Bör framtidsfullmakt gälla efter dödsfall?

2021-09-21 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! I en framtidsfullmakt skall man välja om fullmakten även skall gälla efter ett dödsfall alternativt avslutas vid dödsfall. Vilket alternativ föreslår ni?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller för framtidsfullmakter samt diskutera för-och nackdelar med att låta framtidsfullmakten gälla efter dödsfall. Dock kommer jag inte kunna komma med en rekommendation eftersom jag inte har kännedom om omständigheterna i ert fall. FramtidsfullmaktFör framtidsfullmakter är lagen om framtidsfullmakter tillämplig. I 1§ definieras begreppet framtidsfullmakt, som i korthet är en fullmakt som träder i kraft när fullmaktsgivaren inte längre är i stånd att själv ta hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Angelägenheterna kan vara av både ekonomisk och personlig karaktär (2§). Fullmaktshavaren ska fullgöra uppdraget i enlighet med fullmaktsgivarens intressen (15§). Fullmaktsgivares dödNär fullmaktsgivaren avlider ska relevanta bestämmelser i avtalslagen tillämpas (28§ lagen om framtidsfullmakter). Enligt 21§ avtalslagen gäller fullmakten även efter fullmaktsgivarens död om inte särskilda omständigheter föranleder att den ska vara förfallen. I mål T 6146-18 ansågs "särskilda omständigheter" vara sådana omständigheter som har nära samband med fullmaktsgivarens person och som förlorar sin mening vid dödsfallet. Vidare gäller inte fullmakten efter fullmaktsgivarens död om detta anges i fullmakten. Fullmakten gäller annars efter fullmaktsgivarens död. För-och nackdelar med att låta fullmakten gälla efter dödsfallI det fall att exempelvis ens partner är fullmaktshavare kan det vara fördelaktigt att låta framtidsfullmakten gälla även efter fullmaktsgivarens död. Då kan det vara smidigt om fullmaktshavaren kan fortsätta ta hand om till exempel bankärenden och avsluta eventuella rättshandlingar som redan är påbörjade.En eventuell nackdel med att låta fullmakten gälla efter fullmaktsgivarens död kan vara att det lägger mer ansvar på fullmaktshavaren än om dödsboet från början hanterat allt. Slutsats Det jag skulle rekommendera att ni funderar över är om fullmaktshavaren har behov av eller önskan om att framtidsfullmakten ska fortsätta gälla efter fullmaktsgivarens död. Vad som passar bäst i ert fall kan jag tyvärr inte uttala mig om. Hoppas att jag lyckats bringa i vart fall lite klarhet i saken och återkom gärna vid ytterligare funderingar!Vänligen,

Titeln "Lord"

2020-11-20 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej har en udda fråga angående titulering, mer specifikt användandet av titeln "Lord" eller "Laird". Vissa sidor påstår sig ge dig den juridiska "rätten" att titulera dig som dessa i utbyte mot ett köp av en bit landmassa. Till min fråga, just den juridiska biten känns extremt tveksam i mina ögon och det hela känns som en stor pågående scam i mina ögon, där av hade det varit intressant att se vad ni har att säga om saken och användandet av denna titel på exempelvis pass etc.
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag får börja med att tacka för en mycket intressant fråga! För att besvara den redogörs inledningsvis för hur titeln förvärvas, följt av en beskrivning av ägandet av land i Skottland och avslutningsvis diskuteras titlarna. Hur blir man en lord? Det finns tre olika sätt att förvärva titeln "lord": Genom arv alternativt giftemål med någon som ärvt titeln. Genom ägande av land i Skottland. Genom att monarken utnämner en till lord efter nominering av premiärministern.Ägandet av land i Skottland Enligt skotsk lag övergår ägande antingen genom tradition (alltså genom överlämnande, vilket av uppenbara skäl blir knepigt gällande land) eller genom registrering. Registreringen av land regleras i Land Registration etc. (Scotland) Act 2012. I sektion 22 står att en förutsättning för registrering är att "the application does not relate to a souvenir plot". Det framstår således som mycket svårt att få till en registrering av en väldigt liten bit land som endast köpts för att få erhålla en titel. Detta gör dock inte själva köpet ogiltigt. För att översätta till svensk rätt kan man äga något obligationsrättsligt men inte sakrättsligt - enligt avtal äger man föremålet, men det kan bli svårt att hävda och bevisa sin äganderätt exempelvis i det fall att föremålet skulle överlåtas till ytterligare någon eller några. Man kan således fråga sig huruvida man i detta fall egentligen har "verklig" äganderätt. Titlarna Gällande titeln "laird" så är denna inte synonym med "lord". Följande är ett uttal av Lord Lyon King of Arms (det skotska riksheraldikerämbetet): "The term 'laird' has generally been applied to the owner of an estate, sometimes by the owner himself or, more commonly, by those living and working on the estate. It is description rather than a title, and is not appropriate for the owner of a normal residential property, far less the owner of a small souvenir plot of land. It goes without saying that the term 'laird' is not synonymous with that of 'lord' or 'lady'."Denna titel är verkar med andra ord olämplig att använda sig av om man enbart äger en mycket liten bit land. Dock kan man enligt engelsk rätt välja att kalla sig för vilket namn man vill så länge det inte innebär att man begår bedrägeri eller undviker en skyldighet. Det kan diskuteras huruvida användandet av titeln "lord" ska anses utgöra bedrägeri eller inte. Att tillägga är dock att man inte blir en lord enbart för att man valt att använda titeln. SammanfattningHur man väljer att se på titeln kan alltså bero på en rad olika faktorer såsom vikten av äganderätten och registreringen samt huruvida man enbart använder titeln (utan reell innebörd) eller om man faktiskt vill bli en lord. Oavsett kan vi, utifrån det ovan anförda, konstatera att läget är något oklart. Hoppas att detta har bringat någorlunda klarhet till din fundering och hör gärna av dig igen om du har ytterligare frågor! Med vänlig hälsning,