Hur beskattas vite pga utträde av köpekontrakt

2021-02-27 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Under försäljningen av vår fastighet har en köpare hoppat av och betalat vite i enlighet med kontraktet. Hur beskattas vitet? Vi förutsätter att vi kommer att hitta en ny köpare och att huset så småningom blir sålt.
Soad Garar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Beskattning av kapitalvinster Vitet har en koppling till avtalet, som i sin tur reglerar försäljningen av fastigheten. En fastighet utgör en kapitaltillgång ur ett skatterättsligt perspektiv. Till inkomstslaget kapital räknas inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar och skulder och i form av kapitalvinster och kapitalförluster, (41 kap 1 § Inkomstskattelagen, IL). En kapitaltillgång beskattas när den avyttras, dvs säljs se (44 kap 3 § IL). Enligt realisationsprincipen ska en kapitalvinst beskattas det året den realiseras, dvs erhålls (44 kap 26 § IL). Som avyttringsdag anses den dag då bindande avtal träffats, då avhändelsen blir definitiv, se prop. 1989/90:110 del 1 s. 712. I ditt fall har bindande avtal träffats egentligen, men avtalet upphörde att gälla på grund av köparens utträde. Löpande kapitalinkomst? Vad gäller vitet, så är det svårt och omdiskuterad huruvida viten ska anses vara en kapitalinkomst eller en inkomst i inkomstslaget tjänst. Däremot framgår det av förarbetena till inkomstskattelagen att handpenning, intäkt av tillfällig förvärvsinkomst och liknande inkomster ska beskattas som en löpande kapitalinkomst. Det som avgör bedömningen är varför vitet erhålls. Hade inte fastigheten funnits, skulle ni inte erhållit vitet. Alltså tillgångens förekomst är det som leder till ert innehav av vitet. Det sagda innebär helt enkelt att vitet ska beskattas som en löpande kapitalinkomst. Löpande kapitalinkomster är inkomster från kapitaltillgångar som erhålls utan att tillgången helt eller delvis avyttras. Ett exempel är räntor på fordringar. Löpande kapitalinkomster beskattas då de disponeras/erhålls enligt den så kallad kontantprincipen, (41 kap 8 § IL). Beräkning I (42 kap 1 § IL) anges att löpande kapitalinkomster är skattepliktiga inkomster och ska läggas samman med alla andra inkomster som uppkommer på grund av innehav av tillgångar och med andra kapitalvinster. Dessa ska tas upp som intäkter då de disponeras. Skattesatsen på kapitalinkomster är 30%. Hoppas att fått svar på din fråga! Vänligen,

Betalar jag skatt på det jag förvärvar genom bodelning?

2021-02-26 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Har skild från min man och vi ska dela upp våra tillgångar. Min man har ett aktiebolag och har investerat i aktier genom företaget och i o med det har jag rätt till 50% av dessa. Kan han flytta över 50% till mig som privat person utan att behöva skatta? Inget äktenskapsförord finns.
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till inkomstskattelagen (IL).Förvärv genom bodelning är skattefrittI Sverige gäller att förvärv genom bland annat bodelning är skattefritt (8 kap. 2 § IL). Detta innebär att överföringen av aktierna från din före detta make till dig, som sker genom bodelning, inte ska beskattas. Däremot kommer framtida transaktioner gällande aktierna vara skattepliktiga. Detta gäller till exempel om du får utdelning på aktierna, eller om du säljer dem (42 kap. 1 § IL).Om din före detta makes aktiebolag är ett fåmansföretag (ett onoterat bolag där fyra eller färre delägare tillsammans äger minst 50% av aktierna, 56 kap. 2 § IL) finns det särskilda regler för bland annat hur stor del av vinster och utdelningar som ska beskattas. Om du undrar något kring reglerna gällande fåmansföretag är du självklart välkommen att ställa en ny fråga!Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Kan jag överlåta aktier till min fru utan att drabbas av skatterättsliga effekter?

2021-01-28 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Jag äger 50% min kompanjon äger 50% av ett AB som äger en fastighet till 100%.Nu önskar jag ge bort min andel på 50 % till min fru.Kan jag göra det utan att drabbas av någon skatterätslig effekt eller större kostnad. Min kompanjon godkänner naturligtvis överlåtelsen.
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inom aktiebolagsrätten gäller en grundläggande princip om fri överlåtbarhet, 4 kap. 7§ Aktiebolagslagen (ABL). Principen innebär att du fritt får överlåta dina aktier till den du önskar och det är upp till dig själv att välja de villkor du vill ställa för att avyttra dina aktier. Principen om fri överlåtbarhet följer däremot av undantag. Detta blir relevant när bolagsordningen innehåller klausuler om samtyckeförbehåll (4 kap. 8§ ABL), förköpsförbehåll (4 kap. 18§ ABL) eller hembudsförbehåll (4 kap. 27§ ABL). I förevarande fall blir dessa inte relevanta att studera i och med att du angivit att din kompanjon godkänner överlåtelsen. I ditt fall tänker jag att det bästa är om du ger bort aktierna genom gåva. I Sverige finns nämligen ingen gåvoskatt, se 8 kap. 2§ Inkomstskattelagen (IL). Mottagaren av gåvan, din fru, inträder istället i din skattemässiga situation, 44 kap. 21 § IL vilket innebär att om hon önskar sälja eller på annat sätt överlåta aktierna kan skatt behöva dras av. En överlåtelse av aktier genom gåva kan enkelt göra genom en överföring av aktierna till din frus aktiekonto. Detta kan göras genom en begäran om överföring av den bank du tillhör och det är vanligt att bankerna har särskilda blanketter för detta. Ett annat alternativ för dig är att upprätta ett gåvobrev. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Beskattning vid försäljning av personliga tillgångar

2020-11-03 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej, köpte för ett tag sedan en klocka i Tjeckien under en semester för ungefär 90 000 kr. Tänkte sälja den nu på en internationell sida utan varken förlust eller vinst och undrar hur det ser ut med beskattning och vad för underlag som kan komma att krävas för betalningen i Tjeckien?
Anastasiia Slovak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att du är en privatperson som säljer klockan vid ett enstaka tillfälle, det vill säga att försäljningen i fråga inte är någon bedriven näringsverksamhet. Beskattningen av inkomster regleras i Inkomstskattelagen (IL). SkattskyldighetJag tolkar det som att du är obegränsat skattskyldig, vilket innebär att du är skattskyldig i Sverige för alla dina inkomster oberoende av varifrån de kommer (3 kap. 3 § och 3 kap. 8 § IL).Personliga tillgångar Vid försäljningar av personliga tillgångar gäller att kapitalvinster beskattas endast till den del de överstiger 50 000 kr under beskattningsåret (52 kap. 2 § IL). Bestämmelsen tar sikte på en sammanräkning av alla vinster som görs under beskattningsåret då personliga tillgångar säljs. Gränsdragningen när en tillgång anses personlig avgörs genom föremålets användning (läs mer här).Underlag vid försäljning Underlaget som kan vara bra att ha är bland annat kvittot som kan bevisa klockans äkthet och värde. Kvittot kan även bevisa att ingen kapitalvinst görs vid försäljningen. Dessutom kan det vara bra att ha någon form av certifikat eller intyg, om sådant finns, som bevisar klockans äkthet. Detta gäller i ditt fallUtifrån din frågeställning tolkar jag det som att klockan är av personlig karaktär. Såtillvida du inte har gjort en kapitalvinst vid försäljningen som överstiger 50 000 är försäljningen skattefri. Tänk på att gränsen om 50 000 kr omfattar alla kapitalvinster som görs under beskattningsåret då personliga tillgångar säljs. Även om försäljningen av klockan är skattefri då ingen vinst görs kan andra försäljningar aktualisera skattskyldighet. Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor. Vänligen,

Jag behöver hjälp med min deklaration, vart vänder jag mig då?

2021-02-27 i SKATTERÄTT
FRÅGA |För ca en månad sedan skickade jag en kort beskrivning av mitt ärende och avslutade med frågan om ni kan hjälpa mig med att deklarera så att dubbelbeskattning mellan Sverige och USA blir korrekt.Eftersom jag inte har hört av er kanske mailet försvann.Kan ni kontrollera om mailet finns i ert arkiv. Om inte: vara vänlig att ringa eller mejla mig.
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Tyvärr så hjälper inte vi till med deklarationer under vår tjänst "gratis rådgivning" som du har skickat in din fråga till. Även om det hade varit fantastiskt att kunna hjälpa till med allt så besvarar vi här enklare juridiska frågeställningar gratis, vi upprättar således t.ex. inte avtal eller deklarationer gratis. Om du behöver hjälp med att upprätta en deklaration så att dubbelbeskattning mellan Sverige och USA blir korrekt så behöver du anlita en jurist eller t.ex. revisor med kompetens inom internationell skatterätt. Vi har tyvärr inga skattejurister på vår juristbyrå, varav jag tyvärr inte kan hjälpa till att förmedla en sådan kontakt till dig. Jag rekommenderar dig att till exempel googla "skattejurist" eller "deklarationshjälp" för att få upp alternativ som du kan kontakta. Jag önskar dig stort lycka till i ditt sökande efter rätt person för jobbet och är ledsen att vi inte kunde hjälpa dig mer än så!Med vänlig hälsning,

Fråga om skattskyldighet i Sverige vid utomlandsflytt

2021-02-23 i SKATTERÄTT
FRÅGA |10 årsregeln satt till 0 år!Om man vill sänka reavinstbeskattning på sina aktier (börs) och därför flyttar till ett land där 10 års regeln är satt till 0 år och man vid utflyttningen är begränsat skatteskyldig. När kan man teoretiskt flytta tillbaka till Sverige utan risk för skatteproblem från skatteverket? Vilka länder är mest fördelaktiga för detta?
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om skatt regleras i inkomstskattelagen (IL).Inom juridiken skiljer vi på obegränsat respektive begränsat skattskyldiga i Sverige. Nedan ska jag redogöra för skillnaden mellan dessa.Obegränsat skattskyldigDen som är obegränsat skattskyldig i Sverige är skattskyldig för alla inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § IL). Huvudregeln är att en svensk medborgare är obegränsat skattskyldig i Sverige. Man är vidare obegränsat skattskyldig i Sverige om man (1) är bosatt i Sverige, (2) om man stadigvarande vistas i Sverige eller (3) om man har en väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 3 § IL).Om du skulle flytta till ett annat land kommer du inte längre vara bosatt i Sverige och du kommer inte heller stadigvarande vistas i Sverige. Frågan blir därmed om du ändå kommer att ha en väsentlig anknytning till Sverige så att du fortsatt är obegränsat skattskyldig i landet.Väsentlig anknytning till SverigeEn person som tidigare varit bosatt i Sverige ska anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige om hen har en väsentlig anknytning hit (3 kap. 3 § IL). Den som aldrig varit obegränsat skattskyldig i Sverige kan inte under några förhållanden anses ha en väsentlig anknytning till Sverige.Väsentlig anknytning infördes för att motverka skenbosättning utomlands. Omständigheter som ska beaktas vid bedömningen om någon har en väsentlig anknytning till Sverige är följande:- om personen är svensk medborgare- hur länge personen har varit bosatt i Sverige- om personen inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort- om personen har vistats utomlands för studier eller av hälsoskäl- om personen har en bostad i Sverige som är inrättad för åretruntbruk- om personen har sin familj i Sverige- om personen bedriver näringsverksamhet i Sverige- om personen är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger ett väsentligt inflytande i näringsverksamheten här- om personen har en fastighet här- liknande förhållanden.(3 kap. 7 § IL).Det ska göras en samlad bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. De anknytningsfaktorer som väger extra tungt enligt praxis är bostad, familj och ekonomiskt engagemang. Det kan räcka att en an anknytningspunkterna föreligger för att en person ska anses ha en väsentlig anknytning till Sverige.FemårsregelnEn särskild bevisbörderegel gäller vid tillämpning av bestämmelsen om väsentlig anknytning (3 kap. 7 § andra stycket IL). Den som flyttar från Sverige måste under de första fem åren från utflytt visa att hen inte har en väsentlig anknytning till Sverige. Efter fem år övergår bevisbördan på Skatteverket som då måste visa att du har en sådan väsentlig anknytning till landet för att du ska vara obegränsat skattskyldig i Sverige.Begränsat skattskyldigAlla som inte är obegränsat skattskyldiga är begränsat skattskyldiga (3 kap. 17 § IL). De som är begränsat skattskyldiga är skattskyldiga för vissa inkomster (3 kap. 18 § IL).SammanfattningsvisOm du bosätter dig utomlands blir frågan om du har en väsentlig anknytning till Sverige, om du har det kommer du fortsatt att vara obegränsat skattskyldig i Sverige. En helhetsbedömning måste göras i varje enskilt fall. För att ha en fortsatt väsentlig anknytning till Sverige kvävs att du tidigare varit obegränsat skattskyldig i Sverige. Om du är begränsat skattskyldig och flyttar utomlands kommer din skattskyldighet till Sverige att upphöra.Med vänlig hälsning,

Vad gäller för pension m.m. om jag flyttar till Norge för att arbeta?

2021-01-20 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Finns det något smart råd angående arbete?Bor i Sverige har en timanställning här som innebär en del inkomst i Sverige som jag naturligtvis skattar för.Jag har även en anställning i Norge som jag jobbar 14 dagar, därefter i Sverige 14 dagar så löper det på.Funderar på att flytta till Norge.Min fråga är angående deklarationer, vilket som är bäst bo i Sverige eller Norge, samt för framtida pensioner från båda länderna.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningI ditt fall är det väldigt svårt för mig att ge dig råd vad som är "bäst" för dig. Jag kommer däremot i det följande att lista en del generellt som eventuellt kan hjälpa dig att ta ställning till det. Som jag förstår det av din fråga funderar du på att flytta till Norge, du undrar däremot hur det fungerar för deklarationer, framtida pensioner m.m.Om du flyttar till Norge för att arbeta kommer du istället att omfattas av Norges sociala trygghetssystem. I nuläget är det något oklart vilket lands regler du ska omfattas av. I normalfallet ska en person omfattas av det sociala trygghetssystemet i den stat personen arbetar, arbetslandets lag gäller. Den regeln går inte att tillämpa när en person normalt arbetar i flera länder. Huvudregeln för den som normalt arbetar som anställd i två eller flera medlemsstater är att personen ska vara omfattad av det sociala trygghetssystemet i det land där hen är bosatt om hen utför en väsentlig del av sitt arbete där. En anställd som arbetar i två eller flera medlemsländer ska informera den behöriga institutionen i bosättningslandet om att hen arbetar i två eller flera länder. Den behöriga institutionen ska fastställa vilket trygghetssystem hen ska omfattas av. Beslutet dokumenteras i ett A1-intyg. Det innebär att den som arbetar i två eller flera medlemsstater alltid ska kunna styrka sin försäkringstillhörighet genom att visa upp ett A1-intyg. Nu förstår jag det som att du däremot har för avsikt att eventuellt flytta helt till Norge; då kommer du helt enkelt att omfattas av det sociala trygghetssystemet i Norge. Flyttar du sedan tillbaka till Sverige omfattas du av det svenska.Vad gäller skatter är skattetrycket något högre i Norge än i Sverige. Samtidigt är lönen ofta högre (räknat i kronor) men det är i regel dyrare att leva där. Jag kan således inte göra någon bedömning av om det är till din fördel eller ej att flytta till Norge utan det är en bedömning du får göra själv utifrån vilken anställning du får, hur dyrt ditt boende och leverne blir osv. Du kan däremot ha rätt till pension om du har arbetat i Norge. Det är fullt möjligt att i framtiden få ut pension från både Norge och Sverige. Det norska pensionssystemet är uppdelat i tre delar; ålderspension från den norska socialförsäkringen (folketrygden), tjänstepension eller avtalspension från arbetsgivaren och privat pensionssparande. För att ha rätt till ålderspension från den norska socialförsäkringen måste du ha bott eller arbetat i Norge i minst tre år efter att du fyllt 16 år. Pensionen du har rätt till när du uppnår pensionsåldern beror också på vilka pensioner du har omfattats av under dina arbetsår. Alla arbetstagare, både inom offentlig och privat sektor, omfattas av ett tjänstepensionssystem. Om du arbetar i Norge kan du därför tjäna in tjänstepension under dina arbetsår. För att få reda på vilken typ av pensioner du omfattas av kan du kontrollera det med din arbetsgivare. Om du på ålderns höst har arbetat i både Norge och Sverige innebär det att du har rätt att få ut pension från båda länderna. För att få ut din norska pension ansöker du om det tillsammans med din ansökan att få ut den svenska pensionen. Det ska dock uppmärksammas att det gäller annorlunda skatteregler för pension från Norge (vilket förvisso kan hinna förändras igen). Enligt nuvarande regler beskattas din norska pension i både Norge och Sverige, med avräkning av den skatt du betalat i Norge (du kommer helt enkelt att behöva skatta på mellanskillnaden då Norge har lägre skatt på pensioner).Lycka till med eventuell flytt och arbete! Behöver du vidare hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Beskattning av skadestånd

2020-10-25 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hur beskattas skadestånd enligt lagen om anställningsskydd?
Maryam Naqqar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Skadestånd beskattas inte enligt lagen om anställningsskydd. Mig veterligen beskattas det som inkomst av tjänst i enlighet med inkomstskattelagen (IL). I din fråga framgår det inte vad för typ av skadestånd ärendet handlar om. Om din fråga handlar om ekonomiskt skadestånd, då Men generellt finner du i 8 kap. inkomstskattelagen (IL) en lista av inkomster som är undantagna från skatteplikt. Förutom skadestånd och försäkringsersättningar för sakskador som är skattefria enligt 8 kap. 22 § IL är skadeståndsersättningar generellt sett inte nämnda som skattefria inkomster. Det finns således inga särskilda bestämmelser i lag kring skattefrågor för skadestånd utan regleringen har utvecklats i praxis. Skadestånd kan indelas i två typer, nämligen ideellt skadestånd och ekonomiskt skadestånd. Detta har betydelse vid bedömningen av skatteplikten enligt praxis, eftersom den förra kategorin av skadestånd normalt är skattefria medan den senare är skattepliktiga. Ersättning p.g.a. förlorad inkomst tillhör i typen ekonomiskt skadestånd.Handlar din fråga däremot om beskattning av skadestånd inom näringsverksamhet där är huvudregeln är att alla inkomster i näringsverksamhet ska tas upp som intäkt, 15 kap. 1§ IL. I inkomstslaget näringsverksamhet ska inkomster och utgifter som hör till sådan verksamhet tas upp. Kapitel 15 IL behandlar vad som ska betraktas som sådan inkomst. Skattefrihet kan föreligga bara om det finns ett undantag från beskattning i inkomstskattelagen. Försäkringsersättningar och andra ersättningar för skada eller liknande på tillgångar är skattefria enligt 8 kap. 22 § IL. Detta gäller dock inte till den del ersättningen avser tillgångar i näringsverksamhet eller på något annat sätt avser en inkomst eller en utgift i näringsverksamhet. Därmed omfattas skadeståndet inte av skattefriheten och är därför skattepliktigt, vilket framgår av IL och även Skatteverkets rättsliga vägledning som du hittar på deras hemsida. Vid ytterligare frågor eller funderingar angående beskattning av skadeståndet ber jag dig vända dig till Skatteverket.Bästa hälsningar,