetstagarens arbetsskyldighet brukar man utgå från den så kallade 29/29-principen som kommer från rättsfallet AD 1929:29. Prejudikatet innebär att arbetstagaren är skyldig att utföra allt arbete som sker för arbetsgivarens räkning, som har ett naturligt samband med arbetsgivarens verksamhetsområde och som ligger inom arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer. Sammanfattningsvis kan sägas att denna princip innebär en vidsträckt arbetsskyldighet för arbetstagaren som kan sägas sammanfalla med eventuellt kollektivavtals yttersta tillämpningsområde.Huruvida man som arbetstagare har en fast anställning eller en tidsbegränsad anställning saknar betydelse för bedömningen. Likaså saknar det betydelse om arbetstagaren samtycker till omplaceringen eller inte. I vissa fall kan det dock finnas bestämmelser som begränsar arbetstagarens arbetsskyldighet i hens personliga anställningsavtal. En omplacering får inte heller ske i diskrimineringssyfte, föreningsrättskränkande syfte eller som ett försök att få arbetstagaren att säga upp sig.Sammanfattningsvis finns det alltså en långtgående omplaceringsrätt för arbetsgivaren, som sammanfaller med arbetstagarens arbetsskyldighet. Ett råd till dig är att kontakta ditt fackförbund, om du är med i ett sådant. Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,