Kan man ta reda på när åtal ska väckas?

2020-06-27 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! Hur kan jag ta reda på när åtalet kommer att ske för en bekant som jag vet kommer åtalas?
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga besvaras framförallt med hjälp av bestämmelserna i rättegångsbalken (RB). Då förundersökningen avslutas ska beslut meddelas om åtal ska väckas eller inte (23 kap. 20 § RB). En förundersökning kan i princip pågå till dess att det aktuella brottet har preskriberats. Det råder förundersökningssekretess under pågående förundersökningar, vilket innebär att du inte kan kontakta Åklagarmyndigheten för att få information om utredningen och när åtal kommer att väckas. Du kan däremot, om du vet vilket brott det rör sig om, titta på bestämmelserna om preskription för brottet och komma fram till hur länge förundersökningen kan pågå innan beslut måste meddelas om åtal ska väckas eller inte (35 kap. brottsbalken).Det är åklagaren som väcker åtal hos domstol genom att åklagaren skriftligt ansöker om stämning mot den som ska tilltalas. Åtalet anses väckt när stämningsansökan kom in till rätten (45 kap. 1 § RB). När stämningsansökan skickas in blir den en allmän handling, vilken du kan begära ut. Stämningsansökan kommer att lämnas in till domstolen i den ort där brottet förövades (19 kap. 1 § RB). Du kan alltså inte veta exakt när ett åtal ska väckas innan åklagaren har lämnat in stämningsansökan till domstolen. Först efter att åtal har väckts kommer du att kunna ta del av stämningsansökan och för detta får du vända dig till relevant domstol. Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.Vänligen,

Hur åstadkommer jag fullgörelse av en betalning?

2020-06-23 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har ett medgivande av min syster via mejl att hon ska betala mig i två omgångar. 100,000 år 2018, som är betalt och sedan 60.000 kr senast den 28 feb. 2019. Jag har nu påmint henne om vid flera tillfällen via mejl om den sista betalningen, men hon svarar inte. Hur ser det juridiska ut? Hon har skrivit och bekräftat den 28 feb 2018 att hon för över pengar som vi kommit överens om. Hur ska jag gå vidare ?Bästa hälsningar
Erik Karlsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Er överenskommelse är bindande och du kan rättsligt ta frågan vidare på två sätt. Antingen genom att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, eller ansöka om stämning hos tingsrätten. Nedan går jag övergripande igenom vad som gäller för de båda. Överenskommelsen över mejl är bindande I Sverige gäller avtalsfrihet. Ett avtal föreligger när två parter kommit överens om ömsesidiga eller ensidiga prestationer (1 § avtalslagen). Om inget annat står särskilt föreskrivet i lag finns det heller inga hinder för hur avtal kan slutas, alltså muntligen, skriftligen eller via mejl. Har ni över mejl kommit överens om att din syster ska betala en viss summa till dig vid ett visst datum är detta bindande. Din syster ska alltså betala dessa 60 000 kr. Avtal ska hållas och er överenskommelse över mejl kan därför ligga till grund för att på rättslig väg ta saken vidare. Ansök i första hand om betalningsföreläggandeI första hand rekommenderar jag att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (1 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Detta för att denna process är betydligt billigare och går snabbare än att ansöka om stämning hos tingsrätten.Har man en förfallen penningfordran (sista betalningsdag har passerat) kan Kronofogdemyndigheten ålägga den betalningsskyldige (gäldenären) att betala (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Får du rätt i frågan får du en så kalla exekutionstitel. Detta innebär att Kronofogdemyndigheten kan vidta verkställighetsåtgärder mot din syster för att säkra betalningen, genom t ex utmätning av din systers egendom (3 kap 1 § 1 st 8 p och 4 kap 1 § utsökningsbalken).Sällan behöver det dock gå så långt. Om Kronofogdemyndigheten tar upp din ansökan om betalningsföreläggande kommer din syster direkt föreläggas att yttra sig i ärendet. Detta föreläggande räcker i många fall för att gäldenären frivilligt ska fullgöra sin betalningsskyldighet.Det går enkelt att göra ansökan om betalningsföreläggande genom Kronofogdemyndighetens websida. Du kan också få hjälp med ansökan genom att kontakta oss på info@lawline.se.Nästa steg är att ansöka om stämning hos tingsrättenSkulle din syster invända mot betalningsföreläggandet måste ansökan om fullgörelse av betalning lämnas till tingsrätten (33 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Du kan givetvis också direkt ansöka om stämning hos tingsrätten utan att i första hand gå genom Kronofogdemyndigheten (13 kap 1 § rättegångsbalken). Detta kan dock bli dyrt och dra ut på tiden, varför jag verkligen rekommenderar att i första hand ansöka om betalningsföreläggande. För att väcka talan om fullgörelse hos tingsrätten krävs återigen att du har en förfallen fordran (13 kap 1 § rättegångsbalken). Vinner du målet får du återigen en exekutionstitel och Kronofogdemyndigheten kan vidta verkställighetsåtgärder.Vill du väcka talan i tingsrätten krävs att du lämnar in en stämningsansökan (13 kap 4 § och 42 kap 1 § rättegångsbalken). En stämningsansökan måste vidare innehålla (42 kap 2 § rättegångsbalken):1. ett bestämt yrkande,2. en utförlig redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet,3. uppgift om vilka bevis som ska åberopas och vad dessa bevis ska bevisa, samt4. uppgifter om vad som gör rätten behörig att pröva frågan. Att utforma en korrekt stämningsansökan är viktigt, och att föra talan i tingsrätten kan därtill ta tid och det finns mycket att hålla koll på. Därför skulle jag rekommendera att du tar hjälp av en jurist om du avser att ansöka om stämning hos tingsrätten. Vill du boka tid med en jurist kan du göra det hos oss på Lawline på https://lawline.se/boka eller kontakta oss på info@lawline.se om du har fler frågor kring detta. SammanfattningFörst och främst bör du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten då detta är billigare och går snabbare. Annars kan du ansöka om stämning hos tingsrätten för att inleda rättegång och få saken avgjord genom dom. Att föra talan i tingsrätten tar dock tid och kan bli dyrt. Det blev en ganska omfattande framställning men jag hoppas du fått svar på din fråga, om inte är du välkommen att ställa fler!

Hur kommer jag i kontakt med en av Lawlines jurister?

2020-06-20 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej Jag behöver komma i kontakt med en jurist sfsm som kan hjälpa mig att söka tobakstillstånd.
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Om du vill komma i kontakt med en av våra jurister är du varmt välkommen att skriva till oss på info@lawline.se eller på meny-knappen på vår hemsida där du kan "boka tid med jurist".Med vänliga hälsningar,

När har jag rätt till försvarare vid förhör?

2020-06-09 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Som jag förstått har den misstänkte rätt till offentlig försvarare om misstänkt för ett brott som medger minst 6 månaders fängelse. Vad händer vid ett förhör ifall åklagaren anser att den misstänkte inte har rätt till offentlig försvarare men den misstänkte under förhör vägrar att lämna information med begäran om att en försvarare ska tillgodose denne?Tack i förväg!
Linnéa Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätten till försvarare och skyldigheter vid förhör regleras i rättegångsbalken (1942:720) (RB).Rätten till försvarareOffentlig försvarareEn person har rätt att anlita offentlig försvarare vid förhör under förundersökningen när denne är skäligen misstänkt för brott (21 kap 3 §, NJA II 1943 s 282 och NJA 2001 s 344). Liksom du nämnt i din fråga har man rätt till offentlig försvarare på begäran om det lägsta föreskrivna straffet för brottet är sex månaders fängelse (21 kap 3 a §). Detsamma gäller om den misstänkte är häktad eller anhållen. Offentlig försvarare ska därutöver förordnas om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet, om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas och det finns anledning att döma till en annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller om det i övrigt finns särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör (21 kap 3 a § 2 st). Offentlig försvarare förordnas av rätten (21 kap 4 §). Beslutet kan överklagas (49 kap 5 § 7p och 54 kap 4 §). Beslut får inom tid som anges i 52 kap 1 § 2 st alltså överklagas särskilt till hovrätt efter missnöjesanmälan (49 kap 6 §). Anmälan skall göras genast, om beslutet meddelats vid ett sammanträde, och annars inom en vecka från den dag då han fick del av beslutet. Missnöje kan i allmänhet anmälas till rätten per telefon, telefax eller e-post. Den som försummar detta har inte längre rätt att överklaga beslutet.Privat försvarareDu har alltid rätt till privat försvarare (21 kap 3 §). Rätten gäller även den som kallats till förhör för att höras upplysningsvis. Om du biträds en privat försvarare utses inte en offentlig försvarare till dig (21 kap 3 a § 3st). Du bekostar din privata försvarare själv.Rätten för försvarare att närvara vid förhörEn försvarare har rätt att närvara vid förhör om det inte är till men för utredningen (23 kap 10 § 4st). Det är förundersökningsledaren som beslutar om närvaro (23 kap 10 § 1st). Rätten att vägra försvarare närvaro vid förhör är ytterst begränsad. Det kan här påpekas att vissa undantag gäller för försvarare som inte är advokater (21 kap 5 § och 23 kap 10 § 4st). Rätten att vägra yttra sig vid förhörLiksom du har rätt till försvarare för att kunna försvara dig har du också rätt att vägra yttra i förhör (21 kap 1 § RB och 6.3 c EKMR). Den som har delgetts skäligen misstanke om brott är inte är skyldig att vittna (36 kap 1§) och det kan därför inte bli aktuellt med vittnesförhör (23 kap 13 §) om han vägrar yttra sig. För den misstänkte finns det inte heller någon straffbelagd plikt att tala sanning under förhör.Omständigheterna i ditt fallDin fråga rörde vad som händer om den misstänkte inte får rätt till offentlig försvarare men under förhör vägrar lämna information med begäran om att en försvarare ska biträda denne. Som jag förklarat ovan gäller särskilda regler för överklagande av beslut om försvarare. Inledningsvis måste en missnöjesanmälan framställas till rätten, det räcker alltså inte om att göra en begäran i förhör. I det avseendet är alltså begäran utan verkan. Du har alltid rätt att anlita en privat försvarare. Vad gäller vägran att lämna uppgifter har den misstänkte rätt att tiga. Av detta följer varken vittnesförhör eller något straff. Det är också möjligt att vägra yttra sig med hänvisning till en framtida försvarare som inte är närvarande vid det aktuella förhöret. Att det sker med hänvisning till en försvarare har dock inte någon egentlig effekt eftersom det fortfarande är tillåtet att väga yttra sig.SammanfattningSammanfattningsvis kan det alltså konstateras att det är möjligt att under förhör vägrar lämna information med begäran om att en försvarare ska biträda denne. Effekten av detta är dock begränsad till att man vägrar yttra sig eftersom överklagande av beslut avseende offentlig försvarare ska, efter missnöjesanmälan, lämnas till rätten.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om det skulle uppkomma några funderingar är du alltid välkommen att höra av dig med en ny fråga.

Överklaga till europadomstolen

2020-06-25 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Överklaga beslut av försäkringskassan. SGI. Till Europa domstolen.
Karl Montalvo |HejReglerna om att överklaga en förvaltningsmyndighets beslut finns i två lagar. Förvaltningsprocesslagen och förvaltningslagen (FL). Vad de gäller vilka beslut som får överklagas så är förvaltningslagen viktigast. Vilka beslut man får överklaga och vem som får överklaga framgår av lagen, 41,42 § FL. De står dock inget om när man får överklaga till Europadomstolen.Europadomstolen är en domstol över de svenska domstolarna och dömer i frågor som rör "EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA" (EKMR). EKMR är en del av de svenska rättsystemet och står över nationella lagar och regler, 2:19 Regeringsformen. De är i EKMR som reglerna om rätt att överklaga till europadomstolen finns.Där framgår att man inte kan överklaga försäkringskassans beslut till EKMR. Att få överklaga kräver nämligen att man har uttömt alla nationella möjligheter, artikel 35. Eftersom man har möjlighet att överklaga och kräva överprövning av försäkringskassans beslut mot en, 40 FL, så har man inte gjort det. Därmed går inte försäkringskassans beslut att överklaga till EuropadomstolenMed vänliga hälsningar

Prövningstillstånd i Hovrätten för ringa narkotikabrott

2020-06-22 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Vad krävs för att hovrätten ska ge prövningstillstånd i en friande dom rörande ringa narkotikabrott, med föreslagen dagsböter som påföljd? Hur stor är chanserna för att hovrätten kommer att plocka upp ett sådant fall överhuvudtaget?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Förutsättningarna för att ta upp ett mål till Hovrätten regleras i Rättegångsbalken. För att ta upp en dom i Hovrätten krävs vanligtvis prövningstillstånd (49 kap. 12 § Rättegångsbalken). För allvarligare brott krävs dock inte prövningstillstånd, men för en dom med dagsböter som påföljd krävs alltid prövningstillstånd för att ta upp målet i Hovrätten (49 kap. 13 § 1 punkten Rättegångsbalken). Hur ges prövningstillstånd? Prövningstillstånd meddelas dels om det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till (ändringsdispens, 49 kap. 14 § 1 punkten Rättegångsbalken),det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten kommit till (granskningsdispens, 49 kap. 14 § 2 punkten Rättegångsbalken), det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (prejudikatdispens, 49 kap. 14 § 3 punkten Rättegångsbalken),det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (extraordinär dispens, 49 kap. 14 § 4 punkten Rättegångsbalken). Vad som gäller i ditt fall är svårt att svara på. Anses ditt fall passa in i någon av situationerna ovan och en överklagan gjorts kan prövningstillstånd meddelas. Vänligen,

Hur länge finns brott i belastningsregistret? Vad är åtalsunderlåtelse?

2020-06-11 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |HejsanHur länge ska en hastighetsöverträdelse ligga kvar i belastningsregistret.Och även bokföringsbrott 11 kapitel 5 paragrafen.Och vad är Åtalsunderlåtelse Med vänlig hälsning
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Påföljden avgör hur länge informationen finns i belastningsregistretHur länge ett brott finns i belastningsregistret beror på vilken påföljd man får. Om man döms till fängelse lagras uppgiften om brottet i tio år, om man döms till böter är tiden fem år(17 § lag om belastningsregister). ÅtalsunderlåtelseÅtalsunderlåtelse innebär att åklagaren väljer att inte åtala och förutsätter att den anklagade erkänner sitt brott och att inget allmänt eller enskilt intresse åsidosätts. Därutöver behöver en av följande kriterier vara uppfyllda:-att det kan antas att påföljden skulle bli böter eller villkorlig dom och det finns särskilda skäl för åtalsunderlåtelse.-att den misstänkte begått ett annat brott och redan fått en påföljd samt att det ej anses behövas ytterligare påföljder för det aktuella brottet. - Om psykiatrisk vård aktualiseras.- Om det av särskilda skäl är uppenbart att det inte krävs en påföljd för att avhålla den misstänkte från vidare brottslighet och att det inte heller av andra skäl krävs en påföljd.(20 kap. 7 § Rättegångsbalken)Åtalsunderlåtelse innebär att brottet inte kommer att leda till någon påföljd men att det kommer att antecknas i belastningsregistret. Då lagras information i tio år, alternativt tre år om personen var under 18 vid tidpunkten för brottet.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Vänligen,

Kan man skicka brev till någon som sitter häktad?

2020-05-31 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! Min vän har suttit häktad sen november 2019 för ett brott han är misstänkt för, min fråga är jag är även misstänkt för samma typ av brott (nästan) och min vän som dom har häktat är dom stora i detta fallet, jag har inte haft någon kontakt med min vän på snart 7 månader, kan jag skicka honom ett brev till häktet eller kommer polisen då börja misstänka att vi har någon koppling med brottet osv? Jag saknar min vän så otroligt mycket och får såna skuldkänslor att jag inte har skickat brev, har skickat ett brev med det var utan något som helst namn ( så vet inte om han ens fick det?) men snälla ge mig svar.. vad ska jag göra?? Mvh.
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag tolkar din fråga rätt så undrar du ifall det är möjligt att skicka brev till din vän som sitter häktad.Du kan skicka brev direkt till en person som finns hos Kriminalvården. Skriv namn tillsammans med häktets eller anstaltens adress på kuvertet.Vet du inte på vilket häkte eller anstalt din anhörige sitter? Skriv personens namn och personnummer, om du kan det, på kuvertet med brevet du vill skicka. Personnumret behövs eftersom det kan finnas fler med samma namn. Lägg kuvertet i ett annat, yttre, kuvert och skicka det till:KriminalvårdenJournalarkivet601 80 NorrköpingKriminalvården skickar sedan vidare brevet till den intagne. Om du skriver ditt namn och adress på baksidan av det yttre kuvertet skickar dom tillbaka brevet om den du söker inte finns hos Kriminalvården.Brev till och från den intagne kan granskas för att till exempel se om det innehåller otillåtna föremål. Efter granskning förseglas kuvertet och när det delas ut får din vän veta att det har granskats.Det kan vara så att din vän är häktad med restriktioner (dvs den häktades kontakt med omvärlden är begränsad) vilket kan innebära att brev till och från den häktade granskas av åklagaren. Det finns inget som per definition kan göra dig misstänkt för samma brott som din vän enbart pga att du skickar brev till honom. Däremot kan åklagaren granska brevet, och om det framgår något brottsligt i brevets innehåll så kan detta naturligtvis användas i en förundersökning.Med vänliga hälsningar,