Stämma på falsk grund – en förtydling

2020-05-28 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |På denna fråga "Risker med att stämma någon på falsk grund 2017-09-30 i STRAFFRÄTT" skriver Ni:"En stämningsansökan kan emellertid inte underställas detta krav."Jag undrar vad Ni menar med denna mening?
Samuel Gilljam |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Efter att ha läst igenom svaret tror jag att rådgivaren menade att det inte går att ställa krav på att en stämningsansökan ska vara sann likt en sanningsförsäkran vid förhör av en part (37 kap. 2 § rättegångsbalken).Något som kan tilläggas till det tidigare svaret är att den som medvetet väcker talan i onödan kan dömas till böter för en rättegångsförseelse enligt 9 kap. 1 § rättegångsbalken.Hoppas att detta svar har varit till hjälp!

Vilka uppgifter behöver jag lämna för att begära ut en tingsrättsdom?

2020-05-25 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |HejJag undrar vilka uppgifter man måste lämna för att få ut ett tingsrättsbeslut?Räcker det med person nummer , namn, och vilket år det gällerDet gäller år 2012 eller 2013. Är det för långt tillbaka
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med tingsrättsbeslut utgår jag från att du menar en dom meddelad av tingsrätten.Vilka uppgifter behöver jag lämna för att begära ut en tingsrättsdom?Om du vill begära ut en dom ska du vända dig till den tingsrätt som har dömt i målet. För att begära ut domar som meddelades innan 1 januari 2015 så behöver du skicka ett mejl till tingsrätten. Varje tingsrätts mejladress hittar du på respektive tingsrätts hemsida. På vissa tingsrätters hemsidor finns även färdiga formulär att fylla i för att begära ut domar.I mejlet alternativt i det färdiga formuläret behöver du ange målnumret. Men vet du inte målnumret kan du ange en parts personnummer eller organisationsnummer, namn och tid för avgörandet. Vet du inte exakt tid för avgörandet kan du ange en ungefärlig tid. Det kan också hjälpa att beskriva vad målet handlade om.Det är därför möjligt att begära ut en dom från år 2012/2013 och ange personnummer och namn. Men det hjälper om du anger så många uppgifter du kan. Mer information kan du hitta på Sveriges Domstolars hemsida, se länken.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan en tvistemålsprocess vara ett hinder för att anmäla ett brott

2020-05-23 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej, En bekant ligger i skilsmässa och hens partner har skickat hot på olika sätt via SMS sedan processen började. Kan hen anmäla det som olaga hot eller psykisk misshandel, trots att skilsmässan inte har gått igenom än? Jag undrar alltså om det finns begränsningar avseende (vissa) straffrättsliga brottsbenämningar mellan personer som har pågående tvistemål? Tack
Ebba Meyer-Lie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du undrar om skilsmässan, tvistemålsprocessen, utgör ett hinder för en av parterna att anmäla ett brott mot samma part. Regler om rättegångshinder finns i rättegångsbalken (RB). Det finns vissa begränsningar att väcka talan mot en part som du redan har en pågående process med. I tvistemål föreligger det ett sådant hinder om du vill väcka talan i en process nummer två om samma sak som i process nummer ett, RB 13 kap 6 §. I brottmål föreligger det sådant hinder om du vill väcka en talan nr två om det utgör samma brott, RB 45 kap 1 §. Detta kallas litespendens. Litispendens är en processrättslig princip som säger att om samma sak redan håller på att prövas i ett annat mål får det inte tas upp till ny prövning. Denna princip gäller dock inte mellan tvistemål och brottmål. Man kan alltså utan hinder väcka en brottsmålstalan mot en person som man redan har en pågående tvistemålsprocess med.Svaret på din fråga blir alltså sammanfattningsvis att det inte finns några hinder alls för din bekanta att anmäla hoten hen fått via sms till polisen. Att din bekanta och hens partner ligger i skilsmässa spelar alltså ingen roll. Hoppas du fick svar på din fråga!

När får beslag genomföras?

2020-05-21 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |När får beslag genomföras?
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Beslag har till syfte att säkra tillgången till ett visst föremål. Det finns regler om beslag i flera lagar. De regler som framförallt blir aktuella för din fråga är de som finns i 27 kap. rättegångsbalken (RB). Beslag får beslutas vid alla typer av brott och under alla stadier av en förundersökning. Det betyder att beslag får beslutas innan det finns misstanke mot någon bestämd person. Det är tillräckligt att förundersökningen är inledd. Detta gäller också efter det att åtal har väckts och under rättegången. Ett föremål kan även beslagtas i samband med en dom (27 kap. 8 § femte stycket RB).I lagen framgår det att beslag kan förekomma om en av fyra förutsättningar är uppfyllda och om föremålet uppnår misstankegraden "skäligen kan antas" (27 kap. 1 § första stycket RB). Nedan följer de förutsättningarna för beslag:Föremål som skäligen kan antas1. ha betydelse för utredning om brott2. vara avhänt någon genom brott3. vara förverkat på grund av brott4. ha betydelse för utredning om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken får tas i beslag.1. Kan antas ha betydelse för utredning om brottOm ett föremål för spanings- eller förundersökningsarbetet framåt är det ett föremål som kan antas ha betydelse för utredningen. Detsamma gäller för ett föremål som kan vara direkt bevis för att den misstänkte är skyldig.2. Kan antas vara avhänt någon genom brottI dessa fall syftar beslaget till att egendomen ska kunna återställas till målsäganden.3. Kan antas vara förverkat på grund av brottMed förverkat avser man förverkande av en sak. Ett exempel är om någon påträffas på bar gärning när hen begår brott enligt fiskelagen, då får beslag göras av fisk, redskap, fiskefartyg eller andra föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning av brottet, eller kan antas bli föremål för förverkande enligt vad som sägs i lagen. Ett annat exempel är narkotika som tas i beslag och förverkas enligt bestämmelserna i narkotikastrafflagen. 4. Kan antas ha betydelse för utredningen om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet enligt 36 kap. 1 b § brottsbalkenHär måste man alltså titta på bestämmelsen i rubriken. Bestämmelsen stadgar att om någon döms för brott för vilket det är angett fängelse i fyra år eller mer och har brottet varit av beskaffenhet att kunna ge utbyte (bland annat där förutsättning för straffansvar är att gärningen innebär vinning eller brott som till sin karaktär är sådana att de kan ge utbyte, till exempel narkotikabrott), ska egendom förklaras förverkad. Det måste dock framstå som klart mera sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Exempel på föremål som kan tas i beslag är sådana handlingar som kan ge information om äganderätten till kapitalvaror, tillgodohavanden i utländska banker eller innehav av fastigheter utomlands.Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här. Vänligen,

Resning i förvaltningsmål

2020-05-27 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! jag har haft ett skattemål hos förvaltningsdomstolen,och man dömde till min nackdel i ärendet.Nu har tiden för överklagandet gått ut.Det har framkommit nya uppgifter också som påverkar hela ärendet.Jag tänkte begära resning i målet.Vart skickar man det i sådana fall?
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör var du ska skicka in ansökan om resning då det rör ett förvaltningsmål. Då det var den lägsta instansen, förvaltningsdomstolen, som avgjorde ärendet ska en skriftlig ansökan om resning skickas in till kammarrätten i din domkrets. Du ska alltså inte skicka in det till Högsta förvaltningsdomstolen utan till kammarrätten, vilken är instansen över förvaltningsrätterna. Om du inte vet vilken kammarrättsdomkrets du tillhör kan du enkelt söka fram informationen på nätet. Exempelvis här anges indelningen.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Vad gäller för återvinning av tredskodom?

2020-05-24 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |HejOm man får en tredskodom, är det inte så att den träder i lagakraft efter en viss tid om jag inte ansöker om återvinning? Jag råkade missa tiden för min förhandling och har tänkt ansöka om återvinning. Problemet är att den redan finns hos UC. Borde inte den fastställas helt först?
Evelina Sjöberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i rättegångsbalken (RB). Vad gäller för återvinning av tredskodom?Som utgångspunkt så kan du ansöka om återvinning om det är så att en tredskodom har meddelats inom en månad från det att domen meddelats (44 kap. 9 § RB).Din ansökan upprättar du skriftligt och ska sedan skickas till tingsrätten. Om du inte har ansökt om återvinning efter en månad har passerat så kommer tredskodomen att vinna laga kraft. Jag hoppas att detta var svar på din fråga och att mitt svar var till hjälp! Vänligen,

Varför prövas inte ett mål i Högsta domstolen?

2020-05-21 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hejsan! Varför finns det inte ett enda Högsta domstols beslut gällande unga lagöverträdare i lagen LUL och bevistalan ur samma lag?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den del av din fråga jag kan besvara med det underlag jag fått regleras i rättegångsbalken (1942:740).Vad är prövningstillstånd? Prövningstillstånd innebär att en överinstans (exempelvis en hovrätt och Högsta domstolen) beviljar en part som är missnöjd med en dom ytterligare en prövning för att exempelvis klargöra eller rätta en dom som meddelats i en underinstans. Genom att prövningstillstånd beviljas kan domen ändras.När beviljar hovrätter prövningstillstånd?Hovrätten meddelar prövningstillstånd om det finns anledning att betvivla riktigheten av tingsrättens dom, om det inte utan prövningstillstånd går att bedöma riktigheten av tingsrättens dom, om det är viktigt för utvecklingen och ledningen av rättstillämpningen (dvs om det finns anledning att tro att det finns ett prejudikatvärde i en eventuell överprövning) eller om det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (se 49 kap. 14 § RB).Hovrätten gör alltså en bedömning av det enskilda fallet utifrån de fyra möjligheterna jag beskrivit ovan. Om hovrättens dom överklagas så krävs det prövningstillstånd från högsta domstolen (se 54 kap. 9 § RB).När beviljar Högsta domstolen prövningstillstånd? Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd endast om det finns ett prejudikatvärde i att pröva den överklagade domen, eller om det finns synnerliga skäl (se 54 kap. 10 § RB). Det är alltså först när en hovrätt meddelat prövningstillstånd och dömt som det går att överklaga den domen. Därefter är en prövning i Högsta domstolen möjlig först efter att den meddelat prövningstillstånd. Jag hoppas detta ger svar på vad som ligger bakom att ett mål inte tas till prövning i överinstans. Det är emellertid svårt att ge ett svar på frågan om sambandet mellan frånvaron av meddelade prövningstillstånd och Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare utan mer specifik information. Med det sagt hoppas jag att du ändå fick ett någorlunda tillfredsställande svar på din fråga.Hör gärna av dig om du vill klargöra omständigheterna eller om du har fler frågor!

Finns rättsfall från Högsta domstolen gällande 31 § LUL?

2020-05-19 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej!Finns det något rättsfall från Högsta domstol om bevistalan enligt 31 paragrafen LUL?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gällande 31 § lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) tillsätts en utredning av antingen polisen eller åklagaren om inte särskilda skäl talar emot det, exempelvis att gärningsmannen är mycket ung. Detta med anledning av att barn under 15 år inte får dömas till någon påföljd, 1 kap. 6 § brottsbalken, såsom exempelvis fängelse, utan blir istället omhändertagen på andra sätt enligt socialtjänstlagen, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga samt LUL. En förundersökning kan därför inte genomföras eftersom det kräver att brottet kan lagföras, (23 kap. 1 § rättegångsbalken). Bestämmelsen finns alltså till för att en särskild utredning ska kunna genomföras i fråga om unga som begår allvarligare brott. Domstol kan under vissa omständigheter genom en bevistalan pröva om barnet under 15 år begått en brottslig gärning, (38 § LUL). Kravet i sådana fall är att målet ska handläggas i tingsrätt och hovrätt av lagfarna domare, (25 § LUL). Domstolens avgörande sker då genom en dom där domstolen anger om den funnit det bevisat att den unge begått gärningen. Bevistalan är främst avsedd att användas för det fall barnet misstänks för en mycket allvarlig gärning och då det föreligger ett betydande intresse av att få ett domstolsavgörande. Bevistalan har dock endast undantagsvis kommit att användas, se prop. 2009/10:105 s. 16-17. Med det sagt kan jag inte hänvisa dig till ett rättsfall där Högsta domstolen har avgjort ett sådant ärende. Annan vägledning kring paragrafenBrottsförebyggande rådet (Brå) har upprättat rapporten "Barn som begår brott – Polisens hantering av misstänkta personer under femton år" (Brå:s rapport 2007:16). Rapporten är resultatet av ett regeringsuppdrag att i samverkan med Rikspolisstyrelsen kartlägga utredningarna enligt 31 § LUL och kan vara vägledande i fråga om praktisk tillämpning av lagrummet. Det finns även en handbok som Åklagarmyndigheten uppdaterade i slutet av 2019 som heter "Utredningar enligt 31 § LUL", samt en handbok av Socialstyrelsen "Barn och unga som begår brott" som tryckes i februari 2020, i vilka du skulle kunna finna mer ingående information. Hoppas att du fick svar på din fråga! Om inte så får du gärna ställa en fråga till oss igen med mer specifik information. Med vänliga hälsningar,