Vilket lands lag gäller när vi gift oss utomlands?

2021-04-12 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag är svensk medborgare, bosatt i Nederländerna och sedan kort gift med en nederländsk medborgare för en nederländsk myndighet.Bör/måste jag registrera giftemålet i Sverige?Vilka följder har det att registrera giftemålet i Sverige (är det så att svensk lag (giftorätten) skulle gälla?
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Avseende registrering av äktenskapetÄktenskap som ingåtts i ett annat land erkänns som huvudregel i Sverige om det var giltigt på den platsen där äktenskapet ingicks (7 § lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap). För att er status som gifta ska registreras i folkbokföringen behöver Skatteverket informeras (se Skatteverkets hemsida). Det kan ni göra själva om ni vill, men även exempelvis en utländsk myndighet kan komma att meddela Skatteverket avseende ert äktenskap. Skulle svensk lag gälla? I de EU-regler Sverige anslutit sig till finns regler om vilket lands lag som ska gälla på de förmögenhetsrättsliga aspekterna av ett äktenskap (förordningen om fördjupat samarbete om makars förmögenhetsförhållanden). Ni kan till exempel välja vilket lands lag ni vill ska gälla, förutsatt att någon av er var medborgare i det landet eller hade hemvist där (artikel 22). Om ni inte på detta sätt avtalar om vilket lands lag som ska gälla så gäller enligt EU:s förordning i första hand lagen i det land där ni hade er första gemensamma hemvist efter bröllopet (artikel 26). Detta gäller således om ni inte avtalar om saken och ni båda bor i Nederländerna. Om ni emellertid inte bott tillsammans på detta sätt gäller istället lagen i det land där ni båda var medborgare vid tidpunkten när ni gifte er. Om ni inte hade gemensamt medborgarskap gäller istället lagen i det land ni gemensamt har närmast anknytning till vid tidpunkten när ni gifte er. Ni kan alltså välja att svensk lag, inklusive giftorätten, ska gälla avseende ert äktenskap, eller välja annan stats lag om det tvärtom är något ni vill undvika. Om ni inte aktivt gör ett val lär det vara nederländsk lag som gäller. De länder som anslutit sig till EU:s förordning skulle godta den lagen som pekas ut enligt förordningen såsom beskrivits ovan. Andra följder av att räknas som giftaFörutom de förmögenhetsrättsliga aspekterna så påverkas en del annat av huruvida man är gift eller inte. Ett par exempel i svensk rätt är hur make men inte sambo har arvsrätt (3 kap. 1 § ärvdabalken), och hur det råder en faderskapspresumtion när en man och en kvinna är gifta och får barn (1 kap. 1 § föräldrabalken). Det innebär att mannen modern är gift med antas vara barnets far, medan mannen skulle behöva ansöka om att fastställa faderskapet om paret inte var gifta med varandra. Emellertid skulle dessa svenska regler inte heller nödvändigtvis börja gälla för er. För exempelvis arv finns en annan EU-förordning vars regler avgör vilket lands lag ska gälla, vilket beror på saker som vad ni valt för lag ska gälla, var ni bor eller var ni har anknytning (arvsförordningen, 3 kap.). Förenklat kan man säga att svenska regler troligen inte skulle gälla för frågor kring ert äktenskap om ni inte har nära anknytning till just Sverige till exempel genom att bo här, eller om ni specifikt väljer det. Om ni har fler funderingar så tveka inte att återkomma med en ny fråga! Med vänlig hälsning,

Kan vi gifta oss i både USA och Sverige?

2021-02-05 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej. Jag är svensk medborgare och amerikansk medborgare och jag är sambo här i usa. Nu planerar vi att gifta oss och då uppstod frågan om var. I vilket land. Om vi gifter oss här i usa, kan vi då också vigas i Sverige? Eller ska vi planera vigsel i Sverige först och sedan ha nån fin fest i usa. Vi kommer fortsätta att bo i usa.
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svensk rätt skulle erkänna ert äktenskap, även om det ingicks i USAErt äktenskap kommer med största sannolikhet erkännas i Sverige även om ni ingick det i USA. Förutsättningen är att äktenskapet anses giltigt på den plats där ni ingick det (1 kap. 7 § lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, förkortas IÄL). Om ni alltså gifter er i en delstat i USA, enligt den delstatens regler, är huvudregeln att ni anses gifta även ur svensk rätts synvinkel. Det finns några få undantag från den regeln. Svensk rätt vill inte erkänna äktenskap om någon av personerna var under 18 år, om äktenskapet verkar ha ingåtts under tvång, eller, om åtminstone en av personerna är svensk medborgare, någon av personerna var frånvarande vid ingåendet eller något annat hinder skulle förelegat enligt svensk rätt och (1 kap. 8 a § IÄL). Det här sistnämnda tar sikte exempelvis på hur polygama äktenskap inte erkänns i Sverige även om de var giltiga på platsen där äktenskapet ingicks, förutsatt att någon av personerna har någon koppling till Sverige, såsom medborgarskap. Något sådant hinder är antagligen inte aktuellt i ert fall, och huvudregeln att ert äktenskap erkänns i Sverige står sig.Ni kan i så fall inte också vigas i Sverige Den som vill ingå äktenskap i Sverige får inte träffas av något av de hinder som ställs upp i svensk lag (1 kap. 1 § IÄL). Den som redan är gift kan inte ingå äktenskap enligt svensk rätt (2 kap. 4 § äktenskapsbalken). Det gäller alltså även när det nya äktenskapet vore mellan samma personer. Ni kan alltså inte även vigas i Sverige, om ni redan ingått äktenskap i USA. Om det är den rättsliga statusen som äkta makar ni vill åt, är emellertid detta alltså inte ett problem: ert äktenskap kommer erkännas i Sverige ändå. Om det är det kyrkliga ni skulle sakna kan de flesta kyrkor välsigna ert äktenskap i en ceremoni som är lik en vanlig vigsel.Tvärtom, då? Principen att ett äktenskap som ingåtts utomlands erkänns om det var giltigt på den platsen där det ingicks är vedertagen, och det är mycket möjligt att samma princip gäller i USA. I så fall kan ni inte heller gifta er först i Sverige och sedan i USA, utan ni får välja ett land och sedan, som du säger, fira ingåendet ändå i det andra landet.Lycka till, och tveka inte att återkomma med en ny fråga om ni har någon ny fundering!Med vänlig hälsning,