"executors deeds" och "grants of probate" motsvarigheter på svenska?

2020-08-12 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag håller på att översätta en roman från engelska där en person utsetts till testamentsexekutor. I texten nämns några handlingar som jag inte lyckats hitta den svenska motsvarigheten till. Det gäller "grants of probate" och "executor's deeds". Kan ni förklara vad som menas och hur man skulle uttrycka det på svenska? Det kanske inte är rätt forum att ställa en sån fråga, men jag vore oerhört tacksam om ni kunde hjälpa mig. Vänliga hälsningar, X
Binh Tran |Hejhej! Ja, det stämmer att det är en ovanlig fråga, men en väldigt rolig sådan, så jag ska göra mitt bästa att besvara dem. Du undrar alltså svenska motsvarigheten till "grants of probate" och "executor's deeds". Grants of probate Orden beskrivs på följande sätt: "If the deceased has a will, the executor or administrator will apply for a Grant of Probate. The grant is a legal document which confirms that the executor has the authority to deal with the deceased person's assets (property, money and belongings)".Det är alltså en handling/dokument som ger testatementsexekutorn legitimitet över bouppteckningen. Anledningen till varför du inte har hittat motsvarande i Sverige är för att det inte finns en motsvarighet. För att bli testamentsexekutor krävs endast ett förordnande i testamentet att testatorn vill att någon ska ta hand om dennes egendom och skifta den till arvingarna. Det krävs inte att man ansöker om detta och därmed finns inte heller något i Sverige som kallas för grants of probate. En person som har blivit förordnad som testamentsexekutor av en testator behöver dock att själva testamentet vinner laga kraft. Detta görs antingen genom att alla dödsbodelägare godkänner testamentet eller att klanderfristen på 6 månader har gått. Testamentsexekutorn kan däremot enligt 19 kap 1§ ärvdabalken, ansöka om förordnande om boutredningsman från tingsrätten, vilken i sin tur kan godkänna honom som boutredningsman innan 6 månader har gått. Boutredningsman och testamentsexekutorn har likadana uppgifter, förutom det att boutredningsman tillskrivs av tingsrätten och testamentsexekutorn tillsätts av själva testatorn. Närmsta man kommer till grants of probate skulle jag vilja påstå är "förordnande om testamentsexekutor" alternativt "förordnade om boutredningsman". Executor's deedsOrden beskrivs på följande sätt: "When property is transferred in accordance with a will, an executor deed is the document that is used to transfer ownership. Deeds are used to transfer ownership of real property from one person to another." Det är alltså också en handling/dokument där en bröstarvinge/arvinge och testamentsexekutorn skriver för att skifta t.ex större egendom. Genom denna handling blir arvingen ägare till den egendom som ska skiftas. En motsvarighet i svensk rätt finns inte heller för detta på grund av att det inte går till på detta sätt i Sverige. Det närmsta man kommer executors deeds är arvskifteshandling. En arvskifteshandling/arvskiftesdokument är ett dokument där testatorns dödsbodelägare kommer överens om hur arvet ska fördelas mellan dem. Handlingen skrivs under och blir gällande gentemot tredje män som bevis på äganderätt. Dokumentet kan visas upp för att t.ex lagfart på en fastighet, du kan läsa mer om arvskifte här. Eftersom det inte finns en motsvarighet så är det även svårt att översätta, det fungerar inte att använda arvskifteshandling eftersom det är inte samma sak som "executors deeds". Utan en direkt översättning vore därför bättre, till exempel exekutors verkställandehandling/dokument. Jag hoppas jag har varit vägledande och om du har några följdfrågor är du välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se.

Kan Kronofogden utmäta arv?

2020-08-03 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Kan kronofogden utmäta arv
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utmätning regleras i Utsökningsbalken (UB). Kronofogden har rätt att utmäta egendom, med undantag om det finns någon annan bestämmelse i ovan nämnda lag eller särskild föreskrift (4 kap. 2 § UB). Detta innebär som huvudregel att arv också kan utmätas, precis som annan egendom. Dock finns det ett undantag i 5 kap. 5 § UB, som säger att egendom som enligt föreskrift vid gåva eller i testamente inte får överlåtas, får heller inte utmätas. Detta innebär att om t.ex den du ärver från upprättar i sitt testamente att arvet inte får överlåtas, får arvet heller inte utmätas och Kronofogden kan därmed inte få tillgång till det. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Arvsrätt mellan särbos

2020-07-30 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Min pappa avled för ett par dagar sedan, men vad gäller ang hans särbo som har möbler, husgeråd, har hon rätt att gå ditt o hämta el vad är det som gäller???
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om din fars särbo har rätt att ärva viss andel av hans tillgångar när han avlidit. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller kring arvsrätten i en särborelation samt arvsordningen i ärvdabalken.Allmän redogörelse kring arvsrätten mellan särborEn särbo har - precis som sambor - inga lagstadgade rättigheter till arv vid dödsfall. Det är enbart vid äktenskap som den efterlevande maken har en lagstadgad rätt att ärva efter den avlidne maken (3 kap. 1 § första stycket 1 ÄB). Särbor ingår heller inte i den legala arvsordningen som återfinns i ärvdabalken (jfr 2 kap. 1–3 §§ ÄB).För att din fars särbo ska vara berättigad till att ärva delar av hans tillgångar, krävs det således att din far har upprättat ett giltigt testamente till förmån för henne. Legala arvsordningen och bröstarvinges laglottOm testamente inte har upprättats sker arvsfördelningen utifrån den legala arvsordningen i ärvdabalken. Den legala arvsrätten innebär att den avlidnes släktingar delas upp i tre arvsklasser. Den första arvsklassen utgörs av bröstarvingar, vilket betyder att arvlåtarens barn i första hand ärver kvarlåtenskapen (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Är det fler bröstarvingar, ärver man lika lott (2 kap. 1 § andra stycket ÄB).Om din far inte har upprättat ett testamente till förmån för sin särbo, kommer hon inte att vara berättigad till att ärva några av hans tillgångar. Samtliga av hans tillgångar kommer att tillfalla dig som bröstarvinge. Om ni är fler bröstarvingar ärver ni lika lott.Jag vill emellertid belysa att en bröstarvinge har en oinskränkt rätt till sin laglott. En förälder kan inte testamentera bort all sin kvarlåtenskap till någon annan för att göra sin/ sina barn arvslösa. En bröstarvinge har alltid rätt att få ut en viss del av arvet (den s.k laglotten). Laglotten utgör femtio procent av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). En arvslott utgör den del som en bröstarvinge fått ärva om förälderns totala kvarlåtenskap tilldelats denne.Om en bröstarvinges laglott har kränkts genom testamente, krävs det att bröstarvingen påkallar jämkning av testamentet för att få ut sin lott (7 kap. 3 § första stycket ÄB). Jämkningen ska göras inom sex månader från det att man tog del av testamentet (7 kap. 3 § tredje stycket ÄB). Om jämkningen inte framställs inom den angivna tiden förlorar bröstarvingen sin rätt till laglott. SlutsatsDin fars särbo har ingen lagstadgad rätt till att ärva hans tillgångar. Det krävs att din far har upprättat ett testamente till förmån för särbon för att hon ska vara berättigad till arv. Har testamente inte upprättats sker arvsfördelningen utifrån den legala arvsordningen. Du som bröstarvinge har dock alltid en oinskränkt rätt till minst din laglott av din fars kvarlåtenskap.Hoppas du fått svar på din fråga och att det löser sig till det bästa!Med vänlig hälsning

Fråga om risker vid köp av bostadsrätt

2020-07-22 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Jag bor med min sambo i en bostadsrätt där min sambo äger 50 % och min svärmor äger 50 %. Kan jag köpa ut min svärmors del till marknadspris utan det blir problem med min svärmors bröstarvingar? Min svärmor bor inte i denna lägenheten.
Ebba Meyer-Lie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att din svärmor fortfarande är vid liv och att du undrar om du kan köpa din svärmors del av bostadsrätten utan att denna del vid din svärmors död riskerar att tillfalla hennes barn genom arv. Frågor om arv reglerar i ärvdabalken (ÄB). Om någon dör, arvlåtaren, utan att lämna efter sig någon make, maka eller registrerad partner är det den avlidnes släktningar som är arvsberättigade. Släktningarna delas in i tre arvsklasser som står i tur till arv efter varandra. Arvlåtarens barn är den första arvsklassen, bröstarvingarna, 2 kap 1 § ÄB. Det är arvlåtarens kvarlåtenskap som ska fördelas mellan arvingarna. Kvarlåtenskap är den egendom (bostadsrätter, möbler, banktillgångar, personliga saker o.s.v.) som en avliden person lämnar efter sig. Vad som ingår i kvarlåtenskapen hänger ihop med äganderätten. Om arvlåtaren innan sin död giltigt överlåtit en del av sin egendom kommer inte denna del att ingå i dennes kvarlåtenskap. Alltså: Om du köper din svärmors del av lägenheten innan hon dör till marknadspris så kommer alltså inte denna del längre tillhöra henne och på så vis inte riskera att tillfalla din svärmors bröstarvingar vid hennes död. Var noga med att allt går rätt till vid köpet av bostadsrätten, så att du registeras som ägare hos föreningen, om det mot förmodan skulle uppkomma några frågor kring köpet i framtiden.Hoppas du fick svar på din fråga!

Har jag rätt till hälften av min frus arv?

2020-08-03 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |har jag som gift rätt till hälften av min frus arv på 4000000 kronor
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I mitt svar utgår jag från att det inte finns något äktenskapsförord mellan er. Detta eftersom jag inte fått någon information om det.Tillämplig lag är äktenskapsbalken (ÄktB).Varje make råder över sin egendomVar och en äger sin egen egendom, även vid äktenskap (1 kap. 3 § ÄktB). Din och din frus egendom är således åtskilda. Det att ni är tillsammans betyder inte att era egendomar även är den andres. Du har alltså ingen rätt till hennes arv i nuläget. Detta oaktat att hon förstås kan skänka hälften av sitt arv till dig om hon så önskar.Du kan ha rätt till hennes egendom vid bodelningNär ett äktenskap upplöses ska makarnas respektive egendom delas upp mellan varandra, vilket kallas bodelning (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Det är då som makarnas egendom delas. Notera, som ovan nämnt, att fram till bodelningen är er respektive egendom er egen. Frågan uppstår då huruvida du har rätt till hälften av din frus arv vid en bodelning. Här blir det avgörande hur arvet sett ut.Vid ingående av ett äktenskap erhåller makarna en så kallad giftorätt. Detta ska inte förknippas med äganderätt. Giftorätt är en rätt till hälften av sin makes egendom vid bodelningen. Att egendom är giftorättsgods innebär alltså att du som make har ett latent anspråk på hälften av giftorättsgodset vid bodelningen. Rättigheten uppstår således först vid bodelningen (11 kap. 3 § ÄktB). All giftorättsgods ingår i bodelningen (10 kap. 1 § ÄktB). Värdet av all er giftorättsgods adderas och fördelas lika mellan er. Notera emellertid att enskild egendom inte är giftorättsgods och ingår således inte i bodelningen. För att egendom ska vara enskild ska detta särskilt framkomma. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Din frus arv kan utgöra enskild egendom och kommer, om så är fallet, inte att ingå i en framtida bodelning. Arvet är enskild egendom om det framkommer av ett testamente att arvet ska utgöra enskild egendom (7 kap. 2 § första stycket, tredje punkten ÄktB). Hur det ser ut i ditt fallDet här betyder att om det inte finns något testamente som nämner att arvet ska vara enskild egendom kommer arvet att ingå i en framtida bodelning, vilket betyder att du kommer att ha rätt till hälften av din frus egendom vid en eventuell bodelning.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

tvångsförsäljning av bostadsrätt från dödsbo

2020-07-31 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej! Min sambos pappa äger en bostadsrätt med ett väldigt högt värde. Pappan är äldre och har inte bott i lägenheten på länge, utan bor på vårdboende. Min sambo är enda barnet och kommer därmed ärva allt när den dagen väl kommer. Pappan har en hel del skulder, gissningsvis sammanlagt större än tillgångar (bostadsrätten EJ inräknad). Om skulderna är större än tillgångarna (bostadsrätten EJ inräknad) sammanlagt på dödsdagen, kommer lägenheten att tas i anspråk av eventuella fordringsägare och tvångsförsäljas för att betala resterande? Jag frågar för att vi planerar att bosätta oss i bostadsrätten efter pappans bortgång och vill således undvika eventuell tvångsförsäljning till varje pris.
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om skulderna är större än tillgångarna kan ett dödsbo väcka begäran om konkurs enligt Konkurslagen 2 kap. 3 §. Skulden kan på det sättet betalas genom en utmätning av fast eller lös egendom. Om skulderna är större än tillgångarna kommer alltså bostadsrätten kunna komma att tvångsförsäljas. Det finns dock ett undantag från utmätning med hänsyn till gäldenärens behov enligt Utsökningsbalken (UB) 5 kap. 1 § punkt 6. Enligt paragrafen kan en bostadsrätt undantas från utmätning om det är att anse som en stadigvarande bostad som inte överstiger ett oskäligt belopp. En utmätning kan vara oskälig eftersom familjen använder bostadsrätten enligt UB 5 kap. 2 §. Dock nämnde du att bostadsrätten har ett väldigt högt värde – vilket kan tala för att undantaget inte är tillämpligt eftersom det överstiger ett oskäligt belopp. Exakt vad omständigheten i ert fall blir är svårt för mig att säga eftersom jag inte har alla omständigheter. Dock anser jag att det är troligt att bostadsrätten kommer utmätas om värdet är väldigt högt. Ett tips hade kanske kunnat vara om hans far hade överlåtit bostadsrätten som gåva till er. Vill ni ha mer hjälp får ni mer än gärna boka tid med några av våra jurister här.Hoppas ni fick någorlunda svar på er fråga! Mvh,

Är en framtidsfullmakt och ett testamente giltigt om inte bevittningen skett korrekt?

2020-07-23 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Min far skrev en framtidsfullmakt och ett testamente utan vittnens närvaro.Syskon var närvarande, och även en jurist. Underskriften bevittnades i efterhand av ett syskons vänner. Detta gjordes i augusti 2019 och jag råkade få vetskap om det i år.Har juristen rätt att göra såhär?Kan man ifrågasätta giltigheten?Är det lagligt av "vittnen" att skriva under i efterhand?Jag har inspelade samtal där ett syskon och min min far, var för sig, erkänner ovanstående.Mvh undrande
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vilka lagar gäller?För framtidsfullmakten gäller lagen om framtidsfullmakter (FramtidsfullmaktL) och för testamentet gäller Ärvdabalken (ÄB). Jag tolkar din fråga som så att både framtidsfullmakten och testamentet skrevs under av din far utan att vittnen vittnade hans underskrift och att vittnena sedan vid ett annat tillfälle skrev under att de bevittnat din fars underskrift. Jag kommer först gå igenom vad som gäller för framtidsfullmakt och sedan vad som gäller för testamente. Framtidsfullmakt ska bevittnas av två närvarande vittnenEn framtidsfullmakt får självklart författas närsomhelst men när den signeras behöver två vittnen närvara (4 § FramtidsfullmaktL). De båda vittnena behöver närvara samtidigt, de behöver vara medvetna om att din far skriver under en framtidsfullmakt och de ska bekräfta handlingen genom sina underskrifter (4 § FramtidsfullmaktL). Vittnena får inte vara gift med, sambo med, syskon till eller barn till din far (10 kap 4 § ÄB). De ska även vara över 15 år gamla och inte lida av någon psykisk störning (10 kap 4 § ÄB). Dina syskon som närvarade kan alltså inte vara vittnen till din fars underskrifter. Eftersom vittnena skrivit på först i efterhand är framtidsfullmakten ogiltig då den inte upprättats på rätt sätt. Testamente ska bevittnas av två närvarande vittnenI princip samma sak gäller för testamente. Det får författas närsomhelst men signeringen behöver bevittnas av två vittnen som samtidigt närvarar som vet om att det är ett testamente de bevittnar (10 kap. 1 § ÄB). Det får inte heller vara några släktband mellan din far och vittnena och personer som får ärva genom testamentet får inte vara vittnen (10 kap. 4 § ÄB). Även i detta fall är inte testamentet giltigt om vittnena inte bevittnat och skrivit på i efterhand. Vad du kan göraOm båda rättshandlingarna inte bevittnas korrekt är de ogiltiga. Juristen som närvarat har inte agerat rätt genom att inte se till att framtidsfullmakten och testamentet vittnades korrekt. Du kan därför ifrågasätta giltigheten på båda rättshandlingarna. Jag har däremot inte hittat något konkret brott som vittnena gjort sig skyldiga till, utan det är snarare så att deras agerande lett till att rättshandlingarna är ogiltiga. Du kan därför yrka stämning mot rättshandlingars ogiltighet så att de förklaras ogiltiga. Du kan även väcka en klandertalan mot testamentet för att förklara det ogiltigt efter din fars död (14 kap. 5 § ÄB). Med vänliga hälsningar,

Vad kan jag göra när min syster sålt av vår mammas tillgångar innan hon avled?

2020-07-16 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Vår mor gick bort för 15 månader sedan, vi är två syskon som enda arvingar. Jag bor utomlands och vi kom överens om att min syster skulle ta hand om bouppteckningen som bor i Sverige och jag skrev en fullmakt för detta att hon skulle ta vara på mina intressen. Det visar sig nu att hon flyttat mamma till ett äldreboende, rensat hela dödsboet innan mor dog utan mammas eller min vetskap och tagit upp 3 000 som lösöre trots mammas alla smycken värda c:a 55 000 och massor av andra värdefulla saker ur mammas fyrarumslägenhet och sommarstuga samt kontanter. Jag överklagade hos förvaltningsrätten men fick svar att de inte bedömer riktigheten i upptagna skulder och bohag, bara det formella i bouppteckningen. Något arvsskifte är inte gjort ännu.Jag anser att detta är stöld och bedrägeri och undrar vart jag skall vända mig, polis? Risken kan vara att de lägger ner anmälan efter en kvart?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningI ditt fall är tyvärr omständigheterna något oklara varför det inte går att ge ett så exakt svar. Som jag tolkar det har din syster, innan din mors bortgång, flyttat er mamma till ett äldreboende. Hon har även rensat hennes hem och eventuellt tagit alla hennes smycken, kontanter och andra värdefulla saker. Brottet stöld innebär att någon olovligen tar det som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig det (8 kap. 1 § brottsbalken, BrB). Om din syster utan att hon haft lov till det tagit kontanter, lösöre m.m. med uppsåt att tillägna sig det kan det röra sig om brottet stöld. Om din syster hade lov från er mamma att sälja sakerna och att hon fick pengarna kan det röra sig om ett förskott på arv som ska räknas av från hennes arvslott (jfr 6 kap. 1 § ärvdabalken).För det fall att du gör en polisanmälan om stöld kommer det att inledas en förundersökning av polis/åklagare. Om åklagaren bedömer att det finns tillräckliga bevis för att ett brott har begåtts och att det går att bevisa vem som gjort det har åklagaren en absolut åtalsplikt; dvs. en skyldighet att väcka åtal. En förundersökning kan däremot, precis som du själv uppger, resultera i att den läggs ner för att brott ej kan styrkas. För det fall att din syster blir åtalad har åklagaren hela bevisbördan för att din syster begått brottet och att hon haft uppsåt därtill. Beviskravet är högt, det ska vara ställt utom rimligt tvivel.Om du som arvinge påstår att det skett ett förskott på arv (genom att din syster fått kontanterna, smyckena m.m.) är det du som har bevisbördan därom då det är du som framför påståendet. Om du kan bevisa det på något sätt kommer bevisbördan att flyttas över till din syster som har att bevisa att eventuella gåvor inte ska ses som förskott på arv. Tyvärr kan jag inte ge ett närmre svar på din fråga, det alternativ som står till buds är att eventuellt göra en polisanmälan. Det finns dock en risk att den läggs ner. Om du kan visa att din syster tagit emot tillgångar men det inte går att visa stöld, skulle du kunna göra gällande att det rör sig om ett förskott på arv.Om du önskar vidare hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,