Prekriptionstid för skadeståndstalan i samband med brott.

2020-07-24 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Min son var passagerare i en personbil då föraren med flit kör in i bergvägg då hen blir dömd till grovt vållande till kroppsskada.Detta hände 151223 går det fortfarande att ta upp det när det gäller preskitions tiden.
Jakob Westling |Hej och tack att du väljer Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över preskriptionstiden för ett eventuellt skadeståndstalan för skador orsakade av brottet.I regel gäller följer preskriptionstiden för skadeståndstalan åtalspreskriptionen. Dvs man kan föra en skadeståndstalan upp till att brottet i sig preskriberas.I ditt fall, gällande grovt vållande till kroppsskada så är preskriptionstiden 10 år enligt 35:1 BRB.Det innebär att ett skadeståndstalan kan föras i domstol upp till 10 år efter den brottsliga handlingen. Hoppas det besvarade din fråga!

måste man betala skatt på skadestånd?

2020-06-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej, kan man bli skyldig att betala skatt på ett skadestånd man ej fått tillgång till?Kan man få skatten uppskjuten ifall man ej har pengar att betala för skatten innan man fått skadeståndet utbetalt?
Sandra Rust |Hej!Olika regler gäller rörande huruvida ett skadestånd är skattepliktigt eller inte och det beror på vilken typ av skada som skadeståndet ämnar att kompensera.Skadestånd som utges för skador på din privata egendom är skattefria 8 kap 22 § Inkomstskattelagen.Allmänna skadestånd som inte är av ekonomisk natur, utan är gottgörelse för själsligt lidande, t.ex. ärekränkning, sveda och värk eller lyte och men, är ideella skadestånd. Sådana engångsbelopp är inte skattepliktiga om de inte har ett sådant samband med en anställning att de ändå är skattepliktiga exempelvis om de avser att täcka bortfall av skattepliktig inkomst.Du kan läsa mer om vilka typer av skadestånd som är skattepliktiga och vilka som är skattefria på skatteverkets hemsida, genom att klicka här.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Kan man få ersättning för ärr efter operation?

2020-06-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Har efter operation (tumör/myom) ett ärr efter 20 stygn lodrätt på magen. Väldigt fult. Kan man få ersättning?
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag skulle råda dig till att vända dig till ditt försäkringsbolag för att undersöka om du kan få ersättning för ditt ärr. Många sjuk- och olycksfallsförsäkringar kan ge ersättningar för ärr, däribland sådana som uppstått till följd av en operation. Det krävs att ärret är bestående för att man ska ha rätt till ersättning. Det är först ett år efter ärret uppstod som försäkringsbolaget kan bedöma om ärret är bestående och eventuellt lämna ersättning. Dock skulle jag råda dig till att vända dig till ditt försäkringsbolag redan nu för att undersöka vad som gäller. Om du väntar för länge kan rätten till ersättning gå förlorad. Rätten till ersättning försvinner efter tio år eftersom den då anses vara preskriberad. Hoppas du fått svar på din fråga!

Skadestånd för borttappad hund

2020-06-17 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag undrar vad som gäller när en hundvakt tappat bort min hund. Hunden va där max 20-30 min. Hunden har varit försvunnen i strax under en månad. Vi har haft drönare, sök / id hundar ute, fällor, åtelkameror o sökt. Även skallgång mm. Lappat överallt, gått dygnet runt i området där dom säger att hon ska ha försvunnit. Hon som tappade bort min älskade hund leta några få timmar dagen som hunden försvann. Sedan har varken hon eller hennes familj letat. Vem är ansvarig o vad har jag för rättigheter att kräva hundvakten på? Hunden har inte setts sedan någon dag efter att den försvann.
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Innan jag går in på juridiken vill jag säga att jag verkligen hoppas att ni lyckas hitta er hund. Som någon som själv har husdjur förstår jag er förtvivlan. 1. Relevant rättighet Eftersom hundvakten tappat bort din hund är rätt till ersättning (skadestånd) den rättighet som blir relevant för dig. Därför blir primärt skadeståndslagen (SkL) relevant. Även om det låter konstigt så är husdjur, i lagens mening, saker. Detta innebär att den borttappade hunden utgör en sakskada för dig. Den som orsakar en sakskada genom uppsåt eller av oaktsamhet ska ersätta skadan (SkL 2:1). 2. Vårdslöshet Vi kan nog anta att hundvakten inte avsiktligen tappade bort hunden. Frågan är då om hundvakten varit vårdslös och på så sätt tappat bort hunden. Med tanke på att jag inte vet hur det hela gick till kan jag inte uttala mig säkert om den saken. Vad jag dock kan säga är att om man har åtagit sig att förvara en sak, i detta fall en hund, så har man ett mer långtgående ansvar (Handelsbalken 12:2). Eftersom jag saknar detaljer kan jag istället säga några generella utgångspunkter för att bedöma om någon varit vårdslös eller inte. Ett vanligt sätt är att fråga sig vad som är ett normalt aktsamt beteende, i ditt fall blir det hur en hundvakt normalt borde agera för att inte tappa bort en hund. Ett annat sätt är att ställa följande frågor: (1) Vad var risken för att skada skulle uppstå genom beteendet? (2) Hur stor var skadan som kunde uppstå? (3) Vad hade hundvakten för möjlighet att förebygga skadan? (4) Vad hade hundvakten för möjlighet att inse 1-3? 2.1 Adekvat kausalitet Förhoppningsvis hjälper det dig att bilda en åsikt om hundvakten varit vårdslös. Det finns dock ett till steg för att avgöra om någon är skadeståndsskyldig. Det måste föreligga s.k adekvat kausalitet mellan hundvaktens vårdslöshet och din skada. Detta är ett begrepp som kan vara lite krångligt att förstå men jag ska göra mitt bästa för att förklara det. Adekvat kausalitet innebär att det ska finnas ett orsakssamband mellan hundvaktens agerande och skadan (kausalitet) samt att detta orsakssamband ska vara rimligt (adekvat). Kausaliteten är relativt lätt att bedöma, du frågar dig helt enkelt "om hundvakten inte hade agerat som hon gjorde, hade då hunden tappats bort?" Är svaret på frågan ja så har hundvakten inte varit vårdslös eftersom hunden då hade tappats bort oavsett hundvaktens agerande. Det handlar alltså om ett rent naturvetenskapligt/fysiskt orsakssamband. Adekvansen är svårare att bedöma. Man frågar sig om skadan var "förutsebar", "typisk", "närliggande", eller "inte allt för avlägsen". Det blir något av en bedömning av om det är rimligt att hundvakten ska stå för skadan med tanke på hur hon agerade. 3. Vad som ersätts I det följande utgår jag ifrån att hundvakten varit vårdslös och att adekvat kausalitet föreligger. Eftersom er hund är borttappad ska ni få ersättning för dess värde (SkL 5:6 1p). Det finns flera sätt att avgöra hundens värde men generellt sätt använder man återanskaffningskostnaden, dvs vad det hade kostat dig att köpa en hund i samma ålder och skick. Jag förstår att det kan kännas kallt att inte ta hänsyn till det affektionsvärde du har för hunden men det är enbart ekonomisk skada som ersätts. Det är även möjligt att du kan få ersättning för de kostnader ni haft för att leta efter hunden (SkL 5:6 2p). Detta är nämligen kostnader du fått för att du försökt minska din skada. Här finns en generell regel som säger att man inte kan få ersättning för mer än vad föremålet var värt. Dock har man gjort avsteg från denna regel när det gäller veterinärkostnader för husdjur. Istället har man sagt att veterinärkostnader som överstiger husdjurets värde kan ersättas så länge de inte varit omotiverade (NJA 2001 s. 65 I och II). I detta fall har du inte orsakats veterinärkostnader utan kostnader för att leta efter hunden, även om jag inte är helt säker antar jag att samma princip bör gälla i ditt fall. Alltså kan du (förmodligen) få ersättning för kostnaderna att leta efter hunden så länge de var motiverade. Vad jag vet finns dock inget uttalande om detta av domstolarna varför det inte är helt säkert. 4. Avslutande ord Svaret på din fråga är att hundvakten kan vara ansvarig och därmed skyldig att ersätta den ekonomiska skada du lidit. För detta krävs att hundvakten varit vårdslös samt att det finns ett rimligt orsakssamband mellan det vårdslösa beteendet och skadan. Det som ersätts är återanskaffningsvärdet av en likvärdig hund. Det är även möjligt, men inte säkert, att kostnaderna för att leta efter hunden ersätts. Jag hoppas det svarar på din fråga men än mer hoppas jag att mitt svar inte blir relevant utan att ni hittar hunden. Har du fler funderingar eller följdfrågor är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Felaktig myndighetsutövning och skadestånd

2020-06-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Kommunen drog in mitt tobaks tillstånd, sedan överklagade jag och vann tillbaka det, sen överklaga kommunen och jag fick ändå behålla tobakstillståndet. Men pga detta så fick vi slänga tobak för ca 400 000sek. Pluss att vi fick sälja butiken till ett betydligt mindre pris än det va värt samt att nu är jag och min fru arbetslösa pga detta. Kan jag stämma dom för detta samt finns det advokat eller åklagare som kan hjälpa med detta ? Vart hittar jag dom isåfall?
Jessica Konduk |Hej,Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Jag vill börja med att beklaga din situation! En kommun kan bli skadeståndsskyldig i vissa fall, enligt skadeståndslagen (1972:702) (SkL) 3 kap 2 § stadgas att stat eller kommun kan bli skadeståndsskyldig för personskada, sakskada och ren förmögenhetsskada om skadan vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning för vars fullgörande staten eller kommunen svarar. Detta gäller dock bara vid myndighetsutövning, vilket kortfattat är när det allmänna på något sätt utövar makt gentemot en enskild person.Det finns således en rättslig möjlighet för dig att erhålla skadestånd från kommunen på grund av att eventuellt felaktigt myndighetsutövning orsakat dig ren förmögenhetsskada (butikens värdeminskning) och sakskada för de förstörda varorna. Vad som kan bli problematiskt i detta fall vad gäller möjligheten att få skadestånd är det faktum att det krävs att kommunens agerande utgör myndighetsutövning. Begreppet myndighetsutövning ska inte förstås som ett begrepp som innefattar allt som en kommun gör. Att avgöra vad som utgör myndighetsutövning eller inte kan vara svårt, men det ska vara fråga om att samhället utöver maktbefogenheter mot den enskilde. Ett beslut att dra in tillstånd för tillståndspliktig verksamhet bör enligt min tolkning ses som myndighetsutövning. Utöver detta måste du kunna visa att du hade möjlighet att sälja butiken till ett högre värde men att kommunens agerande föranledde att du fick gå ner i pris vid försäljningen av butiken. Jag kan inte bedöma om kommunens agerande var felaktigt eller försumligt med informationen i din fråga. För att vara framgångsrik med ett skadeståndsanspråk enligt SkL 3 kap 2 § krävs vidare att ni bevisar att kommunen har begått fel eller försummelse i myndighetsutövningen samt att denna felaktiga myndighetsutövning har samband med de skador ni påstår. Slutligen måste också de yrkade skadeståndsbeloppen styrkas. När ni sammanställt informationen kan ni väcka talan vid en tingsrätt. Jag rekommenderar att ni tar hjälp av en jurist eller en advokat inriktad på förvaltningsrätt för att bedöma era möjligheter att vinna en talan innan ni startar en tvist i domstol eftersom det både kan vara dyrt att starta en tvist om ni förlorar. En ytterligare möjlighet som är billigare är att göra en ansökan om skadestånd till Justitiekanslern (JK). Ni kan även anmäla myndighetens förfarande till JO, tillsynsmyndigheten för myndighetsutövning men JO hanterar inga skadeståndsanspråk. Jag rekommenderar att ni börjar med att ansöka om skadestånd hos JK. Se vidare på https://www.jk.se/skadestand/skadestand/. Jag kan inte se att en åklagare kan hjälpa er eftersom inget brott verkar ha begåtts av kommunen, ni kan dock eventuellt polisanmäla handläggaren hos kommunen för tjänstefel. Polisen kan då utreda om något tjänstefel har begåtts. Om ni vill anlita en advokat kan ni söka efter en advokat inriktad på förvaltningsrätt på Advokatsamfundets hemsida. Om ni vill anlita en av Lawlines Jurister kan ni mejla mig, jessica.konduk@lawline.se Vänligen,

Rätt till ersättning efter operation?

2020-06-29 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Jag undrar om det finns möjlighet till ersättning när man har ett ärr efter operation, om svaret är ja, hur gör jag ?
Siva Arif |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Många sjuk- och olycksfallsförsäkringar kan ge ersättningar för ärr, däribland sådana som uppstått till följd av en operation. Ärret behöver dock vara bestående för att du ska kunna ha rätt till ersättning. Det är först ett år efter ärret uppstod som försäkringsbolaget kan bedöma om ärret är bestående och eventuellt lämna ersättning. Jag skulle råda dig att redan nu kontakta ditt försäkringsbolag för att få reda på vad som gäller och för att helt enkelt undersöka om du kan få ersättning för ditt ärr. Tänk på att inte vänta för länge för rätten till ersättning kan då gå förlorad. Efter 10 år försvinner rätten till ersättning eftersom den då anses vara preskriberad.Vänligen,

Ansvar för skada på grannes tak, orsakad av anlitad snickare

2020-06-23 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag har lagt om mitt tak dom snickare jag anlita för att göra jobbet glömde spika några pannor. Som har blåst ner i en storm på min grannes garaget tak. Som är skadat. Snikarna har lagat pannorna på mitt tak samt granens platta tak. Men grannen nöjer sig inte han vill ha omläggning av taket och säger att det är jag som är skyldig vad händer mvh Jonas
Erik Karlsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag skulle föreslå att du inte gör någonting. Grannen kan försöka ta saken vidare till Kronofogdemyndigheten eller tingsrätten, men jag har svårt att se att grannen skulle vinna någon framgång i så fall. Nedan förklarar jag varför och motiverar min bedömning.Den som vållat skadan är ansvarig att ersätta denDen som orsakat en skada är den som är skyldig att ersätta den (2 kap 1 § skadeståndslagen). Enligt det du beskriver är det snickarna som orsakat skadan, inte du. Det är inte du som lagt takplattorna och heller inte du som gjort det på ett felaktigt sett som i sin tur orsakat skador på din grannes tak. Man kan inte hållas ansvarig för sådant som står utom ens kontroll.Det finns dessutom en särskild lag som i det här fallet stadgar snickarnas skadeståndsansvar (1 och 6 § § produktansvarslagen). Snickarna har i sitt arbete inte fullgjort sitt ansvar vilket medfört en säkerhetsrisk från de lösa takplattorna. Det kan förväntas att takplattorna fästs korrekt och inte trillar ner vid blåst (2 och 3 § § produktansvarslagen). Snickarna som lagt plattorna är därför skadeståndsskyldiga (6 § produktansvarslagen).Grannen har därför inget anspråk att göra gällande mot dig. Om grannen har ett anspråk är det mot snickarna. Skadan är redan ersattSåsom du beskriver verkar snickarna ha reparerat skadorna av grannens tak på egen bekostnad. Visserligen hade din granne rätt till ersättning för skadan på hans tak, dock endast till den utsträckning att ekonomisk förlust eller kostnader för reparationer täcks (5 kap 7 § skadeståndslagen). Grannen har därför inte rätt till omläggning av hela taket om skadorna redan är reparerade (så länge skadorna som vållats inte varit mer omfattande såklart). SammanfattningDen som orsakat skadan är skyldig att ersätta den. I ditt fall är det alltså snickarna som är skadeståndsskyldiga. Skadeståndet ska endast täcka den faktiska skadan, och granne kan därför inte få ersättning för mer än vad som faktiskt skadats och vad snickarna redan verkar ha åtgärdat. Det finns, enligt min bedömning av det du beskrivit, inget anspråk din granne kan göra gällande mot dig. Du behöver därför inte göra något.Hoppas du fått svar på din fråga, om inte är du välkommen att ställa fler!

Har jag rätt till ersättning på grund av min astma?

2020-06-02 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej. jag har gått en 3 årig utbildning för personbilsmekaniker i gymnasiet mellan 2013-2016. Fick veta nån gång runt 2010 att jag har astma (Några år innan jag påbörjade personbils linjen)Nu när den studien är slutförd och jag jobbat i 3-4 år får jag bekräftat att jag ej är tjänstbar som personbilsmekaniker p.g.a min astma. Jag får jobba som personbilsmekaniker men jag får inte utsättas för isocyanater. Varken jobba själv med uppgifter som innefattar detta eller vara i samma lokal som kolleger gör detta. Det innebär att jag kommer vara väldigt oattraktiv på arbetsmarknaden. Jag känner mig i grund och botten blåst från skolan då det här i värsta fall kommer innebära att jag tvingas skola om mig till något helt annat. Så min fråga är väll kortfattat om det finns nån typ av hjälp eller ersättning för detta att hämta på något sätt. Offrade även en fotbolls gymnasie utbildning jag kom in på p.g.a det ej gick att kombinera personbils linjen med fotbollen. Är i vilket fall rätt less/orolig p.g.a detta och vet inte vart jag ska vända mig
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga har du konstaterats lida av astma, innebärande att du inte kan arbeta med det du utbildat dig till på gymnasiet. Då du inte kan arbeta med det du utbildat dig till undrar du om du kan få någon hjälp eller ersättning.Den möjlighet du har till, att i vissa fall, erhålla ersättning är om du har en sjukförsäkring. En förutsättning för att du ska ha möjlighet till ersättning via din försäkring är att den tecknades innan allergin upptäcktes. För att du ska ha möjlighet till ersättning vid astma krävs att astman är allvarlig och räknas som medicinsk invaliditet. I ditt fall finns det dessvärre en risk att din möjlighet att få ersättning är preskriberad. Preskription innebär att det inte längre är möjligt att begära ersättning. Enligt gällande regler är preskriptionstiden tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till skydd inträffade (7 kap. 4 § försäkringsavtalslagen). Då du diagnostiserats med astma innan den 1 januari 2015 gäller dessvärre andra regler. Enligt äldre regler måste skadeanmälan till försäkringsbolaget ske inom tre år. För din del innebär det att du skulle gjort en skadeanmälan senast år 2013.Om du gjort en anmälan i tid är det eventuellt möjligt att du kan ha rätt till ersättning från ditt försäkringsbolag, beroende på hur illa din astma är. Har det inte gjorts någon skadeanmälan är dina möjligheter till ersättning dessvärre preskriberade. Min rekommendation är att du kontaktar dig försäkringsbolag och för en dialog med bolaget. Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,