Vilket lands lag är tillämplig vid bouppteckning?

2020-09-10 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |vilken lag ska gälla vid bouppteckning när den avlidna har hem i Australien och är Australiensk medborgare med permanent uppehålls tillstånd i Sverige och hem i Sverige .Pension i Australien Pension i Sverige och vuxna barn i Sverige. MVH
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Huvudregeln i detta sammanhang är att det lands lag där personen avled ska tillämpas (art 21 1 punkten EU-förordning 650/2012). Med tanke på det du uppger i frågan så verkar personen ha en stark anknytning till Sverige vilket ger möjligheten att utifall personen avled i Australien så ska trots det svensk lag tillämpas (EU-förordning 650/2012 art 21 2 punkten). Bedömningen i de fallen är en helhetsbedömning och rätten får beakta en alla relevanta omständigheter för att kunna fastställa om personen får anses ha en starkare anknytning till annat land än där personen avled.I och med att jag inte kan hänvisa på mågot lämpligt sätt så bifogar jag en länk till förordningen här: Förordning Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Narkotika - bevismedel

2020-09-05 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag blev stoppad av polis och blev positiv i blodet med 0,0035 microgram. Jag har en tarmsjukdom och köpte CBD olja, CBD kapslar och hampafrön för att dämpa min inflamation. Nu har det kommit analys från laboratoriet. Komentar av nationell forensisk centrum( förhållande mellan CBD och THC i cannabismaterialet indikerar att det kan vara industrihampa. Om godkänt frösort har använts samt en ansökan av direkt stöd lämnats in till behörig myndighet ska materiales ej betraktas som narkotika)Jag ska möjligtvis försvara mig själv och vill få stöd. Tingsrätten tycker inte att jag ska ha en offentlig försvare. Min fråga är att om jag kan på rättegången säga att det inte är narkotika så som åklagaren och polisen vill att det ska se ut. Är det Narkotika? I så fall hur kan jag göra för att bevisa det. Har jag förstått kommentaren?Varma hälsningar
Aya Alwan |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Rätten till en offentlig försvarare stadgas i 21 kap 3a § RB (Rättegångsbalken). Om den misstänkte sitter anhållen eller häktas ska offentlig försvarare förordnas vid begäran. Offentlig försvarare ska också på begäran förordnas för den som är misstänkt för ett brott vars straff inte är lindrigare än 6 månader. Därutöver finns det 3 möjligheter att få en försvarare 1. om den misstänkte är i behov av en försvarare med hänsyn till utredningen om brottet2. om försvararen behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas. 3.om det i övrigt finns särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållandet eller till vad målet rör Med andra ord ska domstolen med utgångspunkt i ovanstående bestämmelse bedöma om det är nödvändigt med en offentlig försvarare. Du har dock alltid rätt att begära en försvarare. Vad gäller din andra fråga avseende Narkotika, så har du som misstänkt ingen bevisbörda, inte heller har du en förklaringsbörda. Åklagaren ska styrka samtliga omständigheter för att någon ska fällas till ansvar. För din del så kan det vara bra att få ett läkarintyg som styrker att du tar medicin. I kommentaren från NFC så tolkar jag det som att du måste få ett godkännande och direkt stöd från en behörig myndighet att du kan inneha dessa preparat. Ansökan måste i detta fall ske hos läkemedelsverket, vid ett godkännande, så ska dessa preparat ej betraktas som narkotika. Du behöver alltså ett läkarintyg och ett godkännande från läkemedelsverket. Av 14 § LVFS 2011:9 (läkemedelsverkets föreskrifter) ska ansökan om innehav görs enligt 7 § lagen om kontroll av narkotika.Jag hoppas att du fick svar på din fråga Med vänlig hälsning.

Vad betyder det att någon framställer anspråk på beslagtagen egendom hos polisen?

2020-08-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Vad menas att man ställer anspråk av material polisen har beslagtagit?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad det innebär om man framställt anspråk på något polisen beslagtagit. Att någon framställer anspråk på beslagtagen egendom innebär att denne vill att egendomen ska lämnas ut till denne, och att beslaget därmed ska hävas. Du kan läsa om ett exempel på detta i 27 kap 4 a § rättegångsbalken (här) som handlar om situationen då målsäganden vill att den beslagtagna egendomen ska lämnas ut till denne.Vänligen,

Är en domare som tidigare dömt i ett brottmål jävig om hen senare dömer i en vårdnadstvist med samma part?

2020-08-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! Om man i är en vårdnadstvist, och är dömd för brott mot motparten, och det tas upp i tvisten, och det är samma domare som dömde i brottsmålet, som i vårdnadstvisten? Kan det vara tal om jäv?Mvh
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När anses domare vara jäviga?Domare anses vara jäviga om:- de själva eller någon närstående är part i målet, - de är motpart till någon av parterna i ett annat mål, - de fattat beslut om samma sak i en annan domstol eller på en myndighet, - de varit ombud till någon av parterna i samma mål eller - någon särskild omständighet föreligger som rubbar förtroendet för domarens opartiskhet i målet, rättegångsbalken 4 kap 13 §.I ditt fall är det egentligen bara den sistnämnda grunden som skulle kunna ligga till grund för att domaren är jävig i målet.Får samma domare döma i två mål som rör olika saker där samma part deltar?Enligt ett rättsfall (NJA 1993 s. 571) föreligger inte jäv som huvudregel bara för att en domare dömer i två olika mål där en och samma part är inblandad under förutsättning att det rör sig om två olika saker, det vill säga att det är olika frågor som berörs i respektive mål. Om det däremot finns någon särskild motsättning mellan domaren och parten på grund av något som hänt under den tidigare rättegången och parten upplever att domaren är negativt inställd till honom på grund av det kan domaren ses vara jävig i vissa fall. I det nämna rättsfallet rörde det sig om en situation liknande din fråga, nämligen att domaren tidigare hade dömt i ett brottmål och nu skulle döma i en vårdnadstvist där samma man var part. Högsta domstolen kom i det här fallet fram till att det inte rörde sig om jäv.Rättsfallet ovan kan möjligtvis vara en indikation på att domaren i din fråga inte bör ses vara jävig. Men om domaren under rättegången skulle uppvisa en negativ inställning till mannen i vårdnadsmålet och detta kan antas bero på den tidigare domen skulle en jävsinvändning kunna framställas av mannen för att åtminstone få det prövat.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Bör jag överklaga en dom/beslut som gått emot mig?

2020-09-05 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Är det fördel med överklaga I domstol om fel operation som jag har fått i min fot i sjukhuset 2013?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du nämner att du har blivit felopererad och undrar huruvida du bör överklaga en dom/beslut som jag antar har gått emot dig. Om en dom/beslut gått emot en ställs man inför en situation där man får bedöma huruvida det är värt tiden och processkostnaderna att överklaga eller inte. Då får man även bedöma hur sannolikt det är att man får rätt i nästa domstol.Jag kan tyvärr inte vara mer konkret i detta svar eftersom jag inte känner till omständigheterna i ditt fall. Jag förstår att det är en allvarlig situation där du vill ha hjälp så fort som möjligt. Du är varmt välkommen att ringa oss på Lawline för juridisk rådgivning, så hjälper vi dig med hur du kan gå vidare i ditt fall. Du kan nå oss på tel. 08-533 300 04, mån-fre mellan kl. 10-16. Därutöver kan du alltid ställa en till fråga här på hemsidan, där du lite närmare berättar vad som har hänt i ditt fall.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Vem kan jag anmäla brott till och hur gör jag?

2020-09-04 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej !Behöver info var jag och till vem jag kan skriva en anmälan om "egenmäktigt förfarande " ?Tack för Er hjälp !
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Egenmäktigt förfarande utgör ett brott (8 kap. 8 § brottsbalken). En anmälan om brott görs hos polisen. En polisanmälan kan göras via telefon och då ringer du 114 14, annars kan du alltid besöka närmaste polisstation för att anmäla brottet.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Framtvinga fullgörelse av betalning

2020-08-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Min dotters gymnasieklass har sålt kakor, en familj/förälder har då inte betalat in de 3250kr de är skyldiga. Har haft kontakt med pappan som lovat att betala flera ggr men aldrig gör det. Vad kan jag göra? Jag gjorde en polisanmälan men de hänvisar till jurist. Det verkar, för mig, som att pappan använt pengarna och nu inte har råd att betala då han hänvisat till "nästa månad" och "pengar från försäkringskassan " ang när han ska betala.. (det har nu gått ca 5månader sedan det skulle ha betalats).
Erik Karlsson |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns en del åtgärder du kan vidta för att förmå pappan att fullgöra sin betalning. De vanligaste tillvägagångssätten är att i första hand ansöka om betalningsföreläggande, och om det inte är tillräckligt är nästa steg att ansöka om stämning hos tingsrätten.Ansöka om betalningsföreläggandeJag rekommenderar att alltid inleda denna typ av process med att göra en ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (1 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Betalningsföreläggande är en betydligt billigare och snabbare process än att väcka talan vid tingsrätten. Framförallt när det rör sig om mindre belopp är betalningsföreläggande lämpligast. För att ansöka om betalningsföreläggande krävs i första hand att man har en förfallen fordran (anspråk på betalning för vilken sista betalningsdag passerat). Kronofogden kan då ålägga den betalningsskyldige att fullgöra betalningen ifråga (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Beviljar Kronofogden ärendet vinner man en så kallad exekutionstitel. Detta innebär att Kronofogdemyndigheten kan vidta verkställighetsåtgärder mot den betalningsskyldige för att säkra betalningen, genom t ex utmätning av egendom (3 kap 1 § 1 st 8 p och 4 kap 1 § utsökningsbalken).Sällan behöver det dock gå så långt. Om Kronofogdemyndigheten tar upp din ansökan om betalningsföreläggande kommer pappan direkt föreläggas att yttra sig i ärendet. Detta föreläggande räcker i många fall för att den betalningsskyldige frivilligt ska fullgöra sin betalningsskyldighet.Det går enkelt att göra ansökan om betalningsföreläggande genom Kronofogdemyndighetens websida. Du kan också få hjälp med ansökan genom att kontakta oss på info@lawline.se eller direkt boka tid med en av våra jurister för rådgivning https://lawline.se/boka.Jag avråder från att väcka talan hos tingsrättenBär inte betalningsföreläggandet frukt, om pappan t ex invänder mot anspråket, är nästa steg att ansöka om stämning hos tingsrätten. Det går givetvis också direkt ansöka om stämning hos tingsrätten utan att i första hand gå genom Kronofogdemyndigheten (13 kap 1 § rättegångsbalken). Att föra process i tingsrätten är dock väldigt dyrt och kan många gånger dra ut på tiden. Jag skulle därför avråda att väcka talan i tingsrätten för de pengar det är fråga om. Risken är stor att det endast skulle utgöra en stor förlustaffär för samtliga inblandade.Om det ändå är talan vis tingsrätten som känns som det bästa alternativet rekommenderar jag att ta hjälp av en jurist. Att utforma en korrekt stämningsansökan är viktigt, och att föra talan i tingsrätten kan därtill ta tid och det finns mycket att hålla koll på. Vill du boka tid med en jurist kan du som nämnt göra det hos oss på Lawline på https://lawline.se/boka eller kontakta oss på info@lawline.se om du har fler frågor kring detta. SammanfattningMitt tips är att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten genom deras hemsida. Betalningsföreläggande går snabbare och är ett billigare och enklare alternativ än att väcka talan hos tingsrätten. Jag skulle avråda från att väcka talan vid tingsrätten när det rör sig om en ändå relativt liten summa pengar. Risken är stor att det bara kommer kosta betydligt mer än vad betalningen är värd. Hoppas du fått svar på din fråga, om inte är du välkommen att ställa fler!

Måste man ange hela personnumret på personen man vill stämma?

2020-08-29 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |HejSedan EU reglering ges inte 4 sista siffror av folkbokföringen Rätten kräver hela personnumret för stämningHur gör man?
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga. När det kommer till frågor om stämningsansökningar är det rättegångsbalken (RB) som man främst vänder sig till. En ansökan, en anmälan eller en annan inlaga i rättegång ska innehålla uppgift om domstolen samt parternas namn och hemvist (33 kap. 1 § första stycket RB). Vidare ska en enskilds parts första inlaga i rättegången (för dig är denna första inlaga alltså själva stämningsansökan) innehålla uppgift om partens person- eller organisationsnummer (33 kap. 1 § andra punkten första punkten RB). Det är alltså obligatoriskt att man både skriver in både personnumret från en själv samt den andre parten i stämningsansökan. Skulle det vara så inte man inte har den andre partens fullständiga personnummer kan man exempelvis använda sig av hemsidan ratsit för att ta reda på de fyra sista siffrorna av personnumret. Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,