Vem kan anmäla brott?

2006-12-15 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag har upptäckt att Carpark har debiterat kontrollavgifter på en parkering i Åkersberga sedan i mars 2006 trots att skyltningen på platsen varit mycket bristfällig. Bland annat har entreprenadskylt saknats vid flera infarter och vid P-platserna. Jag har sett en av blanketterna för kontrollavgift 2006-11-13 och vakten har kryssat i att vägmärken/skyltar kontrollerats. Efter att jag ifrågasatt skyltningen har Carpark skyltat om platsen plus två andra parkeringar som jag också ifrågasatt. Carparks arbetsledare har både muntligt och i e-mail medgett att skyltningen varit bristfällig. Mitt krav att alla felaktiga kontrollavgifter bör återbetalas har muntligt besvarats med att alla som betalat har godkänt debiteringen. Därför anser Carparks arbetsledare att ingenting behöver betalas tillbaka trots att han medger att debiteringarna varit felaktiga. Han har däremot lovat att om bilförare som parkerat på platsen före 2006-11-28 ifrågasätter kontrollavgiften före betalning kommer dessa att rivas. Min uppfattning är att det är bedrägeri att debitera kontrollavgifter trots dålig skyltning (kanske till och med grovt bedrägeri om det handlar om många debiteringar och mycket pengar). Jag tillhör inte själv de drabbade bilförarna men vill ändå att något görs. Jag anser att det är av allmänt intresse. Jag försökte anmäla detta hos polisen i Åkersberga men fick till svar att jag inte kan anmäla detta eftersom jag inte är målsägare. Stämmer detta? Finns det något annat jag kan göra?
Kimmie Johansson |Hej! Alla kan lämna upplysningar om brott till polisen men det är därefter upp till myndigheterna att avgöra om och hur man ska gå vidare med den informationen. Utgångspunkten är att förundersökning ska inledas om det finns förutsättningar att hitta någon som har begått brottet och som kan ställas till svars. Det är allmän åklagare som väcker åtal, i några fall som vid förtalsbrott kan målsägande själv väcka enskilt åtal. Det är alltså inget du som utomstående och privatperson kan göra även om du anser att det är av allmänt intresse och även om fel har begåtts. Du kan inte för de drabbades del bestrida betalningsansvar för kontrollavgift, det måste den som drabbats själv göra. Jag kan inte se några andra juridiska möjligheter för dig i detta ärende. Jag vet inte hur du formulerade dig när du vände dig till polisen men om polisen uppfattade det som att du ville bestrida betalningsansvar för de drabbade kan du i så fall alltid försöka gå till polisen igen och meddela misstanke om brott. Men därefter är det som sagt upp till myndigheterna att eventuellt gå vidare i ärendet. MVH

Gallring av uppgifter i belastningsregister

2006-12-03 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hur länge kvarstannar man i polisens såkallade daktningsregister? Kom till min kännedom att man fanns kvar där trotts att 15år förflutit sedan man blivit dömd till påföld. Märklit att man finns kvar där efter så många år. Har man rätt att begära utgång från detta register?
Jacob Öberg |GALLRING AV UPPGIFTER FRÅN DAKTNING Enligt Polisdatalag (SFS 1998:622) får polisen bevara uppgifter om fingeravtryck,signalement, identifieringsuppgifter och ärendenummer (30,31 §§). Eftersom du dömts till påföljd så ska inte uppgifterna omedelbart gallras utan denna verksamhet styrs av lagen (SFS 1998:620) om belastningsregister (2, 3 §§ Lagen om belastningsregister). Du har rätt att ta del av uppgifterna en gång per kalenderhalvår (9 §). Gallringsreglerna är i första hand aktuella om du friats från brottet eller om åtalsunderlåtelse meddelats. Huvudregeln i andra hand då du dömts till en påföljd ( ex. fängelse eller skydddstillsyn) är att uppgiften gallras 10 år efter att påföljden verkställts. (16,17§§ i lagen om belatsningsregister) med undantag för böter, strafföreläggande, ordningsbot och beslut om besöksförbud. De senare uppgifterna gallras efter fem år. Om en ny anteckning görs om samma person så ska inte uppgifterna gallras så länge någon av dem ska finnas kvar i registret enligt de nämnda reglerna. Dock så ska en uppgift gallras senast tjugo år efter den dom eller det beslut som föranledde att uppgiften fördes in i registret (undantag för fängelsestraff eller rättspsykiatrisk vård). Om uppgifterna är felaktiga kan du begära rättelse och skadestånd enligt 28, 48 §§ personuppgiftslagen . Det är viktigt att påpeka att en uppgift om att en person har dömts för brott inte kan anses felaktig i om den dömde efter överklagande frikänns. Trots att en frikännande överrättsdom innebär att uppgifter om den fällande underrättsdomen skall gallras så medför detta ingen skyldighet för Rikspolisstyrelsen att lämna underrättelse om en frikännande dom till den som tidigare har fått del av uppgifter om en fällande dom. Däremot måste myndigheter om de får del av utdrag ur registret att, innan de lägger uppgifterna i ett utdrag till grund för lämplighetsprövning eller liknande, kontrollera om en enligt utdraget ännu inte lagakraftvunnen dom har ändrats Du har dock ingen principeill rätt att få upggifterna avförda från registret. Rättelse ska begäras hos den myndighet som är ansvarig för behandling av personuppgifterna,det vill säga Rikspolisstyrelsen. Rikspolisstyrelsen är som antytts skyldig att gallra felaktiga uppgifter. Slutligen vill jag påpeka att det mot bakgrund av dessa regler verkar märkligt och ganska osannolikt att uppgift som infördes för 15 år sedan fortfarande finns kvar. Du bör naturligtvis fråga varför dessa uppgifter finns kvar och begära att dessa gallras ut om de finns kvar där på icke rättslig grund. Hoppas att detta har hjälpt dig att förstå principerna bakom gallring av dina uppgifter.

Ändring av talan

2006-11-28 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Vad menas med rättslig grund? Är det samboskap som innebär att vi har köpt sakerna gemensamt eller vad är det som bestämmer vad det är som är rättslig grund. Det jag tänker på är att jag fick ett svar, att jag inte fick lägga till saker efter stämning enligt RB något kapitel 3 §. I stämningen står det att vi har varit sambos, och att vi köpte saker som ligger utanför sambolagen. Men jag vill ju ha med även dessa saker, och då säger domstolen nej med hänvisning till ovan nämnda paragraf.
Vilma Herlin |Vad domstolen menade var troligtvis att du som kärande (dvs den som har väckt talan inför domstol) inte får ändra din talan i andra fall än som stadgas i 13 kap 3 § Rättegångsbalken, se http://www.lagen.nu/1942:740. Du får alltså inte lägga till ytterligare saker annat än i dessa fall. Det du ville lägga till måste av domstolen alltså ha ansetts som en otillåten ändring av din talan.

Väckande av talan vid upphovsrättsintrång

2006-11-21 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Om min upphovsrätt har kränkts, vad gör jag då? Vänder jag mig till polisen? Kontaktar jag advokat som lämnar in stämningsansökan vid tingsrätten? Blir det ett åtal? Vad innebär det när man väcker talan? Har man stämt någon då, eller har man åtalat någon?
Michael Witting |Uppsåtliga eller grovt oaktsamma intrång i upphovsrätten är enligt 53 § upphovsrättslagen, se http://www.lagen.nu/1960:729, straffbara. Straffet är böter eller fängelse i högst två år. Upphovsrättshavaren har också enligt 54 § rätt till ersättning för den skada denne har åsamkats. Denna ersättning ska även utgå om utnyttjandet inte är straffbart. Åtal får enligt 59 § 1 st. väckas av åklagare efter begäran av målsägare eller om åtal är påkallat ur allmän synpunkt. Du, som målsägande, har därmed ingen rätt att föra talan mot intrångsgöraren. Om du vill få talan väckt vänder du dig alltså till polisen eller åklagaren. Polisen kommer då tillsammans med åklagaren att inleda en undersökning. Finner åklagaren att förutsättningarna finns för att väcka åtal kommer denne att göra det. På din begäran ska då även talan om ersättning tas upp i samma mål. Om åklagaren väljer att inte lämna in en stämningsansökan till rätten har du fortfarande möjlighet att kräva ersättning. Denna process kommer dock inte att föras av en åklagare. Då får du vända dig till en advokat istället. Det blir då nämligen en s.k. civilrättslig tvist. Advokaten kommer då att lämna in stämningsansökan till rätten och denne kommer även att föra din talan. Du kan även vända dig till en advokat direkt om du bara vill kräva ersättning. Ingenting hindrar emellertid då att en åklagare självmant väcker talan om denne finner att förutsättningarna för straff är uppfyllda. En talan kan bara enligt 45 kap. 1 § rättegångsbalken, se http://www.lagen.nu/1942:740, väckas genom stämning. Stämning kan i sin tur bara utfärdas av rätten. Åtal är däremot väckt när åklagaren lämnat in en stämningsansökan till rätten. När åklagaren lämnat in stämningsansökan har således motparten åtalats. När sedan motparten delgivits stämningen har talan väckts.

Hur ska man få bort någon annans egendom?

2006-12-09 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag har en bekant som har skilt sig, men hennes f.d man har kvar sina egna saker i förrådet , för att delvis jäklas och hålla kontakt med sin f.d. fru. Hur skall hon göra för att få bort hans saker ur förrådet? Snälla ge mig något svar. Tack på förhand! Med vänlig hälsning,
Anna Bergman |Hej! Det enklaste är nog att hos kronofogden begära vanlig handräckning. Det liknar ett betalningsföreläggande men istället för att begära om pengar är det ett yrkande om att något ska fullgöras i annat än att betala pengar. Den f.d. mannen ska ju ta bort sina saker. Lagen som reglerar detta är lagen om betalningsföreläggande och handräckning (se http://lagen.nu/1990:746 ). På kronofogdens hemsida kan du hitta mer information, bland annat finns det ansökningsblanketter och ett informationsblad (se http://www.kronofogden.se/download/18.3d21d85f10922490e1080002483/92606.pdf ) om detta. Vänliga hälsningar,

Att bestrida en stämningsansökan ang. falsk faktura

2006-11-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej mitt namn är Tommy. Jag undrar om man kan bli tvungen att betala en faktura som utställts på falska grunder. Min sambo sedan många år,har fått en faktura från sin tidigare sambo på drygt 1,5 millioner, för diverse påståenden som helt saknar grund, vilket kan visas genom div korrespondans från den fd sambon, fullmakter, kvitton m.m vore tacksam för snabbt svar vi mår dåligt av detta, och tingsrätten skall ha in svaromål i detta ärende om 14 dagar från min sanbo annars riskerar hon tredskodom.
Cornelia Svensson |Hej, En helt påhittad faktura ska man naturligtvis inte betala, däremot är det viktigt att din sambo bestrider fakturan. Det vill säga att hon skickar ett svar till domstolen inom angiven tid där hon uppger att hon inte anser sig vara betalningsskyldig och på vilka grunder. På domstolsverkets hemsida, www.dom.se kan ni ladda ner en blankett som kan hjälpa er att utforma svaromålet. Välj publikationer, därefter blanketter i vänstra spalten och blanketten heter helt enkelt ”Svaromål”. Eftersom din sambo har blivit indragen i en tvist kan det vara aktuellt att kontakta en advokat. På domstolsverkets hemsida kan ni läsa om möjligheterna att få rättshjälp, ofta ingår sådan i hemförsäkringen, hör med ert försäkringsbolag vad som gäller. Om din sambo inte bestrider fakturan och inte skickar något svar till tingsrätten kan en tredskodom meddelas. Med hjälp av denna dom kan den före detta sambon ta kronofogdemyndigheten till hjälp för att driva in skulden, det är därför väldigt viktigt att hon skickar in ett svar till tingsrätten! Med vänliga hälsningar

Överklaga gammal skuld hos KFM

2006-11-27 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |jag sålde min bil 1999 som reservdel bil till en man, ägarbyte anmälan skickade jag till bilregistret. Bilen vad i körförbud pga anmärkning från polisen. 2000-04-25 kom det ett brev från Trafikförsäkringföreningen att jag är skyldig att betala trafikförsäkring för tiden efter att jag sålde bilen, köparen hade inte haft försäkring på bilen. Samtalen till bilregistret berättrade att jag fotvarande har ståt som ägare till bilen efter försäljning fast ägarbyte var skickad in av mig. Jag förstår inte hur detta är möjligt. efter forskning om köparen visare att han är stort skojare Trafikförsäkringföreningen hanvisar till utslag dom om skulden från år 2000 och kräver via Kronofogdemyndigheten pengar från mig. Och menar att via bilregistret har det kommit fram att jag har varit ägare på bilen mellan 1999- 2000. Jag har mängner vittne som kan intyga att så är inte fallet. vad skall jag göra ? Måste jag betala ?
Andreas Heed |Troligen är det så att då du inte betalat den påstådda skulden hos trafikförsäkringsföreningen har föreningen ansökt om betalningsföreläggande. Denna ansökan antar jag att du inte har bestridit, varför kronofogdemyndigheten (KFM) meddelade utslag i enighet med ansökan (se 42 § Lag 1990:746 om betalningsföreläggande och handräckning, LBH). Lagtext http://lagen.nu/1990:746 Eftersom utslaget meddelades år 2000 har du nu ingen möjlighet att överklaga utslaget, detta skulle ha skett inom tre veckor hos en behörig tingsrätt (se 55 § LBH). Du kan inte heller söka om återvinning då detta måste göras inom en månad (se 52 - 52 §§ LBH). Tyvärr är det inte heller möjligt att ansöka om återställande av försutten tid (dvs, återställa tiden för överklagande/återvinning), även om du hade laga förfall (se 58:11 - 12 RB). Olyckligtvis ser jag inte många möjligheter till att få denna skuld undanröjd. Mvh

Tolkning av brev från åklagare

2006-10-29 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Fick ett brev från Polisen idag, där det står "Målsägande är tillfrågad och vill bli underrättat om beslut enligt 13b [...] FUK: Att en förundersökning inte skall inledas Att en inledd förundersökning skall läggas ned. Att åtal ej skall väckas. Tidpunkt för huvudförhandling i målet. Dom i målet" Betyder detta att det är nedlagt eller vad?? Jag är målsägande i fallet. Martin
Tobias Ekbom |Hej! Det är svårt att svara på din fråga utan att ha läst brevet i sin helhet. Lagen som nämns heter i fullo Förundersökningskungörelse (1947:948). §13b lyder ”Målsäganden skall tillfrågas om han eller hon vill bli underättad om beslut om att förundersökning inte skall inledas eller att en inledd förundersökning skall läggas ned, beslut om att åtal inte skall väckas, tidpunkt för huvudförhandling i målet samt dom i målet.” Paragrafen är alltså en instruktion till förundersökningsledaren (vanligtvis åklagaren) om att dom skall fråga dig om du är intresserad av att bli informerad angående de saker som nämns i paragrafen. Det verkar som att brevet du har fått är en bekräftelse på att dom har frågat dig om detta, och att du har sagt att du vill få informationen. På det du skrivit i din fråga låter det inte som att förundersökningen har lagts ner. Som sagt så är det dock svårt för mig att avgöra på basis av vad du skrivit i frågan. Du är välkommen att ställa en ny fråga till Lawline där du anger mer information om brevet och jag skall då försöka hjälpa dig på nytt. Ett annat alternativ är att du ringer polisen och frågar vad det är dom menar. Dom hjälper dig nog gärna och din fråga skulle naturligtvis inte ha någon rättslig betydelse vad gäller hur det går med förundersökningen och åtalet. Med vänlig hälsning