Kan människors naturliga Co2 utsläpp beskattas?

2021-09-12 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hejsan. Jag har en fundering kring alla företag som tar diverse miljöavgifter på alla möjliga sätt och vis.Förbränning av syre kommer alltid skapa co2 som restprodukt och är en naturlig del av alla förbränningsprocesser tillika när den mänskliga kroppen förbränner syre genom sin blotta existens.Vad är det som hindrar någon / något från att fakturera alla människor i landet för co2 utsläpp baserat på en schablon förbränning då det skapas förödande co2 genom den helt naturliga andning processen. Denna inkomst kan sedan investeras i tex plantering mm. Låt oss kalla det en "schablon avgift årlig co2 utsläpp"
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det som hindrar någon från att göra detta är att det inte finns en lag som ger privata eller offentliga organisationer rätt att kräva betalning för sådana utsläpp. De lagar som finns nu tar endast sikte på sådana utsläpp som inte kommer från människors naturliga process.Med det sagt finns det i teorin inte något hinder mot att en sådan lag införs. Det skulle förmodligen ses som en skatt om pengarna går till staten vilket innebär att vissa saker måste beaktas i utformandet av lagen - t.ex kan den inte gälla retroaktivt. Det finns dock inget i grundlagen som hindrar införandet av lagen som sådan. Jag hoppas det svarar på din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Hur avgörs marknadsvärde?

2021-08-23 i SKATTERÄTT
FRÅGA |2 av mina barnbarn har efter sin mor ärvt ett hus - hälften var. Huset skall säljas. När det sedan skall deklareras vad räknas då som "inköpspris/marknadsvärde". Vid arvet så blev huset värderat är det det beloppet som gäller? Tacksam för svar.
Linn Gustafsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vilken summa som ska används som marknadsvärde vid en deklaration av försäljning av ett hus och på vilken grund. För att besvara denna fråga kommer jag använda mig av inkomstskattelagen (IL).I inkomstskattelagen finns en definition av begreppet marknadsvärde som används i skattemässiga sammanhang. Enligt denna definition är marknadsvärdet det pris som säljaren skulle fått om tillgången bjudits ut på marknaden (61 kap. 2 § IL). Detta är det pris som uppskattas vid en värdering av en fastighet, så om värderingen är gjord i närtid och därmed stämmer med dagens marknad så är den värderingen troligtvis en bra måttstock för marknadsvärdet. Skulle värderingen däremot vara gammal så kan det vara så att värderingen inte är att likställa med marknadsvärdet. Däremot ska det värdet som deklareras vara det värde som huset sålts för, så om huset säljs för ett värde som över- eller understiger det värderade marknadsvärdet så ska den ersättningen deklareras.Har du kompletterande frågor är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Ofullständig fråga

2021-07-24 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Får brodern betala skall på sin del eftersom jag köper ut honom?
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tyvärr har jag svårt att utläsa av din fråga exakt vad du önskar få hjälp med. För att kunna ge dig ett utförligt svar skulle det behövas lite mer information om din situation (vad är det du köper ut din bror från som han skulle kunna komma att bli skattskyldig för? Rör det sig, exempelvis, om ett utköp från en gemensam fastighet?). Vänligen försök att ställa din fråga på nytt så att vi, snarast möjligt, kan återkomma med ett svar. I den mån din fråga inte kan ställas på ett kortfattat sätt, och du har möjlighet till det, så kan du även boka en tid med vår juristbyrå eller kontakta oss via telefon.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00Jag beklagar olägenheten men tveka inte att höra av dig igen så att vi kan hjälpa dig med ditt ärende.Vänligen,

Skatt vid bodelning

2021-06-22 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Betalar man skatt på bodelningslikviden?
Yodit Eshete |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning är skattefria enligt 8 kap. 2 § Inkomstskattelagen (IL). Bodelningslikvider är således skattefria. När det gäller just fastigheter kan man vid värderingen av giftorättsgodset och delningen behöva beakta den skatt som i framtiden uppkommer om den som behåller bostaden säljer denna, så kallad latent skatteskuld (NJA 1975 s. 288). Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänlig hälsning,

Är det en bra idé att sälja sin bostad till sitt aktiebolag?

2021-09-01 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Vi går pension och säljer inkråm och har AB kvar. I bolaget finns 19 miljoner kr bl. 6.5 miljoner i 3.12 som vi tänkte ta ut. Vi har även bra pensioner. Min fråga är om det är en god idé att AB köper mitt hus för bolagets pengar, värt ca 7 miljoner. Det är et seriebyggt hus 165 m2 i Båstad och vi tänkte bo kvar och hyr det. Hur räknas marknadsmässig hyra? Huset kommer inte att säljas före min bortgång.
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lag Då din fråga berör olika aspekter gällande beskattning så blir inkomstskattelagen (IL) tillämplig. Är det en god idé att låta aktiebolaget köpa bostaden? Det finns en del saker att tänka på innan man bestämmer sig för att sälja sitt hus till sitt företag – både fördelar och nackdelar som man behöver väga mot varandra. För att börja med fördelarna så är en klar fördel att företagets pengar är belastade med bolagsskatt som är mycket lägre än om pengarna först ska tas ut i lön med arbetsgivaravgifter och inkomstskatt. På så vis får du mer likvid att röra dig med. Eftersom fastigheten blir en tillgång i företaget så får dock inte hela köpet skrivas av som en ren kostnad utan avskrivning genom årliga värdeminskningsavdrag ska göras (19 kap. 4 § IL). Det kan trots detta ändå vara en fördel på en växande bostadsmarknad eftersom det i slutändan då ändå leder till vinst. En annan fördel är att riskerna minskar utifall något skulle ske med fastighetsmarknaden eller den enskilda fastigheten som drastiskt minskar dess värde. Om fastigheten då är högt belånad så kan det leda till ekonomiska problem för ägaren med stor personlig skuldsättning. Om det istället är aktiebolaget som äger fastigheten kan det "enbart" leda till konkurs, förutsatt att du inte har gått i borgen för några fastighetslån. En tredje fördel är att bolaget kan dra av alla kostnader för reparationer och underhåll (19 kap. 2 § IL). Det finns givetvis även en del nackdelar med att låta ens bolag köpa ens fastighet. Du måste betala en marknadsmässig hyra till företaget, alternativt bli beskattad för en bostadsförmån motsvarande skillnaden mellan marknadsvärdet och vad du betalar. En eventuell bostadsförmån beskattas som tjänsteinkomst om du är verksam i företaget, annars som utdelning. Betalar bolaget andra kostnader såsom hushållsel, garage, möbler, husarbete, städtjänster eller snöskottning ska värdet av detta tas upp till beskattning utöver bostadsförmånen. Med andra ord är det bästa att betala en marknadsmässig hyra till bolaget som täcker samtliga kostnader för att inte förmånsbeskattas.En ytterligare nackdel kan uppstå vid avyttring av fastigheten. Om bostaden stiger i värde så är det bolagets värdeökning. Säljs bostaden så blir det både bolagsskatt på vinsten och skatt på utdelningen som delas ut till ägaren. Eftersom du anger att du inte avser att sälja bostaden under din livstid är det dock inget du behöver ha med i beräkningen för egen del. Däremot kan det vara värt att tänka på för dina arvingar. Vad är en marknadsmässig hyra? Det kan ofta vara svårt att veta vad som är en marknadsmässig hyra. Detta varierar mycket beroende på bostadens läge, ort, standard, storlek etc. och det finns således ingen given kalkyl för uträkningen. Ett bra riktmärke kan vara att jämföra med hyran som tas ut för likvärdiga bostäder på samma ort eller, om inte det är möjligt, med likvärdiga bostäder på en annan men "likvärdig" ort. Sammanfattning och råd Det finns både för- och nackdelar med att sälja sin bostad till sitt aktiebolag. Huruvida det är en god idé eller inte är därför svårt att fastställa jakande eller nekande. Det beror helt enkelt på vilka argument som du anser väger tyngst. Vill du ha en närmare och mer precis kalkyl på vilka fördelar det kan medföra för just dig, ditt bolag och din fastighet så rekommenderar jag dig att ta kontakt med en skattejurist. Du har valt 30 minuters uppföljande rådgivning per telefon. Jag kommer därför ringa dig idag, onsdag (1/9) klockan 12.15. Om tiden inte passar är du välkommen att maila mig på Julia-saga.herhold@lawline.se så bestämmer vi en annan tid. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänliga hälsningar,

Slottsregeln

2021-08-02 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej, har för några år sedan köpt en gamal skola från 1910 med tomt på drygt 3 hektar samt ett ytterligare hus på tomten. Skolan har en bo area på 240 m2 men även en bi area på 180 m2 som vi idag använder och renoverar, värmer upp etc. Kommer från nyår att starta en Enskild firma / Jordbruksfastighet och har då hört att man kan göra sk "Slottsavdrag" och lägga även bostadshuset i firman. Vi bor idag inte i huset mer än på helger och semestrar. Fråga: Kan jag göra Slottsavdrag från nästa år direkt eller måste jag taxera om huset och inkludera bi arean som bo area då 420 m2? Kan också tillägga att huset är väldigt speciellt, värt och bevara med stora fönster och kupor och bygden är väldigt glada att vi tar hand om huset. Men naturligtvis väldigt dyrt både i drift och renovering. Tacksam för svar och tips hur jag kan ta frågan vidare
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lag Eftersom din fråga berör inkomstskatt och så kallade "slottsavdrag" blir inkomstskattelagen, härefter förkortad som IL, tillämplig. Privatbostad eller näringsfastighet?Med privatbostad avses ett småhus som till övervägande del används eller är avsett att användas av ägaren eller någon närstående till honom för permanent boende eller som fritidsbostad (2 kap. 8 § IL). Med "övervägande" avses ytan och inte tiden som huset nyttjas. Som exempel kan rättsfallet RÅ 1998 not. 38 nämnas där Högsta förvaltningsdomstolen fann att en fritidsfastighet som lämnats för uthyrning 50 veckor om året och som för övrigt användes för ägarens eget boende var en privatbostad. Detta innebär att huset, trots att ni endast använder det då och då, enligt huvudregeln kommer att betraktas som en privatbostad.Slottsregeln Om ägaren begär det räknas ett småhus på en lantbruksenhet inte som privatbostad, om småhuset har en storlek om minst 400 kvadratmeter och nybyggnadsår före år 1930 (2 kap. 9 § tredje stycket IL). Detta innebär att fastigheten istället räknas som en näringsfastighet (2 kap. 14 § IL). Med storlek avses både bo- och biutrymmen (2 kap. 9 § IL och 8 kap. 3 § fastighetstaxeringslagen). Eftersom du skriver att den totala storleken överstiger 400 m2 och byggnaden uppfördes innan år 1930 så uppfylls kraven för att huset istället kan få klassas som en näringsfastighet.När avgörs klassificeringen?Frågan om en bostad ska räknas som privatbostad under ett visst kalenderår ska bestämmas på grundval av förhållandena vid årets utgång (2 kap. 10 § IL). Bedömningen görs således för varje kalenderår.Beskattning och avdragInnehav av en näringsfastighet räknas alltid som näringsverksamhet. Inkomster och utgifter som hör till fastigheten under innehavstiden beskattas enligt vanliga regler för näringsbeskattning. Om du själv använder en del av näringsfastigheten privat, ska ett värde motsvarande marknadsmässig hyra av huset tas upp som intäkt i näringsverksamhet.Utgifter för reparationer och underhåll av byggnad och markanläggning får dras av omedelbart. Däremot ska utgifter för förbättringar (ny-, till- och ombyggnad) läggas till avskrivningsunderlaget och dras av genom årliga värdeminskningsavdrag (19 kap. 2 § IL). Det är inte alltid helt lätt att avgöra var gränsen mellan underhåll/reparationer och förbättringar går. Reparation och underhåll kan dock generellt sägas vara sådant arbete som görs för att återställa en byggnad i det skick den befann sig då den var nybyggd (alternativt till- eller ombyggd). Byggnadsarbetet ska tekniskt ha karaktär av reparation eller underhåll, till exempel byte av panel eller fönsterbyte. Om det sker viss förbättring på grund av det inte går att återställa det exakt (med hänsyn till den tekniska utvecklingen i fråga om byggnadsmaterial osv) kan man ändå få omedelbart avdrag. Kvalitetsförbättringar kan dock i vissa fall vara så stora att åtgärderna inte kan klassas som reparation utan istället ses som grundförbättringar. Det kan även vara bra att veta att nyttjande av näringsfastighetens boyta kommer att betraktas som en bostadsförmån.SammanfattningFastigheten kan på begäran av er klassificeras som en näringsfastighet istället för en privatbostad med den så kallade slottsregeln. Detta medför att fastigheten beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet och att ni får göra direkta avdrag för underhålls- och reparationskostnader. En begäran om att fastigheten ska omklassificeras kan framställas redan för nästa kalenderår, utan att du först taxerar om huset. Om ni nyttjar boytan själva räknas det som en bostadsförmån. Mitt råd till dig är därför att begära omklassificering av fastigheten hos Skatteverket, eftersom det kommer möjliggöra för avdrag för underhålls- och reparationskostnader. Om du skulle ha några frågor om mitt svar får du mer än gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,

Dubbel bosättning - var folkbokför man sig?

2021-06-30 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Om man bor i en bostad, hyreslägenhet och vill bo under veckorna på annan ort, närmare arbetsplatsen, kan jag fortfarande vara skriven på orten där jag hyr lägenheten och hyra en mindre i andra hand på arbetsorten? Beror på att jag har vuxna barn som behöver bostaden på orten där jag (och de) är folkbokförda.
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du vill alltså under arbetsveckan bo på arbetsorten men behålla din ordinarie bostad och undrar om du kan fortsätta vara folkbokförd på orten där din ordinarie bostad ligger.Vad säger folkbokföringslagen? I 6 § FOL står att en person ska vara folkbokförd där denna anses som bosatt. I 7 § FOL definieras rekvisitet "bosatt" som att "regelmässigt tillbringar sin dygnsvila". Det exemplifieras med att man tillbringar sin dygnsvila på fastigheten minsta en gång i veckan eller i samma omfattning men med annan förläggning av tiden (alltså till exempel två dygn på två veckor). Avgörande för var man ska vara folkbokförd är var man anses ha sin "egentliga hemvist". Egentlig hemvist En person som har dubbel bosättning ska alltså anses vara bosatt och folkbokföras där han eller hon med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sin egentliga hemvist. I bedömningen brukar hänsyn tas till bland annat familj, var de flesta ägodelarna förvaras samt bostädernas storlek och standard. Bedömningen i ditt fallI det fall att du hyr en mindre lägenhet på arbetsorten, spenderar tid regelmässigt i din ordinarie bostad och även har familj som bor kvar där ser jag inga hinder för att du fortsätter vara folkbokförd på den ort där din ordinarie bostad är belägen. Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar!Vänligen,

När räknas jag som skattskyldig i Sverige på grund av väsentlig anknytning?

2021-05-30 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej, Har ett företag i England och är bosatt där. Har familj ,vänner och mycket affärer här i Sverige, så är i Sverige väldigt ofta. Min fråga är får jag vara i Sverige hur mycket jag vill eller får jag endast vara i Sverige ett antal dagar? tänkte på ifall jag är i Sverige över ett visst antal dagar måste jag betala skatt i Sverige också, eller hur funkar det?
Amila Zahirovic |Hej och tack för din fråga!När räknas jag som skattskyldig i Sverige på grund av väsentlig anknytning?En person som inte bor i Sverige och som inte befinner sig i landet kan anses som skattskyldig för sina inkomster i Sverige om personen anses ha väsentlig anknytning till landet (3 kap 3 § första stycket inkomstskattelagen). Då du har din familj i Sverie och även ekonomiskt engagemang i Sverige så kan du anses som skattskyldig här i Sverige (3 kap 7 § första stycket inkomstskattelagen). Det faktum att du bor i England är inte alltid tillräckligt för att du ska undgå skattskyldighet i Sverige. SammanfattningsvisDå du redan har familj och ekonomiskt engagemang i Sverige, och utöver det även befinner dig i Sverige under vissa tidpunkter kan tala starkt för att du är skattskyldig i Sverige, trots att du är bosatt och driver verksamhet i England. Det finns dock ingen exakt gräns på hur ofta du ska vara i Sverige eller hur mycket du spenderar tid med din familj. En helhetsbedömning görs alltid om du ska anses skattskyldig i Sverige också eller inte. Mycket talar dock att du blir skattskyldig i Sverige om du vistas här ofta, har familj och ekonomiskt engagemang här. Jag rekommenderar dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!