Hur ändrar jag min adress?

2020-11-29 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hur kan jag ändra i min adress. Mitt "gamla" lägenhetsnummer var 1101 men är nu 1901 detta ställer till bekymmer ibland.
Erica Lager |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är Skatteverket som har hand om register för folkbokföringsadresser och skickar ut adresser till bl.a myndigheter. När du flyttar ska en flyttanmälan (s.k. adressändring) ske till Skatteverket. Adressändring går också bra att göra hos Adressändring.se, men det gäller enbart dina postförsändelser och inte din folkbokföring som exempelvis myndigheterna utgår från. Om du vill ändra din adress råder jag dig att kontakta Skatteverket, men eftersom du inte ska byta adress helt på grund av flytt, så ska du inte behöva göra en helt ny flyttanmälan. På deras hemsida här finns allmän information om adressändring samt ett telefonnummer att kontakta om man vill göra enbart en ändring i sin befintligt registrerade adress. Lycka till! Vänligen,

Kommunernas näringsförbud

2020-11-27 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Om kommunfullmäktig i en glesbygd ska bygga ett parkeringsgarage och betala för det, sen säljas för 20 000 till ett privat fastighetsbolag som har det dåligt ekonomiskt (och eftersom en stor del av byns invånare arbetar på det företaget så vill kommunen att företaget ska överleva), är detta ok enligt kommunallagens regler och principer?Dessutom, om kommunen sen säger att de istället kommer sälja byggaden till marknadspris istället för det 20 000, och byborna sedan överklagar detta beslut då de är rädda att förlora sina jobb på fastigehtsbolaget, kommer överklagan då gå igenom och kommunen tvingas sälja garaget för 20 000?
Jakob Westling |Hej och tack för att du valde Lawline med din fråga! Kommunernas befogenheter regleras av kommunallagen. Andra kapitlet kommunallagen reglerar vilka typ av beslut kommunen kan anta och principer som kommuner måste följa.Generellt kan kommuner ta beslut om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar. Det innebär att det måste ha ett allmänt intresse för kommunen - Ett parkeringsgarage kan tänkas ha ett allmänt intresse. Det måste även vara anknutet till kommunen - Detta är en av principerna som kommunerna måste följa. Alla beslut som tas av kommunfullmäktige måste vara lokaliserade till deras kommungränser. I vårt fall torde parkeringsgaraget finnas inom kommungränserna. Vidare måste kommuner i sina beslut beakta andra principer som är centrala för kommunalrätten. En av dem är likställighetsprincipen i 2:3 som föreskriver att kommunen ska behandla alla i kommunen likvärdigt. En mer specifik princip som tangerar till likställighetsprincipen är närdingsstödsförbudet. Det innefattar ett förbud för kommunen att stödja enskilda näringsverksamheter gentemot andra näringsverksamheter i kommunen,2:8 KL. Ett tydligt exempel på stadsstöd är exempelvis när kommunen säljer egendom under marknadspris. Till din nästa fråga om det ändrade beslutet - så kan man här erinra om de speciella överklagadereglerna som gäller för kommuner. Överklagandereglerna regleras i kap 13 KL och innefattar en annat typ av prövning än vid förvatlningsbeslut. Ett överklagade av ett kommunalbeslut kan endast angripas enligt dess laglighet och inte dess substans. Med andra ord innebär det att man kan få ett kommunalbeslut upphävt endast om det inte följer principerna i kommunallagen. Då kommunen är ett folkvalt institut så ges dem ett mandat att ta vissa beslut. Därav kan besluten endast upphävas om beslutet togs på ett felaktigt sätt. Till din situation innebär det att det förstnämnda beslutet när kommunen ville sälja parkeringsgaraget för 20,000 skulle kunna upphävas - med det senare kan inte, då det följer de principer som är stadgade i KL. Hoppasd det besvarade din fråga.

Får jag sälja årsgångsflaskor privat?

2020-11-26 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har ett gäng årgångsflaskor med starkvinsglögg. Får jag sälja dessa vidare till personer över 20år? Vi pratar oöppnade flaskor över 10år gamla som ej går att köpa idag.
Carl Weihe |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har ett gäng årgångsflaskor av alkoholhaltig dryck som du vill sälja vidare till personer över 20 år och undrar om en sådan försäljning är laglig.AlkohollagenTillämplig lag för försäljning av alkohol i Sverige är Alkohollagen (2010:1622). I 3 kap. 1 § Alkohollagen anges att alkoholdrycker inte får säljas om det inte finns rätt till det i alkohollagen. En privatperson får sälja/servera alkohol till andra privatpersoner om det sker enligt följande villkor (8 kap. 1 a § Alkohollagen).1. Försäljningen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer2. Försäljningen sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna3. Försäljningen äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholDet betyder att du får sälja vidare årgångsflaskorna. Det får dock inte ske till ett högre pris än inköpspriset. Notera att de två övriga villkoren också ska vara uppfyllda.Systembolagets auktionDet finns även möjlighet att sälja årgångsflaskor och andra exklusiva flaskor genom Systembolagets auktioner. Du kan läsa mer om det här. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Verklig huvudman i aktiebolag

2020-11-04 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej. Vem eller vilka av oss är verklig huvudman? Vi är fyra ägare i ett mindre aktiebolag och vi är släkt. Aktierna är fördelade 40%, 20%, 20% och 20%. - Kan vi alla vara verklig huvudman?- Måste det vara personen med 40% av aktierna? Måste vem/vilka som är verklig huvudman spegla ägandeförhållandena?- Kan verkliga huvudmän i förening utse/avsätta ledamöter?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningDin fråga aktualiserar huvudsakligen lagen om registrering av verkliga huvudmän (LVH).Utredning Enligt 1 kap. 1 § LVH syftar lagen till att förhindra att juridiska personer eller truster utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Registrering av verkliga huvudmän är alltså inte en åtgärd med associationsrättslig verkan utan en åtgärd som syftar till att belysa kontrollen över associationer. I 1 kap. 3 § LVH framgår det att begreppet "verklig huvudman" avser antingen en fysisk person som, ensam eller tillsammans med någon annan, ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person eller en fysisk person till vars förmån någon annan handlar. Av 1 kap. 4-5 §§ LVH framgår att en fysisk person antas vara verklig huvudman för en juridisk person om vederbörande (1) på grund av innehav av aktier, andra andelar eller medlemskap kontrollerar mer än 25 procent av det totala antalet röster i den juridiska personen, (2) har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare eller (3) på grund av avtal med ägare, medlem eller den juridiska personen, föreskrift i bolagsordning, bolagsavtal och därmed jämförbara handlingar, kan utöva kontroll enligt 1 eller 2 samt att detta även gäller en fysisk person som tillsammans med närstående kontrollerar en juridisk person enligt ovan. Av ovanstående bestämmelser kan vi dra slutsatsen att ett aktiebolag kan ha flera verkliga huvudmän. Vem som är verklig huvudman avgörs i regel av om personens röststyrka överskrider 25 % av det totala antalet, om vederbörande har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare eller om vederbörande kan utöva denna kontroll genom avtal med andra aktieägare. Jag kan med andra ord inte säkert säga om någon av de nu aktuella aktieägarna kan anses vara verkliga huvudmän eftersom jag inte har tillgång till tillräcklig information om ditt fall. Om vi antar att alla era aktier har lika många röster, att inga särskilda aktieägaravtal eller dylikt har slutits och att rätten att tillsätta styrelseledamöter utövas av er gemensamt utan några särskilda villkor finns det dock med all sannolikhet bara en verklig huvudman i form av den av er som äger 40 % av aktierna. Detta eftersom vederbörande överskrider gränsen på 25 % av det totala antalet röster. Avslutningsvis kan vi konstatera att registreringen av verkliga huvudmän såsom berörts saknar verkan för bolagets interna angelägenheter; med andra ord påverkar registreringen inte aktieägares eller föreningsmedlemmars möjligheter att tillsätta styrelseledamöter eller dylikt.HandlingsplanJag kan inte ge dig någon konkret rekommendation eftersom jag inte vet vad du önskar uppnå och saknar tillräcklig information om ditt aktuella fall. Jag hoppas att mitt svar ändå var till hjälp!Med vänlig hälsning

Använda annans namn vid marknadsföring utan samtycke

2020-11-28 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej! Får mitt namn användas i media utan mitt samtycke?
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Den lagen som är aktuell att använda i detta fall är lagen (1978:800) om namn och bild i reklam.I lagen (1978:800) om namn och bild i reklam 1 § framkommer det att en näringsidkare vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttighet i vilken annans namn eller bild utnyttjas inte får göra detta utan samtycke. Arrangören får alltså inte använda ditt namn i marknadsföringssyfte om denne inte har ditt samtycke. Med "namn" menas även någon annan beteckning som klart utpekar en viss person.För att du ska kunna klandra arrangörens användning av din bild krävs det att arrangören använt ditt namn utan att be om ditt samtycke. I lagen (1978:800) om namn och bild i reklam står det att den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot 1 § kan åläggas böter eller skadestånd. Vid eventuellt åtal kategoriseras detta som ett målsägandebrott. Detta betyder att denna typ av brott får åtalas av åklagare endast om målsäganden själv anger brottet till åtal.

Vad har kungen för arbetsuppgifter?

2020-11-27 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej! Vad kan svenska kungen göra idag, förutom att vara symbol?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du skriver representerar kungen landet, men han har även andra arbetsuppgifter. - Kungen är rikets statschef (1 kap. 5 § regeringsformen) och vid regeringsskifte äger en särskild konselj rum inför statschefen (6 kap. 6 § regeringsformen). - Kungen är även ordförande vid sammanträde med utrikesnämnden (10 kap. 12 § regeringsformen).- Kungen öppnar även riksmötet (3 kap. 6 § riksdagsordningen). - Kungen godkänner ambassadörer från andra länder - Kungen är försvarets främste representant. Här kan du läsa mer om Kungens arbetsuppgifter. Vänligen,

Jag är villkorligt frigiven - vad blir följden av jag lämnade ett positivt urinprov?

2020-11-21 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Är villkorligt frigiven, prövotiden går ut i februari. Problemet är att jag visade positivt på ett urinprov på frivården, vad kan jag få för påföljd för detta?
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Mina utgångspunkterJag tolkar det du har skrivit som att din villkorliga frigivning är förenad med en särskild föreskrift om att dina urinprov inte ska påvisa att du är påverkad av någon substans, till exempel av narkotika. Vad jag förstår har du därmed brutit mot den särskilda föreskriften genom resultatet av det urinprov som du nämner.Jag kommer att hänvisa till brottsbalken (BrB) i mitt svar. Reglerna som rör villkorlig frigivning skärptes från och med den 1 juli i år (2020). Jag utgår från att du lämnade det positiva urinprovet efter den 1 juli, vilket medför att du som utgångspunkt omfattas av de nya reglerna.Du kan bli ställd under övervakning, få en särskild föreskrift eller en fotbojaSom en följd av det positiva urinprovet kan Kriminalvården i första hand besluta om övervakning, en särskild föreskrift eller att du ska bära en fotboja (26 kap. 19 § första stycket och 26 kap. 18 § första stycket BrB). Myndigheten kan antingen ändra ett befintligt beslut eller fatta ett nytt beslut om att en sådan åtgärd ska gälla dig (26 kap. 18 § första stycket BrB).Vid övervakning kommer du att få en individuell plan som du ska följa, samt ha kontakt med en särskild övervakare (26 kap. 14 § andra stycket och 26 kap. 15 § BrB). Det är förstås möjligt att du redan står under övervakning i nuläget, men jag saknar information om det. En särskild föreskrift kan till exempel vara lik den du redan har, om krav på att lämna vissa prover (26 kap. 16 § BrB).Med en fotboja begränsas dina möjligheter att röra dig fritt utanför ditt hem, eftersom du får bära en särskild sändare som kontrollerar var du befinner dig (26 kap. 17 § BrB).Varning i andra hand och förverkad villkorlig frigivning i sista handDu kan istället få en varning om Kriminalvården bedömer att varken övervakning, en särskild föreskrift eller en fotboja är en tillräckligt allvarlig följd av ditt positiva urinprov (26 kap. 19 § första stycket BrB).I sista hand kan din villkorliga frigivning bli förverkad under en viss tid, efter beslut av övervakningsnämnden (26 kap. 19 § andra stycket BrB). Förverkandet innebär att du förlorar din rätt att vara villkorligt frigiven och därmed får återvända till fängelset. Det är ett väldigt ingripande beslut och ska därför bara användas i riktigt allvarliga fall.SammanfattningFöljden av ditt positiva urinprov ska i första hand bli ett beslut om övervakning, en särskild föreskrift eller en fotboja. I andra hand kan Kriminalvården meddela dig en varning och i sista hand kan din villkorliga frigivning bli förverkad av övervakningsnämnden.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,

Can Lawline help me with my legal matter?

2020-11-02 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |My secret in hospital was not kept
Sabrina Curan |Hello! Thank you for contacting Lawline regarding your legal matter.Unfortunately, I can not help you in this matter, since I do not have enough information to help you. In order for us to provide legal counseling, you need to specify your legal matter. I kindly ask you to send us a new question where you rephrase and specify your legal matter. Best regards,