Måste jag anlita en jurist för att skriva överklagande?

2020-03-21 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Avslå på begäran om att avgöra ärende!!Hej! Jag har fått ett brev från migrationsverkets beslut att har inte hunnit avgöra mitt medborgarskapärende inom fyra veckor därför fick jag avslå på mitt ärende!! Jag har rätt att överklaga beslutet! Frågan är det viktigt att jag vände mig till en jurist eller jag själv ordna en skriftlig överklagande till migrationsverkets???
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är inte obligatoriskt eller tvingande att anlita en jurist för att få hjälp med att skriva en överklagan, men det kan många gånger vara lönsamt att göra det. Även om den juridiska rådgivningen kostar pengar kan det slutligen vara värt i relation till den tiden du själv har lagt på att skriva en giltig överklagan och din rätt att få vistas i Sverige.Tips för att skriva en överklaganEn överklagan måste göras skriftligt (med undantag för muntlig förhandling vid särskilda skäl) och du måste ha med vissa obligatoriska moment i en överklagan för att den ska vara giltig. Du måste också tala om varför du överklagar och veta till vem du ska rikta din överklagan till. Annat som ska ingå kan exempelvis vara:- Datum. - Vilken instans du vänder dig till (vilket följer av lag eller den medförda informationen i beslutet som du fått).- Personinformation om dig själv, exempelvis för- och efternamn, adress, telefonnummer, e-post och personnummer. - Saken, alltså vad du vill överklaga och vad du inte har fått som du inte är nöjd med, och liknande. - Vilket ärendet du fått beslut i, det vill säga ärendenumret och så vidare. - Skälen till att beslutet är fel och att du därför överklagar, här kan du exempelvis även bifoga intyg eller särskilda dokument som bevis vilka styrker din talan. - Vad du istället vill ha, det vill säga det du yrkar på iställetOm du skulle vara otydlig i någon del av överklagandet finns den en risk för att beslutsfattaren inte förstår vad du vill få ut utav överklagandet och då kanske du mister möjligheten till ett gynnande beslut.För att ha rätt till att överklaga måste överklagandet även vara inkommet i rätt tid. Missar du tidsramen för överklagandet innebär det att du inte längre har rätt att få ditt beslut överklagat och att du inte har rätt att vistas i Sverige. Du kan även läsa mer på Migrationsverkets hemsida. Jag råder dig att vända dig till en jurist för att få hjälp med att skriva en fullgod överklagan. Du är varmt välkommen att vända dig till våra jurister på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vad angivelse av brott innebär och i vilka fall angivelse ej kan avvaktas

2020-03-20 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag läser utredningskursen just nu och funderar på tredje stycket i RB 23:1 där det står: "Om det krävs angivelse för att brottet skall höra under allmänt åtal, får förundersökning trots det inledas utan angivelse, om det innebär fara att avvakta en angivelse. I så fall skall målsäganden underrättas snarast. Om denne då inte anger brottet till åtal, skall förundersökningen läggas ned". Vad menar de med angivelse för att brottet ska höra under allmänt åtal? Vad är det för omständigheter som kan göra att det innebär fara att avvakta angivelse?Tack på förhand.
Josefine Bågholt |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad menar de med angivelse för att brottet ska höra under allmänt åtal?För att förklara denna meningen så krävs det att först förtydliga vad "angivelse" respektive "höra under allmänt åtal" är för något. När det kommer till angivelse handlar det om en anmälan om brott till antingen en åklagar- eller polismyndigheten från målsägande. Vilket innebär att den person som har lidit skada av brottet anmäler brottet antingen till en åklagare eller polis. En sådan här angivelse hör under allmänt åtal om det handlar om att brottet är genomfört under svensk jurisdiktion, det inte är preskriberat och att gärningsmannen faktiskt kan bli åtalad. Det som ligger inom svensk jurisdiktion återges i 2 kap Brottsbalken. Vilket är brott som begås i Sverige eller utomlands. Vid brott utomlands måste dock vissa omständigheter föreligga för att brottet skall ligga under den svenska jurisdiktionen vilket framkommer av 2 kap Brottsbalken. Att ett brott är preskriberat innebär att gärningsmannen inte längre kan straffas för det, när brott är preskriberat återges i 35 kap Brottsbalken. Om brottet inte är preskriberat enligt 35 kap 1 § Brottsbalken så kommer gärningsmannen kunna bli åtalad och dömd för brottet. Slutligen krävs även att gärningsmannen kan bli åtalad. Detta innebär att gärningsmannen exempelvis är över femton och är vid liv. På så sätt innebär det att det måste ske en anmälan från brottsoffret för att man skall kunna åtala gärningspersonen. Vad är det för omständigheter som kan göra att det innebär fara att avvakta angivelse?De faror som avses med fara att avvakta, handlar bland annat om risker för att utredningen skall försvåras eller inte kan genomföras. Det handlar exempelvis om när man måste säkra bevisning genast efter ett brott och inte hinner inhämta en anmälan. Något som även här skall beaktas är brottets svårighetsgrad, sannolikheten av att en anmälan av brottet sker, åtgärder som behöver vidtas och alla förhållanden i övrigt i den aktuella situationen. Om det föreligger fara handlar det på så sätt om ett läge där något måste ske snabbt. Där exempelvis bevisningen kan försvinna och åtal inte kan väckas på grund av för lite bevisning om åtgärder inte vidtas omgående. Jag hoppas nu att jag har kunnat besvara din fråga och att du återkommer till oss på Lawline vid fler frågor! Trevlig helg!Vänliga hälsningar,

När är urinprov tillåtet?

2020-03-18 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag och några grabbar har rökt ganja, efter någon timme satte jag mig i bilen och är på väg hem och polisen stoppade mig. Min fråga är har dem rätt till pissprov på mig och mina grabbar fast vi ändå har betett oss?
Elin Giding |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Finns det en skälig misstanke att en person har begått ett brott som kan leda till fängelse har polisen rätt att ta urinprov (detta kallas kroppsbesiktning), detta enligt 28 kap. 12 § Rättegångsbalken. I detta fall är det troligtvis ringa narkotikabrott polisen misstänkt er för, vilket kan leda till böter eller fängelse (2 § Narkotikastrafflagen). Har polisen därmed en skälig misstanke för att ni har begått ett narkotikabrott har de rätt att kräva urinprov. Skälig misstanke innebär att det ska föreligga konkreta och objektiva omständigheter som talar för att en viss person har begått den gärningen som misstanken avser, dvs att ha brukat narkotika. Urinprovet ska alltså göras för att kunna fastställa om narkotika har brukats. Provet i sig ska som huvudregel genomföras inomhus i ett avskilt rum samt att vittnen ska närvara om det är någon annan än en läkare som genomför provet (28 kap 13§ Rättegångsbalken). Sker provet utomhus ska det vara på en avskild plats och enbart med den misstänktes samtycke. Anser ni att ni blivit felaktigt behandlade eller kränkta kan ni vända er till JO Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor. Med vänlig hälsning,

Hur länge finns uppgift om samhällstjänst i belastningsregistret?

2020-03-16 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag blev dömd för grov rattfylla 2014, påföljden blev 40 timmar samhällstjänst och återkallat körkort 18 månader. Hur länge finns jag med i belastningsregistret?
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser kring belastningsregister finns i lag om belastningsregister (LBR). Hur länge en uppgift visas i belastningsregistret beror på vilken påföljd man dömts till. Samhällstjänst kombineras alltid med villkorlig dom eller skyddstillsyn. Dessa påföljder försvinner ur belastningsregistret 10 år efter att domen eller beslutet meddelats (17 § p.4 LBR). Om du inom dessa 10 år blir dömd för något annat brott, där påföljden blir annan än penningböter, kommer uppgiften dock att finnas kvar fram till dess att den nya uppgiften försvinner (18 § 1 st LBR). Så länge du inte begår något annat brott kommer uppgifterna alltså finnas i belastningsregistret till och med år 2024.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Kan jag ansöka om stämning, hur mycket kostar ett juridiskt ombud och kan hemförsäkring användas?

2020-03-20 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Mitt hus har målats med fel färg och efter fyra år flagar nu färgen och huset riskerar röta.ARN ger mig rätt i att arbetet inte är rätt gjort men firman bara förhalar och åtgärdar inget. Vågar jag stämma målarfirman? Vad kostar ett juridiskt ombud?Kan min hemförsäkring användas på något sätt?
Fanny Eriksson |Hej och tack för att du vänder till dig Lawline med dina frågor!Vågar jag stämma målarfirman? För att besvara din första fråga så vill jag börja med att jag inte vet särskilt mycket om din situation, utifrån det du beskriver skulle det kunna röra sig om något slags avtalsbrott. Som du beskriver det har du fått rätt från ARN, men eftersom rekommendationerna inte är tvingande så behöver företagen inte följa dem (även fast majoriteten gör det ändå). Är det så att du och målarfirman inte kan lösa er tvist själva, så är det absolut ett alternativ att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Du kan få information om hur detta går till på Sveriges domstolars webbplats. Vad kostar ett juridiskt ombud? Det finns inget bestämt pris vad det kostar att anlita ett juridiskt ombud. Det beror på många olika saker, bl.a. hur omfattande och komplicerat ärendet är. Däremot ska t.ex. advokaters arvode vara skäligt, enligt god advokatsed.Kan min hemförsäkring användas? Eftersom jag saknar information om vilket försäkringsbolag du har samt dina villkor så kan jag inte ge ett ja eller nej svar här. Men om du skulle hamna i en rättslig tvist med målarfirman, finns det en chans att du kan få ersättning genom rättsskyddet i en hemförsäkring för att t.ex. anlita ett juridiskt ombud. Mitt råd här är att du helt enkelt kontaktar ditt försäkringsbolag!Slutliga råd Till att börja med vill jag ge dig rådet att kontakta en konsumentvägledare, som finns i de flesta kommuner, om du inte redan gjort det. Som jag skrev ovan så är inte ARNs rekommendationer bindande, men eftersom många ändå väljer att följa dem ändå så finns det ju en chans att målarfirman faktiskt kommer åtgärda felet. I annat fall kan du ansöka om stämning gentemot målarfirman. Om du har ytterligare frågor eller skulle vilja få hjälp att upprätta en stämningsansökan, erbjuder vi på Lawline mer juridisk hjälp. Du kontakta Lawline på info@lawline.se. Hoppas du fått svar på dina frågor! Med vänliga hälsningar,

Angivelsebrott och allmän synpunkt

2020-03-18 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej!jag önskar att få en detaljerad förklaring kring angivelsebrott samt påkallat ur allmän synpunkt.Vad jag förstår så ska det framgå i sista paragrafen i varje kapitel i BRB om det är ett angivelsebrott. Dock förstår jag inte riktigt dessa paragrafer. Finns det ett enklare sätt att förstå vad det innebär och vilka brott som omfattas av angivelse?
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!AngivelsebrottHuvudregeln är att brott lyder under allmänt åtal, vilket bland annat innebär en skyldighet för åklagaren att väcka åtal oberoende av målsägandes anmälan och inställning. Om ett brott är ett angivelsebrott däremot så krävs det att målsäganden har anmält brottet för att åtal ska kunna väckas mot den brottsmisstänkte. Det är som du skriver i din fråga; i slutet av varje kapitel i brottsbalken framgår det om något av brotten i det aktuella kapitlet är ett angivelsebrott. Om det inte framgår i slutet av ett kapitel att ett visst brott är ett angivelsebrott så kan man genom ett motsatsslut konstatera att brottet inte är ett angivelsebrott.Några exempel på angivelsebrott är följande: - Förtal och förolämpning (med vissa undantag) (se 5 kapitlet 5 § BrB)- Vållande till kroppsskada eller sjukdom (om brottet inte är grovt) (se 3 kapitlet 12 § BrB)- Vissa stölder och andra tillgreppsbrott i nära relationer (se 8 kapitlet 13 § BrB)Allmän synpunkt – vad innebär det?Vissa angivelsebrott kan väckas av åklagaren utan en anmälan från målsäganden om det är påkallat ur allmän synpunkt. När är det då påkallat ur allmän synpunkt att åklagaren ändå väcker åtal för ett angivelsebrott? Kort sagt kan sägas att det ska finnas ett tydligt samhällsintresse att brottet i fråga beivras. Det kan vara brott som till exempel får stor utbredning i samhället(ett sådant brott kan vara ärekränkningsbrott, det vill säga brott som framgår i 5 kapitlet BrB, som begås på internet) eller brott som är väldigt grova. Det kan även vara påkallat ur allmän synpunkt att väcka åtal om en enskild person drabbas väldigt hårt av brottet.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Min tidigare advokat företräder min motpart i en ny tvist. Tillåtet?

2020-03-17 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Jag har haft en advokat i en vårdnadstvist tidigare. Detta ärende är avslutat men nu har samma advokat ett uppdrag och företräder en annan och är nu mot mig. Får han verkligen det då detta blir en jävsituation?
Catarina Franco Edlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om advokatjäv regleras i 8 kap. 4 § rättegångsbalken samt i advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed (nedan kallat VRGA).Enligt 8 kap. 4 § första stycket rättegångsbalken ska advokaten utföra de uppdrag som anförtrotts honom på ett nitiskt och redbart sätt, samt iaktta god advokatsed. Advokaten har också en tystnadsplikt och får därför inte berätta för utomstående vad klienten berättat samt övrigt som advokaten har kännedom om i sin yrkesutövning när god advokatsed kräver detta.I 3.2.1 VRGA regleras situationen då en advokat inte får anta ett uppdrag om det föreligger en intressekonflikt eller en beaktansvärd risk för sådan. En intressekonflikt föreligger exempelvis ifall 1. advokaten tidigare har biträtt motparten i saken (= det som parterna tvistar om / vad målet handlar om) 2…advokaten biträder en annan klient i en näraliggande sak och klienterna har motstridiga intressen 3.…det finns risk för att kunskap som omfattas av advokatens tystnadsplikt kan ha betydelse i saken 4.…det annars föreligger någon omständighet som utgör hinder för advokaten att fullt ut tillvarata klientens intressen avseende uppdraget.Alltså måste advokaten avböja ett uppdrag om att åta sig ett ärende på förfrågan från parten, ifall advokaten tidigare företrätt motparten i det som det nya målet handlar om. Av kommentaren till de vägledande reglerna framgår det att advokaten behöver överväga ifall det i framtiden kan uppstå en intressekonflikt. Dock nämns det i 3.2.2 VRGA att en intressekonflikt också kan föreligga om advokaten tidigare har biträtt motparten i en annan sak. Kommentaren nämner att tystnadsplikten kan ha en inverkan. En advokat får nämligen inte anta ett uppdrag om det finns risk för att den kunskap som omfattas av tystnadsplikten kan ha betydelse. Exempelvis klientens förhållningssätt och personlighet, vilket kan utnyttjas i en förhandlingssituation. Vidare beskrivs det i kommentaren att en intressekonflikt kan föreligga ifall advokaten kan förvänta sig uppdrag från den tidigare motparten även i framtiden. Enligt juridisk litteratur (t.ex. Rättegång I s. 227-228) föreligger det i allmänhet inte någon intressekonflikt.När advokaten antagit ett uppdrag och inser att det föreligger en intressekonflikt som innebär att advokaten skulle ha varit skyldig att avböja uppdraget om advokaten haft kännedom om omständigheten när uppdraget erbjöds, måste han eller hon frånträda uppdraget enligt 3.4.1 VRGA.Svaret på din fråga beror på vad den nya tvisten handlar om:När advokaten företrädde dig var det i en vårdnadstvist och jag tolkar det som att advokaten företräder din motpart i ett annat sorts mål, dvs. inte ett vårdnadsmål eller något liknande såsom underhållsbidragsmål eller umgängesmål. Skulle den nya tvisten handla om bl.a. umgänge, vårdnad, boende eller underhåll har advokaten en skyldighet att inte anta det nya uppdraget. I sådana fall har advokaten gjort fel.När det gäller mål som inte har någon särskild koppling till vårdnadstvisten är det svårare att säga ifall det föreligger en intressekonflikt eller ej. Eftersom jag inte vet vad den nya tvisten handlar om kan jag inte ge ett fullt svar, men ifall advokaten har "användning" av det som ryms inom tystnadsplikten kan det föreligga en intressekonflikt och i sådana fall skulle inte advokaten heller ha tagit sig an det nya uppdraget. Enligt den juridiska litteraturen ska det som huvudregel inte föreligga en intressekonflikt, men det beror såklart på omständigheterna som finns i ditt fall.Om en advokat handlat i strid med god advokatsed kan han eller hon få en disciplinär sanktion. Enligt 8 kap. 6 § rättegångsbalken ska advokatsamfundets styrelse bedöma ifall advokatens handling varit otillåten.Hoppas att detta gav dig vägledning!Med vänlig hälsning,

Överklagande av dom och överprövning av åklagares beslut, var finns rätt blankett?

2020-03-13 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Åklagaren vill inte överklaga tingsrättsdomen. Jag vill att en överåklagare tittar på en domen som jag anser vara felaktig - hur går jag till väga och vart hittar jag i s f rätt blankett?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill att en tingsrättsdom i ett brottmål ska överklagas och att åklagaren sagt att han inte tänker göra det. Det framgår inte av din fråga om du är målsägande eller annan part i målet, detta har viss betydelse för möjligheterna att få till stånd ett överklagande, jag kommer därför utgå från att du är målsägande i målet. Jag kommer även gå igenom möjligheten att begära överprövning av åklagarens beslut att inte överklaga domen. Vad säger lagen? Regler som rör överklagande av en tingsrätts dom kan man hitta i rättegångsbalken (RB). Reglerna om överklagande utgår från att det princip bara är personer som har något med rättegången att göra som får överklaga domen, men ska även på objektiva grunder ha ett intresse av att domen ska överklagas. Man brukar tala om klagorätt samt klagointresse. Klagorätt Klagorätt har någon som påverkas av en dom på så sätt att han får rätt att överklaga. I brottmål har parterna (åklagaren och den misstänkte) klagorätt, och utöver parterna har även målsäganden sådan rätt enligt 20:8 RB. Är man inte en av de som har klagorätt finns det alltså ingen möjlighet att överklaga en dom från tingsrätten. Klagointresse Klagointresse kan något förenklat sägas att den som överklagar ha ha ett intresse av att en ny prövning kommer till stånd. Domen ska alltså rent objektivt vara till nackdel för den överklagande. Den som överklagar ska alltså ha både klagorätt och ett klagointresse för att det ska vara möjligt att överklaga en tingsrätts dom. Överklagande av tingsrätts dom i brottmål Av 51:1 RB framgår att en en dom från tingsrätten ska överklagas skriftligen, den ska sedan skickas till den tingsrätt som avkunnat eller meddelat domen inom tre veckor från det att domen kom. Om överklagandet kommer in för sent kommer det avvisas (51:3 RB). Vad ett överklagande ska innehålla framgår av 51:4 RB. Det ska framgå vilken dom det är som överklagas, vilken del av domen som överklagas och vilken ändring som den överklagande vill se, anledningen till att tingsrättens dom är fel ska också anges. I många fall krävs så kallat prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en överklagad dom, om så är fallet ska man ange varför hovrätten bör meddela prövningstillstånd i just detta fall. Möjlighet att begära överprövning av åklagarens beslut att inte överklaga domen Det är också möjligt att begära att åklagarens beslut att inte överklaga domen ska överprövas detta enligt 7 kap RB. För att begära sådan överprövning kan du fylla i denna blankett. Observera att även för en begäran om överprövning krävs att den görs av någon som drabbas av domen på något sätt, en helt utomstående person kan alltså inte begära överprövning av en åklagares beslut, Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att möjligheterna att få en dom du anser är felaktig ändrad i huvudsak är överklagande eller en begäran om överprövning av åklagarens beslut att inte överklaga. Det krävs att du själv har något med ärendet att göra för att kunna utnyttja dig av dessa verktyg. Blanketten för begäran om överprövande finns *här* Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss med dessa. Med vänlig hälsning,