Vilket ansvar har badhus för personskador?

2021-07-31 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Vårt kommunala badhus har satt upp skyltar i simhallen "bad sker på egen risk". Har en sådan friskrivning någon som helst påverkan av ev ansvar för skada som kan uppstå för de betalande gästerna i badet?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Du undrar alltså om skylten "bad sker på egen risk" är en giltig friskrivning från ansvar för de olyckor som kan äga rum på badhuset.Friskrivning En ansvarsfriskrivning innebär att en avtalspart friskriver sig från det ansvar som annars skulle uppstått vid eventuell skada. Det är vanligt förekommande att avtal innehåller friskrivningsklausuler, exempelvis kan en säljare vilja friskriva sig från ansvar för fel som uppkommit på grund av att en köpare använt en produkt på ett felaktigt sätt. Det är dock inte möjligt att friskriva sig från alla typer av ansvar. Lagstadgade ansvar går i regel inte att friskriva sig ifrån. Ett exempel är konsumentköplagen, vars bestämmelser inte går att avtala bort till nackdel för konsumenten. Badanläggningars ansvar Badanläggningar, både sådana som drivs av kommun och privata aktörer, som erbjuder bad mot betalning lyder under produktsäkerhetslagen. Badhuset ansvarar för skador som orsakats på grund av säkerhetsbrister i den tjänst de erhåller (1§ produktsäkerhetslagen). Parallellt med det har konsumentverket tagit fram en vägledning för badanläggningar - alltså en standard om hur verksamheten bör utformas och administreras för att minimera risken för skador. Vägledningar brukar utformas som praktiska komplement till lagen, så att man som aktör ska förstå vad som konkret förväntas av en. Besökarens ansvar Konsumenter som besöker badanläggningen ska följa anvisade säkerhetsregler och föräldrar som har med sig sina barn är skyldiga att hålla dessa under uppsikt. SlutsatsFriskrivningen "bad sker på egen risk" kan knappast anses ha någon självständig betydelse för ansvar. Om en skada uppkommer till följd av brott mot produktsäkerhetslagen och avvikelse från den säkerhetsstandard som badanläggningar förväntas upprätthålla ansvarar badanläggningen för skadan. Om skadan däremot uppkommer på grund av att konsumenten brutit mot säkerhetsregler eller inte i tillräcklig grad hållit sitt barn under uppsikt bär badanläggningen inte ansvaret för skadan. Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar!Vänligen,

Utmätning skadestånd

2021-02-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Om man blir berättigad till skadestånd i ett mål och om man har skulder hos Kronofogden - får man då behålla skadeståndet eller tar KFM pengarna? Om dom inte tar pengarna - hur många gånger kan man få skadestånd för samma brott fast i olika tingsrätter?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Du undrar alltså huruvida Kronofogden får utmäta skadestånd samt hur många gånger du kan få skadestånd för en och samma skada i olika tingsrätter. Utmätning av skadestånd Skadestånd får i vissa fall utmätas. Tillämpliga bestämmelser därom finns i 5:7 UB. Där står att skadestånd med anledning av personskada, frihetsberövande, falskt åtal, ärekränkning eller annat sådant inte får utmätas medan skadeståndet innestår hos den som ska utge det. När skadeståndet utbetalats får det utmätas om det sammanblandats med andra tillgångar (alltså till exempel satts in på ett konto där det redan finns pengar). För privatpersoner kan det vara okej att medlen under en kortare tidsperiod sammanblandas på ett konto innan skadeståndet avskiljs. Eftersom det inte framgår av din fråga vilken typ av skada som föranlett skadeståndet kan jag inte uttala mig om huruvida det är fråga om sådant skadestånd som får undantas utmätning. Om skadeståndet överensstämmer med vad som listas i 5:7 st 1, hålls avskilt och ska tillgodose ett försörjningsbehov alternativt om mindre än två år har förflutit sedan utbetalningen får det inte utmätas. SkadeståndDu kan få skadestånd för en skada en gång. Enligt principen om ne bis in idem får samma sak inte prövas två gånger, vilket innebär att om ditt fall varit uppe för bedömning i en rättegång får prövning inte ske igen efter att domen vunnit laga kraft (se RB 17:11 st 3). Vidare är syftet med skadeståndet att neutralisera den uppkomna skadan, vilket innebär att skadeståndets storlek bestäms i förhållande till skadan. Därför skulle det te sig motsägelsefullt om skadestånd kunde utdömas flera gånger för samma skada. Sammanfattning Vissa typer av skadestånd får utmätas, andra inte. Detta beror på vilken typ av skada som föranlett skadeståndet. Under förutsättning att det rör sig om någon av de skador som listas i 5:7 st 1 och medlen har hållits avskilda och antingen utbetalats för mindre än två år sedan alternativt ska tillgodose ett kvarstående försörjningsbehov får det inte utmätas. Man kan endast få skadestånd för en och samma skada vid ett tillfälle. Hoppas att du fått svar på dina frågor och återkom gärna vid ytterligare funderingar. Vänligen,