Företag vägrar betala - rätt tingsrätt och bevis?

2020-07-24 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag arbetar hos ett företag X, vi befinner oss i Malmö. X tillverkar monteringsdelar och säljer till företag Y som befinner sig i Stockholm. Y betalar alltid fakturorna men de är alltid påtagligt försenade, de har blivit tillsagda om att de måste bli bättre annars kommer vi inte fortsätta leverera till dem. Nu har senaste leveransen inte betalats för och förfallodatumet har passerat. X skickar rekommenderat kravbrev till Y men Y löser inte ut det. X vill gå vidare till tingsrätten och stämma Y, men vilken tingsrätt ska vänder vi oss till? Om vi nu lämnar in stämningsansökan och Y erkänner att de varit slarviga, men att de nekar till att den påstådda beställningen ägt rum och anser sig således inte vara betalningsskyldiga. X hittar inte avtalet och jag antar då att tingsrätten lägger ner ärendet? Men om X 6 månader senare hittar avtalet, kan de vända sig till tingsrätten igen med samma yrkande och presentera det nya beviset?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor. Svaren regleras i rättegångsbalken (RB). Jag svarar på dem i tur och ordning. Vilken tingsrätt? Jag antar att ni skulle stämma Y för att begära att Y betalar ut pengarna de är skyldiga er vilket gör det till ett tvistemål (RB 13:1). I tvistemål är utgångspunkten att man ska vända sig till den domstol där svaranden, i detta fall Y, har sin hemvist (RB 10:1 1st). Vad gäller bolag är detta där styrelsen har sitt säte vilket jag antar är Stockholm i detta fall (RB 10:1 3st). Ni ska alltså vända er till Stockholms tingsrätt. Om avtalet inte hittas För att ni ska vinna tvisten och få betalt måste ni bevisa att Y är skyldiga er pengar. Avtalet är såklart något som fungerar som ett starkt bevis men i Sverige har vi fri bevisföring vilket betyder att i princip allt kan fungera som bevis (RB 35:1). Avtalet är alltså inte avgörande, ni skulle kunna använda mejlkonversationer, vittnen och annat för att bevisa att de är skyldiga er pengar. Tingsrätten kommer inte lägga ned målet bara för att avtalet saknas men ni måste kunna bevisa skulden på något sätt för att få era pengar. Om avtalet hittas efter förlorad rättegång Ifall ni inte lyckas bevisa att Y är skyldiga er pengar kommer tvisten förmodligen avgöras genom en dom där Tingsrätten konstaterar att Y inte är skyldiga att betala er några pengar (RB 17:1). Efter tre veckor vinner denna dom rättskraft (RB 17:11 1st j. 50:1). Detta innebär att samma sak inte kommer kunna prövas igen (RB 17:11 3st). Alltså kommer ni inte kunna stämma Y igen ifall ni hittar avtalet 6 månader efter ni förlorat den första tvisten. Undantaget från detta är användandet av s.k extraordinära rättsmedel. Resning innebär att målet tas upp på nytt. Detta är möjligt ifall nytt bevis som kan antas ändra utfallet åberopas (RB 58:1 1st 3p). Avtalet skulle förmodligen kunna utgöra ett sådant bevis. Problemet är dock att ni måste göra sannolikt att ni inte hade möjlighet att åberopa beviset eller att ni hade en giltig ursäkt att inte göra det (RB 58:1 2st). Att man inte hittar beviset är inte tillräckligt för detta, ett exempel skulle vara ifall en anställd stulit avtalet eller så. Alltså skulle ni inte kunna stämma Y igen ifall avtalet hittas efter 6 månader, utan Y skulle i lagens ögon vara fria från att betala er. Jag hoppas detta svarar på era frågor. Om inte får ni gärna ställa följdfrågor till oss på Lawline!

Fullgörelse av avtal om rätt att träffa hund

2020-07-14 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Jag sålde min hund för ett tag sen vi skrev ett kontrakt att jag skulle få ha rätten till att träffa hunden efter överenskommelse vilket dem nekar mig till för hennes bästa. Dem gör sig skyldig till avtalsbrott. Kan jag gå vidare med detta eller det kommer inte leda något vart?
Erik Karlsson |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Avtal ska hållas. Det är den grundläggande avtalsrättsliga principen i Sverige. Detta innebär att en överenskommelse mellan två parter är bindande och att parterna är skyldiga att fullgöra sin del av avtalet. Om en part vägrar fullgöra sin del av avtalet är det något man kan gå vidare med.Jag inleder svaret med att gå igenom när man kan ta dessa typer av frågor vidare, och sedan redogör jag för hur.Du kan ta saken vidareFör att kunna ta denna typ av fråga vidare krävs i första hand att det finns ett bindande avtal. Jag tolkar det som att ni avtalat om att du ska få träffa hunden vid sidan av köpet. I så fall är det fråga om en gåva, eftersom du inte presterar något i utbyte mot rätten att träffa hunden. Löften om gåvor är bar bindande om löftet har upprättats på en handling som överlämnats till gåvotagare (1 § gåvolagen). I ditt fall är denna handling det skriftliga kontraktet. Detta kontrakt utgör därför ett bindande gåvolöfte och fungerar som bevis för gåvolöftet som gjorts. Gåvolöftet ska därför hållas och om paret som köpt hunden vägrar fullgöra denna gåva kan du ta saken vidare.Är det däremot så att ni avtalade om rätten att träffa i hunden i köpekontraktet är det istället fråga om ett ömsesidigt avtal, där rätten att träffa hunden kan ses som en del av köparnas prestation för att överta äganderätten till hunden. Även ett sådant avtal är bindande (1 § avtalslagen). Vägrar köparna låta dig träffa hunden bryter de mot avtalet och du kan ta saken vidare.Ansök i första hand om handräckningFör att ta frågan vidare är det lämpligt att i första hand ansöka om handräckning hos Kronofogdemyndigheten (1 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Handräckning är både billigare och går snabbare än att väcka talan vid tingsrätten. Genom Kronofogdens hemsida kan du enkelt ansöka om vanlig handräckning. Beviljas din ansökan kommer köparna att åläggas att låta dig träffa hunden (3 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Däremot behöver det sällan gå så långt. Om Kronofogdemyndigheten tar upp din ansökan om handräckning kommer köparna föreläggas att yttra sig i ärendet. Detta föreläggande räcker i många fall för att parterna frivilligt ska fullgöra sin del av avtalet.Nästa steg är att ansöka om stämning hos tingsrättenSkulle din köparna invända mot handräckningen måste frågan lämnas över till tingsrätten (33 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Du kan också direkt ansöka om stämning hos tingsrätten utan gå via Kronofogdemyndigheten (13 kap 1 § rättegångsbalken). Mål hos tingsrätten blir dock ofta dyrt och drar ut på tiden, varför jag verkligen rekommenderar att i första hand ansöka om handräckningVill du väcka talan i tingsrätten krävs att du lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten (13 kap 4 § och 42 kap 1 § rättegångsbalken). Att utforma en korrekt stämningsansökan är viktigt, och att föra talan i tingsrätten kan vara komplicerat. Därför skulle jag rekommendera att du tar hjälp av en jurist om du avser att ansöka om stämning. Vill du boka tid med en jurist kan du göra det hos oss på https://lawline.se/boka eller kontakta oss på info@lawline.se om du har fler frågor kring detta. SammanfattningAvtal är bindande och ska hållas. Vägrar köparna att fullgöra sin del av avtalet kan du ta frågan vidare genom att antingen ansöka om handräckning hos Kronofogden, eller ansöka om stämning hos tingsrätten.Huruvida det kommer leda någon vart beror i första hand på om paret invänder mot handräckningen, och i andra hand på vilken bedömning domstolen gör av kontraktet ifråga. Mer konkret än så kan jag tyvärr inte vara.Det blev ett långt och omfattande svar men jag hoppas då ändå fått svar på din fråga. Om inte, är du välkommen att ställa fler!

"Hur kan jag stämma en socialsekreterare?"

2020-06-28 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Jag undrar hur jag går tillväga för att stämma en socialsekreterare? Har letat på google men ett av svaren där hänvisades till ert svar på lawline. Har provat redan med IVO utan framgång. Tacksam för svar
Lina Salem |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret på din fråga kan variera beroende på vad du vill åstadkomma, och vad du anser socialsekreteraren har gjort som är felaktigt. Ett möjligt alternativ är att rikta ett skadeståndsanspråk mot det allmänna. Staten eller kommunen ska enligt 3 kap. 2 § Skadeståndslagen ersätta de skador som uppstår genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning. För att bestämmelsen ska vara tillämplig förutsätts att skadan ska ha uppstått vid socialsekreterarens myndighetsutövning. Det betyder att det ska vara fel vid beslutsfattandet eller andra åtgärder som får omedelbara verkningar för den enskilda. Som exempel kan nämnas att råd och upplysningar inte är myndighetsutövning. Dock, är det sällan att ett sådant krav tillfaller den enskilda socialsekreteraren. Snarare är det arbetsgivaren som blir ansvarig för de eventuella skador som uppstått vid sekreterarens myndighetsutövning. I juridiska termer talar man om att arbetsgivaren har ett principalansvar för sina anställda. Principalansvaret gäller även staten eller kommunen.Nackdelen med en skadeståndstalan är att de är kostsamma, och tidskrävande. I regel är det även väldigt svårt att vinna framgång i en process mot det allmänna. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är tyvärr det alternativ som är ekonomiskt mest fördelaktigt. IVO har till uppgift att utöva tillsyn över socialtjänsten och ska alltså granska att alla sköter sitt jobb. De tillfällen där IVO bedömer att socialtjänsten har agerat bristfälligt kan man de hjälpa den enskilda att driva ett skadeståndsanspråk. För att sammanfatta det ovan sagda kan du driva ett skadeståndsanspråk mot det allmänna om du bedömer att socialsekreteraren har agerat felaktigt vid dennes myndighetsutövning. Du kan alltså inte stämma den enskilda socialsekreteraren. Nackdelen är att det är en kostsam process, samt att enskilda sällan vinner framgång i denna typen av ärenden. Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss igen här på Lawline. Vänligen,

Vilka etiska regler måste jurister följa?

2020-06-28 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Vad för Etiska förhållningsregler har ni jurister som kan orsaka att ni kan riskera bli av med jobbet? Bli förvirrad på era förhållningsregler när jag läst på nätet? Med vänlig hälsning
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Vilka etiska regler som måste följas beror på vilken titel juristen arbetar under. Det är nämligen så att advokater måste följa reglerna om god advokatsed. Dessa regler är omfattande och reglerar vad en advokat får och inte får göra i sin yrkesroll. Reglerna kretsar till stor del kring lojalitetsplikten mot klienten. Reglerna om god advokatsed är viktiga för att kunna garantera en oberoende advokatkår. Följer en advokat inte dessa regler kan det resultera i uteslutning från Advokatsamfundet vilket innebär att personen inte längre får arbeta med titeln advokat.Reglerna om god advokatsed gäller inte personer som inte arbetar på advokatbyrå, exempelvis bolagsjurister eller andra juridiska biträden.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Kan jag återkalla min stämningsansökan i en vårdnadstvist?

2020-07-18 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag undrar om jag kan återkalla en stämningsansökan som handlar om vårdnadstvist. Jag har stämt barnens far och ville få ensam vårdnad om barnen men nu vill jag fortsätta dela vårdnaden. Kan man göra detta?
Anna Dahlenborg Akmese |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I rättegångsbalken finns bestämmelser om när man får återkalla sin stämningsansökan.Du kan återkalla stämningsansökan innan tingsrätten meddelat domEn vårdnadstvist är ett s.k. indispositivt tvistemål, vilket betyder att förlikning mellan dig och motparten (barnens far) inte är tillåtet i målet. I sådana mål gäller att du fritt kan återkalla din stämningsansökan innan tingsrätten har meddelat dom. Om tingsrätten har meddelat dom i målet kan du bara återkalla din stämningsansökan om svaranden (barnens far) samtycker till det (13:5 RB).Vänliga hälsningar

Möjligt att överklaga dom i brottmål på grund av att offentlig försvarare gjort ett dåligt jobb?

2020-07-06 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Kan man överklaga en dom från tingsrätten med anledning av att man inte tycker den offentligt utvalda advokaten gjort ett tillräckligt bra jobb för den åtalades bästa. Utan man fått känslan av att han slarvat igenom åtalet och utelämnat viktiga vittnesmål för att ifrågasätta målsägandens trovärdighet.
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida det går att överklaga en tingsrättsdom med anledning av att advokaten inte gjort ett tillräckligt bra jobb för den som åtalats. Vad säger lagen? Den huvudsakliga lag som reglerar överklagande av en tingsrätts dom i brottmål till hovrätten är rättegångsbalken (RB). Enligt 49:1 RB är huvudregeln att en tingsrätts dom får överklagas om inte annat är föreskrivet. Denna huvudregel har flera undantag. Av 49:12 RB framgår att det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en tingsrätts dom. Kravet på prövningstillstånd när det gäller brottmål är dock belagt med flera undantag. Prövningstillstånd i brottmål när frågan inte gäller enskilt anspråk krävs endast om påföljden stannade vid böter eller om det rör sig om en person som blev frikänd från ett brott för vilket man inte kan få ett högre straff än fängelse i sex månader. Prövningstillstånd krävs alltså endast i fall som kan anses vara av mer "bagatellartad" karaktär. Det framgår inte i din fråga vad det rör sig om för mål i din fråga, men om vi utgår från att det inte krävs något prövningstillstånd är det som den som överklagar behöver tänka på främst att se till att överklaga i tid. Detta ska göras skriftligt och inom tre veckor från den dag då domen meddelades (51:1 RB). Vad ett överklagande ska innehålla framgår av 51:4 RB. Om målet är ett som kräver prövningstillstånd kan sägas att prövningstillstånd meddelas i fyra situationer som räknas upp i 49:14 RB. Prövningstillstånd meddelas i princip om det finns tvivel huruvida tingsrättens dom är riktig eller om det är av vikt för att vägleda rättstillämpningen. Det finns även en något öppen anledning att meddela prövningstillstånd om "det annars finns synnerliga skäl för det". Om det rör sig om ett mål som kräver prövningstillstånd och något skäl för sådant inte föreligger kommer hovrätten inte att pröva tingsrättens avgörande. Bedömning i ditt fall och sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att jag inte med säkerhet kan uttala mig om möjligheterna att i det specifika fallet i din fråga överklaga domen. Detta eftersom jag inte känner till vad det är för slags mål. Det är generellt inte en anledning att meddela prövningstillstånd att advokaten varit dålig, men om prövningstillstånd inte behövs kan du överklaga ändå så länge du gör detta inom tidsfristen på tre veckor. Det ställs dessutom höga krav på advokater i deras arbete, enligt 8:4 RB ska de till exempel iakta god advokatsed. Om du anser att en advokat slarvat i sitt arbete eller på annat sätt misskött det kan du göra en anmälan hos advokatsamfundet. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Kan man byta försvarsadvokat?

2020-06-28 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Om ens egen försvarsadvokat tycker att man är omständig, och verkar måttligt engagerad,samt avbryter ofta, då känner man sig inte trygg med denne. Hur ställer sig tingsrätten till detta ? Kan man då få en annan advokat?
Lina Salem |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är möjligt att byta försvarsadvokat. Jag kommer i mitt svar utgå från att det är fråga om en offentlig och inte en privat försvarare som åsyftas. Bestämmelserna om den misstänkte och dennes försvar finns reglerade i 21 kap RB. Av 21 kap. 7 § RB framgår att försvararen ska med nit och omsorg tillvarataga den misstänktes rätt, vilket betyder att försvararens uppdrag består i att främja den misstänktes intressen. Det innefattar bl. a. att försvararen ska vara den misstänktes rådgivare och företa åtgärder som behövs för att bevaka den misstänktes rätt. En offentlig försvarare utsätts av domstolen, och domstolen kan även besluta om att ett byte ska ske. Dock måste det föreligga särskilda skäl, se 21 kap. 6 § st.2 RB. I praxis har begreppet särskilda skäl bl. a. inneburit brist i den tilltalades förtroende för den offentliga försvararen. Vid bedömning tillmäts bl. a. brottslighetens slag och den påstådda brottslighetens straffvärde. Som svar på din fråga, så finns det en möjlighet att byta försvarare, men det förutsätter att särskilda skäl föreligger. Om kravet är uppfyllt i ditt fall kan jag inte besvara, utan man bör göra en helhetsbedömning med särskild fokus på brottslighetens art och dess straffvärde. Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss igen här på Lawline. Vänligen,

Kan man ta reda på när åtal ska väckas?

2020-06-27 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! Hur kan jag ta reda på när åtalet kommer att ske för en bekant som jag vet kommer åtalas?
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga besvaras framförallt med hjälp av bestämmelserna i rättegångsbalken (RB). Då förundersökningen avslutas ska beslut meddelas om åtal ska väckas eller inte (23 kap. 20 § RB). En förundersökning kan i princip pågå till dess att det aktuella brottet har preskriberats. Det råder förundersökningssekretess under pågående förundersökningar, vilket innebär att du inte kan kontakta Åklagarmyndigheten för att få information om utredningen och när åtal kommer att väckas. Du kan däremot, om du vet vilket brott det rör sig om, titta på bestämmelserna om preskription för brottet och komma fram till hur länge förundersökningen kan pågå innan beslut måste meddelas om åtal ska väckas eller inte (35 kap. brottsbalken).Det är åklagaren som väcker åtal hos domstol genom att åklagaren skriftligt ansöker om stämning mot den som ska tilltalas. Åtalet anses väckt när stämningsansökan kom in till rätten (45 kap. 1 § RB). När stämningsansökan skickas in blir den en allmän handling, vilken du kan begära ut. Stämningsansökan kommer att lämnas in till domstolen i den ort där brottet förövades (19 kap. 1 § RB). Du kan alltså inte veta exakt när ett åtal ska väckas innan åklagaren har lämnat in stämningsansökan till domstolen. Först efter att åtal har väckts kommer du att kunna ta del av stämningsansökan och för detta får du vända dig till relevant domstol. Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.Vänligen,