Ta smällare från underåriga?

2007-01-09 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Kan man ta ifrån ungdommar smällare? De är under 18 och smällare avsedda just för >18
Jesper Silow |Hej! Intressant fråga, med en ganska lätt rent juridisk bedömning. Huvudregeln är naturligtvis att man inte kan ta ifrån någon annan egendom egenhändigt. Om en person gör sig skyldig till brott som vilket är föreskrivet fängelse, får vem som helst göra s.k. envarsingripande. Det är dock tveksamt om ta ifrån någon saker är sådant, men definitivt följer inte fängelse på det nu aktuella "brottet", varefter vi tvyärr måste utesluta envarsingripande Vi kan gå vidare till olika generella nödrättigheter i brottsbalken, som dock för att tillämpas kräver att omedelbar fara föreligger, eller att Ni utsätts för ett brottsligt angrepp. Detta är tyvärr inte heller fallet. Tvärt om, om Ni med kraft tillhandskar Er smällarna, gör Ni er rent juridiskt sett troligen skyldig till något av tillgrepsbrotten i brottsbalken. Det är nämligen så att trots ungdomarna agerar i strid med lagen, betyder inte det att Ni har rätt att göra samma sak endast för att ungdomarna gjorde det, osv. osv. Om ungdomarna är mycket små kan det vara ändamålsenligt att ta smällarna, men då ungarna säkerligen fått smällarna av sina föräldrar kan det ge tråkiga reaktioner. Jag menar, det är säkerligen ingen som går till polisen för något sådant, men det är dock rätt känsligt att ingripa i slika situationer. Jag råder Er att ringa polisen, som har rätt att tillhandska sig smällarna lagligen. Hoppas detta klarade upp saken något! Mvh

Ersättning för nämndemän

2006-12-29 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |får man som nämndeman ersättning för att delta i en domstol?
Ola Davidsson |Hej. Ersättningen för nämndemän stadgas i Förordning om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.. Enligt 2§ erhåller nämndemän i tingsrätter, hovrätter, länsrätter och kammarrätter 300 kr i arvode för sammanträde (belopp per dag). Som nämndeman i länsrätter och kammarrätter kan även erhålles arvode för förberedelsearbete om 300 kr (belopp per dag). Enligt 2a§ har nämndeman dessutom rätt till ersättning för eventuellt löneavdrag eller inkomstförlust som beror på uppdraget och inte täcks av arvodet. Sådan tilläggsersättning bestäms av Domstolsverket och beräknas på uppgifter om löneavdrag och beräknad årsinkomst. Nämndemän har även rätt till resersättning enligt 4§. Med vänlig hälsning

Åtalsunderrättelse

2006-12-15 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag hoppas ni har lust att svara på denna fråga. Jag hittade i en artikel ordet "åtalsunderrättelse". Vad menas med det exakt, kan inte hitta någon definition någonstans. Något ni känner till?
Lucas Geisler |Hej Magnus! Åtal väcks skriftligen av en åklagare hos en tingsrätt. Ifall åklagarens ansökan inte är bristfällig utfärdar man stämning, och då ska stämningsansökan tillsammans med eventuella bifogade handlingar delges den tilltalade. Åtalsunderrättelse sker när den som skall tilltalas blir underrättad om åtalet.

Allmänt

2006-12-14 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Tillhör falsk tillvitelse ett brott som faller under allmänt åtal? Vi kan bevisa att brott har skett.
Miranda Berg |Ja, falsk tillvitelse faller under allmänt åtal. Om åklagaren väljer att inte åtala kan målsäganden, det vill säga den som blivit utsatt för brottet, om han angivit brottet träda in och föra talan istället.

Särskild företrädare för barn som ev brottsoffer

2007-01-03 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Vad inne bär 1 och 6 §§lagen (1999:997 ) fick papper från rätten som jag inte förstår. Min ex man har misshandlat ett av barnen. Jag har ensam vårdnad.Pappan har umgängesrätt. Åklagaren yrkat på intsrimistiskt att tingsrätten skall förodna en särskild företrädare för pappan..Han har inte klarat av umgänget under hösten och det är tredje umgänget han på börjat. Barnen vill inte.sociala är införstodd i att det inte fungerar..Tacksam för svar.
Kimmie Johansson |Hej! Av sammanhanget och din fråga förstår jag det som att det pågår en process mot din före detta man rörande misshandel av ert barn. Enligt lagen 1999:997 1 §så ska barn under 18 år få en särskild företrädare att föra deras talan om det finns anledning att anta att ett brott som kan ge fängelse begåtts mot barnet av dess vårdnadshavare det kan befaras att en vårdnadshavare på grund av sitt förhållande till den som kan misstänkas för brottet inte kommer att ta till vara barnets rätt. Jag antar att din före detta man också är/har varit barnets vårdnadshavare även om barnen numera bor hos dig. Förordnande av särskild företrädare får domstolen besluta om även utan att ha hört vårdnadshavaren enligt §6. Jag tolkar det som att åklagaren begärt ett interimistiskt beslut om särskild företrädare för ditt barn under processen mot din före detta och att denna begäran nu har uppfyllts. MVH

Rättshjälp m.m.

2006-12-21 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag har blivit uppsagd från mitt arbete efter en tids sjukskrivning och skada som skedde på jobbet som personligt assistent. Skadan kom efter att jag lyfte en patient som jag var ensam med, vilken det visat sig att sen dess finns två assistenter hos honom. Sedan m.h.a. försäkringskassan började en rehab tid, jag läste först på Komvux, sedan kom in till en utbildning (BMA) biomedicinanalytiker. Nu efter en kort tids försök till omplacering har arbetsgivaren (en kommun) sagt upp mig och jag får ingen ersättning alls fast jag nämnt att jag är fortfarande invalid på något sätt. Ändå hävdar arbetsgivaren att de inte kommer att betala någon ersättning. Nu vill jag ogiltigförklara uppsägningen men därefter behöver jag juridisk hjälp, samtidigt har jag svårt ekonomiskt om jag ska träffa en advokat, finns det någon form av hjälp som jag kan få och i så fall varifrån? Vad jag vet ska åtal ske 2 veckor efteråt.
Sara Forslund |Hej, En rättssökande som du kan under vissa förutsättningar få rättshjälp. Regler om rättshjälp hittar du i rättshjälpslagen, se http://www.lagen.nu/1996:1619. Rättshjälp underlättar ekonomiskt för den som är i behov av juridisk rådgivning och hjälp i en rättsprocess. En förutsättning för att rättshjälp skall beviljas är att rådgivning av en advokat eller en biträdande jurist först skall lämnas i upp till två timmar. Avgiften för rådgivningen kan sättas ned till hälften om den rättssökandes ekonomiska förhållanden ger anledning till det (se 4 §). För att rättshjälp skall beviljas krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. Den sökande skall vara en fysisk person vars ekonomiska underlag (vilket är beräknad årsinkomst efter att hänsyn tagits till underhållsskyldighet, förmögenhetsförhållanden och skuldsättning) inte överstiger 260 000 kronor. Den sökande skall också ha ett behov av biträde utöver rådgivning, och behovet skall inte kunna tillgodoses på annat sätt. Det prövas också om den rättsliga angelägenheten är av en sådan sort att det är rimligt att staten bidrar till kostnaderna (se 6-8 §§). Rättshjälp beviljas efter ansökan av den rättssökande. Du hittar mer information om detta och kan även ansöka om rättshjälp hos Rättshjälpsmyndigheten, se http://www.rhm.dom.se/. Du skriver inte om du är med i något fackförbund eller inte, men fackförbund kan bidra med rådgivning i frågor som din och även föra sina medlemmars talan. Tag kontakt med fackförbundet Kommunal, Sveriges största fackförbund, http://www.kommunal.se/. I tvistemål, som det är fråga om i ditt fall, väcks talan genom stämning. Tidpunkten då en talan anses väckt är då stämningsansökan inkommer till rätten. Det finns inget krav på att detta måste ske inom två veckor från en händelse. Du hittar denna reglering i rättegångsbalkens 13 kap., se http://www.lagen.nu/1942:740. Jag vill uppmärksamma dig om att en domstolsprocess, även med rättshjälp, medför ett ekonomiskt risktagande. Hoppas mitt svar är till din hjälp, vänliga hälsningar,

Personutredning av unga lagöverträdare

2006-12-16 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej. När åklagare begär in yttrande från socialtjänsten gällande unga lagöverträdare, (LUL) har då åtal redan väckts eller inte? Det står i begäran från åklagaren "innan beslut om åtal fattas..." Innebär det att åtal redan väckts och åklagaren vill ha utförligare information om vad han/hon ska lägga fram som lämplig påföljd i domstolen? Med vänlig hälsning.
Emma Ravheden |Åtal har inte väckts. Den typ av personutredning som det här är fråga om regleras i 11 § lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, LUL (se http://lagen.nu/1964:167 ). Yttrande från socialtjänsten inhämtas om den unge erkänt brottet eller om det finns skälig misstanke att denne begått brottet. Det är möjligt att åklagaren beslutar att inte väcka åtal även om personutredning gjorts. Yttrandet ska innehålla en redogörelse för de åtgärder som socialtjänsten tidigare vidtagit samt vilka åtgärder denna avser att vidta i framtiden avseende den unge. Det kan även innehålla uppgifter om den unges levnadsomständigheter. Åtal väcks först när förundersökningen är klar genom att åklagaren lämnar in en stämningsansökan till domstolen. Denna delges sedan tillsammans med förundersökningsprotokollet den tilltalade, dvs. den som är misstänkt för att ha begått brottet. Delgivning innebär att man får skriva under ett delgivningskvitto som visar att handlingarna har tagits emot. Åtal kan alltså aldrig väckas utan att den som blir stämd blir informerad om detta. Med vänlig hänsling,

Återuppta nedlagd förundersökning

2006-12-11 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej, för ca en månad sedan anmälde jag en kille för misshandel efter han slagit mig i huvudet med ett glas, det blev ett jack under ögonbrynet. Polisen var på plats och hörde mig, min vän och hans vänner. Killen ifråga var för full för att höras och fick gå hem. Nu har jag fått ett brev från polisen att skälig misstanke om brott inte kan styrkas så de lägger ner förundersökningen. För mig känns detta väldigt tråkigt och jag känner mig kränkt, både av killen som slog mig och av polisen som inte hade tid att prata med mig. Min fråga är nu om det finns något mer jag kan göra, jag kommer att få ersättning av mitt försäkringsbolag men finns det nåt sätt att till exempel få dem att återuppta förundersökningen? Inspektören jag pratade med har bara läst sina kollegors rapport och sen inte gjort något mer. Tack på förhand
Andreas Heed |Åklagarens eller polisens beslut om att nedlägga förundersökning kan inte överklagas, dock finns möjlighet till s.k. överprövning. Praktiskt sett så går det till så att du lämnar in en begäran om överprövning till den förundersökningsledare som handlade ärendet från början. Vem som var förundersökningledare kan du få reda på genom att ringa den polisstation som handlade ärendet. Det finns inga formkrav för en begäran om överprövning, men en skriftlig begäran är att rekommendera då det klarare framgår vilka skäl man åberopar som stöd för sin begäran. Nämnas skall också att det är mycket få beslut som ändras. Mvh