Rätt till ersättning på grund av buller och andra störningar

2021-10-04 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hart jag rätt til ersättning, eller kan jag begära samma behandling vilkår som mina grannar för följande:Avsevärt försämrad utsikt, markant ökat buller,Störningar pga ljusannordning / buller pga anlagd parkeringsplats,Värdeminskning på min villa.Som går att läsa i följande artikelHåller Sia glas på att bygga ut sin glasfabrik / verksamhet, de har köpt upp alla bostäder på andra sidan gatan (gränsande mot deras tomt) till 100% överpris för att förebygga framtida problem / störningar till deras expansions planer.de är dock av mening att jag som bor på andre sidan gata ''inte är berörda'' av detta, jag är dock av mening att vi är otroligt berörde av detta pga innan nämda problem som de orsaker med deras planer.Med vänlig hälsning,
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lag Frågan om ersättning på grund av störningar från omgivningen regleras i miljöbalken, härefter förkortad som MB. Även plan- och bygglagen, härefter förkortad som PBL, kommer att beröras. Ersättning för störningar I 32 kap MB regleras skadestånd för vissa miljöskador och andra enskilda anspråk, vilket bland annat innefattar estetiska och ekonomiska skador en verksamhet har orsakat sin omgivning. Gällande ersättning till intilliggande bebyggelse vid planläggning kan fastighetsägaren i enlighet med lagen ersättas för skada till följd av föroreningar av vatten, ändring av grundvattennivån, luft- och markförorening, buller, skakning eller annan liknande störning (32 kap. 3 § MB). Ersättning för bullerskador kan exempelvis utgå vid uppförande av en ny väg i områden som tidigare inte haft någon, eller då en befintlig mindre väg byggs om till en större med tyngre trafik. "Annan liknande störning" kan innefatta alltifrån störningar i form av strålkastarljus från vägar till estetisk påverkan på landskapsbilden. Vissa mindre störningar eller skador i form av buller bör dock tålas utan att ersättning ska utgå. Det måste således handla om sådana förhållanden som inte skäligen bör tålas för att en rätt till ersättning ska utgå. I ditt fall verkar störningarna vara större än vad man skäligen bör tala, särskilt med hänsyn till att bostäderna på andra sidan gatan köptes upp för att undvika "problem". Det förefaller således vara ganska osannolikt att störningarna skulle vara avsevärt mindre på er sida av gatan och därmed bör ni ha rätt till ersättning. Skyldig att betala skadestånd är den som bedriver eller låter bedriva den skadegörande verksamheten i egenskap av fastighetsägare eller tomträttshavare (32 kap. 6 § MB). De skador som ni kan få ersättning för är person-, sakskada och ren förmögenhetsskada (32 kap. 1 § MB). Med ren förmögenhetsskada avses en skada som inte har något samband med sak- eller personskada, till exempel värdeminskning på en fastighet på grund av störningar från omgivningen som i ert fall. En ren förmögenhetsskada som inte har orsakats genom brott ersätts dock endast om skadan är av någon betydelse (32 kap. 1 § andra stycket MB). Vad innebörden är av "av någon betydelse" är dock något oklart, men bör uppfyllas så länge som det uppkommer en faktisk värdeminskning till följd av störningarna. Ersättning från kommunen I vissa fall finns det även möjlighet att kräva ersättning från kommunen, närmare bestämt om en detaljplan ändras eller upphävs före genomförandetidens utgång. Då har den som äger en fastighet rätt till ersättning av kommunen för den skada som ändringen eller upphävandet medför för ägaren (14 kap. 9 § PBL). Sammanfattning Ni bör ha rätt till ersättning för den värdeminskning som fabriken och dess störningar orsakar er. Detta är dock under förutsättning att störningarna är sådana som skäligen inte bör tålas. Med tanke på att alla fastigheter på andra sidan gatan köpts upp av företaget talar mycket för att så är fallet. Om kommunen dessutom har ändrat detaljplanen före genomförandetidens utgång kan ni även kräva ersättning från kommunen för de skador som har uppstått. Om du behöver mer hjälp med att driva processen vidare kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister hos Lawlines juristbyrå. Är du intresserad av detta eller har några frågor om mitt svar får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,

Kan ni hjälpa mig med ett skadeståndskrav?

2021-09-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hjälp med att driva ett skadeståndskrav för en förening mot en annan förening
Daniel Högström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lawlines jurister kan hjälpa dig med att upprätta ett skadeståndskrav, du kan kostnadsfritt boka tid med en jurist här: https://lawline.se/boka.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Kan jag få ersättning för ett ärr efter en operation trots att jag inte är försäkrad?

2021-09-07 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har fått ärr på mon fotled efter en operation så jag tänkte höra med er om man kan få ersättning för de fast jag inte är försäkrad?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Har jag rätt till ersättning för ärret?Eftersom du nämner att du inte är försäkrad kommer jag inte att utreda möjligheten att få ersättning från sitt försäkringsbolag. Om du har drabbats av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård finns det dock en möjlighet att man kan få rätt till ekonomisk ersättning från den s.k patientförsäkringen. Regler kring en patients rätt till ekonomisk ersättning i samband med hälso- och sjukvården går att finna i patientskadelagen (PSL). För att du som patient ska ha rätt till patientskadeersättning krävs att en skada har uppkommit i samband med sjukvård i Sverige. Det krävs även att skadan har uppkommit som en följd av någon av grunderna som räknas upp i 6 § PSL. En av dessa grunder är att skadan uppkommit till följd av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd och att skadan inte, rent objektivt, har kunnat undvikas genom ett annat förfaringssätt (6 § punkt 1 PSL). Alltså kan du ha rätt till ersättning om du har genomgått en operation och därefter lidit skada på grund av detta förutsatt att skadan inte uppkommit om åtgärden hade utförts på ett annat sätt eller genom att en annan tillgänglig åtgärd valts, som enligt en bedömning i efterhand enligt medicinsk uppfattning skulle ha tillgodosett behovet av vård på ett sätt som varit mindre riskfyllt. Om det endast hade varit möjligt att undvika skadan genom en mer avancerad metod som i regel varit mer riskfylld, föreligger ingen behandlingsskada som ger rätt till ersättning. Därutöver lämnas inte patientskadeersättning om skadan uppkommit till följd av ett nödvändigt förfarande för diagnostisering eller behandling av en sjukdom eller skada, som utan behandling skulle ha varit direkt livshotande eller lett till svår invaliditet (7 § punkt 1 PSL). Här avses exempelvis situationer då vårdbehovet varit så akut att behandling varit tvunget att vidtas utan att vårdgivaren haft möjlighet att vidta normala förberedelser. Vad kan jag göra?Om den operationen du genomgått, enligt en efterhandsbedömning, medicinskt anses motivera att ett ärr som uppkommer är en oundviklig följd är det därmed inte en ersättningsgrundande skada enligt patientskadelagen. Det räcker inte att en behandling inte leder till önskat resultat eller att det uppstår en komplikation för att ha rätt till ersättning utan det krävs att skadan ska ha kunnat undvikas. Om du har rätt till patientskadeersättning betalas detta ut ur vårdgivarens obligatoriska patientförsäkring (12-13 § PSL). Du vänder dig alltså till vårdgivarens försäkringsgivare för att göra en skadeanmälan. För att ha rätt till ersättning ska en anmälan ha gjorts inom tio år från den tidpunkt då skadan inträffade (23 § PSL). Ersättningens storlek beräknas enligt vanliga skadeståndsrättsliga regler (8 § PSL). SlutsatsSammanfattningsvis har du alltså möjlighet att få ersättning för ditt ärr till följd av operation förutsatt att ovanstående kriterier är uppfyllda och att du gör en skadeanmälan inom tio år. Jag hoppas att du fick svar på dig fråga och har du fler frågor är du varmt välkommen att kontakt oss på Lawline igen eller kontakta vår juristbyrå för tidsbokning. Med vänliga hälsningar,

Vad gäller vid preskription av utdömt skadestånd?

2021-08-23 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag blev dömd av hovrätten att betala ett skadestånd till ett företag. Jag har inte fått något krav att jag ska betala och det är snart 2år sedan jag blev dömd. Hur kommer det sig? Kan skulden preskriberas efter en viss tid?
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller för preskription av utdömt skadestånd. Regler om preskription finns i preskriptionslagen och det är denna lag jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga. Som huvudregel är ett skadestånd en fordran som preskriberas efter 10 år (2 § preskriptionslagen). Detta kan dock variera beroende på vilken typ av skadestånd det är fråga om. Jag kommer att beskriva olika alternativ nedan. Inomobligatoriska skadeståndInomobligatoriska skadestånd är sådana skadestånd som grundar sig på avtal. Vid dessa skadestånd börjar preskriptionstiden att räknas från dagen då avtalet ingicks. Då preskriberas avtalet alltså 10 år efter dagen då man ingick avtalet. Utomobligatoriska skadeståndUtomobligatoriska skadestånd är sådana skadestånd som inte grundar sig på något avtal mellan den skadelidande och skadevållande. Exempel på detta är om du har skadat någon/någons egendom och det inte finns något avtalsförhållande mellan er. Den 10-åriga preskriptionstiden börjar då räknas från dagen för den skadegörande handlingen. Skadestånd mellan konsument och näringsidkareOm skadeståndet avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare har tillhandahållit en konsument för enskilt bruk, är preskriptionstiden tre år från fordrans tillkomst, om inte preskriptionen avbryts innan dess. Skadestånd på grund av brottOm skadeståndet grundar sig på brott kan preskriptionstiden bli längre än 10 år (3 § preskriptionslagen). Dessa skadestånd preskriberas först när själva brottet preskriberas enligt de regler som finns i 35 kapitlet brottsbalken. Preskriptionstiden kommer då att vara minst 10 år men kan bli längre beroende på hur allvarligt brott det är fråga om. Vad gäller i ditt fall?Det är svårt för mig att säga exakt vad som gäller i ditt fall då jag inte känner till vilken typ av skadestånd du har dömts för. Du nämner dock att du dömdes till skadeståndet för två år sen, vilket innebär att det inte har gått tillräckligt lång tid för att det ska ha preskriberats oavsett vilken typ av skadestånd det gäller. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt! Med Vänliga Hälsningar,

Skadestånd vid förstörd vara i butik

2021-09-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Jag var häromdagen i en butik för mc utrustning och vid hjälmavdelningen fanns det en lapp där det deklarerades att "tappad hjälm = köpt hjälm" Dvs att om man skulle tappa en hjälm skulle man tvingas köpa den.Finns det något stöd rent lagligt för att genomföra ett tvångsköp pga att man tappar en produkt i en butik?Nu pratar vi självfallet om rena olyckor och inte att man medvetet skulle förstöra egendom.Gäller detta i sånt fall alla produkter i alla butiker?För att dra det ett steg längre, skulle en bilhandlare kunna tvinga dig att köpa en bil du oavsiktligt skadat.
Anna von Fircks |Hej,tack för att du vänder er till Lawline med er fråga. När det kommer till skador som skett utanför avtal tillämpas Skadeståndslagen (1972:207). Enligt 2 kap 1 § ska den som av oaktsamhet eller vårdslöshet vållar sakskada ersätta skadan. Enligt 2 kap 1 § ska den som av oaktsamhet vållar sakskada ersätta skadan. För att göra en skadeståndsberäkning så tillämpas 5 kap 7 §, som säger att: Skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning försakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning,Vad innebär detta?Detta innebär att om du skulle tappa en hjälm i en butik så att den går sönder, kan säljaren kräva dig på skadestånd som omfattar kostnaden för att reparera skadan, alternativt på sakens värde. För att detta ska uppfyllas krävs dock att personen som tappat hjälmen har varit oaktsam. Som svar på din fråga kan en bilhandlare därmed inte kräva att du ska köpa en bil som du skadat, bilhandlaren kan däremot kräva dig på skadestånd för att reparera skadan, skadeståndets omfattning beror på omständigheterna kring hur skadan uppstod. Som nämnt ovan aktualiseras skadeståndslagen vid oaktsamhet eller vårdslöshet. Vid rena olyckshändelser brukar skadestånd inte utgå. Man skulle även kunna se på situationen ur en avtalsrättslig synvinkel. Eftersom försäljaren har satt upp en skylt om att tappad hjälm=köpt hjälm, skulle det kunna innebära att man ingår ett avtal genom att prova hjälmen (se 1 § AvtL) .Hoppas du fick svar på er fråga. Med vänlig hälsning

Kan jag få ersättning för en likvärdig vara?

2021-09-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Min sons kompis hade sönder vår tv. Dennes föräldrar tycker enbart att de ska ersätta självrisken. Men jag tycker åtminstone att man ersätter det man haft sönder med likvärdig vara. Har jag något lagligt stöd på min sida för att få ersättning för likvärdig produkt?
Marlene Zouzouho |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Av omständigheterna ovan, förstår jag att du vill veta om föräldrarna till barnet som tagit sönder till tv ska ersätta den med en likvärdig vara.SkadeståndsansvarUtgångspunkten i skadeståndsrätten är att den som uppsåtligen eller genom vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan, 2 kap. 1 § skadeståndslagen (SkL).Ditt fall: Här rör det sig om en sakskada eftersom det är en tv som togs sönder. Det är oklart i omständigheterna om skadan skett med uppsåt eller genom vårdslöshet vilket är nödvändig för att bestämmelsen ska vara tillämplig.En annan viktig grund för skadeståndsansvar är att det ska föreligga adekvat kausalitet, dvs ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan skadan och den skadevållande handlingen. Man brukar här tala om att det ska ligga i "farans riktning" att en sådan skada kan uppstå av ett sådant handlande.Jag utgår från att dessa kriterier är uppfyllda med tanke på att ni har gått över till ersättningsfasen och jag inte har tillräcklig med information för att göra en bedömning i det enskilda fallet.Hur mycket är det som ska ersättas?Ersättningen reglers i 5 kap. 7 § SkL. Huvudregeln vid totalskada är att ersättningen borde vara densamma som vid skada på försäkrad egendom, d.v.s. att det ska vara återanskaffningskostnaden med avdrag för ålder och bruk samt för nedsatt användbarhet eller annan omständighet. Försäkringsbolagen ger ofta ersättning för ett rent marknadsvärde, dvs. vad det kostar att köpa likvärdig begagnad egendom i den allmänna handeln.Vid partiell skada förekommer också olika metoder att beräkna ersättningen på. Bestämmelsen anger särskilt beräkning efter reparationskostnaden med möjlighet till tillägg för värdeminskning.En annan faktor som även påverka ersättningsbeloppet är bestämmelsen i 2 kap. 4 § SkL. Däri anges att den som vållar skada innan den fyllt 18 år ersätta skadan i den mån det är skäligt med dennes ålder, utveckling och ekonomiska förhållanden.Ditt fall: Det är inte klart om tv:n går att reparera eller det rör sig om en totalskada. Är det en totalskada ska ersättningen motsvara återanskaffningskostnaden med avdrag för ålder och bruk samt för eventuellt nedsatt användbarhet och andra omständigheter som kan påverka tv:ns värde. Är sonen underårig kan även det leda till en nedsättning av ersättningskostnaderna.Skadelidandes försäkringOm det är så att sakskadan täcks av försäkring från den skadelidandes sida vilket jag förstår är fallet här, är det tre parter som är inblandade. Det är alltså skadevållaren, ni och försäkringsbolaget som är parterna.Ni kan inte erhålla ersättning från både skadevållaren och försäkringen. Det som går att göra är att skadevållaren betala självrisken och att försäkringsbolaget använde sig av sin regressrätt för att få tillbaka det de täcker. Det senare är dock under förutsättning att skadan täcks och har ersatts av dem (7 kap. 9 § försäkringsavtalslagen). Innebörden av paragrafen är att ett försäkringsbolag som har betalat ut ersättning för att täcka den skada som dess försäkringstagare har drabbats av har rätt att kräva tillbaka det utbetalade beloppet av den som är ansvarig för skadan enligt skadeståndsregler.Om det rör dig om ett brottAv 3 kap. 5 § SkL framgår att en förälder som har vårdnaden av ett barn har ett särskilt ansvar för att täcka skador som uppkommer genom att barnet begår brott. Föräldrarnas ansvar är däremot begränsat till högst fem prisbasbelopp per skadehändelse. I detta fall var det fråga om en skadehändelse varför föräldrarnas ansvar högst uppgår till 9 520 kronor (47 600/5).Observera att detta endast gäller om barnet har begått ett brott (det spelar ingen roll i skadeståndshänseende att barnet inte är straffmyndig).SammanfattningLagstöd för att få ersättning för en likvärdig vara har du i 5 kap. 7 § SkL. Det är dock som sagt många faktorer som påverka värdet. D.v.s. ålder och bruk, nedsatt användbarhet, andra faktorer och även 2 kap. 4 § SkL som tar hänsyn till barnets ålder, utveckling och andra ekonomiska förhållanden. Har ni försäkring, kan ni dock begära att skadevållaren täcker självrisken och låter försäkring ha hand om regressrätten.Föräldrarnas ansvar träder in när det rör sig om ett brott som barnet begått och då är de ersättningsskyldiga för högst fem prisbasbelopp per händelse vilket i detta fall är 9520 kr.Jag hoppas att du fick svar på din fråga.Vänligen,

Skadestånd efter att ha snavat på trädgårdsmöbler?

2021-09-05 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Snavade på ett stolsben i trädgården. Fick revbensfrakturer. Grymma smärtor. Sjukskriven minst tre veckor. Bord och stolar placerade mitt på gräsmattan där man går igenom om man varit hos grannen.Bara en grind mellan gårdarna. Mkt mörkt på gården och de syntes inte. Bor i bostadsrätt med gemensam trädgård. En av de boende som placerat sitt bord och stolar där.
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag tolkar det undrar du ifall du har rätt till skadestånd eller liknande från din granne eller föreningen. För att man ska ha rätt till skadestånd för kroppsskador krävs att någon orsakat skadan genom vårdslöshet (SkL 2:1). En skada har onekligen skett och det finns ett orsakssamband mellan denna och att din granne ställde trädgårdsmöbler i trädgården. Dock är det tveksamt att din granne agerat vårdslöst. Så länge det inte finns några regler i din förenings stadgar om att man inte får ställa möbler där eller att man måste ta in dem under natten ser jag inte hur man kan se det som vårdslöst. Föreningen kan knappast heller anses ha agerat vårdslöst genom att låta din granne ha sina möbler där. Jag tror därför inte att du skulle få rätt till skadestånd. Jag kan självklart ha fel eftersom detta är en subjektiv bedömning och jag utgår endast från den lilla information jag har. Jag hoppas detta besvarar din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Problem med lukt och flugsvärmar på grund av närliggande verksamhet, går det att rikta skadeståndsanspråk?

2021-08-13 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Vi har ett hus i ett omtyckt villaområde. Kommunen har för några år sedan valt att bevilja en verksamhet som importerar och bränner avföring och andra saker för att göra någon slags miljöbränsle. Detta stör såklart sommarkvällarna då det luktar fruktansvärt i hela bostadsområdet. Det har även blivit problem med flugsvärmar. Bör man inte kunna bli ersatt för detta? Dels för att det sänker värdet på min bostad, och även för att det stör min vardag något fruktansvärt.
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagSituationen ni befinner er i träffas av 32 kap. miljöbalken (MB). Enligt MB ska skadestånd betalas för sakskada samt ren förmögenhetsskada som verksamhet på en fastighet har orsakat i sin omgivning. Men om inte skadan orsakats med uppsåt eller vårdslöshet, ersätts den bara bara om störningen inte skäligen bör tålas med hänsyn till förhållandena på orten (32 kap. 1 § MB). RättsutredningEnklast är att dela upp lagens rekvisit. Första frågan som bör ställas är huruvida skada kan konstateras. Ren förmögenhetsskada har i praxis och doktrin ansetts vara värdeminskning på fastighet på grund av störande verksamhet i närheten. Det kan också vara fråga om personskada i form av psykisk lidande i och med lukten som du påpekar påverkar vardagen. Nästa fråga handlar om skadan orsakats med uppsåt eller genom vårdslöshet. I så fall behöver man inte utreda tredje frågan. Det är ganska sällan skador kan hänföras till uppsåtligt eller vårdslöst handlande. Jag skulle säga i princip uteslutet när kommunen beviljat verksamheten, såvitt inte lukten uppkommit av andra skäl. Oftast går man alltså vidare till bedömningen, tredje frågan, huruvida störningen skäligen bör tålas med hänsyn till förhållandena på orten eller till dess allmänna förekomst under jämförliga förhållanden. Med orten avses inte större tätort i dess helhet, snarare stadsdelen (se härvid rättsfallen NJA 1977 s. 424 och NJA 1999 s. 385). Ett bostadsområde i anslutning till beskriven verksamhet eller direkt inom området bör vara en ort. Av betydelse blir inte bara aktuella störningar utan också planering, sett till detaljplan och liknande eftersom det är allmänna handlingar som alla har tillgång till inför ett husköp. Det är en ganska svår avvägning. Generellt gäller att förmögenhetsskada som är bagatellartad bör skäligen kunna tålas på orten. I rättsfallet MÖD 2013:42 ansågs värdeminskning med 5 % bör kunna tålas, detta då inom den s.k toleransgränsen. Domstolarna har fäst avseende vid arten och omfattningen av den skada som störningen orsakat. I skälighetsbedömningen har även vägts in hur stor samhällsnyttan av störningskällan bedömts vara. Lukten du beskriver uppfyller förutsättningar för skadestånd enligt 32 kap. 3 § p.4 MB. Skadeståndsskyldig är den som bedriver eller låter bedriva den skadegörande verksamheten i egenskap av fastighetsägare eller tomträttshavare (32 kap. 6 § MB). Grupptalan kan tillämpas (32 kap. 13 § MB) exempelvis tillsammans med dina grannar. Utöver skadeståndsanspråk får enskild också rikta talan om förbud mot fortsatt verksamhet (32 kap. 12 § MB). Sammanfattningsvis kan det, beroende på hur stor värdeminskningen är (ska som minst överstiga 5 %) och såvida ert hus är beläget inom den ort varifrån störningen har sin källa, samt mot bakgrund av eventuell personskada finnas anledning att gå vidare med skadeståndsanspråk. Men det är en ganska komplex bedömning med många parametrar att beakta, vilket inte låter sig göras i detta format. Hälsningar,