Samtycke krävs om make vill sälja sommarstuga

2021-09-18 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej. Min pappa står som ensam ägare på våran sommarstuga som han köpte av sin pappa, han e gift med mamma. Kan han sälja stugan till mig utan att mamma kan blanda sig i?
Adam Fyman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret på din fråga är huvudsakligen reglerad i äktenskapsbalken (ÄktB), men till viss del också i jordabalken (JB). Jag kan börja med säga att svaret är nej, din pappa kan inte sälja stugan utan att din mamma blandar sig i. Din mamma måste samtycka till försäljningen Eftersom din pappa och din mamma är gifta så erfordras din mammas samtycke till försäljningen (7 kap. 5 § tredje stycket ÄktB). Kravet på samtycke gäller trots att det rör sig om en sommarstuga och trots att din pappa står som ensam ägare. Samtycket ska lämnas skriftligen (7 kap. 5 § fjärde stycket ÄktB). Vad händer om din pappa säljer stugan utan samtycke? Om din pappa säljer sommarstugan till dig utan din mammas samtycke till försäljningen så kommer lantmäteriet uppmärksamma avsaknaden av din mammas samtycke och kommer följaktligen förklara din lagfartsansökan vilande (20 kap. 7 § punkt 7 JB och 21 kap. 7 § första stycket JB). Vad detta innebär är att du inte kommer kunna vara full lagfaren ägare, vilket innebär att du exempelvis inte kan belåna sommarstugan (jfr 6 kap. 1 § JB).Vad kan din pappa göra om din mamma vägrar? Om din mamma inte samtycker till försäljningen så kan din pappa ansöka hos domstol att få tillstånd till försäljningen (7 kap. 8 § ÄktB). I dessa fall är domstolen tämligen generös. Utgångspunkten är att tillstånd ska ges om inte något godtagbart skäl mot försäljningen visas. Hoppas du fick svar på din fråga!

Avsäga släktskap

2021-08-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej,eftersom man inte kan avsäga säg släktskap med halvsyskon i sverige,om man gör detta utomlands och man har papper på detta,gäller dessa papper i sverige då?
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som du nämner finns det inga möjligheter enligt svensk lag att avsäga sig ett släktskap. Även om du gör detta utomlands så kommer avsägandet inte att ha någon giltigt verkan i Sverige. Ex. arv och bodelning sker således som vanligt även om halvsyskonen i fråga inte har någon relation med varandra eller säger upp bekantskapen. Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!Hälsningar,

Vem kommer att bli förmyndare till min avlidna sons barn?

2021-08-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej !Vår son avled nyligen och efterlämnar sig tre barn ett på 11år i ett tidigare förhållande och två barn på 5år och 2,5 år gamla i ett senare förhållande. Han levde ensam sedan 1,5 år.Min fråga är när det gäller bouppteckning och arvsskifte, kommer barnens mammor att bli förmyndare eller utses en sådan av kommunen.
Olof Funke |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att besvara din fråga får ledning sökas i föräldrabalken (FB).Stod barnen under vårdnad av bägge föräldrarna var både din son och barnens respektive mödrar förmyndare (10 kap. 2 § FB). Om ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna och en av dem dör, ska den andra föräldern ha ensam vårdnad (6 kap. 9 § FB). Det här betyder att den kvarlevande föräldern som huvudregel också är ensam förmyndare (10 kap. 2 § FB).Om fallet är så att din son var ensam vårdnadshavare till barnen var han även ensam förmyndare. Det innebär att den som har dödsboet i sin vård måste anmäla detta till övermyndaren för den kommun där den omyndige har sin hemvist, som i sin tur ser till att en förmyndare utses (10 kap. 11 § FB).Sammanfattningsvis kommer alltså barnens mammor att bli förmyndare om inte sin son var ensam vårdnadshavare. I annat fall måste förhållandet anmälas till överförmyndaren som tar beslut i frågan.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Umgängesrätten mellan barn och deras släkt

2021-08-26 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej.Min sambo har blivit osams med några i hennes familj (mamma, syster och bror).För vi har blockerat deras nummer, o vi har sagt att vi inte vill att dom ska träffa våra barn, men dom säger att dom har rätt till det.Jag undrar då om vi som föräldrar har rätt att neka dom umgänge med våra barn?Vem har rätt till vad?
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga så kommer jag att använda mig av Föräldrabalken (FB). UmgängesrättenUmgängesrätten är en rättighet som tillfaller barnet, det innebär att barnet har rätt till umgänge och inte tvärtom. Det innebär att mor och farföräldrar eller någon annan som står barnet särskilt nära inte har någon umgängesrätt tillskriven till sig. Barnets föräldrar har ett särskilt ansvar för att barnets behov av umgänge med andra som står barnet särskilt nära så långt som möjligt tillgodoses (6 kap 15 § 3 st FB). Med andra som står barnet särskilt nära så menas bland annat mor och farföräldrar och även övrig släkt kan omfattas under förutsättningen att relationerna är tillräckligt nära. Syftet med bestämmelsen är att tillgodose ett barns behov att få umgås med närstående utöver föräldrarna. Principen om barnets bästa Det är alltid barnets bästa som är utgångspunkten vid alla situationer som rör barn, barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om bland annat vårdnad, boende och umgänge (6 kap 2 a § 1 st FB). Därmed, om det är barnets bästa att ha umgänge med släkt så ska detta behov tillgodoses av dess föräldrar, för att avgöra vad som är barnets bästa görs en bedömning i varje enskilt fall. Om ni som föräldrar motsätter en relation mellan ert barn och din sambos släkt så kan rätten på talan av socialnämnden besluta om sådant umgänge. Släkten till din sambo kan därmed få saken prövad i domstol, de har dock inte rätt att föra talan själva utan måste informera socialtjänsten som därefter avgör om de ska föra talan åt ditt barns vägnar (6 kap 15 a § 2 st FB). Socialnämnden gör en bedömning om de ska väcka en sådan talan och beaktar då barnets behov av umgänge med släkten samt en avvägning mellan de nackdelar som processen kan medföra. Detta är en svår avvägningsprocess och endast i sällsynta fall så har en sådan talan förts. Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Inneboende eller sambo

2021-09-11 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej!Jag hade från ca december 2020, en inneboende hos mig för ett tag sedan. Detta är någon jag då hade ett förhållande med och som räknades in under "familj" under denna "inneboendeperiod" men som jag sedan bröt upp förhållandet med men personen fick då tillfälligt vara kvar som inneboende. Idag har vi en tvist ang. denna betalning när "hen" bodde hos mig under denna tid och menar på att jag sagt att "hen" inte behövde betala gemensamma kostnader under perioden pga en bortgång från "hens" sida i samband med uppbrottet i förhållandet. Detta förnekar jag att jag sagt utan har sagt att "hen" kan betala detta senare men jag hjälper under tiden.I dagsläget har jag som skriver haft en syster boende hos mig tillfälligt pga en viss livsförändring hos henne och där har jag däremot sagt att hon inte behöver betala gemensamma kostnader pga blodsband."Hen" tycker inte detta är ok eftersom jag sagt att "hen" också ingick i min familj men jag förklarade att det inte är helt samma sak för mig och att det berodde på mycket annat.Så, därför tänker inte "hen" betala pga detta eftersom hen yrkar på att jag inte sagt att det behövs vilket jag som sagt förnekar. Jag har ÄVEN hittat ett inneboendeavtal på detta som vi gjorde då där det står tydligt att gemsamma kostnader (hyra, el) ska betalas av båda. På avtalet står även mitt och hens namn och personnummer samt 2 underskrifter från vardera parter. Detta vägrar hen kolla eller svara på.Kan jag på något sätt gå vidare med detta avtal?
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga är om jag förstått dig rätt om du kan använda inneboende-avtalet för att kräva in de pengar som den inneboende personen är skyldig dig i hyra. Det handlar ytterst om din inneboende räknas som sambo eller inte. Vi har i Sverige en lag som heter Sambolagen som säger att om två personer bor ihop och har parrelation räknas de som så kallad sambo. Det är alltså lagens kriterier som bestämmer om någon ska drabbas av lagens rättsverkningar eller inte. Parternas överenskommelse spelar mindre roll. Att vi har en sådan lag förvånar många. Enligt 1 § Sambolagen är kriterierna för att räknas som sambo att två personer ska bo ihop, ha en parrelation (vilket innebär att det normalt ska förekomma sex i relationen) samt att man ska ha gemensamt hushåll (vilket innebär att man delar på vardagliga sysslor eller utgifter). Det krävs också en viss varaktighet på förhållandet (tiden skiljer sig åt beroende på omständigheter, men 6 månader ska man ha bott ihop, det är en tumregel). Tyvärr för din del är det du som måste bevisa att ert förhållande inte varit ett samboförhållande. Denna omvända bevisbörda förvånar också många. Det är mycket svårare att kräva en sambo på pengar för levnadskostnader som hyra än att kräva en inneboende på hyran. Utgångspunkten i många rättsfall är att det inte är möjligt att kräva en sambo på pengar för vardagskostnaderna (se t ex rättsfallet NJA 2019 s 23). Förhoppningsvis bodde ni inte tillräckligt lång tid ihop för att din inneboende skulle räknas som sambo. Jag hoppas också för din skull att inneboende-avtalet kan fungera som ett bevis på att ni inte varit sambor. Den formuleringen som du säger att inneboende-avtalet har, det vill säga att ni ska dela på gemensamma kostnader kan dock uppfattas som att ni hade en överenskommelse om gemensamt hushåll. Om du tror att din inneboende räknas som inneboende enligt lagen skulle du kunna vända dig till kronofogden och kräva in din hyra, eller stämma personen vid tingsrätt. Hoppas du fick svar på din fråga.

Om sambo ej vill lämna fastigheten

2021-08-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Min sambo sedan 25 år och jag ska bli SärbosHan ska flytta till annan ort till sin dotters husDetta fick jag veta av honom i juniDet är ok eftersom vår relation är förbiJag äger huset vi har inga gemensamma barnMen nu är problemet att han inte flyttarVad gör jag för att bli av med honom ????????Han är lätt dement och svår att prata medSonja
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag hade gett dig rådet att försöka få kontakt med hans dotter om du inte redan har det för att göra det så smärtfritt som möjligt för alla parter. Alternativt om du har möjlighet att köra/resa med honom till den andra orten. Om du eller hon inte vill gå tillväga på det sättet blir det ju i sista hand att tillkalla polis för att avlägsna honom från fastigheten, men eftersom ni fortfarande vill ha en relation så hade gett dig rådet att vända dig till hans dotter och att dottern och din sambo får hitta en gemensam lösning på hur han ska flytta dit. Hoppas detta var svar på din fråga!

Måste man svara på kallelse till bouppteckning?

2021-08-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Måste den som fått kallelse till bouppteckning lämna ett skriftligt svar och i så fallkan ett mail räcka eller måste man posta svaret?
Felicia Ek |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga regler om att man måste svara på en kallelse. Du blir helt enkelt kallad och kan medverka om du vill, men du har ingen skyldighet att medverka. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Hur beräknas skuld mellan sambor för kontantinsats vid separation

2021-08-11 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Två personer som varit sambo har nu sålt sitt gemensamma hus. Vid köpetillfället uppstod en kostnad på 275.000 kr. Hon betalade vid tillfället 25.000 kr och han 250.000 kr. Ägarskapet har varit 50% vardera och alla kostnader under tiden de bodde gemensamt har delats hälften var. Nu påstår han att han är berättigad att få tillbaka hela sin del om 250.000 kr han betalade vid köpetillfället. Hon påstår att den ursprungliga kostnaden om 275.000 kr blir 137.500 kr var. Då hon redan betalat 25.000 kr vid tillfället bör hon rimligtvis vara skyldig 112.500 kr. Då har han betalat 250.000 - 112.500 = 137.500 kr. Och hon har betalat 25.000 + 112.500 = 137.500 kr. Vem har rätt?
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Först och främst måste jag nämna att det finns en lag som heter Sambolagen. Om bostadshuset införskaffats för gemensamt bruk gäller Sambolagen (3 § Sambolagen). Sambolagen säger att om någon av parterna begär bodelning ska husets värde delas lika, då spelar det ingen roll hur mycket var och en betalat i kontantinsats (8 § Sambolagen). Om inte sambolagen gäller så gäller Samäganderättslagen. Samäganderättslagen ger dock ingen ledning för just denna fråga eftersom ni är överens om att ägarandelen är lika stor. Frågan blir då istället om det uppstått en skuld i och med att den ena sambon betalt mer än den andre. Huruvida det uppstått en skuld eller inte kan vara en fråga som blir föremål för tvist, men om samborna är överens om att det uppstått en skuld är detta inte heller ett problem. Det rimliga, om ni är överens om att det uppstått en skuld, är att den sambo som betalat mindre är skyldig den som betalat mer i form av mellanskillnaden, alltså 112 500 kr.