Värdering av bostad i samband med bodelning

2020-10-15 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Låt säga att jag köpt min lägenhet för 40000 kr och har fått den värderad till 150000 kr och min fru som bor i Thailand ärver mig, vilket värde får hon som arv och behöver hon skatta något. Jag har ca 100000 i lån på lägenheten.
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln vid upplösande av äktenskap är att makarnas egendom ska fördelas mellan de genom en bodelning, såvida de inte kommit överens om annat, 9:1 Äktenskapsbalken (ÄktB). Ett äktenskap kan antingen upplösas genom ena makens död eller vid en äktenskapsskillnad, 1:5 ÄktB. I detta fall aktualiseras frågan om arv varför jag utgår från dödsfall. Bodelning ska ske innan arvskifte enligt 23:1 st. 2 Ärvdabalken.Det som ingår i bodelningen ska utgöras av egendomsförhållandet den dag då dödsfallet inträffade. Detta brukar med andra ord benämnas brytdagen eller den kritiska tidpunkten, 9:2 ÄktB. Vad gäller värdering av bostad ska denna däremot ske när "boet är utrett" enligt NJA 1950 s. 50 (se även prop. 1986/87:1 s. 159). Värderingen ska ske i så nära anslutning det går till bodelningen, för att man ska få ett så materiellt och riktigt resultat som möjligt. Detta har ansetts mest förenligt med principen om likadelning (11:3 ÄktB).I NJA 1975 ansåg HD att den latenta skatten vid en eventuell försäljning av en fastighet borde beaktas när fastigheten värderas vid bodelningen. HD åberopade som skäl principen om likafördelning. Latens skatteskuld och mäklarprovision ska då avräknas vid bodelningen. Sammanfattningsvis är det därmed vad lägenheten är värd när själva bodelningen görs som är avgörande. Det spelar således ingen roll att den var värd 40 000 kronor vid köpet, såvida den inte värderas till samma pris när boet är utrett. Här ska det erinras om att skulden ska dras av enligt 11:2 ÄktB. Det ska avräknas så mycket från makens giftorättsgods att dennes skulder täcks, gäldstäckning. Även här är det enbart de skulder som maken haft vid brytdagen som ska avräknas och senare tillkomma skulder beaktas således ej.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,