Om man av domstol dömas att betala skadestånd till ett offer och om man inte har pengar. Vem betalar då brottsoffret?

2019-06-29 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Om man av domstol dömas att betala skadestånd till ett offer och om man inte har pengar. Vem betalar då brottsoffret?
Christoffer Dahl |Hej och tack för din fråga!Vägen till ersättning för en skada till följd av brottI första hand ska gärningsmannen betala brottsoffret. Detta i form av skadestånd som regleras i skadeståndslagen. Detta blir en fordran som Kronofogden kan driva in.Om inte gärningsmannen kan betala brottsoffret kan försäkringsbolaget betala brottsoffret. Detta i form av försäkringar som kan finnas. Antingen hemförsäkring, som är en paketförsäkring och ofta innefattar ett överfallsskydd. Om en sådan finns kan försäkringsbolaget ersätta skadeoffret. Eller kan gärningsmannen ha en ansvarsförsäkring, vilket gör att försäkringsbolaget å andra sidan betalar skadeståndet istället för gärningsmannen.Om varken gärningsmannen kan betala och försäkring inte täcker skadan, finns en sista väg till ersättning. Detta i form av brottsskadeersättning. Detta räknas inte som skadestånd, utan endast som en speciell ersättning som en skadelidande kan erhålla som sista utväg. Förutsättningar för brottsskadeersättning:Brottsskadeersättning regleras i Brottsskadelagen (2014:322) (BRL) Det krävs, enligt 1 § BRL, att ett brott har begåtts och att ansökan sker inom 3 år efter att domen avkunnats. Dessutom måste skadelidande uttömt alla andra möjligheter till ersättning. Antigen genom att försäkring inte utgår eller att gärningspersonen inte kan betala, 10 §Hoppas att detta var svaret på din fråga!

Kan man få skadestånd om en anhörig avlidit på grund av brister i vården?

2019-06-24 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej,En nära anhörig gick bort för att vården inte gav tillräckligt bra vård.Gjorde en anmälan till IVO, som konstaterade att varken den offentliga vården eller den privata mottagningen hade följt Hälso- och Sjukvårdslagen. Har man rätt att söka skadestånd utöver försäkringsersättningen? Kan vi ta detta vidare på nåt sätt?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Till att börja med vill jag beklaga det inträffade. Ersättning från patientförsäkringenVid en vårdskada kan man söka ersättning från patientförsäkringen. Om man har råkat ut för en skada på grund av ett läkemedel gäller läkemedelsförsäkringen. Mer information om patientförsäkringen och läkemedelsförsäkringen finns på Vårdguidens hemsida (här). Går det att söka ytterligare ersättning?Om man ska söka skadestånd för en vårdskada utöver ersättningen från patientförsäkringen får man i så fall väcka skadeståndstalan. Enligt skadeståndslagen 2 kap 1 § (här), gäller att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar sak- eller personskada ska ersätta skadan. I Sverige har arbetsgivaren ett principalansvar för sina anställda, se Skadeståndslagen 3 kap 1 § (här). Det innebär att det inte finns möjlighet att stämma en enskild arbetstagare (i det här fallet en vårdanställd) utan då får man väcka skadeståndstalan mot arbetsgivaren, i detta fall vårdinrättningen. En enskild arbetsgivare kan enbart bli skadeståndsskyldig om det finns synnerliga skäl, se Skadeståndslagen 4 kap 1 § (här). Sammanfattningsvis är det möjligt att väcka talan om skadestånd mot en vårdgivare, men det kan vara svårt att få skadestånd, då man måste bevisa att det finns ett samband mellan uppsåtet/oaktsamheten och skadan som inträffade. Det är möjligt att en enskild läkare eller sjuksköterska kan hållas straffrättsligt ansvarig, men det är ovanligt. Vad du kan göra nuOm du har fler frågor rörande skadestånd eller annat kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Kan jag låna ut min företagsbil till en kompis eller finns det risker ur försäkringshänseende?

2019-06-19 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag lånar ut min företagsbil (som endast används i tjänsten och således betalar jag ej förmånsvärde) från min byggfirma till en kompis som lovat att hjälpa mig att hämta material till ett bygge jag håller på med. Detta för hjälpa mig som en engångshändelse för att lösa ett akut problem. Det är således ingen privatresa utan ingår i min verksamhet, kompisen är inte anställd av mig och har formell rätt (behörighet) att framföra bilen, kan det innebära problem för mig och min firma utifall exempelvis en olycka skulle inträffa då föraren av företagsbilen inte är anställd?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga handlar det om huruvida det kan innebära problem för dig att låna ut din företagsbil till en ej anställd kompis, för det fall att det sker en olycka. Det som ligger närmst till hands att utreda är vad som ingår i din försäkring och vilka försäkringen täcker. Vilka försäkringen täcker framgår av dina försäkringsvillkor med försäkringsbolaget. Min rekommendation är därför att du antingen läser igenom dina försäkringsvillkor, alternativt att du ringer ditt försäkringsbolag för besked om försäkringen gäller även om du lånar ut bilen till någon som inte är anställd.Vänligen,

Har min son rätt till ersättning för sveda och värk när han ramlat omkull med cykeln?

2019-06-09 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej!Min son bröt i måndags båda underarmarna i en cykelolycka. Ha krockade inte med någon utan ramlade själv över styret när han bromsade. Han är nu gipsad på båda armarna. kan ha få ersättning för sveda och värk?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Då din son cyklat och ramlat, utan att någon annan varit inblandad, är händelsen att betrakta som en olycka. Sveda och värk är en ersättning som lämnas för fysiskt och psykiskt lidande under den akuta sjuk- och behandlingsperioden. När det gäller försäkringar styrs mycket av försäkringsvillkoren för er försäkring. Min rekommendation är därför att ni kontrollerar villkoren för din sons olycksfallsförsäkring eller kontaktar försäkringsbolaget för information om vad som ingår i försäkringen.Vänligen,

Försäkringsvillkor

2019-06-25 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |I mars 2018 förstörde snöras mitt tak. I juni 2018 ändrar försäkringsbolaget villkoren, ersättning för förstörelse vid snöras försvåras. Jag anmäler skadan juni 2019. Vilket försäkringsvillkor gäller, villkoret då skadan inträffade eller villkoren vid anmälan?
Amanda Alwall |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Tänker att jag ger dig en liten bakgrund till försäkringsvillkor så kanske du förstår saken bättre. Dessa frågor regleras i försäkringsavtalslagen (FAL) som du hittar HÄR. Något formkrav gäller inte för försäkringsavtal. Vanligt är att försäkringsbolaget utfärdar ett försäkringsbrev eller annan skriftlig handling som innehåller villkoren för avtalet. Försäkringsavtal kan även slutas muntligt eller per telefon. Av 10 kap. 6 § FAL följer att om försäkringsbolaget ändrar försäkringen enligt 11 kap., skall det samtidigt tillställa försäkringstagaren den information om ändringarna som denne kan behöva. Nya begränsningar av försäkringsskyddet skall särskilt framhållas.Försäkringstagarens huvudförpliktelse är att betala premien. Dessutom ska han på olika sätt medverka till att risken för försäkringsfall stämmer med försäkringsgivarens bedömning. Försäkringstagaren har en upplysningsplikt och han har skyldigheter att inte öka risken på ett oförutsett sätt. Han ska också motverka att försäkringsfall inträffar genom att följa angivna säkerhetsföreskrifter. 4 kap. 1 § och 12 kap.1 § FAL. Ett vanligt försäkringsvillkor brukar se ut så här: "Försäkringsbolaget har rätt att ändra premien eller övriga villkor. Sådan ändring meddelas minst 30 dagar innan årsförfallodagen. Ändringen blir i så fall gällande från årsförfallodagen."Med andra ord så är svaret på din fråga att det beror lite på hur försäkringsbolaget har formulerat villkoret och vad som står i förwsäkringsvillkoren sen innan gällande just ändringar. De brukar vara noga med att säga från och med när ett ändrat villkor gäller. För det skulle kunna vara så att ändringen inte gäller förrän nästa år, och i så fall spelar det ju ingen roll. Är det så att ändringen gäller och du som försäkringstagare fått rätt information om detta så gäller villkoren vid anmälan. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vad gäller vid skador på hyrd husvagn?

2019-06-20 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej. Vi hyrde en husvagn för Sweden Rock av en uthyrare. Vid återlämnandet så godkändes besiktningen och depositionen betalades tillbaka. Två dagar ringer uthyraren och påstår plötsligt att det finns skador på husvagnen.Vad gäller?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om uthyraren begär betalt för skador på husvagnen och ni inte kan komma överens får vederbörande i slutändan vända sig till domstol. Utgångspunkten i svensk rätt är att det är den som påstår något som har bevisbördan för det. Uthyraren ska således bevisa att ni orsakat skadorna när ni hyrde husvagnen. Om ni har en godkänd bevisning (på papper) torde det vara svårt för uthyraren att påstå att skador finns. Besiktningspapperet talar starkt för att det inte fanns några skador när den lämnades tillbaka.Vänligen,

Ska pengarna synas på motpartens konto det angivna datumet eller ska jag senast betala då?

2019-06-14 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Vid en tingsrätt dom blev jag dömd att betala senast 26 juniVad innebär detta att pengarna ska synas på motpartens kontoEller att jag kan betala på dagen den 26 juniTacksam för ett svar
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Nu har jag inte din dom framför mig, men om det står att du senast ska betala 26 juni innebär det att du har till och med 26 juni på dig att betala. Annars brukar det oftast stå något i stil med '' pengarna ska finnas på mottagarens konto vid detta angivna datum'' om de nu vill att mottagaren ska se pengarna på sitt konto då. Som sagt tolkar jag det som att du kan betala den 26 juni.Återkom gärna vid fler frågor!Önskar dig en fin dag!Med vänlig hälsning,

Ersättning för att ha suttit oskyldigt häktad

2019-06-01 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |hej heter xx, hur mycket skadastånd har jag rätt och få om jag har suttit häktet från 9. April till 22 maj och åklagaren har lagt ner ärandet. det fanns ingen bevis.
Victoria Najafi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!BedömningVid frågor om ersättning när man har suttit häktad och sedan blivit frisläppt på grund av bristande bevis blir lagen om ersättning vid frihetsberövanden tillämplig. Med tanke på den lilla information som framgår av frågan är det svårt att göra en bedömning på hur mycket ersättning du har rätt till under perioden 9/4-22/5, då ersättning baseras på bland annat dina (1) utgifter, (2) förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och (3) lidande, 7 §. (1) Exempel på utgifter du kan få ersättning för är resor till och från häktet, såsom taxiresor från häktet för att kunna ta dig hem. (2) Såsom förlorad arbetsförtjänst räknas inkomstförluster i form av utebliven lön, socialbidrag, semester m.m.(3) Vad gäller lidande görs en individuell bedömning. Vad som oftast ligger till grund för avgörandet är längden på frihetsberövandet. Desto längre man har suttit frihetsberövad, desto större är lidandet. Enligt ett uttal från Justitiekanslern har en frihetsberövad normalt sett rätt till 30.000.kr för den första månaden som denne suttit felaktigt häktad. SlutsatsJag kan dessvärre inte ge dig ett exakt svar beträffande hur mycket ersättning du har rätt till, då allt för mycket information saknas. Men du kan ovan läsa hur bedömningen vid beräknandet av ersättning går till. Med vänlig hälsning,