Ofullständig fråga

2021-01-19 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |https://lawline.se/questions/confirm/44ecec1b03436d44c535d2040cd88ee5e90b03af
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tyvärr verkar delar av din fråga ha fallit bort och jag kan inte utläsa vad du önskar få hjälp med. Vänligen försök att ställa din fråga på nytt så att vi, snarast möjligt, kan återkomma med ett svar.Jag beklagar olägenheten.Vänligen,

Får jag ladda ner videor från nätet?

2020-10-21 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Får man ladda ner och spara videos från en musiktjänst på sin dator och använda det för privat bruk? Jag undrar även ifall man får använda programvaror på nätet för att hjälpa en med nedladdningen?
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som utångspunkt kan jag nämna att det är upphovsrättslagen (URL) som är tillämplig lag på frågan. Får jag ladda ner videor från en musiktjänst?Den som skapar ett verk (i detta fall en video), har en rätt att förfoga över det material han skapat (2 § första stycket URL). Undantag till denna ensamrätt att hantera verket finns, (11 § URL). Om verket redan finns tillgänligt för allmänheten (som i ditt exempel där verket finns tillgängligt på musiktjänsten), så gäller det att du får framställa ett eller ett par exemplar av detta offentliggjorda verk för privat bruk (12 § URL). För att du ska kunna framställa ett exemplar för privat bruk krävs det att videon som du vill ladda ner lovligen är framställd (personen har gett tillstånd) av den som skapat den. Annars får du inte framställa exemplar för privat bruk (12 § fjärde stycket URL). Får jag ta hjälp av program för att kunna utföra denna nedladdning? Gällande programmet som du nämner har jag inte tillräckligt med information för att avgöra, men som utgångspunkt gäller det som jag nämner ovan. Så länge det är upplagt med tillstånd av den som skapat videon, får du lov att ladda ner det för privat bruk. Om det dock skulle vara så att dessa program som hjälper dig att ladda ner musiken gör detta utan att ha tillstånd från upphovsmannen att lägga upp en sådan video (den som skapat videon), så kan det vara olagligt. Sammanfattning Du får lov att framställa ett eller flera exemplar av videon för privat bruk, så länge denna video lagts ut med tillstånd av den som skapat den. Gällande programmet rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende, då jag inte har tillräckligt med information för att kunna ge ett utförligt svar. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan jag få tillbaka pengarna för en potentiell ogiltig transaktion?

2020-06-30 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Har ett paypal konto som jag hade pengar på, gjorde en överföring till min bank men inga pengar kom, i 3 månader har jag pratat med paypal och dem hänvisar till min bank eller att jag ska vänta på att dem spårat pengarna, fick besked idag att de inte går att spåra dem.Är detta något jag kan anmäla, samt få ersättning för ?
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I detta fall verkar det som att du råkat skickat dina pengar från Paypal-kontot till fel person, i och med att pengarna inte landat på ditt konto och att deinte går att spåra. I det fallet verkar kastet ligga på dig. Det du kan göra är att kontakta din bank som möjligen kan ge dig ersättning för att pengarna inte nått ut till rätt person. I det fallet bör du även bifoga bevis från Paypals kundservice om att pengarna inte lyckats överföras till rätt person.Lycka till!

Vilket ansvar har huvudentreprenören gentemot beställaren om en underleverantör försätts i konkurs?

2020-06-28 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Hej!Vi är ett bygg-och fastighetsbolag. För 5 år sedan byggde hade vi kontrakt på ett ganska stort bygge. Vi hade inte tid så vi skrev ett entreprenadkontrakt med en uppdragstagare som också hade byggfirma. Bygget blev klart, besiktning osv, även tvåårs-besiktning utfördes och åtgärder vidtogs. Nu när femårs-besiktningen skulle göras så visade det sig att det utförande bolaget har gått i konkurs. Vad är vårt ansvar nu? Det är inte så många besiktningsåtgärder med det kommer ta tid att åtgärda och material måste inhandlas.Vi hade alltså ett kontrakt med beställaren, vi hade också kontrakt med utföraren. Tacksam för vägledning och svar!
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Du företräder ett byggbolag som för ungefär fem år sedan åtog sig ett större uppdrag för vilket man sedan anlitade en underleverantör. I vilken omfattning det senare bolaget svarade för det faktiska utförandet är för mig ovisst. Men såvitt jag förstår stod underleverantören för merparten av den ifrågavarande entreprenaden eller kanske till och med allt. Vid tidpunkten för femårsbesiktningen blev ni varse att det anlitade bolaget hade gått i konkurs varför frågor kring ansvarsfördelningen nu har uppstått (det ska här förtydligas att ni formellt uppträder som utförande bolag i förhållande till slutkund). Den aktuella besiktningen utmynnade i att vissa åtgärder behövde vidtas vilka ni i dagsläget och med anledning av den tidigare underleverantörs konkurs själva måste ombesörja. Entreprenadrätten är i Sverige ett oreglerat rättsområde och avtalsparternas förpliktelser kommer ofta till uttryck med hjälp av något av de många standardavtal som finns att tillgå och då främst genom de allmänna bestämmelserna för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04) eller genom de allmänna bestämmelser som gäller för totalentreprenader (ABT 06). De nyss nämnda standardavtalen kommer dock inte att ges något utrymme nedan. Däremot måste följande lagstiftning beaktas inom ramen för ditt ärende:Konkurslagen (KL). Förmånsrättslagen (FRL).Lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen, AvtL).Några inledande avtalsrättsliga hållpunkterInledningsvis måste det sägas att din ärendebeskrivning är tämligen kortfattad och utan tillgång till de båda avtalen, alltså det avtal som är slutet mellan er och beställaren och avtalet som träffades med underleverantören, blir det svårt att kunna uttala sig om någonting med säkerhet. Men i botten för den allmänna avtalsrätten är i vart fall löftesprincipen starkt förankrad och dessutom lagstadgad. Bindande avtal kommer till stånd när anbud (erbjudande om att ingå avtal) och accept (svar på ett sådant erbjudande) överensstämmer och är bekräftad av båda parter (1 § AvtL). Därefter gäller i stort sett den gamla devisen pacta sund servanda (avtal ska hållas). Det som har manifesterats i de olika avtalen utgör således grunden för den rättsliga bedömningen. Huruvida de aktuella överenskommelserna reglerar vad som ska gälla i just den här uppkomna situationen kan jag av förklarliga skäl inte heller kommentera. Och för att knyta an till din faktiska fråga - Vad har ni för ansvar gentemot beställaren?Mot bakgrund av det ovan anförda kommer den fortsatta framställningen att bli något generell till sin karaktär. Ansvarsfördelningen är avhängig hur organisationsförhållandena ser ut och vilken typ av entreprenad det handlar om, vilket i sin tur inverkar på fördelningen av arbetsuppgifterna mellan de olika aktörerna. Beroende på vad som har avtalats med uppdragsgivaren brukar man skilja på tre olika entreprenader, vilka är en delad sådan, generalentreprenad och totalentreprenad. Vid den förstnämnda typen svarar beställaren själv för projektering för att sedan ingå flertalet separata avtal utövar kontraktet med huvudentreprenören varför samtliga uppdragstagare bär ett rättsligt ansvar för sina respektive avtalsprestationer gentemot beställaren. Men något sådant torde det inte vara fråga om här. Vid en generalentreprenad ansvarar däremot huvudentreprenören för hela utförandet med undantag för projekteringen. Denne ombesörjs av beställaren själv. Huvudentreprenören träffar sedan avtal med olika underleverantörer men är dock ensam ansvarig i förhållande till beställaren förutom avseende projekteringen. Och som namnet antyder inkluderar en totalentreprenad allt inom ramen för det aktuella projektet och entreprenören ansvarar därför för såväl projektering som genomförande i enlighet med det avtal som är slutet med uppdragsgivaren.Utifrån den information som du har delgett oss framstår det som mest sannolikt att det rör sig om en general- eller totalentreprenad. Men för att den här utredningen inte ska bli alltför omfattande och svåröverskådlig kommer redogörelsen nedan endast att avse totalentreprenader. En sådan innebär lite mer konkret att ni som huvudentreprenör har ett så kallat funktionsansvar för entreprenaden, det vill säga, ni ansvarar för att objektet uppfyller den avtalade funktionen, vilket ofta fordrar vissa tekniska lösningar. Det ska dock noteras att om beställaren preciserar vilka lösningar som denne vill att utföraren ska använda brukar entreprenörens ansvar falla bort i motsvarande delar. Men detta förutsätter att den specifikt föreskrivna tekniska lösningen finns upptagen i avtalet. Brukligt är emellertid att uppdragsgivaren anger ett generellt funktionskrav för hela entreprenaden. Men värt att notera är att bara för att avtalet skulle vara rubricerat som en totalentreprenad är detta alltså inte synonymt med att allt per automatik ingår i ert åtagande och detta oaktat om ersättningen ska betalas i form av ett fast pris eller om denna betalas på löpande räkning. Återigen finns det goda skäl att mycket noggrant studera det ifrågavarande avtalet för att kunna utröna vilka åtgärder hänförliga till den genomförda besiktningen som ni de facto är ansvariga för. Men enligt min mening får den anlitade underleverantörens konkurs däremot ingen som helst bäring på den avtalsrättsliga relationen i förhållande till er uppdragsgivare (slutkunden). Denne har följaktligen inte ingått något avtal med den underleverantör som nu är föremål för ett konkursförfarande varför ni ensamma behöver stå för alla eventuella merkostnader knutna till entreprenaden. Konkursen, vad gäller? Och hur påverkar den er fordran på underleverantören?I samband med gäldenärens (den skuldsattes) konkurs ska dennes kvarvarande tillgångar omvandlas till likvida medel och sedan fördelas mellan borgenärerna (fordringsägarna, icke att förväxla med rättsfiguren borgensman, vilken är en garant). I egenskap av borgenär har det bolag som du företräder förmodligen en fordran på underleverantören och därmed rätt till utdelning i konkursen. Det föreligger dock ett antal i lag föreskrivna prioriteringsregler jämte viss ytterligare reglering om vilka kostnader i en konkurs som ska betalas innan borgenärerna överhuvudtaget kan få betalt. Först ska de så kallade konkurskostnaderna täckas och ett typexempel på en sådan kostnad är konkursförvaltarens arvode (14 kap. 1 § KL). Därefter ska massaskulderna betalas med vilket menas de kostnader som har uppstått i konkursboet efter beslutet om gäldenärens försättande i konkurs (14 kap. 2 § KL). Om det därefter återstår några pengar kan hänsyn tas borgenärskollektivets intressen vilka enligt huvudregeln egentligen äger lika inbördes rätt till betalning (1 § FRL). Men i praktiken förhåller det sig på ett delvis annorlunda sätt där fordringar med förmånsrätt kommer att prioriteras (2 och 15 §§ FRL). Först får borgenärer med fordringar med särskild förmånsrätt betalt, vilka brukar utgöra olika säkerheter i fast och lös egendom, och sedan lämnas företräde åt fordringar med allmän förmånsrätt, typiskt sett löneanspråk. Vidare sker utdelning för att reglera de så kallade oprioriterade fordringarna, exempelvis sedvanliga penninglån (18 § FRL), och slutligen de efterställda fordringarna, statens krav på bland annat utestående bötes- och vitesbelopp (19 § FRL). Min dystra uppfattning är dock att ni kommer att betraktas som oprioriterade fordringsägare och chanserna att kunna få utdelning i en konkurs på grundval av en oprioriterad fordran brukar sällan leda till ett mer lyckosamt utfall. Sammanfattning och ytterligare rådgivningSammantaget kan följande konstateras. Givet att detta handlar om en general- eller totalentreprenad menar jag att ni inte kan komma ifrån det fullständiga ansvar som råder för entreprenadens utförande. Den av er anlitade underleverantören och dennes konkurs förändrar inte ansvarsfrågan i förhållandet till beställaren och det avtal som är träffat er emellan. Däremot ska det återigen noteras att det nu sagda avtalet kan behöva studeras för att kunna avgöra vad som sorterar under era faktiska åtaganden. Men ni torde inte kunna hävda att beställaren är tvungen att rikta eventuella ersättningskrav mot underleverantören för bristfälligt utfört arbete. Den processen måste ni själva svara för genom att bevaka er rätt till utdelning i den nu pågående konkursen. Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar. Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan. Vänligen,

Vad ska jag tänka på vid importering av varor från Kina?

2020-11-30 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Hej jag funderar på att starta upp en business där jag ska sälja smink. Jag vill importera varorna från Kina, typ Alibaba för det är billigast så. Sen är tanken att alltså sälja sminket här på svensk marknad, är det lagligt eller kommer jag bryta mot nån lag ?? Vad gäller egentligen? Tacksam för svar!
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du ska importera produkter från Kina eller ett icke-EU-land bör du se till att produkterna är CE-märkta. Denna märkning intygar på att produkten överensstämmer med lagstadgade kraven på säkerhet, hälsa och miljö. men även andra produktegenskaper. En teknisk dokumentation för produkten i fråga och en EU-försäkran om överensstämmelse bör upprättas. Produkten måste äve åtföljas av en bruksanvisning på ett officiellt EU-språk.För mer information om vilka bestämmelser som gäller hänvisar jag dig till Kommerskollegium för information om vilka dokument som ska åtfölja produkten. Rekommenderar dig även att kontakta Tullverket för att få reda på hur du ska göra när det kommer till importrestriktioner, importavgifter och hur tulldeklarationen ska ske.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Is it legal to sell items on Instagram and make money?

2020-08-31 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Hey quick question, if I sell some stuff on Instagram for a hobby and make money, is it illegal?
Erika Redelius |Hello!Thank you for coming to Lawline with your question.You need to follow the terms and conditionsIt is not, in itself, illegal to sell things through Instagram and make money off of it. There is however a possibility that Instagram's user agreement says something different, or has special rules you need to follow, so reading the app's terms and conditions can hopefully answer your question when it comes to Instagram directly. It may depend on what you're sellingIt is also worth noting that not everything is legal to sell. This mostly applies to things that are somehow connected to copyrighted material, such as recreations of existing franchises, images and the like. If you want to sell a cross stitch of a bird that you made, that is completely fine for example. If you instead want to sell shirts with Disney characters printed on them, that likely constitutes copyright infringement.About paying taxes when earning money from a hobbyYou also have to pay taxes accordingly (10 kap 1 § 3 p. inkomstskattelagen). If your hobby crosses the line into something more professional rather than just a hobby (for example if you start working less on other jobs because of the store or if you are pursuing the hobby for income purposes rather than because it is your hobby) you will have to pay your income taxes from the selling as a business rather than a service (13 kap 1 § inkomstskattelagen).I hope this answered your question!Kindly,

Spelande minderårig

2020-06-29 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Hej, Jag brukar spela vissa spel online. Kan det vara brottsligt att diskutera saker som berör spelet med ett barn, om man själv är vuxen?
Sofia Ander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att endast diskutera ditt eget spelande med ett barn är inte i sig något brottsligt. I enlighet med de flesta spelbolags interna regler så får inte personer under 18 år själva spela, vilket även följer av spellagen vad gäller exempelvis licensgivande, (2018:1138), se här. Licenspliktigt spel får inte tillhandahållas någon som är under 18 år, vilket följer av spellagen 14:2. Det framgår inte av din fråga vilken typ av spel som det rör sig om, men det kan nämnas att vissa spel som exempelvis innehåller mycket grovt våld kan innebära att PEGI (Pan-European Game Information, som är en organisation som sätter åldersgränser på spelande utifrån dess innehåll) sätter högre åldersgränser på vissa typer av spel. I och med att din fråga endast rör om det är brottsligt att diskutera ett spel, så är mitt svar nej eftersom att diskussion kring och om spelande i sig inte är olagligt. Spelet tillhandahåls inte och av din fråga verkar inte heller exempelvis bilder eller liknande uppvisas för barnet.

Kan man bryta leasingavtal i förtid på grund av corona?

2020-05-31 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Hej! Min son som är 22 år har tecknat ett Leasing avtal med en bilfirma. Jag är helt förtvivlad vad han bundit upp sig på nu i två år, 6000 kr / månaden. Han har en fast inkomst så bilfirman har säkert inte gjort något fel. Nu när Corona olyckligt drabbat oss är min fråga om det finns någon möjlighet att få Leasingavtalet makulerat. Det var sagt att han skulle erhålla bilen i Juni men är nu framflyttat till Juli pga Corona.Tacksam för svar. Hälsningar från en mycket orolig mamma.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningFör leasing finns det ingen lag som reglerar förfarandet fullt ut, utgångspunkten är istället att avtalet mellan parterna styr. I din sons fall innebär det att han som utgångspunkt är bunden enligt avtalet han ingått, som jag förstår det med 6.000 kr per månad i 24 månader. Eventuella möjligheter att dra sig ur och ångra sig är även det utifrån vad som avtalats. I leasingavtal från de största bilmärkena finns ofta en viss möjlighet att dra sig ur, men leasingtagaren är då tvungen att betala 30-50 procent av alla återstående månadskostnader trots att avtalet sägs upp. Huruvida den möjligheten finns i din sons fall får kontrolleras utifrån vad som står i avtalet. Det kan även vara möjligt för din son att överlåta leasingkontraktet på någon annan. Det krävs i sådana fall att leasinggivaren godkänner den nya leasingtagaren efter en kreditkontroll. Ett alternativ är således för din son att försöka hitta någon som vill ta över leasingkontraktet och kanske "bjuda" vederbörande på några månader för att hen tar över det.Sammanfattningsvis innebär inte corona i sig att din son har en möjlighet att dra sig ur leasingavtalet. Leasing är ett avtal och utgångspunkten är att avtal ska följas. Det som styr vad som gäller för din son är vad som avtalats. I många fall kan man bryta ett leasingavtal i förväg, men det kan då innebära att man som leasingtagare måste betala 30-50 procent av alla återstående leasingavgifter, även om man inte får bilen. Ett alternativ är om din son hittar någon som kan ta över leasingavtalet och att vederbörande godkänns av leasinggivaren efter sedvanlig kreditkontroll.Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,