Kan man väcka talan enligt försäkringsavtalslagen efter preskriptionstiden?

2021-04-14 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |HejJag blev skadad och fick ut en ersättning från AFA men nu har AFA glömt att ge mig en annan ersättning som jag har rätt till enligt en dom i HD Mål nr T 3075.När jag fick beslutet för några år sedan, stod det, om jag inte var nöjd skulle jag överklaga inom 6 månader.Handläggaren skickade inte med vad denna HD dom innebar. Jag var nöjd med det jag fick.Men nu senare har jag förstått vad jag gick miste om. AFA skickar ut ett beslut till en som har fått en allvarlig hjärnskada utan en förklaring på HD domen. Detta tycker jag är fel.Nu har det gått så lång tid så det har inträtt en preskription. Nu på min överklagan, i beslut från AFA stod det att jag skull överklaga inom 6 mån på första beslutet.Jag har hört det om i patientskadelagen, har det införts en ny paragraf just om särskilda skäl för att undanröja preskriptionen. Rätta mej om jag har fel.Nu till min frågaSkulle vilja veta om det finns en motsvarande regel i försäkringsavtalslagen.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga har du blivit skadad och fått ut ersättning från AFA. Däremot har AFA glömt att ge dig en annan ersättning som du har rätt till enligt en dom från Högsta domstolen. Jag är dock osäker på om du är part i den domen eller om du gjort bedömningen att du har rätt till ersättning utifrån vad som uttalades i den domen. Det är tyvärr ingen bedömning jag kan göra inom ramen för expresstjänsten; för en närmre granskning rekommenderar jag att du bokar tid med en av våra jurister på Lawline juristbyrå.När du fick beslutet från AFA framkom det att du skulle överklaga beslutet inom sex månader om du inte var nöjd (min tolkning utifrån genomgång av AFA:s villkor är att det i praktiken rör sig om en omprövning). Du begärde inte omprövning inom den föreskrivna tiden. Som jag förstår det tycker du det är fel att AFA inte skickade med vad en HD dom innebär. Inledningsvis bör sägas att sådan skyldighet i princip inte finns. Oaktat det så har det nu gått så lång tid att det inträtt preskription. Du har hört om att det i patientskadelagen införts en ny paragraf om särskilda skäl för att undanröja preskriptionen. Du undrar därmed om det finns motsvarande regel i försäkringsavtalslagen.Det jag kan finna i patientskadelagen som eventuellt är det du åsyftar är 24 §. Enligt 23 § patientskadelagen ska den som vill ha ersättning enligt lagen väcka talan inom tio år från den tidpunkt då skadan orsakades. Enligt 24 § får talan väckas senare (dvs. efter preskriptionstiden) om det finns synnerliga skäl. Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om den skadelidande har varit förhindrad att framställa anspråket i tid.När det gäller försäkringsavtalslagen gäller att den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste väcka talan inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. Om den som vill ha försäkringsskydd har framställt anspråket till försäkringsbolaget i tid är fristen att väcka talan alltid minst sex månader från det att bolaget har förklarat att det tagit slutlig ställning till anspråket. Väcks talan inte inom denna tid går rätten till försäkringsskydd förlorad (5 § försäkringsavtalslagen). Som synes saknas det någon bestämmelse i försäkringsavtalslagen som ger rätt att vid synnerliga skäl väcka talan utanför preskriptionstiden.Sammanfattningsvis och som svar på din fråga finns det ingen bestämmelse i försäkringsavtalslagen som motsvarar det du efterlyser. Någon närmre bedömning av ärendet kan jag tyvärr i övrigt inte göra, dels utifrån att jag har väldigt lite information, dels utifrån att för det ändamålet krävs mer hjälp än vad som kan erbjudas inom expresstjänsten. Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Hur mycket ska betalas i ersättning för förstörda stolar?

2021-04-11 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej, vi har hyrt en lägenhet i andra hand. Hyresvärden lämnade två stolar som vi ställde på balkongen och de blev förstörda av regnet. Det finns ingen inventering av möblerna som hade lämnats före uthyrning och vi har inte kommit överens av vad skulle återbetalas om något blev skadat. Nu säger hyresvärden att vi ska ersätta honom 2000kr för skadan av stolarna, vilket jag tycker är fel, då stolarna är väldigt simpel och kostar inte mer än 400kr som ny. Hyresvärden säger att stolarna var "vantage" och att han fick dem av en vän som gåva, då går det inte bevisa vad var priset av dem när han fick dem och jag vet inte heller hur man bevisar vad priset var när vi flyttade in. Jag vill inte betala mer än det är faktiskt värt. Hur gör man i det fall man kommer inte överens om värde av skadade saker? Med vänliga hälsningar
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår din fråga som att ni har ni haft stolar ute som har förstörts i regnet, och nu undrar du hur man kan komma överens om ett faktiskt värde för stolarna. Detta kommer jag utgå ifrån i mitt svar. Eftersom ni inte hade avtalat om vad som händer om något skadas är skadeståndslagen (SKL) tillämplig (SKL 1 kap. 1 §). Skadestånd för de förstörda stolarna Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan (SKL 2 kap. 1 §). De förstörda stolarna innebär en sakskada. Lagen ger ingen definition av vad som är vårdslöshet utan det krävs att en bedömning görs i varje enskilt fall. Men eftersom stolarna ställdes ut på balkongen, och detta alltså inte rör sig om en ren olyckshändelse, så ska de skadade stolarna ersättas. Värdet av stolarna ska betalasSkadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning (SKL 5 kap. 7 §). Ni ska alltså bara ersätta stolarnas värde eller reparationskostnader. En reparationskostnad får dock inte heller vara högre än sakens värde. Det är alltså återanskaffningskostnaden med avdrag för ålder och bruk som ersätts. Om stolarna inte är värda mer än 400 kr ska ni inte betala mer än det. Tex ersätts inte eventuellt affektionsvärde som stolarna har för hyresvärden. SammanfattningsvisSammanfattningsvis är detta alltså en sakskada som ska ersättas, men inte till något högre belopp än stolarnas värde. Om ni inte kommer överens om vad detta värde är kan du ta ärendet till domstol. Ifall du inte vill gå så långt så kan du också visa hyresvärden lagen och vad anskaffningspriset för stolarna är idag, för att på detta sätt försöka komma till en lösning av problematiken. Vill du ha mer juridisk hjälp så kan du boka en tid med en av våra jurister här på Lawline (https://lawline.se/boka). Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

När har man rätt till brottsskadeersättning?

2021-03-27 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har vart utsatt för ett bedrägeri. Det har vart upp i domstol där jag vann och ska få tillbaka pengar. Men jag får ingen hjälp av brottoffermyndigheten till att få det. Finns det något jag kan göra?
Leo Pizarro Vargas |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är svårt att ta ställning till exakt vad som brottsoffermyndigheten grundar beslutet av att inte hjälpa dig utan att veta förutsättningarna i det enskilda fallet. Men det är viktigt att belysa att, brottsskadeersättning, är subsidiär till annan ersättning (10 § brottsskadelagen). Detta betyder att om man kan få ersättning från annat håll, alltså om du tilldelas skadestånd och gärningsmannen kan betala eller om försäkring utgår så kommer du inte ha rätt till brottsskadeersättning. Det som således kan ha hänt är att du inte har uttömt övriga vägar till ersättning, genom att kolla med dina försäkringar eller dylikt. Det finns övriga begränsningar för när brottsskadeersättning inte ska utges, dessa finner du i brottsskadelagen (här). Vid frågan om att driva in skadeståndet så räknas en dom som en exekutionstitel som kronofogden kan använda för att driva in skulden. Om det är den typen av hjälpen du är ute efter så bör du kontakt kronofogden istället för brottsoffermyndigheten.Jag hoppas att du har fått ett någorlunda svar på din fråga. Om du har andra funderingar eller frågor är det bara att kontakta Lawline igen!Med vänliga hälsningar,

Kan man få ersättning för en svidande brännskada orsakad av en produkts säkerhetsbrist?

2021-03-03 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Om man endast fått en svidande brännskada som orsakats på grund av en säkerhetsbrist i en produkt kan man få ersättning för detta enligt 5:1 SkL?
Anastasiia Slovak |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skadeståndslagen är dispositiv vilket innebär att om det finns en annan lag som reglerar skadestånd ska denna tillämpas istället (1 kap. 1 § SkL). I det här fallet nämns säkerhetsbrist i produkt varför produktansvarslagen kan bli relevant. Skadestånd enligt produktansvarslagen Skadestånd ska betalas för personskada som en produkt orsakat på grund av en säkerhetsbrist (1 § Produktansvarslagen). Vad som avses med personskada definieras inte i lag och det är domstolen som får tolka vad som omfattas i det enskilda fallet. Produkten ska vara en lös sak (2 § Produktansvarslag) . Med säkerhetsbrist avses att produkten inte är så säker som skäligen kan förväntas. Här är det fråga om en objektiv bedömning. Säkerheten bedöms med hänsyn till hur produkten kunnat förutses bli använd, hur den marknadsförs, man tar hänsyn till bruksanvisningar, tidpunkten då produkten sattes i omlopp och även övriga omständigheter exempelvis vetenskaplig och teknisk standard (3 § Produktansvarslag). Skadestånd enligt skadeståndslagen Personskador regleras i 5 kap. 1 § Skadeståndslagen. Med personskada avses kroppsliga och psykiska sjukdomstillstånd som har orsakats av en skadehändelse. Enligt denna bestämmelsen är det möjligt att få ersättning för: sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära,inkomstförlust,fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadanI det här fallet är det frågan om en fysisk skada som skulle kunna innefattas av första samt tredje punkten som jag kommer att behandla utförligare nedan. Den första punkten "sjukvårdskostnader och andra kostnader för den skadelidande" avser olika kostnader för att läka och neutralisera skadeföljder för att den skadade ska kunna leva sitt liv som möjligt. Kostnaderna måste vara nödvändiga och får inte vara alltför stora. Den tredje punkten i bestämmelsen avser sveda och värk, lyte eller annat stadigvarande men samt särskilda olägenheter. Med sveda och värk avses skadeföljder som uppstår under akut sjukdomstid som medför fysiskt eller psykiskt lidande. Lyte eller annat stadigvarande men innefattar bland annat ärr, hälta, smärta, förlust av sinnesfunktioner och annat som för att den skadade inte kan leva som vanligt. Särskilda olägenheter används som ett undantag i specifika fall, vilka dessa är får avgöras i det enskilda fallet.Detta gäller i ditt fallOm det är frågan om en personskada som har orsakats på grund av en säkerhetsbrist i en produkt är du berättigad skadestånd enligt produktansvarslagen. I annat fall, om det exempelvis inte skulle vara frågan om säkerhetsbrist i lagens mening, kan du få skadestånd enligt skadeståndslagen. Beroende på hur stor skadan är och om du har sökt vård kan du till en början ha rätt till ersättning för sjukvårdskostnader. Utöver det kan du även få ersättning enligt den tredje punkten i 5 kap. 1 § Skadeståndslagen antingen för den fysiska skadan eller också skadeföljder i form av ärr och psykiskt obehag.Jag hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna med ytterligare frågor. Vänligen,

Skadestånd från gym på grund av bristfälligt underhåll av maskin

2021-04-14 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Jag körde crunches i en kabelmaskin på gymmet då något helt plötsligt går av och konsolen som man kan höja/sänka åker ner i mitt huvud. Detta skapar ett jack på 2-3cm och jag fick åka till akuten och sy med fem stygn. Olyckan berodde troligen på att gymmets underhåll av maskinerna inte skötts som det ska. Kan man begära skadestånd från gymmet eller hur funkar det?
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätt till skadestånd för personskadaRätten till skadestånd regleras i skadeståndslagen (SkL). För att ha rätt till skadestånd måste självklart en skada ha skett. Vid personskador kan skadan vara både fysisk och psykisk. Ditt jack i huvudet klassas som en fysisk personskada (2 kap 1 § SkL).För att gymmet ska bli ersättningsskyldiga krävs att de har agerat vårdslöst (2 kap 1 § SkL). Min bedömning är att ett gym har en plikt att underhålla sina maskiner och byta ut utrustning som inte längre är säker att använda. Normalt sätt krävs att någon aktivt utför en vårdslös handling för att bli skadeståndsskyldig, men i vissa fall, likt detta, när det föreligger en plikt att handla, kan även passivitet innebära skadeståndsskyldighet. Det kan visserligen finnas omständigheter som gör att bedömningen blir en annan, till exempel om felet på maskinen har varit svårt för gymmet att upptäcka. Vilka skador du kan få ersättning förSkulle gymmet anses vara vårdslösa har du möjlighet att få ersättning för dina eventuella sjukvårdskostnader, inkomstförlust pga eventuell sjukskrivning, en ersättning för den akuta läkningstiden (sveda och värk-ersättning) samt för eventuella bestående men, exempelvis ärr (5 kap 1 § SkL).Möjlighet till ersättning genom försäkringDet är svårt att förutse hur utfallet i en eventuell rättegång blir. En domstolsprocess tar dessutom ofta lång tid samt innebär en ekonomisk risk. Bevisbördan för att gymmet varit oaktsam ligger på dig, varför jag rekommenderar dig att i första hand välja en annan väg än att kräva skadestånd genom stämning. Min rekommendation är att du i första hand kontaktar gymmet för att höra om de går med på att frivilligt kompensera dig för dina skador. Du bör även undersöka om gymmet har någon försäkring som täcker skador på dess medlemmar. Om du själv har en olycksfallsförsäkring råder jag dig även att anmäla skadan till ditt eget försäkringsbolag. Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar och att du kryar på dig! Vänliga hälsningar

Boka en rättsutredning

2021-03-31 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Parkerade om företagsbilen eftersom det var städdag där den stod. Bilen blev skadad av snöskottare som plogade även på gata där det inte var städdag. Den som vållade skadan har anmält skadan och jag har fått bekräftat av deras försäkringsbolag att skadan kommer ersättas av dem 100 %. Jag har en del frågor om stilleståndsersättning och andra andra frågor om sakskada, inkomstförlust, skadestånd (vårdslöshet) m.m. Hoppas att ni kan hjälpa mig att reda ut saken.Mvh
Lucas Rasmusson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du vill komma i kontakt med en av våra jurister för en bedömning av ditt skadestånd. Du kan boka en rättsutredning för 5 995 kr och det gör du här. Om du vill boka en tid med en av våra jurister så hittar du mer information här. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Vad innebär att "tillhandahålla" en produkt enligt produktansvarslagen?

2021-03-03 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! I 7 § produktansvarslagen står det att var och en som har tillhandahållit produkten kan bli skadeståndsskyldig. Vad innebär att "tillhandahålla" en produkt? Räknas säljaren som en som tillhandahåller produkten?
Anastasiia Slovak |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!7 § Produktansvarslagen reglerar vem som är skadeståndsskyldig då det inte framgår vem som har tillverkat, frambringat eller insamlat produkten, vem som har importerat produkten till EG eller importerat/satt produkten i omlopp från en EFTA-stat till EG eller vem som marknadsfört produkten som sin genom att förse den med sitt namn, varumärke eller annat särskiljande kännetecken (se 6 § Produktansvarslagen). När någon av ovannämnda uppgifter inte framgår är det var och en som har "tillhandahållit" produkten som blir skadeståndsskyldig. Begreppet omfattar alla situationer då någon med den ansvariges tillstånd tagit befattning med produkten för att konsumera eller använda den. Även någon som hyr ut eller lånar en produkt tillhandahåller den. Det räcker med andra ord att en säljare låter en blivande köpare ta befattning med produkten med konsumtionssyfte för att det ska bli frågan om ett tillhandahållande. En säljare kan således bli skadeståndsskyldig för skador orsakade av en produkts säkerhetsbrist om inte denne kan visa någon annan som kan bli ansvarig i ett tidigare led. Viktigt att tänka på att detta stycke med rekvisitet "tillhandahållandet" avser endast produkter "i landet". Jag hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna med ytterligare frågor. Vänligen,

Är kompis som lånat min bil skyldig att betala självrisk efter att han krockat den?

2021-02-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Om jag lånar ut min bil till en kompis. Så råkar han krocka den, är han då skyldig att betala självrisken?
Hellin Gültekin |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I vanliga fall så ändras inte villkoren eller giltigheten av en försäkring till en viss bil utefter vem det är som krockar den. Ägaren till försäkringen är den som formellt betalar självrisken, en sådan skyldighet för en person som lånat bilen finns inte i vanliga fall. Dock kan du i efterhand eller på förhand be om att få ersättning/summan av försäkringen betald av din kompis men detta är inte en officiell skyldighet din kompis kan tänkas ha.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,